Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994D0895

94/895/EF: Kommissionens beslutning af 15. december 1994 om en procedure i henhold til artikel 85 i EF-traktatens og artikel 53 i EØS-aftalen (IV/34.768 - International Private Satellite Partners) (Kun de engelske og italienske udgaver er autentiske) (Tekst af betydning for EØS)

OJ L 354, 31.12.1994, p. 75–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/895/oj

31994D0895

94/895/EF: Kommissionens beslutning af 15. december 1994 om en procedure i henhold til artikel 85 i EF-traktatens og artikel 53 i EØS-aftalen (IV/34.768 - International Private Satellite Partners) (Kun de engelske og italienske udgaver er autentiske) (Tekst af betydning for EØS)

EF-Tidende nr. L 354 af 31/12/1994 s. 0075 - 0086


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15. december 1994 om en procedure i henhold til artikel 85 i EF-traktatens og artikel 53 i EOES-aftalen (IV/34.768 - International Private Satellite Partners) (Kun den engelske og den italienske udgave er autentisk) (Tekst af betydning for EOES) (94/895/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade,

under henvisning til Raadets forordning nr. 17 af 6. februar 1962, foerste forordning om anvendelse af bestemmelserne i traktatens artikel 85 og 86 (1), senest aendret ved akten vedroerende Spaniens og Portugals tiltraedelse, saerlig artikel 2, 6 og 8,

under henvisning til den begaering om negativattest og den anmeldelse med henblik paa fritagelse, som parterne den 28. juni 1993 har indsendt i overensstemmelse med artikel 2 og 4 i forordning nr. 17,

under henvisning til parternes anmodning af 14. februar 1994 om at faa udvidet begaeringen og anmeldelsen til at omfatte artikel 53 i aftalen om Det Europaeiske OEkonomiske Samarbejdsomraade,

under henvisning til de resumeér af begaeringen og anmeldelsen, der er offentliggjort (2) i henhold til artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17,

efter hoering af Det Raadgivende Udvalg for Kartel- og Monopolspoergsmaal, og

ud fra foelgende betragtninger:

I. SAGSFREMSTILLING A. INDLEDNING (1) Den 28. juni 1993 blev 20 aftaler vedroerende etablering af et selskab anmeldt til Kommissionen. International Private Satellite Partners (IPSP) er oprettet som kommanditselskab efter amerikansk lovgivning og stiftet med henblik paa at tilbyde a) internationale telekommunikationstjenester til erhvervslivet i Europa og Nordamerika under anvendelse af selskabets eget satellitsystem med ét centralt indkoebssted, altsaa efter princippet om central erhvervelse (one stop shop), og b) massetransmissionskapacitet til udenforstaaende i det omfang, hvor satellitternes kapacitet ikke udnyttes fuldt ud af IPSP eller dets deltagere.

Efter EOES-aftalens ikrafttraeden anmodede parterne den 14. februar 1994 Kommissionen om at udvide anmeldelsen, saaledes at den tillige daekkede EOES-aftalens artikel 53. Efter denne anmodning indledte Kommissionen den relevante samarbejdsprocedure med EFTA-Tilsynsmyndigheden.

B. PARTERNE a.a Selskabsdeltagerne (2) Orion Satellite Corporation (OrionSat) er et selskab, som er oprettet af moderselskabet Orion Network Systems i henhold til lovgivningen i staten Delaware, og som skal fungere som komplementar i IPSP. Selskabet har den amerikanske Federal Communications Commissions' (FCC) tilladelse til at konstruere, opsende og drive IPSP's to satellitter og har vidtgaaende myndighed til at lede og styre IPSP's udvikling og aktiviteter.

Orion Network Systems, som ogsaa er kommanditist i IPSP, leverer telekommunikationsanlaeg og -tjenester, herunder isaer punkt-til-punkt-transmission ved hjaelp af fremlejet kapacitet.

OrionSat har som komplementar en kapitalandel i kommanditselskabet paa [. . .] (3), som skal laegges til den kapitalandel paa i alt [. . .], som Orion Network Systems har.

(3) British Aerospace Communications er kommanditist i IPSP og ejes af British Aerospace-koncernen (BAe), som stiftede selskabet direkte med henblik paa at investere i IPSP.

Selskabet har en kapitalandel paa [. . .] i IPSP. BAe beskaeftiger sig primaert med design og produktion af fly til civile og militaere formaal, vaabenstyringssystemer, satelitter og delsystemer, nyttelast og udstyr til affyringskoeretoejer samt motorkoeretoejer. BAe er i denne forbindelse frem for alt hovedentreprenoer for IPSP-satellitterne.

BAe's samlede omsaetning i 1992 var paa 9 977 mio. £ (13 000 mio. ECU).

(4) COM DEV Satellite Communications Ltd er kommanditist i IPSP med en kapitalandel paa [. . .]. Moderselskabet COM DEV Ltd oprettede specifikt selskabet med henblik paa at investere i IPSP.

COM DEV-koncernen er i forbindelse med satellitnyttelast en betydningsfuld leverandoer af delsystemer til kommunikations-, rumforsknings- og fjernmaalingsudstyr.

(5) General Dynamics Commercial Launch Services er kommanditist i IPSP med en kapitalandel paa [. . .] Selskabet forestaar opsendelsen af rumfartoejer og skal yde tilsvarende tjenester i forbindelse med IPSP-satellitterne.

Det ejes af General Dynamics Co., som beskaeftiger sig med produktion og salg af vaabensystemer og -ramper, rumtransport samt byggematerialer. General Dynamics' konsoliderede omsaetning var i 1991 8 751 mio. US $ (7 250 mio. ECU).

(6) Kingston Communications International Ltd (Kingston) er kommanditist i IPSP med en kapitalandel paa [. . .]. Moderselskabet Kingston Communications (Hull) plc oprettede selskabet specifikt med henblik paa at investere i IPSP.

Kingston Communications (Hull) plc er et engelsk selskab, der fungerer som godkendt operatoer af det offentlige telefonnet i Hull og omegn.

Kingston Communications (Hull) plc og BAe har etableret et faelles kontrolleret joint venture-selskab, Kingston Satellite Services Ltd, som skal fungere som mellemled for begge moderselskaber i droeftelserne med IPSP om udbuddet af IPSP-tjenester.

Kingston-koncernens samlede omsaetning var i 1991 paa 59 mio. £ (77 mio. ECU).

(7) MCN Sat. US er et amerikansk selskab, der er dannet primaert for at forestaa den franske koncern Matra-Hachettes investeringer i IPSP paa [. . .].

Matra-Hachette-koncernen er aktiv inden for rumfart, specielt inden for produktion af forskellige typer satellitter (i Matra Marconi Space), produktion af forsvars-, telekommunikations- og CAD-CAM-udstyr, biltransport, forlagsvirksomhed, radio- og tv-udsendelser, filmproduktion og reklame. Dets samlede omsaetning var i 1992 paa 55 000 mio. ffr. (8 350 mio. ECU).

