Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R0886

Kommissionens forordning (EØF) nr. 886/92 af 8. april 1992 om importordningen for maltbyg med oprindelse i Tjekkoslovakiet

OJ L 95, 9.4.1992, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 041 P. 205 - 206
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 041 P. 205 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/886/oj

31992R0886

Kommissionens forordning (EØF) nr. 886/92 af 8. april 1992 om importordningen for maltbyg med oprindelse i Tjekkoslovakiet

EF-Tidende nr. L 095 af 09/04/1992 s. 0018 - 0019
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 41 s. 0205
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 41 s. 0205


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 886/92 af 8. april 1992 om importordningen for maltbyg med oprindelse i Tjekkoslovakiet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 520/92 af 27. februar 1992 om visse gennemfoerelsesbestemmelser til interimsaftalen mellem Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab og Det Europaeiske Kul- og Staalfaellesskab paa den ene side og Den Tjekkiske og Slovakiske Foederative Republik paa den anden side om handel og handelsanliggender (1), saerlig artikel 1,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2727/75 af 29. oktober 1975 om den faelles markedsordning for korn (2), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 674/92 (3), saerlig artikel 12, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved Kommissionens forordning (EOEF) nr. 585/92 (4) er der fastsat visse gennemfoerelsesbestemmelser vedroerende fritagelsen for importafgift for landbrugsprodukter med oprindelse i Tjekkoslovakiet;

det er noedvendigt at fastsaette saerlige bestemmelser for at sikre, at maltbyggen anvendes som fastsat; med henblik herpaa boer den nedsatte importafgift vaere betinget af, at importoeren afgiver en forpligtelseserklaering om den paataenkte anvendelse af det paagaeldende produkt og stiller en sikkerhed af samme stoerrelse som nedsaettelsen af importafgiften; af hensyn til forvaltningen af ordningen boer der fastsaettes en rimelig forarbejdningsfrist; forsendes det produkt, der er overgaaet til fri omsaetning, til en anden medlemsstat med henblik paa forarbejdning, er det T5-kontroleksemplar, som er udstedt af den medlemsstat, hvor produktet overgaar til fri omsaetning, jf. bestemmelserne i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 2823/87 af 18. september 1987 om de dokumenter, der skal benyttes med henblik paa anvendelsen af faellesskabsforanstaltninger, som medfoerer kontrol med varers anvendelse og/eller bestemmelse (5), det dokument, der skal anvendes til at bevise, at produktet er blevet forarbejdet;

der boer indfoeres en vis proportionalitet, for saa vidt angaar frigivelsen af sikkerheden, navnlig i tilfaelde, hvor reglerne om de maengder, der skal forarbejdes, og/eller de ved ordningen fastsatte frister ikke er blevet overholdt;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Indfoersel i henhold til den importordning for maltbyg henhoerende under KN-kode ex 1003 00 90 med oprindelse i Tjekkoslovakiet, der er fastsat ved forordning (EOEF) nr. 585/92, er undergivet bestemmelserne i naervaerende forordning.

Artikel 2

Licensansoegningen og licensen skal i rubrik nr. 20 indeholde foelgende angivelse:

Cebada destinada a fabricación de malta; Reglamento (CEE) no 585/92

Byg til fremstilling af malt; forordning (EOEF) nr. 585/92

Gerste zur Herstellung von Malz; Verordnung (EWG) Nr. 585/92

Krithi zythopoiias proorizomeni gia tin paraskevi vynis· Kanonismos (EOK) arith. 585/92

Barley for malting; Regulation (EEC) No 585/92

Orge destinée à la fabrication de malt; Règlement (CEE) no 585/92

Orzo per la produzione di malto; Regolamento (CEE) n. 585/92

Gerst voor verwerking tot mout; Verordening (EEG) nr. 585/92

Cevada para o fabrico de malte; Regulamento (CEE) no 585/92.

Artikel 3

1. Anvendelse af den nedsatte importafgift, der er omhandlet i artikel 1 i forordning (EOEF) nr. 585/92, er betinget af, at importoeren:

a) ved produkternes overgang til fri omsaetning afgiver en skriftlig erklaering om, at hele den angivne maengde produkter vil blive forarbejdet som anfoert i importlicensens rubrik nr. 20 senest seks maaneder efter datoen for godkendelsen af angivelsen med henblik paa overgang til fri omsaetning

b) ved produkternes overgang til fri omsaetning stiller en sikkerhed af samme stoerrelse som forskellen mellem den nedsatte og den fulde importafgift.

2. Importoeren skal angive, hvor forarbejdningen vil finde sted. Finder forarbejdningen sted i en anden medlemsstat, skal afgangsmedlemsstaten ved produkternes forsendelse udstede et T5-kontroleksemplar efter bestemmelserne i forordning (EOEF) nr. 2823/87.

T5-kontroleksemplaret skal i rubrik nr. 104 indeholde foelgende angivelse:

Reglamento (CEE) no 585/92

Forordning (EOEF) nr. 585/92

Verordnung (EWG) Nr. 585/92

Kanonismos (EOK) arith. 585/92

Regulation (EEC) No 585/92

Règlement (CEE) no 585/92

Regolamento (CEE) n. 585/92

Verordening (EEG) nr. 585/92

Regulamento (CEE) no 585/92.

3. Bortset fra tilfaelde af force majeure frigives den i stk. 1, litra b), omhandlede sikkerhed, naar der over for de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor produkterne er overgaaet til fri omsaetning, foeres bevis for, at hele den maengde, der er overgaaet til fri omsaetning, er blevet forarbejdet til malt inden udloebet af den i stk. 1, litra a), naevnte frist.

Forarbejdningen anses for at have fundet sted, naar den paagaeldende byg har undergaaet stoebning.

Forarbejdes produkterne i en anden medlemsstat end den, hvor de overgaar til fri omsaetning, foeres beviset for forarbejdning ved hjaelp af originalen af T5-kontroleksemplaret.

Hvis de maengder, der faktisk er anvendt til fremstillingen af malt, udgoer mindre end 95 % af den samlede maengde, der er overgaaet til fri omsaetning, fortabes sikkerheden for forskellen mellem 95 % af den samlede maengde, der er overgaaet til fri omsaetning, og den faktisk forarbejdede maengde.

For produkter, der er overgaaet til fri omsaetning, og som ikke er blevet forarbejdet inden for ovennaevnte frist, nedsaettes den sikkerhed, der skal frigives, desuden med 15 % af hele beloebet og efter fradrag af disse 15 % med 2 % af restbeloebet for hver dag, hvormed fristen overskrides.

Den del af sikkerheden, der ikke frigives, fortabes som importafgift.

4. Beviset for forarbejdning foeres over for de kompetente myndigheder senest seks maaneder efter udloebet af forarbejdningsfristen. Hvis beviset imidlertid er tilvejebragt inden for seksmaanedersfristen, men foerst forelaegges i loebet af de tolv maaneder, der foelger efter udloebet af disse seks maaneder, tilbagebetales det fortabte beloeb med 15 % af sikkerhedsbeloebet.

Artikel 4

Denne forordning traeder i kraft den 9. april 1992. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 8. april 1992. Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 56 af 29. 2. 1992, s. 9. (2) EFT nr. L 281 af 1. 11. 1975, s. 1. (3) EFT nr. L 73 af 19. 3. 1992, s. 7. (4) EFT nr. L 62 af 6. 3. 1992, s. 40. (5) EFT nr. L 270 af 23. 9. 1987, s. 1.

Top