Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994L0078

Kommissionens direktiv 94/78/EF af 21. december 1994 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 78/549/EØF vedrørende hjulafskærmning på biler

OJ L 354, 31.12.1994, p. 10–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 027 P. 80 - 85
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 027 P. 80 - 85
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 013 P. 334 - 339
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 013 P. 334 - 339
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 013 P. 334 - 339
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 013 P. 334 - 339
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 013 P. 334 - 339
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 013 P. 334 - 339
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 013 P. 334 - 339
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 013 P. 334 - 339
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 013 P. 334 - 339
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 014 P. 223 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 014 P. 223 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 029 P. 4 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; stiltiende ophævelse ved 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1994/78/oj

31994L0078

Kommissionens direktiv 94/78/EF af 21. december 1994 om tilpasning til den tekniske udvikling af Rådets direktiv 78/549/EØF vedrørende hjulafskærmning på biler

EF-Tidende nr. L 354 af 31/12/1994 s. 0010 - 0015
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 27 s. 0080
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 27 s. 0080


KOMMISSIONENS DIREKTIV 94/78/EF af 21. december 1994 om tilpasning til den tekniske udvikling af Raadets direktiv 78/549/EOEF vedroerende hjulafskaermning paa biler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadet direktiv 70/156/EOEF af 6. februar 1970 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om typegodkendelse af motorkoeretoejer og paahaengskoeretoejer dertil (1), senest aendret ved direktiv 93/81/EOEF (2), saerlig artikel 13, stk. 2,

under henvisning til Raadets direktiv 78/549/EOEF af 12. juni 1978 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende hjulafskaermning paa biler (3), saerlig artikel 4, og

ud fra foelgende betragtninger:

Direktiv 78/549/EOEF er et af saerdirektiverne under den EOEF-typegodkendelsesprocedure, der er fastlagt ved direktiv 70/156/EOEF; foelgelig finder bestemmelserne i direktiv 70/156/EOEF om koeretoejssystemer, komponenter og separate tekniske enheder ogsaa anvendelse i naervaerende direktiv;

i direktiv 70/156/EOEF, saerlig artikel 3, stk. 4, og artikel 4, stk. 3, kraeves det, at der til hvert saerdirektiv knyttes et oplysningsskema, der indeholder de relevante punkter i bilag I til naevnte direktiv, og en typegodkendelsesattest, der er baseret paa bilag VI i samme direktiv, saaledes at typegodkendelser kan edb-registreres;

der er et stigende antal personbiler med firehjulstraek, som enten kan vaere fast indkoblet eller med automatisk eller manuel indkobling; det er for saadanne personbiler paakraevet at revidere nogle konstruktions- og driftsparametre og aendre nogle af bestemmelserne i direktiv 78/549/EOEF paa en saadan maade, at de afspejler den nuvaerende og fremtidige markedssituation og er i overensstemmelse med praksis for godt design, god konstruktion og sikker drift;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg for tilpasning af direktiver til den tekniske udvikling, som er nedsat ved direktiv 70/156/EOEF -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 78/549/EOEF foretages foelgende aendringer:

1) I artikel 1 aendres »som defineret i bilag I til direktiv 70/156/EOEF« til »som defineret i bilag II A til direktiv 70/156/EOEF«.

2) Bilag I og II aendres som angivet under nr. 1, 2 og 3 i bilaget til naervaerende direktiv.

3) Der indsaettes et bilag III som angivet under nr. 4 i bilaget til naervaerende direktiv.

Artikel 2

1. Fra den 1. juli 1995 kan medlemsstaterne ikke af grunde, der vedroerer hjulafskaermning

- naegte EOEF-typegodkendelse eller national godkendelse af en motorkoeretoejstype, eller

- forbyde registrering, salg eller foerste ibrugtagning af motorkoeretoejer

hvis hjulafskaermningen opfylder kravene i direktiv 78/549/EOEF som aendret ved dette direktiv.