(8) STET - Società Finanziaria Telefonica per Azioni er et italiensk selskab, hvori det stoerste italienske statsejede selskab Instituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) er flertalsaktionaer. STET's institutionelle funktion som IRI's holdingselskab inden for telekommunikationssektoren er at garantere koordineringen af de finansielle og kommercielle aspekter i forbindelse med telekommunikationstjenester, produktionsprodukter og netvaerksinstallationer. STET har som kommanditist en kapitalandel i IPSP paa [. . .].

Som det senere vil blive beskrevet i detaljer vil STET faa eneansvaret for at saelge IPSP's satellitkapacitet og internationale telekommunikationstjenester til erhvervslivet i Italien og »OEsteuropa«.

(9) Trans-Atlantic Satellite, Inc. er et datterselskab af det japanske selskab Nissho Iwai Co., der primaert er dannet med henblik paa at investere i IPSP, hvori det har en kapitalandel paa 8,33 %. Selskabet vil desuden vaere underleverandoerer til BAe af visse komponenter til IPSP-satellitterne. Selskabet havde i denne forbindelse en omsaetning paa 3 mio. US $ (2,5 mio. ECU) i det forretningsaar, der loeb frem til 31. marts 1992.

Nissho Iwai Co. er et selskab, der driver almindelige forretninger inden for handel med samt import og eksport af alle typer japanske og udenlandske varer. Selskabets omsaetning var i forretningsaaret frem til 31. marts 1992 paa 86 700 mio. ECU. Nissho Iwai-koncernen har betydelige kapitalinteresser i en raekke selskaber inden for telekommunikationssektoren. Selskabet ejer saaledes en del af kapitalen i Satellite Japan Corporation, en japansk satellitoperatoer, som primaert saelger transponderkapacitet til massedatatransmission udelukkende i Japan. Selskabet fusionerede for nylig med det japanske selskab JC-Sat. Fusionen blev for nylig godkendt af Kommissionen.

b.b Kommanditselskabet (10) IPSP er etableret for det foerste for at yde internationale telekommunikationstjenester (f.eks. interne selskabsnet, massedataoverfoersel, dataindsamling og -transport, faxoverfoering og elektronisk dokumentudsendelse, netvaerkstjenester osv.) til multinationale selskaber via satellit og under anvendelse af mikroaperature terminaler VSAT efter princippet om centralerhvervelse og terminal-til-terminal-princippet overalt i Nordamerika og Europa samt for det andet for at udbyde sine satellitters transmissionskapacitet i det omfang, kapaciteten ikke udnyttes fuldt ud af IPSP og dets deltagere.

(11) Opbygningen af IPSP med den anmeldte struktur blev indledt i 1982, da OrionSat ansoegte det amerikanske FCC om tilladelse til at drive et internationalt satellitsystem. Efter at have faaet tilladelse hertil indledte OrionSat i 1988 en konsultationsprocedure med Intelsat. Konsultationerne varede et aar, og da de i 1989 var afsluttet, indgik OrionSat en aftale med BAe som hovedentreprenoer om konstruktion og opsendelse af satellitsystemet. Samtidig hermed - og medens kommanditselskabet blev etableret - foerte OrionSat ved udgangen af 1991 droeftelser og forhandlinger med eventuelle selskabsdeltagere, samtidig med at selskabet forhandlede med et internationalt konsortium af banker om en laanefinansieringspakke.

(12) I henhold til betingelserne i FCC's tilladelse maatte IPSP eller dets kunder ikke sammenkoble IPSP-satellitanlaeggene med et telefonnet med omkobling med henblik paa at yde telekommunikationstjenester. I december 1993 aendrede FCC imidlertid sin politik, saaledes at man for separate satellitsystemer (som IPSP) kan ansoege om at transmittere telefontrafik svarende til hoejst 1 250 64 kilobits pr. sekund-kredsloeb.

1) Ydeevne og anlaeg (13) IPSP agter at bygge, opsende og drive to Ku-baandstelekommunikationssatellitter med hoej effekt, som skal anbringes i baneposition paa laengdegraderne 37°5 vest og 47° vest. Den foerste satellit, der bygges under anvendelse af Eurostar-platformen, som BAe og Matra Marconi Space har udviklet i faellesskab i joint venture-selskabet Satcom International, vil indeholde 28 transpondere med en baandbredde paa 54 MHz og seks transpondere med en baandbredde paa 36 MHz, hvilket vil give en samlet effektiv kommunikationskapacitet paa 1 728 MHz. Satellitterne vil have et geografisk daekningsomraade, som omfatter det meste af Nordamerika, det meste af EOES og dele af OEsteuropa.

(14) Den foerste satellit forventes at kunne tages i brug i december 1994 og den anden paa et tidspunkt efter denne dato. Deres projekterede levetid er paa tolv aar.

(15) Frem til opsendelsen og driften af sine egne satellitter vil IPSP praestere tjenesterne ved hjaelp af lejede anlaeg.

(16) IPSP vil herudover drive sine egne sporings-, fjernmaalings- og styringsanlaeg, som bygges i USA med henblik paa styring af satellitterne, der vil blive understoettet af andre anlaeg, som skal bygges i Italien.

(17) IPSP's kunder vil skulle installere de meget smaa tovejs-VSAT hos sig selv, hvis de skal have adgang til tjenesterne.

2) Finansieringsindskud (18) De komplekse finansieringsordninger, der danner grundlag for IPSP, er udformet saaledes:

a) Parterne har investeret i alt 90 mio. US $ i en egenkapital, der er fordelt efter de enkeltes andele i IPSP. OrionSats indskud som komplementar beloeber sig til 30 mio. US $, som bestaar af FCC-tilladelsen, visse aftalerettigheder og andre materielle og immaterielle aktiver.

b) De har desuden opnaaet en privilegeret kreditfacilitet fra et syndikat af internationale banker paa op til 251 mio. US $ for den foerste satellit.

c) Visse af IPSP's selskabsdeltagere har indskudt yderligere midler paa i alt 9 mio. US $.

d) Med henblik paa at sikre IPSP en tilstraekkelig udnyttelsesgrad for satellitkapaciteten har kommanditisterne desuden indvilliget i at leje satellitkapacitet for i alt [. . .] og [. . .] transpondere. Som det senere vil fremgaa, kan kommanditisterne genudleje denne kapacitet til IPSP's kunder.

e) Endelig har kommanditisterne indgaaet kontrakter med IPSP om leje af en yderligere andel af kapaciteten, hvormed de vil vaere noedt til at foretage yderligere indskud i IPSP som modydelse for en supplerende transmissionskapacitet paa op til [. . .] transpondere, hvis der er tale om en negativ cash flow, saaledes at IPSP kan tilbagebetale den privilegerede gaeld.

3) Central ledelse og integrerede aktiviteter (19) Da IPSP er blevet oprettet med henblik paa at yde tjenester til kunderne paa grundlag af et fuldt sammenkoblet net, der skal goere det muligt at stille ensartede tjenester til raadighed til ensartede priser, har komplementaren eneansvaret for ledelse og styring af IPSP samt - under iagttagelse af visse begraensede kontrol- og godkendelsesrettigheder, som kommanditisterne har - vidtgaaende myndighed til at udvikle, drive, markedsfoere og saelge IPSP's aktiviteter.

(20) Denne kontrol over selskabet fra OrionSats side er et krav fra FCC, for at OrionSat kan overfoere sin tilladelse til IPSP.

