Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R1182

Kommissionens forordning (EF) nr. 1182/95 af 24. maj 1995 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Uruguay-rundens landbrugsaftale i oksekødssektoren

OJ L 118, 25.5.1995, p. 45–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1182/oj

31995R1182

Kommissionens forordning (EF) nr. 1182/95 af 24. maj 1995 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Uruguay-rundens landbrugsaftale i oksekødssektoren

EF-Tidende nr. L 118 af 25/05/1995 s. 0045 - 0048


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1182/95 af 24. maj 1995 om overgangsforanstaltninger i forbindelse med gennemførelsen af Uruguay-rundens landbrugsaftale i oksekødssektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3290/94 af 22. december 1994 om de tilpasninger og overgangsforanstaltninger, der er nødvendige i landbrugssektoren for gennemførelsen af de aftaler, som er indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi (1), særlig artikel 3,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 805/68 af 27. juni 1968 om den fælles markedsordning for oksekød (2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 424/95 (3), særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

For at der kan skelnes mellem de mængder, der er udført henholdsvis før og efter ikrafttrædelsen af Uruguay-rundens landbrugsaftale, er det i artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1521/94 (4) fastsat, at gyldighedsperioden for licenser, der er udstedt under den nugældende ordning, er begrænset til dagen forud for den, hvor aftalen træder i kraft for det pågældende produkt; dette kan medføre, at eksporten afbrydes, når Uruguay-rundens landbrugsaftale træder i kraft; for at undgå en sådan afbrydelse af samhandelen bør der træffes overgangsforanstaltninger, som åbner mulighed for at udstede eksportlicenser inden landbrugsaftalens ikrafttrædelse, der kan anvendes fra dens ikrafttrædelsesdato, bortset fra særlige tilfælde;

ifølge den generelle regler, Rådet har fastsat, kræver enhver restitutionsydelse en eksportlicens, der forudfastsætter restitutionen efter destination; ændres destinationen, betales den restitution, der anvendes for den faktiske destination, idet beløbet dog højst kan svare til det, der gælder for den forudfastsatte destination;

for at undgå misbrug i form af systematisk forudfastsættelse af destinationer med de højeste restitutionssatser bør der indføres en vis sanktion, hvis der ved destinationsændring bliver tale om en restitutionssats for den faktiske destination, der er lavere end satsen for den forudfastsatte destination;

for at eksportmængderne kan blive forvaltet meget præcist, bør licensudstedelsen ske efter en frist, hvor der kan tages stilling til udstedelsen, og det bør fastsættes, hvilke oplysninger der skal meddeles Kommissionen, og hvilken fremgangsmåde der skal anvendes ved denne meddelelse; endvidere bør tolerancereglerne ved overskridelse fraviges;

de mængder, der udføres som international fødevarehjælp, bør identificeres, jf. artikel 10, stk. 4, i Uruguay-rundens landbrugsaftale;

leverancerne i Fællesskabet til proviantering, internationale organisationer og de væbnede styrker samt udførsel af små mængder er af meget specifik karakter og af ringe økonomisk betydning; af disse grunde er der indført en forenklet ordning for betaling af eksportrestitutionerne, hvis mål er dels at lette eksport, dels at undgå en unødvendig administrativ byrde for de handlende og myndighederne; følgelig bør den forenklede ordning for betaling af restitutionerne opretholdes for ovennævnte leverancer, således at det ikke bliver obligatorisk at fremlægge en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Denne forordning fastsætter for de produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EØF) nr. 805/68 og for de produkter, der henhører under KN-kode 0102 10, 1602 50 31 til 1602 50 80 og 1602 90 69, overgangsbestemmelserne for udstedelse af eksportlicenser, der indeholder forudfastsættelse af restitutionen, og som udstedes inden iværksættelsen af de mekanismer, der er indført i henhold til den landbrugsaftale, der er indgået i Uruguay-rundens regi (i det følgende benævnt »aftalen«).

Disse licenser bogføres for aftalens første gennemførelsesår.

Artikel 2

1. Der kan ansøges om eksportlicenser, hvor restitutionen er forudfastsat, som kan anvendes for udførsler, der foretages fra den 1. juli 1995.

2. I licensansøgningerne og licenserne skal følgende være anført:

- i rubrik 16 den produktkode med elleve cifre, der er angivet i nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

- i rubrik 7 bestemmelseslandet.

Artikel 3

Eksportlicenserne udstedes den femte arbejdsdag efter dagen for ansøgningens indgivelse, forudsat at der ikke er truffet særforanstaltninger i mellemtiden.

Artikel 4

1. Uanset forordning (EF) nr. 1521/94 kan licenser, der er udstedt inden den 1. juli 1995, ikke anvendes inden denne dato.

