EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1995_091_R_0045_039

Rådets afgørelse af 7. april 1995 om Fællesskabets undertegnelse uden ratifikationsforbehold af konventionen om toldproceduren for containere, som inden for rammerne af en pool benyttes til international transport (Genève, den 21. januar 1994)

OJ L 91, 22.4.1995, p. 45–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

31995D0137

95/137/EF: Rådets afgørelse af 7. april 1995 om Fællesskabets undertegnelse uden ratifikationsforbehold af konventionen om toldproceduren for containere, som inden for rammerne af en pool benyttes til international transport (Genève, den 21. januar 1994)

EF-Tidende nr. L 091 af 22/04/1995 s. 0045 - 0045


RÅDETS AFGØRELSE af 7. april 1995 om Fællesskabets undertegnelse uden ratifikationsforbehold af konventionen om toldproceduren for containere, som inden for rammerne af en pool benyttes til international transport (Genève, den 21. januar 1994) (95/137/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 113 sammenholdt med artikel 228, stk. 2, første punktum,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

Konventionen om toldproceduren for containere, som inden for rammerne af en pool benyttes til international transport, i det følgende benævnt »konventionen«, som forhandlet i De Forenede Nationers regi og undertegnet den 21. januar 1994 i Genève, har til formål at fremme en effektiv anvendelse af containere i international transport ved lempelse af de administrative procedurer, så transporten af tomme enheder reduceres;

i henhold til konventionens artikel 14, stk. 3, kan regionale organisationer for økonomisk integration undertegne konventionen;

eftersom konventionen er af stor praktisk betydning for de erhvervsdrivende, bør Fællesskabet godkende og undertegne den uden ratifikationsforbehold;

en sådan godkendelse bør dog kombineres med et forbehold, med henblik på at tage højde for visse særlige omstændigheder ved toldunionen og den nuværende harmoniseringsfase med hensyn til indførsel og udførsel af reservedele til reparation og af tilbehør og udstyr til containere;

Fællesskabet bør derfor blive kontraherende part i konventionen med ovennævnte forbehold -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Konventionen om toldproceduren for containere, som inden for rammerne af en pool benyttes til international transport, med tilhørende forbehold, godkendes på Fællesskabets vegne for så vidt angår de spørgsmål, der henhører under dets enekompetence.

Konventionens ordlyd og Fællesskabets forbehold over for konventionen er anført i henholdsvis bilag I og II.

Teksten til den notifikation, der er omhandlet i konventionens artikel 14, stk. 3, er anført i bilag III.

Artikel 2

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege den person, der er beføjet til

- uden ratifikationsforbehold at undertegne konventionen med bindende virkning for Fællesskabet

- at give den notifikation, der er fastsat i konventionens artikel 14, stk. 3.

Udfærdiget i Luxembourg, den 7. april 1995.

På Rådets vegne

J. ROSSI

Formand

Top