4) Markedsfoering og distribution (21) IPSP vil markedsfoere og distribuere sine tjenester ved hjaelp af en raekke lokale markedsfoerings- og driftsselskaber, som IPSP vil udpege som agent eller distributoer. Bortset fra STET, som er enedistributoer for Italien og eneagent for en gruppe lande, som man i aftalerne samlet betegner »OEsteuropa« (OEstrig, Ungarn, Polen, Rumaenien, Bulgarien, Malta, det tidligere Sovjetunionen, det tidligere Tjekkoslovakiet og det tidligere Jugoslavien), vil saadanne agenter eller distributoerer ikke have enerettigheder. De kan, men skal ikke, vaere kommanditister. Da der i nogle medlemsstater endnu ikke forefindes tilladelser til at yde uplink-tjenester, er IPSP noedt til at samarbejde med de nationale televirksomheder, som vil fungere som agenter. Disse forhold forventes at vaere gaeldende, indtil EF's liberalisering af satellittjenester er traadt i kraft og gennemfoert.

C. DET REVANTE MARKED a.a Produktmarked(er) (22) IPSP vil konkurrere paa to markeder:

- markedet for internationale private telekommunikationstjenester til erhvervslivet

- markedet, hvorpaa der tilbydes satellitkapacitet til massedatatransmission.

1. Internationale private telekommunikationstjenester til erhvervslivet (23) Tjenester af den type, som IPSP vil tilbyde sine kunder, skal daekke multinationale selskabers stadigt voksende behov for avanceret terminal-til-terminal-kommunikation mellem de enkelte enheder, der geografisk set er spredt overalt i verden, og/eller mellem dem og deres kunder og leverandoerer af raamaterialer og halvfabrikata. Der er bl.a. tale om stemmeopkald, hoejhastighedsfax, datalagring og -transport samt afholdelse af videokonferencer.

(24) Saadanne tjenester kan indgaa paa det voksende marked for internationale (eller endda verdensomspaendende) tillaegstjenester, der ydes store selskaber eller andre storforbrugere af avancerede telekommunikationstjenester.

(25) Dette er et af de delmarkeder inden for telekommunikationsomraadet, der har det stoerste vaekstpotentiale i de kommende aar, naar man drager fuld fordel af den nuvaerende liberaliseringsproces paa telekommunikationsomraadet og den stadigt voksende sammenknytning af telekommunikation og elektronik, isaer paa software-omraadet.

Det er bemaerkelsesvaerdigt, at de fleste af de alliancer paa telekommunikationsomraadet, der indgaas nu om dage, omfatter foranstaltninger, der skal traeffes med henblik paa at komme ind paa delmarkedet for tillaegstjenester (ofte som et foerste trin i en bredere alliance), og isaer med henblik paa at stille avancerede teletjenester til raadighed for verdens stoerste selskaber.

(26) Disse tjenester kan ydes til kunderne enten via jordbaserede anlaeg med fysiske forbindelser i form af coaxial- eller lyslederkabler eller via satellitanlaeg og VSAT-enheder. Det er almindeligt anerkendt, at satelliter er saerligt anbefalelsesvaerdige, naar kunderne befinder sig i fjerntliggende omraader eller i omraader, hvor den jordbaserede infrastruktur er meget daarlig.

(27) Selv om der inden for rammerne af nogle af de andre alliancer, der indgaas, ogsaa ydes tjenester via satellit - som del af en kurv af tjenester, der primaert skal ydes via kabler - er IPSP det foerste selskab, der udelukkende vil tilbyde tjenester via satellit.

(28) Et andet saerligt forhold ved IPSP er, at IPSP-deltagerne i modsaetning til selskaberne i de fleste af de alliancer, som indgaas og som etableres af televirksomheder, (med undtagelse af STET og Kingston) er private selskaber, som hidtil ikke har vaeret aktive paa telekommunikationsomraadet.

(29) Ifoelge selskabsdeltagernde skyldes manglen paa privat initiativ, at de stadig staar over for en raekke betydelige hindringer, som skyldes

- at der i mange lande stadig resterer en vis regulering af telekommunikation paa trods af de markante aendringer, som finder sted. Det betyder for IPSP's vedkommende, at selskabet ikke vil kunne drive sin egen virksomhed i de tilfaelde, hvor der stadig forekommer enerettigheder, og at selskabet vil skulle ansoege om tilladelse til at yde uplink-/downlink-tjenester i de tilfaelde, hvor der ikke er opnaaet en fuldstaendig liberalisering af satellitternes jordbaserede delmarked. IPSP skal desuden koordinere sine aktiviteter med de internationale satellitorganisationer for at yde tjenester via separate satellitsystemer

- at det er noedvendigt at foretage meget store investeringer for at komme ind paa markedet, isaer hvis den nytilkomne skal have egne transmissionsanlaeg. Omkostningerne til konstruktion, afproevning og opsendelse af de to IPSP-satelliter er saaledes alene sat til minimum 425 mio. US $

- at det er forbundet med store vanskeligheder og omkostninger samt megen tid at etablere forretninger af en tilstraekkelig stoerrelse og med et tilstraekkeligt godt ry, herunder opbygningen af maerkekendskab og et kundegrundlag paa netop dette marked.

2. Udbuddet af satellitkapacitet til massedatatransmission (30) Dette marked har sekundaer betydning for IPSP. Deltagerne har erklaeret, at de faktisk kun vil vaere reelt aktive paa dette marked, hvis efterspoergslen efter IPSP's tjenester er mindre end forventet.

(31) Hidtil har udbuddet af rumsegmentskapacitet primaert vaere koncentreret paa tre internationale satellitorganisastioner (ISO), nemlig INTELSAT, EUTELSAT og INMARSAT. De er de faktiske ejere af et betydeligt antal telekommunikationssatellitter i kredsloeb (INTELSAT driver f.eks. i oejeblikket 13 geostationaere satelliter). De tre satellitorganisationer har nogenlunde samme struktur, dvs. at der er tale om organisationer, som er etableret ved en raekke aftaler mellem suveraene stater, der er repraesenteret af deres regeringer eller af dem udpegede offentlige eller private telekommunikationsoperatoerer (kendt som signatarer), og som skal stille det noedvendige rumsegment til raadighed a) med henblik paa en praestation af internationale offentlige telekommunikationstjenester til enten alle omraader i verden (INTELSAT) eller til Europa (EUTELSAT) eller b) med henblik paa en forbedring af skibs- og luftfartskommunikationen (INMARSAT).

(32) I henhold til de aftalte regler for de enkelte ISO'er er den direkte adgang til satellitsegmentkapacitet og terminalanlaeg paa jordstationen forbeholdt signatarstaterne (som ogsaa ejer de jordbaserede net), saaledes at private satellitoperatoerer, som konkurrerer med signatarerne, er tvunget til at henvende sig til dem for at faa den noedvendige kapacitet. Dette forhold placerer signatarerne i en meget staerk position, som yderligere styrker deres dominerende stilling paa telekommunikationsmarkedet som helhed.

