Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R3924

Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen

OJ L 374, 31.12.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 021 P. 250 - 252
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 021 P. 250 - 252
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 011 P. 70 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 5
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 011 P. 3 - 5
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 33 - 35

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3924/oj

31991R3924

Rådets forordning (EØF) nr. 3924/91 af 19. december 1991 om iværksættelse af en fællesskabsundersøgelse vedrørende industriproduktionen

EF-Tidende nr. L 374 af 31/12/1991 s. 0001 - 0003
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 21 s. 0250
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 21 s. 0250


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3924/91

af 19. december 1991

om ivaerksaettelse af en faellesskabsundersoegelse vedroerende industriproduktionen

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 213,

under henvisning til udkast til forordning, forelagt af Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger:

For at Kommissionen kan udfoere sine opgaver i henhold til traktaterne, saerlig med henblik paa det indre marked, jf. artikel 8 A i EOEF-Traktaten, boer den raade over fuldstaendige, aktuelle og paalidelige oplysninger om industriproduktionen i Faellesskabet;

saadanne oplysninger er noedvendige for virksomhederne, for at de kan faa kendskab til deres markeder, og markedernes internationale karakter indebaerer, at produktionsdataene og udenrigshandelsdataene boer kunne sammenholdes;

en produktionsstatistik boer, for at den kan anvendes, og for at en saadan sammenholdelse kan gennemfoeres, have en detaljeringsgrad svarende til de foerste seks cifre i Den Kombinerede Nomenklatur, som i oevrigt svarer til koden i Det Harmoniserede System;

Den Kombinerede Nomenklatur er en varenomenklatur, der allerede kendes af virksomhederne, og det vil vaere i deres interesse, at der henvises til denne, i stedet for at der udarbejdes en nomenklatur, der saerlig vedroerer produktionen;

kun hvis medlemsstaterne anvender undersoegelsesnomenklaturer, der bygger paa samme vareliste, vil det vaere muligt at tilvejebringe integrerede oplysninger, som er tilstraekkeligt paalidelige, hurtigt tilgaengelige og fleksible, og som har den detaljeringsgrad, der kraeves til forvaltning af det indre marked;

medlemsstaterne kan for at opfylde berettigede nationale behov i deres nationale nomenklatur bevare eller indfoeje detaljer, der supplerer EF-varelisten -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Generel bestemmelse

Medlemsstaterne foretager en undersoegelse med henblik paa en faellesskabsstatistik over industriproduktionen.

Artikel 2

Undersoegelsesomraade og -kendetegn

1. Omraadet for undersoegelsen er de aktiviteter, der er anfoert i hovedafdeling C, D og E i Den Statistiske Nomenklatur for OEkonomiske Aktiviteter i De Europaeiske Faellesskaber, i det foelgende benaevnt »NACE (REV 1)«, der er fastsat ved forordning (EOEF) nr. 3037/90 (1).

2. Den produktion, undersoegelsen skal omfatte inden for dette omraade, fastlaegges i varelisten, i det foelgende benaevnt »Prodcom-listen«, hvis rubrikker i de fleste tilfaelde bestaar af positioner eller grupperinger af positioner fra Den Kombinerede Nomenklatur og er knyttet til andre EF-varenomenklaturer.

3. For hver rubrik indsamles der oplysninger om:

a) den produktion, der er bragt i handelen i undersoegelsesperioden, opgivet i maengde

b)

den produktion, der er bragt i handelen i undersoegelsesperioden, opgivet i vaerdi.

4. I visse tilfaelde indsamles i stedet en af foelgende to oplysninger:

a) den produktion, der har fundet sted i undersoegelsesperioden, herunder den produktion, som er medgaaet til fremstilling af andre varer i samme virksomhed, opgivet i maengde

b)

den produktion, der har fundet sted i undersoegelsesperioden, med henblik paa at blive bragt i handelen, opgivet i vaerdi og/eller i maengde.

5. I hver medlemsstat skal undersoegelsen omfatte den produktion, som faktisk har fundet sted paa den paagaeldende stats omraade; den produktion, som maatte have fundet sted uden for statens omraade for regning af virksomheder i vedkommende stat, er ikke omfattet.

6. Prodcom-listen, de faktisk indsamlede oplysninger om hver enkelt rubrik og andre gennemfoerelsesbestemmelser til denne forordning fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 10. Prodcom-listen ajourfoeres efter samme fremgangsmaade.

Artikel 3

Repraesentativitet

1. Produktionen i alle virksomheder i Faellesskabet skal opgoeres med tilstraekkelig noejagtighed efter NACE (REV 1)-undergrupper.

2. Medlemsstaterne vedtager undersoegelsesmetoder med henblik paa at indsamle oplysninger hos virksomheder, der tegner sig for mindst 90 % af den nationale produktion pr. NACE (REV 1)-undergruppe. Der kan dog i ganske saerlige tilfaelde efter fremgangsmaaden i artikel 10 fastsaettes en anden taerskel.