2. Fra den 1. januar 1996 har medlemsstaterne:

- ikke ret til at meddele EOEF-typegodkendelse, og

- mulighed for at naegte national godkendelse

af en motorkoeretoejstype med begrundelse i hjulafskaermningen, hvis kravene i direktiv 78/549/EOEF som aendret ved dette direktiv ikke er opfyldt.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 1995. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes i medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv traeder i kraft paa tyvendedagen eller offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21. december 1994.

Paa Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 42 af 23. 2. 1970, s. 1.(2) EFT nr. L 264 af 23. 10. 1993, s. 49.(3) EFT nr. L 168 af 26. 6. 1978, s. 45.

BILAG

1. Foelgende bilagsfortegnelse indsaettes mellem artiklerne og bilag I:

»Bilagsfortegnelse:

Bilag I: Almindelige forskrifter, saerlige forskrifter, anvendelse af snekaeder, ansoegning om EOEF-typegodkendelse, meddelelse af EOEF-typegodkendelse, aendring af godkendelser, produktionens overensstemmelse

Bilag II: Oplysningsskema

Bilag III: Typegodkendelsesattest«.

2. Bilag I aendres saaledes:

a) For bilag I indsaettes foelgende overskrift:

»ALMINDELIGE FORSKRIFTER, SAERLIGE FORSKRIFTER, ANVENDELSE AF SNEKAEDER, BEGAERING OM EOEF-TYPEGODKENDELSE, MEDDELELSE AF EOEF-TYPEGODKENDELSE, AENDRING AF TYPE OG TYPEGODKENDELSE, PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE«.

b) Punkt 2.1 affattes saaledes:

»2.1. Hjulafskaermningen skal opfylde foelgende forskrifter, naar bilen er i koereklar stand (jf. punkt 2.6 i bilag II) med én passager paa forsaedet og hjulene i stilling til koersel ligeud:«

c) Punkt 2.1.1. affattes saaledes:

»2.1.1. I det omraade, der ligger mellem de to radiale planer, der danner en vinkel paa 30° fremad og 50° bagud fra hjulets centrum (se figur 1), skal hjulafskaermningens samlede bredde (q) mindst daekke hele daekkets bredde (b) under hensyntagen til den mest ekstreme kombination af hjul og daek, saaledes som foreskrevet af fabrikanten og angivet under punkt 1.3 i tillaegget til bilag III. For tvillinghjuls vedkommende skal den samlede bredde af de to daek (t) laegges til grund.«

d) Punkt 3.1 affattes saaledes:

»3.1. For biler med kun to drivende hjul skal fabrikanten attestere, at bilen er konstrueret saaledes, at mindst én type snekaeder kan anvendes paa mindst én af de hjul- og daektyper, som er godkendt for den paagaeldende biltypes drivhjul. Fabrikanten skal angive en kombination af kaede/daek/hjul, som er egnet til den paagaeldende bil, og anfoere denne i punkt 1.2 i tillaegget til bilag III.«

e) Efter punkt 3.1 indsaettes foelgende nye punkter 3.2 og 3.3:

»3.2. For biler med fire drivende hjul, herunder ogsaa biler, hvor én drivaksel kan frakobles manuelt eller automatisk, skal fabrikanten attestere, at bilen er konstrueret saaledes, at mindst én type snekaeder kan anvendes paa mindst én af de hjul- og daektyper, som er godkendt for ét af den paagaeldende biltypes drivende hjulpar, som ikke kan frakobles. Fabrikanten skal angive en kombination af kaede/daek/hjul, som er egnet til den paagaeldende bil, og skal ligeledes angive, hvilke drivhjul disse kaeder maa saettes paa, og anfoere dette i punkt 1.2 i tillaegget til bilag III.