(33) Dertil kommer, at ejere af separate satellitsystemer, som f.eks. IPSP, skal igennem i) en konsultationsprocedure med INTELSAT (og/eller EUTELSAT), som skal sikre, at saadanne separate satellitsystemer oekonomisk set ikke vil skade ISO-systemet saerlig og ii) en procedure for teknisk koordinering - ligeledes med de relevante ISO'er - som skal sikre, at de nye anlaeg og driften heraf med hensyn til frekvensspektrum og kredsloeb i rummet er kompatibel med det eksisterende og planlagte ISO-rumsegment.

Hidtil har Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien, Luxembourg, Italien, Irland, OEstrig, De Forenede Stater og Det Forenede Kongerige givet IPSP eller selskabets repraesentant »landingsrettigheder« (landings rights), efter at IPSP har vaeret igennem konsultationsproceduren med INTELSAT. IPSP har med stoette fra Det Forenede Kongerige, Italien og Irland tillige indledt konsultationsproceduren med EUTELSAT.

(b.b.) Geografisk marked (34) IPSP vil primaert vaere aktive i satellitternes daekningsomraade, dvs. stoerstedelen af Nordamerika, det meste af EOES og dele af OEsteuropa. Dette anses for at vaere mindst det geografiske marked, der daekkes af aftalerne. Omraadet kan imidlertid udvides yderligere ved anvendelse af jordbaserede forbindelser og net med henblik paa at daekke kundelokaliteter uden for satellitternes daekningsomraade.

(c.c.) IPSP's stilling paa markedet (35) IPSP vurderer, at det samlede marked for privatlinjetjenester tegnede sig for ca. 8,4 mia. ECU i 1990, hvoraf private foretagenders transatlantiske og intraeuropaeiske kommunikation beloeb sig til 1,4 mia. ECU . I henhold til IPSP's fremskrivninger for 1995 forventes sidstnaevnte at stige til 3,5 mia. ECU, hvoraf IPSP vil tegne for hen ved [. . .] ECU eller en markedsandel paa [. . .].

D. DE ANMELDTE AFTALER (a.a.) Aftalerne (36) IPSP er i sin nuvaerende form et resultat af langvarige og komplekse forhandlinger, som er blevet foert af og mellem selskabets nuvaerende deltagere. Kompleksiteten fremgaar tydeligt af antallet af aftaler, der indgaar i anmeldelsen, som skal daekke organisationen og finansieringen af IPSP, satellitterne, ordninger, hvorefter IPSP kan opnaa stoette fra de involverede parter og andre i forbindelse med markedsfoeringen osv. Der er tale om foelgende aftaler:

- Anden aendrede og genfremsatte kommanditselskabsaftale (samt andre dermed forbundne aendringer), som fastsaetter de grundlaeggende principper for IPSP's organisation og drift.

- Aftaler om kommunikationssatellitternes kapacitet og aftaler om andele i kommunikationssatellitternes kapacitet, som er indgaaet mellem IPSP og hver af kommanditisterne (eller affilierede selskaber), og som forpligter sidstnaevnte til i syv aar at tegne sig for en vaesentlig andel af kapaciteten i IPSP-satellitsystemet til daekning af egne interne behov, men ogsaa til videresalg til tredjemand via IPSP. Formaalet hermed er at sikre en vis minimumsanvendelse af satellitternes kapacitet. Kommanditisterne har desuden forpligtet sig til at anvende og betale for enten en yderligere andel af kapaciteten eller foretage kapitalindskud, hvis der opstaar et cash flow-underskud. Sidstnaevnte aftaler er indgaaet som foelge af de betingelser, der er forbundet med IPSP's privilegerede gaeld.

- Principaftale, der fastsaetter de generelle principper, hvorefter IPSP tilbyder sine tjenester til kunderne, herunder ogsaa de almindelige betingelser, hvorpaa selskabet maa stoette sig til lokale markedsfoerings- og driftsselskaber som agenter eller distributoerer for IPSP.

- AEndret og genfremsat aftale om foretrukne tilbudsgivere, i henhold til hvilken IPSP vil foretraekke selskabsdeltagere ved indkoeb af varer eller tjenesteydelser, hvis deltagernes tilbud for de paagaeldende varer er mindst lige saa gunstigt for IPSP som andre tilbudsgiveres.

- Aftale om praestation og distribution af tjenester i Italien mellem IPSP og STET, i henhold til hvilken STET udnaevnes til enedistributoer for IPSP i Italien, saa laenge levering af internationale telekommunikationstjenester til erhvervslivet i Italien er reguleret, dvs. at kun STET kan levere dem. Naar engang deregulering har fundet sted, vil STET bevare eneretten til at fremme salget af IPSP's tjenester i Italien, forudsat at STET opfylder visse praestationskriterier.

- Forretsaftale for Italien mellem IPSP og STET, i henhold til hvilken IPSP giver STET forret til at stille satellitkapacitet til massedatatransmission til raadighed for kunder i Italien for tjenester, der skal praesteres i Italien. Denne aftale traeder i kraft, hvis og naar det bliver liberaliseret at stille satellitkapacitet til raadighed i Italien.

- Agenturaftale om salg af satellitkapacitet i OEsteuropa mellem IPSP og STET, som fastsaetter de betingelser (herunder de maal, som STET skal naa), hvorpaa STET udnaevnes som IPSP's eneagent for salg af satellitkapacitet til massedatatransmission i OEsteuropa.

- Aftale om praestation af tjenester i og agenturforhold for OEsteuropa mellem IPSP og STET, i henhold til hvilken STET udnaevnes til IPSP's eneagent i OEsteuropa (inklusive Malta) i forbindelse med praestation af tjenester, under forudsaetning af at STET opfylder en raekke praestationskritierier, der er fastsat i aftalen.

b.b. De saerlige ordninger i detaljer 1. Bestemmelser vedroerende IPSP's ledelse og struktur (37) Aftalerne indeholder navnlig foelgende bestemmelser:

(38) - I henhold til paragraf 7.01 a) i kommanditselskabsaftalen har IPSP's komplementar i alle henseende fuldt og helt enebefoejelse til at lede, drive og kontrollere IPSP's forretninger og aktiviteter. Omvendt har kommanditisterne ikke lov til at deltage i den daglige ledelse af IPSP i alle de henseender, der ikke udtrykkeligt er anfoert i aftalerne (paragraf 7.10 i kommanditselskabsaftalen og artikel 2 i principaftalen). Komplementarens befoejelser omfatter ogsaa fastsaettelsen af IPSP's priser og andre kommercielle vilkaar.

