Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3391

Rådets forordning (EØF) nr. 3391/92 af 23. november 1992 om åbning af et fællesskabstoldkontingent for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet henhørende under KN-kode 0201 og 0202 samt for produkter henhørende under KN-kode 0206 10 95 og 0206 29 91 (1993)

OJ L 346, 27.11.1992, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3391/oj

31992R3391

Rådets forordning (EØF) nr. 3391/92 af 23. november 1992 om åbning af et fællesskabstoldkontingent for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet henhørende under KN-kode 0201 og 0202 samt for produkter henhørende under KN-kode 0206 10 95 og 0206 29 91 (1993)

EF-Tidende nr. L 346 af 27/11/1992 s. 0001 - 0002


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3391/92 af 23. november 1992 om aabning af et faellesskabstoldkontingent for fersk, koelet eller frosset oksekoed af hoej kvalitet henhoerende under KN-kode 0201 og 0202 samt for produkter henhoerende under KN-kode 0206 10 95 og 0206 29 91 (1993)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 113,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

Inden for den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) har Faellesskabet forpligtet sig til for fersk, koelet eller frosset oksekoed af hoej kvalitet henhoerende under KN-kode 0201 og 0202 og produkter henhoerende under KN-kode 0206 10 95 og 0206 29 91 at aabne et aarligt faellesskabstoldkontingent til 20 %, told, hvis samlede maengde udtrykt i produktvaegt blev fastsat til 34 300 tons; dette kontingent boer derfor aabnes for 1993;

der boer isaer sikres alle Faellesskabets interesserede erhvervsdrivende lige og kontinuerlig adgang til naevnte kontingent og uafbrudt anvendelse af den toldsats, der er fastsat for dette kontingent, for alle indfoersler af de paagaeldende produkter, indtil kontingentet er opbrugt; i denne forbindelse er en ordning for anvendelse af Faellesskabets toldkontingent baseret paa fremlaeggelse af et aegthedscertifikat til attestering af produkternes art, afsendelsessted og oprindelse hensigtsmaessig;

gennemfoerelsesbestemmelserne til naervaerende forordning boer fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 27 i Raadets forordning (EOEF) nr. 805/68 af 27. juni 1968 om den faelles markedsordning for oksekoed (1) -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Der aabnes for 1993 et faellesskabstoldkontingent paa i alt 34 300 tons for fersk, koelet eller frosset oksekoed af hoej kvalitet henhoerende under KN-kode 0201 og 0202 samt for produkter henhoerende under KN-kode 0206 10 95 og 0206 29 91. Den samlede kontingentmaengde andrager 34 300 tons.

2. For det i stk. 1 naevnte kontingent fastsaettes toldsatsen i Den Faelles Toldtarif til 20 %.

Artikel 2

Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne forordning og navnlig:

a) bestemmelser om garanti for varens art, afsendelsessted og oprindelse

b) bestemmelser om anerkendelse af det dokument, der goer det muligt at kontrollere de i litra a) omhandlede garantier

c) udstedelsesbetingelser og gyldighedsperiode for importlicenser

vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 27 i forordning (EOEF) nr. 805/68.

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft paa syvendedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1993. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 23. november 1992. Paa Raadets vegne

D. CURRY

Formand

(1) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 24. Forordningen er senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2066/92 (EFT nr. L 215 af 30. 7. 1992, s. 49).

Top