Dog gælder følgende:

Licenser, der er udstedt inden den 1. juli 1995, kan anvendes inden denne dato med henblik på at undergive produktet en af de ordninger, der er omhandlet i artikel 4 og 5 i Rådets forordning (EØF) nr. 565/80 (5); i så fald skal den udførselsangivelse, der er nævnt i artikel 30 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3665/87 (6), være indgivet tidligst den 1. juli 1995.

Ansøgningerne og licenserne skal i rubrik 22 indeholde en af følgende angivelser, understreget:

- Certificado GATT

utilizable a partir del 1 de julio de 1995, excepto en caso de aplicación de alguno de los regímenes establecidos por el Reglamento (CEE) n° 565/80

- GATT-licens

Kan anvendes fra den 1. juli 1995, medmindre produktet undergives en af ordningerne i forordning (EØF) nr. 565/80

- GATT-Lizenz

gültig ab 1. Juli 1995 außer bei Anwendung einer der Regelungen gemäß Verordnung (EWG) Nr. 565/80

- Ðéóôïðïéçôéêü ôçò GATT

ôï ïðïßï ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìåôÜ ôçí 1ç Éïõëßïõ 1995, åêôüò ôçò ðåñéðôþóåùò õðáãùãÞò óå Ýíá áðü ôá êáèåóôþôá ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÏÊ) áñéè. 565/80

- GATT licence

valid from 1 July 1995, except where the goods are placed under one of the procedures provided for in Regulation (EEC) No 565/80

- Certificat GATT

utilisable à partir du 1er juillet 1995, sauf en cas de mise sous l'un des régimes du règlement (CEE) n° 565/80

- Titolo GATT

utilizzabile a partire dal 1° luglio 1995, salvo assoggettamento ad uno dei regimi di cui al regolamento (CEE) n. 565/80

- GATT-certificaat

op of na 1 juli 1995 te gebruiken, behalve bij toepassing van een van de regelingen van Verordening (EEG) nr. 565/80

- Certificado GATT

utilizável a partir de 1 de Julho de 1995, excepto em caso de colocação sob um dos regimes do Regulamento (CEE) nº 565/80

- GATT-licens

giltigt från och med den 1 juli 1995, utom i de fall då produkten omfattas av något av förfarandena i förordning (EEG) nr 565/80

- GATT-todistus

voimassa 1 päivästä heinäkuuta 1995, paitsi sovellettaessa jotain asetuksen (ETY) N:o 565/80 järjestelyistä

2. Gyldighedsperioden for de i artikel 2, stk. 1, omhandlede licenser løber fra den faktiske udstedelse, jf. artikel 21, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3719/88 (7).

Artikel 5

1. Den mængde, der udføres inden for tolerancen i artikel 8, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 3719/88, giver ikke ret til restitutionsydelse.

I licensens rubrik 22, »Særlige betingelser«, skal en af følgende angivelser være anført:

- Restitución válida por . . . . . (cantidad por la que se expida el certificado)

- Restitution gyldig for . . . . . (den mængde, som licensen er udstedt for)

- Erstattung anwendbar für . . . . . (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

- ÅðéóôñïöÞ ðïõ éó÷ýåé ãéá . . . . . (ðïóüôçôá ãéá ôçí ïðïßá åêäüèçêå ôï ðéóôïðïéçôéêü)

- Refund valid for . . . . . (quantity for which the licence is issued)

- Restitution valable pour . . . . . (quantité pour laquelle le certificat est délivré)

- Restituzione valida per . . . . . (quantitativo per cui è rilasciato il titolo)

- Restitutie geldig voor . . . . . (hoeveelheid waarvoor het certificaat wordt afgegeven)

- Restituição válida para . . . . . (quantidade em relação à qual é emitido o certificado)

- Bidrag giltigt för . . . . . (den kvantitet som licensen är utfärdad för)

- Tuki on voimassa . . . . . (määrä, jolle todistus myönnetään)

2. Hvis licensen tilbageleveres til det udstedende organ i den periode, der svarer til de to første tredjedele af gyldighedsperioden, nedsættes den sikkerhed, der fortabes ifølge bestemmelserne i artikel 33, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 3719/88, med 40 %.

Ved anvendelsen af første afsnit betragtes enhver del af en dag som en hel dag.

3. For så vidt angår beviset for licensens udnyttelse, ændres den frist på seks måneder, der er nævnt i artikel 33, stk. 3, litra a) og b), i forordning (EØF) nr. 3719/88, til en frist på to måneder.

For så vidt angår det bevis, der er nævnt i artikel 30, stk. 1, litra b), nr. i) og ii), i nævnte forordning, opretholdes fristen på seks måneder.