(39) - Kommanditisterne kan paa trods af ovennaevnte oeve en vis indflydelse paa IPSP's ledelse, idet der er etableret en permanent struktur, som bestaar af foelgende udvalg:

a) Selskabsdeltagernes udvalg til bedoemmelse af selskabets planlaegning og politik (bedoemmelsesudvalget)

Udvalget er oprettet i henhold til paragraf 7.11 a) i kommanditselskabsaftalen, og hver enkelt selskabsdeltager udpeger et medlem heraf. Komplementaren skal forelaegge en raekke tiltag for bedoemmelsesudvalget, som kan godkende eller afvise disse ved flertalsafgoerelse. De vigtigste tiltag er foelgende:

- indfoerelse af enhver prisfastsaettelsespolitik i forbindelse med IPSP's salg af tjenester, naar hensigten hermed er at saelge satellittransmissionskapacitet til kunder til priser, der generelt er lavere end dem, kommanditisterne skal betale, eller salg af satellittransmissionskapacitet til enkeltstaaende IPSP-deltagere til priser eller paa vilkaar, der afviger grundlaeggende fra de priser og vilkaar, som tilbydes IPSP-deltagerne i almindelighed

- komplementarens beslutning om at oege budgettet med mere end en given procentsats

- godkendelse af forretningsplaner for IPSP-tjenester vedroerende i) IPSP's resourcer, ii) supplerende finansiering og iii) igangsaetning af IPSP-tjenester inden opsendelsen af satellitterne.

b) Det tekniske udvalg (paragraf 7.15 b) i kommanditselskabsaftalen). Udvalgets opgave er at raadgive i alle sager af teknisk og driftsmaessig karakter i forbindelse med IPSP's satellitsystem og transmissionsnet. Det skal isaer fremsaette forslag til tekniske standarder for udstyret til og driften af IPSP-tjenesterne.

c) I henhold af paragraf 7.04 i kommanditselskabsaftalen kan visse stoerre beslutninger, som komplementaren traeffer, ikke gennemfoeres, hvis de vil paavirke kommanditisternes investering markant, medmindre et flertal af kommanditisterne stemmer for. Det drejer sig bl.a. om oploesning af IPSP, dets fusion eller sammenlaegning med andre enheder samt salget af en afgoerende andel af IPSP's aktiver.

(40) - Med henblik paa at sikre, at OrionSat vier hele sin indsats til at lede IPSP, maa komplementaren i henhold til paragraf 7.06 i kommanditselskabsaftalen ikke uden forudgaaende skriftligt samtykke fra alle kommanditisterne deltage i andet end ledelsen af kommanditselskabet. Dertil kommer at hverken OrionSat eller Orion Network Systems, Inc. maa have andre erhvervsinteresser i eller paa anden maade deltage i andre erhvervsvirksomheder, som direkte eller indirekte konkurrerer med IPSP.

Omvendt maa kommanditisterne frit konkurrere med IPSP, naar det drejer sig om at stille tjenester til raadighed for kunder. Det staar dem ogsaa frit at erhverve erhvervsinteresser i andre virksomheder eller sammen med konkurrenter til IPSP eller disses kommanditister at deltage i saadanne virksomheder (paragraf 7.06 i kommanditselskabsaftalen samt artikel 7 i principaftalen).

2. Favoriseringsbestemmelser (41) Aftalerne indeholder en raekke favoriseringsbestemmelser, hvori IPSP garanterer, at kommanditisterne vil opnaa de bedste af de priser, vilkaar og andre betingelser som IPSP tilbyder sine kunder for en tilsvarende kapacitet og/eller tilsvarende tjenester. Saadanne bestemmelser findes i paragraf 16.02 i kommanditselskabsaftalen, paragraf 16.01 i de forskellige kapacitetsaftaler, paragraf 21.01 i de forskellige aftaler om kapacitetsandele, i paragraf 4.5 og 15.1 i aftalen med STET om praestation og distribution af tjenester i Italien, paragraf 3.5 i aftalen med STET om salg af satellitkapacitet i OEsteuropa samt i paragraf 4.4 og 15.11 i aftalen med STET om praestation af tjenester i OEsteuropa.

Disse bestemmelser giver omvendt IPSP en tilsvarende beskyttelse med hensyn til de tjenester og det udstyr, som selskabet faar fra selskabsdeltagerne, saaledes at det kan fungere paa et konkurrencedygtigt omkostningsniveau. Denne beskyttelse gaelder imidlertid ikke, hvis der er indgaaet kontrakter mellem en kommanditist og INTELSAT, EUTELSAT, INMARSAT eller indenlandske satellitsystemer.

3. Salg af satellitkapacitet til lavere priser end dem, kommanditisterne betaler (42) Hvis IPSP oensker at saelge eller leje satellitkapacitet til udenforstaaende kunder til en prorata-pris pr. MHz pr. maaned, som ligger under den pris, som kommandititerne har accepteret at betale til IPSP, skal IPSP i henhold til paragraf 16.01 b) i kapacitetsaftalerne og paragraf 21.01 b) i aftalerne om kapacitetsandele til samme pris tilbyde kommanditisterne den samme yderligere transponderkapacitet, som selskabet tilbyder kunderne, men med 10 % rabat og i oevrigt paa samme vilkaar og betingelser.

4. IPSP's anvendelse af satellitkapacitet, som kommanditisterne har forpligtet sig til at aftage (43) I henhold til paragraf 8 i principaftalen forpligter IPSP sig - saa laenge selskabet har en tilstraekkelig positiv cash flow til at kunne tilbagebetale den privilegerede gaeld - til foerst at anvende den kapacitet, som kommanditisterne har forpligtet sig til at aftage fast - dvs. i henhold til de enkeltes kapacitetsaftaler - og som de ikke kan anvende til daekning af interne behov.

5. IPSP's udbud (44) Naar IPSP udbyder forretninger til en vaerdi af mere end 1 mio. US $ i licitation, og hvis en eller flere kommanditister afgiver et bud, som med hensyn til pris, design, praestation, betaling, levering og andre vilkaar, ikke er mindre favorabelt for IPSP end tredjemands forslag, skal IPSP i henhold til paragraf 2 i aftalen om foretrunkne tilbudsgivere efter afholdelsen af en eventuel ny endelig licitationsrunde for de bedste bud give kontrakten til den eller de kommanditister, hvis tilbud opfylder disse kriterier, vilkaar og betingelser.

6. Markedsfoerings- og distributionsbetingelser a) Generelt (45) Markedsfoeringen og distributionen af IPSP's tjenester vil blive planlagt og styret centralt, men gennemfoert paa decentraliseret vis. Tjenesterne vil desuden blive tilbudt til ensartede priser og et ensartet kvalitetsniveau.

(46) Disse principper gennemfoeres ved hjaelp af foelgende saerlige ordninger:

- IPSP har eneretten til at styre og drive satellitsystemet (paragraf 7.0 og 7.10 i kommanditselskabsaftalen, paragraf 8.01 i kapacitetsaftalerne og paragraf 13.01 i aftalerne om kapacitetsandele).

- Komplementaren har ansvaret for markedsfoering og distribution af internationale telekommunikationstjenester til erhverveslivet (artikel 2 i principaftalen) og vil samtidig fastsaette alle priserne for IPSP's tjenester (undtagen hvor dette er forbudt i henhold til lovgivningen, idet visse lande har givet deres televirksomheder eneret hertil). Desuden vil salget af tjenester blive styret centralt af komplementaren, men primaert gennemfoert af agenter, som komplementaren har valgt (der kan her vaere tale om kommanditister). Naar komplementaren indgaar kontrakter med agenter eller distributoerer, skal denne sikre sig konkurrencedygtige priser, vilkaar og betingelser samt opstille praestationskriterier og maal for saadanne agenter. Endelig indgaas kontrakterne i IPSP's navn.

