Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1284

Rådets forordning (EØF) nr. 1284/91 af 14. maj 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 3975/87 om fastsættelse af fremgangsmåden ved anvendelse af konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren

OJ L 122, 17.5.1991, p. 2–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 312 - 313

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1284/oj

31991R1284

Rådets forordning (EØF) nr. 1284/91 af 14. maj 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 3975/87 om fastsættelse af fremgangsmåden ved anvendelse af konkurrencereglerne på virksomheder i luftfartssektoren

EF-Tidende nr. L 122 af 17/05/1991 s. 0002 - 0003


RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1284/91 af 14 . maj 1991 om aendring af forordning ( EOEF ) nr . 3975/87 om fastsaettelse af fremgangsmaaden ved anvendelse af konkurrencereglerne paa virksomheder i luftfartssektoren

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 87,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg ( 3 ), og

ud fra foelgende betragtninger :

Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2342/90 af 24 . juli 1990 om billetpriser for ruteflyvning ( 4 ) og forordning ( EOEF ) nr . 2343/90 ( 5 ) om adgangen til markedet og fordelingen af passagerkapaciteten indeholder bestemmelser om yderligere liberalisering af prisfastsaettelsen inden for Faellesskabet;

Faellesskabets politik vedroerende lufttransport vil goere det muligt for luftfartsselskaberne at konkurrere paa kvalitet og saaledes bidrage til en mere dynamisk branche til gavn for brugerne, men Kommissionen boer kunne gribe hurtigt ind i tilfaelde, hvor luftfartsselskabernes praksis er i strid med konkurrencereglerne og kan true levedygtigheden af flyruter, der drives af en konkurrent, eller endog et luftfartsselskabs eksistens og derved oeve uoprettelig skade paa konkurrencestrukturen;

der boer indfoeres en saerlig procedure, hvorefter Kommissionen kan tage konkurrencereglerne i anvendelse paa en hurtigere maade i tilfaelde, hvor der er et hastende behov for at forebygge eller gribe ind over for saadanne konkurrencebegraensende metoder;

denne procedure boer give de beroerte selskaber mulighed for at udtale sig skriftligt om de klager, der er rejst imod dem;

forordning ( EOEF ) nr . 3975/87 ( 6 ) boer aendres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING : Artikel 1

I forordning ( EOEF ) nr . 3975/87 foretages foelgende aendringer :

1 ) Foelgende indsaettes som artikel 4a :

»Artikel 4a

Midlertidige foranstaltninger imod konkurrencebegraensende metoder

1 . Med forbehold af anvendelsen af artikel 4, stk . 1, kan Kommissionen, saafremt den har klart bevis for, at en bestemt praksis er i strid med artikel 85 eller 86 i Traktaten og har til formaal eller til foelge direkte at true en luftrutes eksistens, og saafremt det ikke ville vaere tilstraekkeligt at anvende de saedvanlige procedurer for at beskytte den paagaeldende luftrute eller det paagaeldende luftfartsselskab, ved en beslutning traeffe midlertidige foranstaltninger for at sikre, at denne praksis ikke ivaerksaettes, eller at den bringes til ophoer, og give de fornoedne instrukser for at hindre en saadan praksis, indtil der er vedtaget en beslutning i henhold til artikel 4, stk . 1 .

2 . En beslutning, der er truffet i henhold til stk. 1, gaelder for en periode paa hoejst seks maaneder . Artikel 8, stk . 5, finder ikke anvendelse .

Kommissionen kan forlaenge gyldigheden af den oprindelige beslutning, med eller uden aendringer, i en periode paa hoejst tre maaneder . I saa fald finder artikel 8, stk . 5, anvendelse .«

2 ) I artikel 13, stk . 1, indsaettes foelgende som litra e ):

»e ) at efterkomme enhver foranstaltning, der er foreskrevet ved en beslutning truffet i medfoer af artikel 4a .«

3 ) I artikel 16, stk . 1, aendres henvisningen »i henhold til artikel 4,« til »i henhold til artikel 4 og 4a ,«. Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende . Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 14 . maj 1991 . Paa Raadets vegne

J . F . POOS

Formand ( 1 ) EFT nr . C 155 af 26 . 6 . 1990, s. 7, og EFT nr . C 101 af 18 . 4 . 1991, s . 19 . ( 2 ) EFT nr . C 48 af 25 . 2 . 1991, s . 166 . ( 3 ) EFT nr . C 41 af 18 . 2 . 1991, s . 44 . ( 4 ) EFT nr . L 217 af 11 . 8 . 1990, s . 1 . ( 5 ) EFT nr . L 217 af 11. 8 . 1990, s . 8 . ( 6 ) EFT nr . L 374 af 31 . 12 . 1987, s . 1 .

Top