Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3400

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3400/92 af 26. november 1992 om fastsættelse af referencepriserne for søde appelsiner for høståret 1992/93

OJ L 346, 27.11.1992, p. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3400/oj

31992R3400

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3400/92 af 26. november 1992 om fastsættelse af referencepriserne for søde appelsiner for høståret 1992/93

EF-Tidende nr. L 346 af 27/11/1992 s. 0017 - 0018


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3400/92 af 26. november 1992 om fastsaettelse af referencepriserne for soede appelsiner for hoestaaret 1992/93

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om den faelles markedsordning for frugt og groensager (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1754/92 (2), saerlig artikel 27, stk. 1,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1677/85 af 11. juni 1985 om monetaere udligningsbeloeb i landbrugssektoren (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2205/90 (4), saerlig artikel 6, stk. 3, og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til artikel 23, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 1035/72 fastsaettes der hvert aar foer hoestaarets begyndelse referencepriser, der gaelder for hele Faellesskabet;

paa grund af betydningen af produktionen af soede appelsiner inden for Faellesskabet er det noedvendigt at fastsaette en referencepris for dette produkt;

afsaetningen af soede appelsiner, der er hoestet i loebet af et bestemt hoestaar, fordeler sig over perioden fra oktober til 15. juli det foelgende aar; de maengder, der bringes paa markedet i oktober og november samt fra 1. juni til 15. juli i det foelgende aar, udgoer kun en ringe andel af de maengder, der afsaettes i loebet af hele hoestaaret; der boer derfor kun fastsaettes referencepriser for perioden fra 1. december til 31. maj det foelgende aar;

fastsaettelsen af en referencepris paa et enhedsbeloeb for hele hoestaaret synes at vaere den mest hensigtsmaessige loesning under hensyntagen til de saerlige forhold paa faellesskabsmarkedet for det paagaeldende produkt;

i henhold til artikel 23, stk. 2, litra b), i forordning (EOEF) nr. 1035/72 fastsaettes referencepriserne paa samme niveau som for det foregaaende produktionsaar og forhoejes efter fradrag af enhedsbeloebet for det foregaaende produktionsaar for transport af faellesskabsprodukter fra produktionsomraaderne til Faellesskabets forbrugscentre med:

- udviklingen i produktionsomkostningerne for frugt- og groensagssektoren med nedslag for produktivitetsforoegelsen

- det enhedsbeloeb for transporten, som gaelder for det paagaeldende produktionsaar;

uden dog at det saaledes opnaaede niveau maa overstige det aritmetiske gennemsnit af produktionspriserne i hver medlemsstat ifoelge artikel 23, stk. 2, forhoejet med transportudgifterne for det paagaeldende produktionsaar, og idet det saaledes opnaaede beloeb forhoejes med udviklingen i produktionsomkostningerne for frugt og groensager med nedslag for produktivitetsforoegelsen; referenceprisen maa i oevrigt ikke vaere lavere end referenceprisen for det foregaaende produktionsaar;

producentpriserne svarer til gennemsnittet af de noteringer, der er konstateret i de seneste tre aar, som gaar forud for tidspunktet for fastsaettelsen af referencepriser for et faellesskabsprodukt med bestemte handelsegenskaber; denne konstatering sker paa det eller de repraesentative markeder, der er beliggende i de produktionsomraader, hvor noteringerne er lavest for de produkter eller sorter, som udgoer en vaesentlig del af dette, og som opfylder de fastsatte betingelser med hensyn til emballeringen; gennemsnittet af noteringerne for hvert repraesentativt marked skal fastlaegges under udelukkelse af noteringer, som kan betragtes som ekstraordinaert hoeje eller lave i forhold til de normale udsving paa dette marked;

ifoelge artikel 6 i forordning (EOEF) nr. 1677/85 nedsaettes de i ecu fastsatte landbrugspriser paa det tidspunkt, hvor den aendring af landbrugsomregningskurserne, der som foelge af afviklingen af de overfoerte monetaere afvigelser indtraeder i begyndelsen af produktionsaaret efter en kursjustering, faar virkning; i forbindelse med den automatiske afvikling af de negative monetaere afvigelser, der opstod ved justeringerne fra den 13. til den 17. september 1992, er det noedvendigt at dividere priserne i ecu med den nedsaettelseskoefficient for landbrugspriserne, der er fastsat til 1,002650 i artikel 2 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2735/92 (5); justeringen kan imidlertid ikke resultere i referencepriser paa et lavere niveau end det, der var gaeldende aaret foer i henhold til artikel 23, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 1035/72;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Frugt og Groensager -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For hoestaaret 1992/93 fastsaettes referencepriserne for friske soede appelsiner (KN-kode 0805 10 11, 15, 19, 21, 25, 29, 31, 35, 39, 41, 45, 49) udtrykt i ECU/100 kg netto saaledes for produkter i kvalitetsklasse I, alle stoerrelser, i pakninger:

1. december 1992 til 31. maj 1993: 22,75.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft den 1. december 1992. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 26. november 1992. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1. (2) EFT nr. L 180 af 1. 7. 1992, s. 23. (3) EFT nr. L 164 af 24. 6. 1985, s. 6. (4) EFT nr. L 201 af 31. 7. 1990, s. 9. (5) EFT nr. L 277 af 22. 9. 1992, s. 18.

Top