- I de tilfaelde, hvor IPSP-tjenester skal praesteres i omraader, hvor der gaelder enerettigheder eller saerlige rettigheder med hensyn til praestationen af saadanne tjenester, skal IPSP-tjenesterne i henhold til tillaeg A til principaftalen ydes til kunden under en separat kontrakt, som opstilles i overensstemmelse med den i det paagaeldende omraade gaeldende lovgivning og indgaas mellem kunden og IPSP's agent, som i saadanne tilfaelde normalt vil vaere den nationale televirksomhed.

b) Saerlige ordninger med hensyn til STET b.1) Italien (47) I henhold til paragraf 2 i aftalen om praestation og distribution af tjenester i Italien udnaevnes STET til IPSP's enedistributoer i Italien for hele den periode, hvor det italienske telekommunikationsmarked er reguleret (4).

Hvis der sker en deregulering, vil STET's eneret blive omdannet til en eneret til at fremme salget af IPSP's tjenster i Italien. Denne eneret vil imidertid kun kunne opnaas, hvis STET kan leve op til visse praestationskriterier udtrykt i indtaegter. Hvis STET ikke opfylder kriterierne og ikke traeffer alle - inden for rimelighedens graenser - noedvendige foranstaltninger med henblik paa at afhjaelpe dette forhold inden for en periode paa 18 maaneder, kan IPSP udnaevne andre distributoerer i Italien uden eneret. STET vil derefter vaere en distributoer uden eneret.

Omvendt forpligter STET sig til ikke at markedsfoere IPSP's tjenster uden for Italien bortset fra OEsteuropa (5) (paragraf 2.3 i aftalen om praestation af tjenester).

Hvis IPSP eller en af selskabets agenter, distributoerer eller deltagere anmodes om at praestere tjenester i Italien, efter at landet er blevet dereguleret, kan de paa trods af eneretsforholdet praestere disse tjenester.

Hvis en kunde i Italien efter dereguleringen oensker at koebe en bred pakke af internationale telekommunikationstjenester til erhvervslivet fra IPSP, herunder ogsaa jordbaserede tjenester i tilknytning til kundens italienske lokalitet(er), anvender IPSP i princippet STET som underentreprenoer med henblik paa at praestere jordbaserede tjenester i Italien. Den endelige beslutning om at anvende STET's jordbaserede tjenester ligger imidlertid hos kunderne, saaledes at IPSP vil levere pakken af tjenester uden de jordbaserede tjenester, hvis kunden af omkostningsaarsager eller andre grunde oensker at faa praesteret de jordbaserede tjenester andetsteds.

(48) Naar det italienske marked for tilbud af satellitkapacitet bliver liberaliseret, skal IPSP i henhold til forretningsaftalen for Italien desuden give STET mulighed for inden for en periode paa 60 dage enten at stille den satellitkapacitet, som en kunde, der udelukkende har saede i Italien, har anmodet om, til raadighed, eller stille en tilsvarende kapacitet til raadighed for IPSP paa samme vilkaar og betingelser, som er aftalt med kunden, hvis denne foretraekker at erhverve kapaciteten fra IPSP. Den omtalte kapacitet er den kapacitet, som STET har forpligtet sig til at aftage fra IPSP-satelliterne. Formaalet med denne bestemmelse er at give STET en vis prioritet ved afviklingen af de risici, selskabet har paataget sig ved at indgaa en saadan forpligtelse. Prisen og betingelserne for udlejning eller salg af satellitkapacitet til kunder, herunder ogsaa italienske kunder, fastsaettes imidlertid af IPSP.

(49) I henhold til paragraf 3.3 i aftalen om praestation og distribution af tjenester i Italien forpligter IPSP sig endelig til at tilsende STET forespoergsler fra eventuelle kunder, som oensker telekommunikationstjenester i Italien og ikke gaar ud over dette omraade.

b.2) De lande, der tilsammen betegnes OEsteuropa (50) De to relevante aftaler ligner meget aftalerne for Italien, bortset fra at STET i dette tilfaelde udnaevnes til IPSP's eneagent med hensyn til udbud af IPSP's satellitkapacitet og -tjenester.

(51) I denne eksklusivitetsaftale forpligter IPSP og kommanditisterne sig til ikke at markedsfoere satellitkapacitet til massedatatransmission (6), der er erhvervet fra IPSP, eller satellitkommunikationstjenester, der ydes af IPSP, eller som stort set svarer til de IPSP-tjenester, som STET markedsfoerer, saa laenge de paagaeldende lande er regulerede (og i det foerste aar efter de paagaeldende landes deregulering).

(52) IPSP maa imidlertid saelge satellitkapacitet til massetransmission i disse lande uafhaengigt af STET, og det staar kommanditisterne frit for at markedsfoere satellitkapacitet, som er erhvervet fra andre satellitsystemer, internationale telekommunikationstjenester for erhvervslivet, som tilbydes via andre satellitsystemer, og satellittelekommunikationstjenester, der ydes under anvendelsen af kapacitet fra andre IPSP-satellitter, medmindre tjenesterne stort set svarer til de IPSP-tjenester, som STET markedsfoerer. Et aar efter at der har fundet en deregulering sted i de paagaeldende lande, vil kommanditisterne desuden kunne udbyde yderligere satellitkapacitet til massedatatransmission, der er erhvervet fra IPSP, og/eller tjenester, der svarer til dem, som STET markedsfoerer; der maa dog ikke anvendes noget logo eller varemaerke, der tilhoerer IPSP.

Endelig vil enhver tredjemand eller en -enhed, der har koebt satellitkapacitet fra IPSP, til enhver tid vaere frit stillet med hensyn til at saelge kapacitet eller enhver form for satellittelekommunikationstjenester; der maa dog ikke anvendes noget logo eller varemaerke, der tilhoerer IPSP.

(53) STET's enerettigheder i henhold til de to aftaler vil gaelde lige saa laenge, som STET opfylder visse praestationskriterier som defineret i aftalerne.

7. Ingen bemaerkninger fra andre interesserede parter (54) I forbindelse med EF-traktatens artikel 85 og EOES-aftalens artikel 53 har sagen to gange vaeret offentliggjort i overensstemmelse med artikel 19, stk. 3, i forordning nr. 17, uden at Kommissionen har modtaget bemaerkninger fra tredjemand.

II. RETLIG VURDERING A. ANVENDELSE AF EF-TRAKTATENS ARTIKEL 85, STK. 1, OG EOES-AFTALENS ARTIKEL 53, STK. 1, PAA IPSP (55) Paa baggrund af de argumenter, der anfoeres nedenfor, skal IPSP-deltagerne ikke betragtes som faktiske eller potentielle konkurrenter paa de relevante markeder, som IPSP henvender sig til.

a) For at IPSP har kunnet komme ind paa markedet som facilitetsbaseret leverandoer, har det vaeret noedvendigt at opnaa en raekke godkendelser og tilladelser samt at faa aftalt finansiering, konstruktion, opsendelse og drift af to satellitter. Det anses i saa henseende for givet, at de enkelte selskabsdeltagere ikke kan opfylde disse betingelser hver for sig, men udelukkende i et samarbejde af den her anfoerte karakter. I saa henseende gaelder foelgende:

- Det er kun IPSP's komplementar, OrionSat, der har de noedvendige tilladelser og godkendelser fra FCC og INTELSAT til at opsende og drive satellitterne. Betingelserne i FCC's tilladelse forbyder desuden komplementaren at give kontrollen fra sig uden FCC's forudgaaende godkendelse og definerer samtidig meget klart, hvilke tjenester IPSP maa yde (se nr. 12).