3.3. Samtlige biler, der er i overensstemmelse med den EOEF-typegodkendte bil, skal ledsages af en vejledning om, hvilke(n) type(r) snekaede der maa anvendes.«

f) Punkt 4.1 affattes saaledes:

»4.1. Begaering om EOEF-typegodkendelse som omhandlet i direktiv 70/156/EOEF, artikel 3, stk. 4, af en biltype med hensyn til hjulafskaermning skal indgives af fabrikanten.«

g) Punkt 4.2 affattes saaledes:

»4.2. Oplysningsskemaet udformes som vist i bilag II.«

h) Punkt 4.2.1 og 4.2.2 udgaar.

i) Der indsaettes et nyt punkt 5, 6 og 7, som affattes saaledes:

»5. MEDDELELSE AF EOEF-TYPEGODKENDELSE

5.1. Der meddeles EOEF-typegodkendelse som omhandlet i artikel 4, stk. 3, i direktiv 70/156/EOEF, hvis de relevante krav er opfyldt.

5.2. EOEF-typegodkendelsesattesten udformes som vist i bilag III.

5.3. Der tildeles et typegodkendelsesnummer til hver godkendt type koeretoej i overensstemmelse med reglerne i bilag VII til direktiv 70/156/EOEF. En medlemsstat maa ikke give samme nummer til to forskellige koeretoejstyper.

6. AENDRING AF TYPE OG TYPEGODKENDELSE

6.1. Ved aendring af den type, der er godkendt i henhold til dette direktiv, finder bestemmelserne i artikel 5 i direktiv 70/156/EOEF anvendelse.

7. PRODUKTIONENS OVERENSSTEMMELSE

7.1. Der skal traeffes foranstaltninger til sikring af produktionens overensstemmelse med den godkendte type, jf. bestemmelserne i artikel 10 i direktiv 70/156/EOEF.«

3. Bilag II erstattes af foelgende bilag II.

»BILAG II

Oplysningsskema nr. . . . . . .

i henhold til bilag I til direktiv 70/156/EOEF om EOEF-typegodkendelse af biler med hensyn til hjulafskaermning (78/549/EOEF), senest aendret ved direktiv 94/78/EF.

Foelgende oplysninger skal i de relevante tilfaelde indsendes i tre eksemplarer og omfatte en indholdsfortegnelse. Eventuelle tegninger skal forelaegges i passende maalestok i A4-format eller foldet til denne stoerrelse og vaere tilstraekkeligt detaljerede. Eventuelle fotografier skal vaere tilstraekkeligt detaljerede.

Hvis systemer, komponenter eller separate tekniske enheder omfatter elektronisk styrede funktioner, anfoeres relevante funktionsspecifikationer.

0. GENERELLE OPLYSNINGER

0.1. Fabriksmaerke (firmabetegnelse):

0.2. Type og almindelig(e) handelsbetegnelse(r):

0.3. Typeidentifikationsmaerker som markeret paa koeretoejet (b):

0.4. Koeretoejets klasse (c):

0.5. Fabrikantens navn og adresse:

0.8. Adresse paa samlefabrik(ker):

1. KOERETOEJETS ALMINDELIGE SPECIFIKATIONER

1.1. Fotografier og/eller tegninger af et repraesentativt koeretoej

1.3. Antal aksler og hjul:

1.3.1. Antal aksler med tvillingmontering samt anbringelse

2. MASSE OG DIMENSIONER (e)

(i kg og mm) (der henvises eventuelt til tegning)

2.4. Koeretoejets hoveddimensioner (udvendige maal)

2.4.1. For chassis uden karrosseri

Numrene og fodnoterne i dette oplysningsskema svarer til numrene og fodnoterne i bilag I til direktiv 70/156/EOEF.

Punkter, som ikke har relevans for dette direktiv, er udeladt.