Artikel 6

1. Hvis den destination, som er anført i rubrik 7 i licensen, ikke overholdes, gælder følgende:

a) Hvis den restitutionssats, der svarer til den faktiske destination, er lig med eller højere end restitutionen for den destination, som er anført i rubrik 7, anvendes restitutionssatsen for den destination, som er anført i rubrik 7.

b) Hvis den restitutionssats, der svarer til den faktiske destination, er lavere end restitutionssatsen for den destination, der er anført i rubrik 7, udbetales der som restitution den restitution, der følger af anvendelsen af satsen for den faktiske destination, nedsat med 20 % af forskellen mellem den restitution, der følger af den i rubrik 7 anførte destination, og restitutionen for den faktiske destination, medmindre der foreligger force majeure.

De restitutionssatser, der skal tages i betragtning, er de satser, der fandt anvendelse på dagen for licensansøgningens indgivelse.

2. Hvis bestemmelserne i stk. 1 og i artikel 11 i forordning (EØF) nr. 3665/87 finder anvendelse for den samme transaktion, nedsættes det beløb, der fremkommer ved anvendelsen af stk. 1, med den sanktion, der er omhandlet i artikel 11 i nævnte forordning.

Artikel 7

Licensansøgninger og licenser, der udfærdiges med henblik på fødevarehjælp, jf. artikel 10, stk. 4, i aftalen, skal i rubrik 20 indeholde en af følgende angivelser:

- Certificado GATT - Ayuda alimentaria

- GATT-licens - Fødevarehjælp

- GATT-Lizenz - Nahrungsmittelhilfe

- Ðéóôïðïéçôéêü ôçò GATT - ÅðéóéôéóôéêÞ âïÞèåéá

- GATT licence - food aid

- Certificat GATT - Aide alimentaire

- Titolo GATT - Aiuto alimentare

- GATT-certificaat - Voedselhulp

- Certificado GATT - Ajuda alimentar

- GATT-licens - Livsmedelsbistånd

- GATT-todistus - Elintarvikeapu

Disse licenser kan eventuelt indeholde forudfastsættelse af restitutionen. Bestemmelserne i artikel 1-6 finder ikke anvendelse på disse licenser.

Artikel 8

1. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende:

a) mandag og torsdag i hver uge senest kl. 12.00:

i) - ansøgningerne om licens med forudfastsættelse af restitutionen eller fravær af licensansøgninger

- de ansøgninger om licens, der er omhandlet i artikel 44 i forordning (EØF) nr. 3719/88, der er indgivet indtil den sidste arbejdsdag forud for meddelelsesdagen

ii) de mængder, for hvilke der er udstedt licenser efter ansøgninger om licenser som omhandlet i artikel 44 i forordning (EØF) nr. 3719/88

b) inden den 15. i hver måned for den foregående måned:

i) de udstedte licenser, der er omhandlet i artikel 7

ii) de mængder, for hvilke der er udstedt licenser, men som ikke er udnyttet fuldt ud

iii) mængderne for hver produktkode med elleve cifre og de restitutioner, der er ydet uden licens med forudfastsættelse af restitutionen i den foregående måned for de destinationer, der er omhandlet i artikel 3a, 34, 38, 42, 43 og 44, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3665/87, idet disse oplysninger opdeles for hver af disse artikler.

2. Meddelelsen om de i stk. 1, litra a), nr. i, omhandlede ansøgninger og de i stk. 1, litra a), nr. ii, omhandlede udstedte licenser skal indeholde:

- oplysning om mængderne for hver produktkode med elleve cifre i nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

- en opdeling af mængden for hver produktkode efter destination.

Den i stk. 1, litra b), nr. i, omhandlede meddelelse skal oplyse om de i første led omhandlede mængder.

Den i stk. 1, litra b) nr. ii, omhandlede meddelelse skal oplyse om de i første led omhandlede mængder og om det samlede restitutionsbeløb for hver kode.

Artikel 9

Denne forordning anvendes, for så vidt andet ikke fastsættes i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2377/80 (8).

Artikel 10

Denne forordning anvendes ikke på:

- eksportlicenser med forudfastsættelse af restitutionen, om hvilke der er ansøgt for udførsler, der skal foretages inden den dato, hvor aftalen finder anvendelse

- de i artikel 3a, 34, 38, 42, 43 og 44, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3665/87 omhandlede leveringer, for hvilke restitutionen ikke er forudfastsat, bortset fra nærværende forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), nr. iii.

Artikel 11

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 1995.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 349 af 31. 12. 1994, s. 105.

(2) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 24.

(3) EFT nr. L 45 af 1. 3. 1995, s. 2.

(4) EFT nr. L 162 af 30. 6. 1994, s. 47.

(5) EFT nr. L 62 af 7. 3. 1980, s. 5.

(6) EFT nr. L 351 af 14. 12. 1987, s. 1.

(7) EFT nr. L 331 af 2. 12. 1988, s. 1.

(8) EFT nr. L 241 af 13. 9. 1980, s. 5.

Top