- Der er ingen af IPSP-deltagerne, der har de noedvendige tilladelser og godkendelser til at yde internationale telekommunikationstjenester i alle landene inden for satellitternes daekningsomraade. Det er kun STET og Kingston (bortset fra OrionSat selv), der har tilladelse til at udbyde telekommunikationstjenester, men STET maa kun praestere disse i Italien og Kingston i Hull og omegn. De andre kommanditister (eller deres overordnede moderselskaber) er erhvervsvirksomheder, der er aktive paa forskellige delmarkeder af rumfartsmarkedet, og de har hverken de noedvendige tilladelser eller den noedvendige erfaring til at yde kommunikationstjenester til andre selskaber paa et konkurrencedygtigt grundlag (selv om nogle af selskaberne har samlet en vis erfaring ved at styre deres egne interne netvaerk).

b) Det kan ikke med rimelighed forventes, at nogen af IPSP-deltagerne alene kan foretage de investeringer, der er noedvendige for at komme ind paa markedet, samt paatage sig den betydelige risiko, der er forbundet hermed. Der er tale om et meget risikofyldt projekt, idet der er meget store hindringer, der skal overvindes for at faa adgang til markedet, idet televirksomhederne har en staerk position paa telekommunikationsmarkedet som saadan og ISO'erne en tilsvarende position paa satellittransmissionsmarkedet, idet der indgaar avanceret teknologi i projektet, idet rumprojekter i sig selv indebaerer en hoej risiko for, at projekterne kan slaa fejl, og idet der er tale om et bredt geografisk daekningsomraade, samtidig med at der skal vaere store beloeb til raadighed, og kunderne har stor forhandlingsstyrke (isaer de store multinationale selskaber). I lyset af ovennaevnte er det ud fra en oekonomisk synsvinkel ikke realistisk at tro, at nogen af deltagerne ville gaa ind paa markedet alene.

c) Med hensyn til markedsfoering og distribution synes princippet om ensartede priser og betingelser i forskellige omraader ligeledes rimeligt, naar man skal opfylde de behov for verdensomspaendende telekommunikationstjenester med central erhvervelse og fakturering, som findes hos kunder med filialer og datterselskaber spredt over forskellige omraader.

Praestationen af saadanne tjenester er ikke i tilstraekkelig grad sikret i de eksisterende bilaterale aftaler mellem televirksomheder, hvorefter hver enkelt televirksomhed stiller sine egne faciliteter til raadighed i sit eget land. Det vil sige, at hver enkelt national televirksomhed prissaetter sin andel af netvaerket separat, indgaar aftaler med kunden separat og udsteder fakturaer separat for en raekke tjenester, som ofte ikke er ens i alle de involverede omraader, idet de tekniske karakteristika for de enkelte netvaerk, der indgaar heri, er forskellige. I saa henseende er et saadant kombineret netvaerk lige saa staerkt som dets svageste led, hvorfor det mindst ydedygtige af de nationale netvaerk afgoer, hvilke tjenester, der udfoeres, og disses karakteristika. Dertil kommer, at driftsforhold saasom kvalitetskontrol, fejlkorrektion og kundeservice ogsaa varetages separat.

De nationale televirksomheder bliver i stadig stoerre udstraekning opmaerksomme paa, hvor vigtigt markedet for internationale telekommunikationstjenester for erhvervslivet er, og hvilke gener ovennaevnte forhold volder. Som naevnt forsoeger de at eliminere disse gener ved at danne konsortier med andre televirksomheder med henblik paa at tilbyde de noedvendige tjenester (og i de fleste tilfaelde tillige med andre formaal for oeje). Nogle af disse konsortier er allerede anmeldt til Kommissionen.

(56) Oprettelsen og realiseringen af IPSP, der bliver en ny konkurrent, maa forventes at oege konkurrencen i et hurtigtvoksende delmarked af det generelle marked for telekommunikationstjenester, som indtil for nylig var forbeholdt selskaber med enerettigheder. Dette vil bidrage til at oege den hastighed, hvormed nye og ensartede tjenester tilbydes kunderne, og til at forbedre pris og ydeevne.

(57) Virkningen paa markedet for satellitkapacitet til massedatatransmission forventes at blive positiv og samtidig af stor betydning, idet oprettelsen af IPSP nemlig betyder, at der skabes en ny og privat leverandoer af rumsegmentkapacitet som alternativ til de nuvaerende meget staerke ISO'er og til de nationale systemer, der kontrolleres af nationale televirksomheder. IPSP oeger saaledes de valgmuligheder, som staar til raadighed for tjenesteleverandoerer, der har brug for rumsegmentkapacitet.

(58) Det maa som konklusion anfoeres, at virkeliggoerelsen af IPSP - et af de foerste private foretagende, der gaar ind paa det voksende marked for telekommunikationstjenester - falder uden for anvendelsesomraadet for baade EF-traktatens artikel 85, stk. 1, og EOES-traktatens artikel 53, stk. 1.

B. ANVENDELSE AF EF-TRAKTATENS ARTIKEL 85 OG EOES-AFTALENS ARTIKEL 53 PAA AFTALEBESTEMMELSER (59) Foelgende bestemmelser falder baade uden for EF-traktatens artikel 85 og EOES-aftalens artikel 53:

- STET's udnaevnelse til enedistributoer af IPSP's tjenester i Italien, saa laenge det italienske marked er reguleret. Denne bestemmelse afspejler blot den faktiske omstaendighed, at STET i henhold til italiensk ret stadig har eneret paa nogle af de omraader, som IPSP vil henvende sig til. Selv om bestemmelsen ikke fandtes, ville intet andet selskab have kunnet levere IPSP's tjenester i Italien.

- Bestemmelser vedroerende STET's udnaevnelse til eneagent i »OEsteuropa« bortset fra OEstrig. Eftersom de beroerte lande er beliggende uden for EF og EOES, medfoerer disse bestemmelser ikke nogen maerkbare virkninger inden for EOES.

(60) Foelgende bestemmelser findes ikke at vaere maerkbare konkurrencebegraensninger:

- For saa vidt angaar aftalerne vedroerende Italien, er STET's eneret til efter deregulering at fremme salget af IPSP's tjenester i Italien ikke en maerkbar konkurrencebegraensning fordi:

a) IPSP's tjenester per definition er af international art, hvorfor italienske kunder kan indgaa en aftale vedroerende de samme tjenester med agenter eller forhandlere, der ikke er hjemmehoerende i Italien, gennem disses datterselskaber eller kontorer uden for Italien

b) IPSP's potentielle kunder vil vaere store virksomheder, der ofte har faciliteter i flere lande

c) eftersom den eneste eneret efter en deregulering er en eneret til at fremme salget af IPSP's tjenester i Italien, vil IPSP's andre agenter og forhandlere end STET frit kunne saelge IPSP's tjenester i Italien

d) STET er ikke afskaaret fra at drive forretning med IPSP's konkurrenter; og, meget vigtigt,

e) IPSP forventes at faa en markedsandel paa under 5 % paa de to beroerte markeder.