2.4.1.3. Hoejde (ubelastet) (1) (ved ophaeng med niveauregulering, angiv normal koereposition)

2.4.1. For chassis med karrosseri

2.4.2.3. Hoejde (ubelastet) (2) (ved ophaeng med niveauregulering, angiv normal koereposition)

2.6. Masse af koeretoej med karrosseri i koereklar stand eller masse af chassis med foererhus, naar karrosseriet ikke leveres af fabrikanten (med koelervaeske, smoeremidler, braendstof, vaerktoej, reservehjul og foerer) (o) (maksimum og minimum for hver version)

6. HJULOPHAENG

6.6. Daek og hjul

6.6.1. Daek/hjulkombination(er) (for daek anfoeres dimensionsbetegnelsen, mindste belastningstal og symbol for mindste hastighedskategori; for hjul anfoeres faelgdimension(er) og indpresningsdybde(r))

6.1.1.1. Askler

6.6.1.1.1. Aksel 1:

6.6.1.1.2. Aksel 2:

6.6.1.1.3. Aksel 3:

6.6.1.1.4. Askel 4:

6.6.4. Snekaede-/daek-/hjulkombination, som fabrikanten angiver som egnet til foraksel og/eller bagaksel paa koeretoejstypen

9. KARROSSERI

9.16. Hjulafskaermning

9.16.1. Kort beskrivelse af koeretoejets hjulafskaermning

9.16.2. Detaljerede tegninger af hjulafskaermningsdele og disses placering paa koeretoejet med angivelse af de i figur 1 i bilag I til direktiv 78/549/EOEF anfoerte maal og under hensyntagen til de mest ekstreme kombinationer af hjul og daek.«

4. Som bilag III indsaettes:

»BILAG III

MODEL

(stoerste format: A4 (210 × 297 mm))

EOEF-TYPEGODKENDELSESATTEST

Myndighedens stempel

Meddelelse om:

- typegodkendelse (3)

- udvidelse af typegodkendelse (4)

- naegtelse af typegodkendelse (5)

- inddragelse af typegodkendelse (6)

af en type koeretoej/komponent/separat teknisk enhed (7) i henhold til direktiv 78/549/EOEF, senest aendret ved direktiv 94/78/EF.

Typegodkendelse nr.:

AArsag til udvidelse:

Del I

0.1. Fabriksmaerke (firmabetegnelse)

0.2. Type og almindelig(e) handelsbetegnelse(r):

0.3. Typeidentifikationsmaerker som markeret paa koeretoej/komponent/separat teknisk enhed: (8) (9)

0.3.1. Maerkets anbringelsessted:

0.4. Koeretoejets klasse: (10)

0.5. Fabrikantens navn og adresse:

0.7. Ved komponenter og separate tekniske enheder, anbringelsessted og -maade for EOEF-typegodkendelsesmaerkning:

0.8. Adresse paa samlefabrik(ker):

Del II

1. Eventuelle yderligere oplysninger: se tillaeg

2. Navn paa den tekniske tjeneste, som er ansvarlig for at udfoere proeverne:

3. Proeverapportens dato:

4. Proeverapportens nummer:

5. Eventuelle bemaerkninger: se tillaeg

6. Sted:

7. Dato:

8. Underskrift:

9. Indholdsfortegnelsen til den informationspakke, der er indgivet til den godkendende myndighed, og som kan udleveres paa forlangende, er vedlagt.

Tillaeg

til EF-typegodkendelse nr. . . . . . .

vedroerende typegodkendelse af et koeretoej i henhold til direktiv 78/549/EOEF senest aendret ved direktiv 94/78/EF

1. Yderligere oplysninger

1.1. Kort beskrivelse af koeretoejet med hensyn til hjulafskaermning

1.2. Kombination af kaede-/daek-/hjulstoerrelse paa for- og/eller bagaksel som angivet af fabrikanten:

1.3. Kombination af daek/hjul og indpresningsdybder som angivet af fabrikanten:

5. Bemaerkninger:«

(1) Det ikke gaeldende overstreges.(2) Det ikke gaeldende overstreges.(3) Hvis typeidentifikationsmaerket indeholder tegn, som ikke er relevant for beskrivelsen af koeretoejet, komponenten eller den separate tekniske enhed, som naervaerende oplysningsskema/typegodkendelsesattest omhandler, gengives disse tegn i dokumentationen som spoergsmaalstegn (f.eks. ABC?123??).(4) Som omhandlet i bilag II A til direktiv 70/156/EOEF.

Top