Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3925

Rådets forordning (EØF) nr. 3925/91 af 19. december 1991 om afskaffelse af kontrol og formaliteter gældende for håndbagage og indchecket bagage tilhørende personer, der foretager en flyvning inden for Fællesskabet, samt for bagage tilhørende personer, der foretager en overfart ad søvejen inden for Fællesskabet

OJ L 374, 31.12.1991, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 004 P. 64 - 66
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 004 P. 64 - 66
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 254 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 254 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 254 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 254 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 254 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 254 - 256
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 254 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 254 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 254 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 005 P. 5 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 005 P. 5 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; ophævet ved 32008R0450 se 32013R0952

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3925/oj

31991R3925

Rådets forordning (EØF) nr. 3925/91 af 19. december 1991 om afskaffelse af kontrol og formaliteter gældende for håndbagage og indchecket bagage tilhørende personer, der foretager en flyvning inden for Fællesskabet, samt for bagage tilhørende personer, der foretager en overfart ad søvejen inden for Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 374 af 31/12/1991 s. 0004 - 0006
den finske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0064
den svenske specialudgave: kapitel 7 bind 4 s. 0064


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3925/91

af 19. december 1991

om afskaffelse af kontrol og formaliteter gaeldende for haandbagage og indchecket bagage tilhoerende personer, der foretager en flyvning inden for Faellesskabet, samt for bagage tilhoerende personer, der foretager en overfart ad soevejen inden for Faellesskabet

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

i samarbejde med Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Der fastsaettes i Traktatens artikel 8A, at det indre marked indebaerer et omraade uden indre graenser med fri bevaegelighed blandt andet for varer; i denne forbindelse indtager lufthavne og soehavne en saerlig stilling, da de baade kan vaere ydre graense og indre graense; anvendelse af princippet om fri bevaegelighed boer ikke desto mindre foere til en afskaffelse af kontrollen med haandbagage og indchecket bagage tilhoerende personer, der foretager en flyvning inden for Faellesskabet, samt med bagage tilhoerende personer, der foretager en overfart ad soevejen inden for Faellesskabet;

en flyrejse kan omfatte en raekke paa hinanden foelgende flyvninger, dels i Faellesskabet og dels uden for dette; visse flyvninger skal behandles under hensyntagen til de praktiske behov i forbindelse med organisering af kontrollen og til den internationale konkurrence; der skal fastsaettes saerlige bestemmelser for disse tilfaelde;

soetransport kan omfatte flere typer rejser; der skal fastsaettes saerlige bestemmelser for visse specifikke tilfaelde af soetransport;

de saerlige bestemmelser skal anvendes med forbehold af sikkerhedskontrollen;

medlemsstaterne skal dog have mulighed for at traeffe saerlige foranstaltninger, der er forenelige med faellesskabsretten, med henblik paa at foretage kontrol af exceptionel karakter navnlig for at forhindre kriminel virksomhed, isaer i forbindelse med terrorisme, narkotika og ulovlig handel med kunstvaerker -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Med forbehold af artikel 3, 4 og 5 foretages der ingen kontrol eller andre formaliteter:

- med hensyn til haandbagage og indchecket baggage tilhoerende personer, der foretager en flyvning inden for Faellesskabet

- med hensyn til bagage tilhoerende personer, der foretager en overfart ad soevejen inden for Faellesskabet.

2. Denne forordning finder anvendelse med forbehold af:

- den sikkerhedskontrol, som medlemsstaternes myndigheder, de ansvarlige i havne og lufthavne eller transportvirksomheder foretager

- kontrol i forbindelse med forbud eller restriktioner, som medlemsstaterne fastsaetter, forudsat de er i overensstemmelse med de tre Traktater om Oprettelse af De Europaeiske Faellesskaber.

Artikel 2

I denne forordning forstaas ved:

1) faellesskabslufthavn: enhver lufthavn beliggende inden for Faellesskabets toldomraade

2)

international lufthavn i Faellesskabet: enhver faellesskabslufthavn, hvor der efter tilladelse fra de kompetente myndigheder kan afvikles flytrafik med tredjelande

3)

flyvning inden for Faellesskabet: et luftfartoejs passage fra en lufthavn til en anden inden for Faellesskabet uden mellemlanding, og som hverken paabegyndes eller afsluttes i en lufthavn i et tredjeland

4)

faellesskabshavn: enhver havn beliggende inden for Faellesskabets toldomraade

5)

overfart ad soevejen inden for Faellesskabet: et skibs direkte passage fra en havn til en ande inden for Faellesskabet, hvorved der regelmaessigt sikres forbindelse mellem to eller flere bestemte faellesskabshavne

6)

lystfartoejer: private fartoejer til rejser, hvor ruten fastsaettes ud fra brugernes oensker

7)

privat- eller forretningsfly: private luftfartoejer til rejser, hvor ruten fastsaettes ud fra brugernes oensker.