3. Ved vurderingen af produktionen tages der hensyn til alle virksomheder, der beskaeftiger mindst 20 personer. Denne taerskel tilpasses efter det i stk. 2 omhandlede krav om repraesentativitet.

4. Saafremt produktionen i en medlemsstats virksomheder inden for en NACE (REV 1)-undergruppe udgoer mindre end 1 % af Faellesskabets samlede produktion, kan medlemsstaten undlade at indsamle oplysninger om rubrikkerne i den paagaeldende undergruppe.

5. De noedvendige gennemfoerelsesforanstaltninger til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 10.

Artikel 4

Undersoegelsesperiode

Undersoegelsesperioden er et kalenderaar.

For bestemte rubrikker paa Prodcom-listen kan det dog efter fremgangsmaaden i artikel 10 bestemmes, at undersoegelsesperioden skal vaere en maaned eller et kvartal.

Artikel 5

Indsamling af oplysninger

1. De noedvendige oplysninger indsamles af medlemsstaterne ved hjaelp af spoergeskemaer, hvis indhold skal vaere i overensstemmelse med naermere regler, der fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 10.

2. De virksomheder, medlemsstaterne anmoder om at afgive oplysninger, har pligt til at afgive korrekte og fuldstaendige oplysninger inden for de fastsatte frister.

3. Medlemsstaterne kan undlade at foretage undersoegelsen, hvis de allerede fra andre kilder disponerer over oplysninger, der er mindst lige saa noejagtige og af mindst samme kvalitet.

4. Medlemsstaterne indberetter efter anmodning fra De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Kontor alle oplysninger til dette, som er noedvendige for gennemfoerelsen af denne forordning, herunder bl.a. oplysninger vedroerende de metoder, de anvender.

Artikel 6

Udarbejdelse af resultater

Medlemsstaterne bearbejder oplysningerne i de udfyldte spoergeskemaer, som naevnt i artikel 5, stk. 1, eller oplysninger fra de andre kilder, som naevnt i artikel 5, stk. 3, efter naermere regler, som fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 10.

Artikel 7

Indberetning af resultater

1. Senest seks maaneder efter udgangen af det aar, undersoegelsen vedroerer, indberetter medlemsstaterne resultaterne af den aarlige undersoegelse til De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Kontor. Indberetningen skal ogsaa omfatte data, som efter medlemsstaternes lovgivning er fortrolige; der skal udtrykkeligt goeres opmaerksom paa disse datas fortrolige karakter.

2. Resultater for rubrikker, for hvilke der er fastsat en kortere undersoegelsesperiode end et aar, indberettes efter naermere regler, der fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 10.

3. Data, der indberettes til De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Kontor, behandles fortroligt i overensstemmelse med forordning (Euratom, EOEF) nr. 1588/90 (1).

4. Den foerste undersoegelse vedroerer 1993. Sammen med resultaterne for 1993 indberetter medlemsstaterne ogsaa oplysninger for 1992 under anvendelse af de nationale statistikker, der i stoerst muligt omfang svarer til Prodcomlisten.

Artikel 8

Overgangsperiode

Artikel 1 til 7 gennemfoeres med henblik paa undersoegelserne vedroerende 1993 og 1994.

Artikel 9

Udvalg

Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne forordning, herunder de foranstaltninger, der er noedvendige af hensyn til tilpasningen til den tekniske udvikling for saa vidt angaar indsamling af oplysninger og udarbejdelse af resultater, fastsaettes af Kommissionen efter hoering af det ved afgoerelse 89/382/EOEF, Euratom (1) nedsatte Udvalg for De Europaeiske Faellesskabers Statistiske Program efter fremgangsmaaden i artikel 10.

Artikel 10

Procedure

1. Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal vedtages. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyntagen til de paagaeldende spoergsmaals hastende karakter. Udtalelsen vedtages med det flertal, som er fastsat i Traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af afgoerelser, som Raadet skal traeffe efter forslag fra Kommissionen. Under afstemninger i udvalget tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne, den vaegt, der er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

2. a) Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse.

b)

Saafremt de paataenkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, underretter Kommissionen straks Raadet herom. I saa fald udsaetter Kommissionen gennemfoerelsen af foranstaltningerne med hoejst tre maaneder regnet fra datoen for denne underretning.

Raadet kan med kvalificeret flertal traeffe en anden afgoerelse inden for den frist, der er naevnt i litra b).

Artikel 11

Ikrafttraedelse

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 19. december 1991.

Paa Raadets vegne

P. DANKERT

Formand

(1) EFT nr. L 293 af 24. 10. 1990, s. 1.

(1) EFT nr. L 151 af 15. 6. 1990, s. 1.

(1) EFT nr. L 181 af 28. 6. 1989, s. 47.

Top