- For saa vidt angaar aftalerne vedroerende OEstrig, gaelder samme raesonnement som for Italien. Dertil kommer, at STET's enerettigheder, som agent for IPSP er mere begraensede end STET's rettigheder i Italien (se nr. 51, 52 og 53), idet IPSP selv kan henvende sig direkte til kunder, og idet kommanditister kan markedsfoere kapacitet og/eller tjenester, der er erhvervet fra andre satellitsystemer, samt tjenester, der praesteres under anvendelse af satellitkapacitet, der er erhvervet hos IPSP.

(61) Ganske vist laegger de nedenfor anfoerte bestemmelser begraensninger paa deltagernes handlefrihed, men af de nedenfor anfoerte grunde anses de for at vaere direkte forbundet med og noedvendige for IPSP, ligesom de ikke anses for at gaa ud over, hvad der kraeves med henblik paa oprettelse og drift af IPSP. Som foelge heraf skal de i henhold til konkurrencereglerne i EF-traktaten og EOES-aftalen behandles som accessoriske begraensninger.

a) Bestemmelsen om ikke at udoeve konkurrence er accessorisk, idet den udelukkende refererer til komplementaren og er en logisk konsekvens af det eneansvar, denne tillaegges. Formaalet hermed er at sikre, at komplementaren bruger al sin tid paa at tage sig af IPSP's forretninger. Som anfoert ovenfor staar det kommanditisterne frit for at konkurrere med ISPS.

b) Favoriseringsbestemmelserne er accessoriske, idet de skal sikre, at IPSP behandler alle kommanditister, som normalt ogsaa er IPSP's kunder, lige - og ikke paa saerlig vis favorabelt - baade i forhold til de andre kommanditister og i forhold til andre kunder, som ikke har foretaget investeringer i IPSP.

c) Den praeference, der i henhold til aftalen om foretrukne tilbudsgivere skal gives til kommanditister i forbindelse med visse af IPSP's udbud, kan tillige betragtes som accessorisk, idet en vis praeference i forholdet til komanditisterne forekommer naturligt som modydelse for de betydelige pengebeloeb, de har investeret i foretagendet, og i lyset af, at de fleste af kommanditisterne selv er aktive paa forskellige delmarkeder af rummarkedet og dermed producerer udstyr af den type, som IPSP skal bruge. Det fremgaar tillige af bestemmelsen, som den staar formuleret, at kommanditisterne ikke faar nogen fordele med hensyn til pris og andre vilkaar, hvormed der ikke forventes skabt en maerkbar afskaermningseffekt, der paavirker trejdemands konkurrencemaessige stilling. Under alle omstaendigheder - og i lyset af strukturen paa de relevante markeder og isaer staerke selskabers tilstedevaerelser paa markedet - synes enhver form for misbrugsfortolkning af denne bestemmelse udelukket, hvis det skal lykkes for foretagendet at faa fodfaeste paa de markeder, de henvender sig til.

(62) Accessoriske begraensninger skal vurderes i sammenhaeng med det selskab, der etableres. Da IPSP i den forbindelse ikke anses for at falde inden for anvendelsesomraadet for EF-traktatens artikel 85, stk. 1, og EOES-aftalens artikel 53, stk. 1, goer ovenfor anfoerte bestemmelser det heller ikke -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Efter de forhold Kommissionen har kendskab til, findes der ikke anledning til i medfoer af EF-traktatens artikel 85, stk. 1, og EOES-aftalens artikel 53, stk. 1, at skride ind over for de anmeldte aftaler vedroerende oprettelsen af selskabet International Private Satellite Partners (IPSP).

Artikel 2

Efter de forhold, Kommissionen har kendskab til, findes der ikke anledning til i medfoer af EF-traktatens artikel 85, stk. 1, og EOES-aftalens artikel 53, stk. 1, at skride ind over for komplementarens forpligtelse til ikke at udoeve konkurrence i henhold til paragraf 7.06 i kommanditselskabsaftalen, favoriseringsbestemmelserne i henhold til paragraf 16.02 i kommanditselskabsaftalen, paragraf 16.01 i de enkelte kapacitetsaftaler, paragraf 21.01 i de enkelte aftaler om kapacitetsandele, paragraf 4.5 og 15.1 i aftalen om praestation og distribution af tjenester i Italien, paragraf 3.5 i aftalen om salg af kapacitet i OEsteuropa og paragraf 4.4 og 15.11 i aftalen om praestation af tjenester i OEsteuropa, den praeference, som skal gives til kommanditisterne i henhold til aftalen om foretrukne tilbudsgivere, STET's udnaevnelse til IPSP's enedistributoer i Italien i henhold til paragraf 2 i aftalen om praestation og distribution af tjenester i Italien samt STET's udnaevnelse til IPSP's eneagent i henhold til paragraf 2 i agenturaftalen om salg af satellitkapacitet i OEsteuropa og aftalen om praestation af tjenester i og agenturforhold for OEsteuropa.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til:

International Private Satellite Partners, L.P.

2440 Research Boulevard. Suite 400

Rockville

Maryland 20850

USA

Orion Satellite Corporation

2440 Research Boulevard. Suite 400

Rockville

Maryland 20850

USA

British Aerospace Communications Inc.

Suite 500, 13873 Park Center Road

Herndon, Virginia 22071

USA

COM DEV Satellite Communications Ltd

155 Sheldon Drive

Cambridge, Ontario N1R 7H6

Canada

Kingston Communications International Limited

Telephone House

Carr Lane

GB-Hull HU1 3RE

MCN SAT U.S., Inc.

c/o Matra Aerospace, Inc

1735 Jefferson Davis Highway

Suite 810

Arlington, Virginia

USA

Orion Network Systems

2440 Research Boulevard. Suite 400

Rockville, Maryland 20850

USA

STET - Società Finanziaria Telefonica per Azioni

Corso d'Italia 41

I-00198 Rom

Trans-Atlantic Satellite, Inc.

c/o Nissho Iwai American Corporation

1211 Avenue of the Americas

New York, N.Y. 10036

USA

General Dynamics Commercial Launch Services, Inc.

9444 Balboa Avenue

San Diego, Californien 92123

USA.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 15. december 1994.

Paa Kommissionens vegne

Karel VAN MIERT

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. 13 af 21. 2. 1962, s. 204/62.(2) EFT nr. C 305 af 11. 11. 1993, s. 13, og

EFT nr. C 159 af 10. 6. 1994, s. 2.(3) [. . .]: AAben plads i firkantet parentes angiver forretningshemmeligheder, der er slettet i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, i forordning nr. 17.(4) Vedroerende betydningen i teksten af ordene »reguleret« og »dereguleret« for saa vidt angaar Italien, se nr. 36, femte led.(5) Denne bestemmelse hindrer imidlertid ikke STET i at paatage sig passivt salg uden for Italien.(6) Denne aftale gaelder kun for kunder i OEsteuropa og ikke for kunder andetsteds, der har behov for kapacitet til flere lokaliteter, herunder ogsaa én eller flere lokaliteter i OEsteuropa.

Top