Artikel 3

Kontrol af og formaliteter for:

1) haandbagage og indchecket bagage tilhoerende personer, der rejser med et luftfartoej, som kommer fra en lufthavn i et tredjeland, og som efter mellemlanding i en faellesskabslufthavn skal fortsaette flyvningen til en anden faellesskabslufthavn, foretages i sidstnaevnte lufthavn, forudsat at denne er en international lufthavn i Faellesskabet

2)

haandbagage og indchecket bagage tilhoerende personer, der rejser med et luftfartoej, som mellemlander i en faellesskabslufthavn, inden det fortsaetter flyvningen til en lufthavn i et tredjeland, foretages i afgangslufthavnen, forudsat at denne er en international lufthavn i Faellesskabet

3)

bagage tilhoerende personer, der benytter en forbindelse ad soevejen, som indebaerer flere paa hinanden foelgende straekninger, og som varetages af et og samme skib, der paabegynder eller afslutter rejsen i en havn i et tredjeland eller anloeber en saadan havn undervejs, foretages i den havn, hvor denne bagage alt efter tilfaeldet bringes om bord eller fra borde.

Artikel 4

Kontrol af og formaliteter for bagage tilhoerende personer, der benytter:

1) lystfartoejer, foretages i enhver faellesskabshavn, uanset hvorfra disse fartoejer kommer, eller hvilket bestemmelsessted de har

2)

privat- eller forretningsfly, foretages:

- i den foerste lufthavn, som luftfartoejet ankommer til, og som skal vaere en international lufthavn i Faellesskabet for flyvninger, der udgaar fra en lufthavn i et tredjeland, naar bestemmelsesstedet for flyvningen efter mellemlanding er en anden faellesskabslufthavn

- i den sidste internationale lufthavn i Faellesskabet for flyvninger, der udgaar fra en faellesskabslufthavn, naar luftfartoejets bestemmelsessted efter mellemlanding er en lufthavn i et tredjeland.

Artikel 5

Bortset fra saerlige tilfaelde, der fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 8, skal kontrol af og formaliteter for:

1) indchecket bagage, som ankommer til en faellesskabslufthavn om bord i et luftfartoej fra en lufthavn i et tredjeland, og som i faellesskabslufthavnen omlades i et andet luftfartoej, der foretager en flyvning inden for Faellesskabet, foretages i ankomstlufthavnen for flyvningen inden for Faellesskabet, forudsat at denne er en international lufthavn i Faellesskabet

2)

indchecket bagage, som i en faellesskabslufthavn er anbragt om bord i et luftfartoej, der foretager en flyvning inden for Faellesskabet, med henblik paa i en anden faellesskabslufthavn at blive omladet i et luftfartoej med en lufthavn i et trejdeland som bestemmelsessted, foretages i afgangslufthavnen for flyvningen inden for Faellesskabet, forudsat at denne er en international lufthavn i Faellesskabet

3)

bagage, som ankommer til en faellesskabslufthavn om bord i et rute- eller charterfly fra en lufthavn i et tredjeland, og som i faellesskabslufthavnen omlades i et privat- eller forretningsfly, der foretager en flyvning inden for Faellesskabet, foretages i rute- eller charterflyets ankomstlufthavn

4)

bagage, som i en faellesskabslufthavn er anbragt om bord i et privat- eller forretningsfly, der foretager en flyvning inden for Faellesskabet, med henblik paa i en anden faellesskabslufthavn at blive omladet i et rute- eller charterfly med en lufthavn i et trejdeland som bestemmelsessted, foretages i rute- eller charterflyets afgangslufthavn.

Artikel 6

1. Der nedsaettes et udvalg for fri bevaegelighed for bagage tilhoerende fly- eller skibspassagerer, i det foelgende benaevnt »udvalget«, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har en repraesentant fra Kommissionen som formand.

2. Udvalget fastsaetter selv sin forretningsorden.

Artikel 7

Udvalget kan behandle ethvert spoergsmaal om anvendelsen af denne forordning, som forelaegges det af formanden, enten paa dennes eget initiativ eller paa anmodning af en medlemsstats repraesentant.

Artikel 8

1. De noedvendige bestemmelser med henblik paa anvendelsen af denne forordning vedtages efter fremgangsmaaden i stk. 2 og 3.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til, hvor meget de paagaeldende spoergsmaal haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2.

3. a) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

b)

Er de paataenkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller er der ikke afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag til de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

c)

Har Raadet efter udloebet af en frist paa tre maaneder regnet fra forslagets forelaeggelse ikke truffet nogen afgoerelse, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 9

1. Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 1993.

2. Inden den 1. oktober 1992 tager Raadet denne forordning op til fornyet behandling paa grundlag af en rapport fra Kommissionen om de hidtil opnaaede resultater i forbindelse med harmoniseringen af de bestemmelser vedroerende gennemfoerelsen af det indre marked, der er noedvendige for en korrekt anvendelse af denne forordning, herunder navnlig bestemmelserne om ophaevelse af begraensningerne vedroerende rejsendes afgiftsfritagelse i forbindelse med rejser inden for Faellesskabet. Rapporten ledsages af eventuelle forslag, som Raadet traeffer afgoerelse om med kvalificeret flertal.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. december 1991.

Paa Raadets vegne

P. DANKERT

Formand

(1) EFT nr. C 212 af 25. 8. 1990, s. 8.

(2) EFT nr. C 106 af 22. 4. 1991, 80, og EFT nr. C 326 af 16. 12. 1991.

(3) EFT nr. C 60 af 8. 3. 1991, s 12.

Top