EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0154

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 1. marts 1991 om bemyndigelse af Kongeriget Spanien til at indføre tilsyn inden for Fællesskabet med indførslen af tekstilvarer, henhørende under kategori 117, der har oprindelse i Sovjetunionen og er overgået til fri omsætning i Fællesskabet (Kun den spanske udgave er autentisk) (91/154/EØF)

OJ L 76, 22.3.1991, p. 33–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/154/oj

31991D0154

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 1. marts 1991 om bemyndigelse af Kongeriget Spanien til at indføre tilsyn inden for Fællesskabet med indførslen af tekstilvarer, henhørende under kategori 117, der har oprindelse i Sovjetunionen og er overgået til fri omsætning i Fællesskabet (Kun den spanske udgave er autentisk) (91/154/EØF) -

EF-Tidende nr. L 076 af 22/03/1991 s. 0033 - 0034


KOMMISSIONENS BESLUTNING af 1. marts 1991 om bemyndigelse af Kongeriget Spanien til at indfoere tilsyn inden for Faellesskabet med indfoerslen af tekstilvarer, henhoerende under kategori 117, der har oprindelse i Sovjetunionen og er overgaaet til fri omsaetning i Faellesskabet (Kun den spanske udgave er autentisk) (91/154/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 115, stk. 1,

under henvisning til Kommissionens beslutning 87/433/EOEF af 22. juli 1987 om de tilsyns- og beskyttelsesforanstaltninger, som medlemsstaterne kan bemyndiges til at traeffe i medfoer af EOEF-Traktatens artikel 115 (1), saerlig artikel 1 og 2, og

ud fra foelgende betragtninger:

Ifoelge beslutning 87/433/EOEF skal medlemsstaterne have forudgaaende bemyndigelse fra Kommissionen til at indfoere tilsyn inden for Faellesskabet med indfoerslen af de i beslutningen omhandlede varer;

Faellesskabet indgik i 1989 en aftale om handel med tekstilvarer med Unionen af Socialistiske Sovjetrepublikker; med henblik paa ivaerksaettelsen af denne aftale har Raadet ved forordning (EOEF) nr. 1925/90 (2) indfoert en saerlig faellesordning, der finder anvendelse paa indfoerslen af disse tekstilvarer; i denne sammenhaeng er indfoerslen i Faellesskabet af varer henhoerende under kategori 117 indtil 1992 underkastet aarlige kvantitative lofter fordelt mellem medlemsstaterne; den kvote, der er tildelt Spanien, er paa 100 tons;

den 20. februar 1991 indgav den spanske regering til Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber en anmodning i henhold til artikel 2 i beslutning 87/433/EOEF om bemyndigelse til at indfoere tilsyn inden for Faellesskabet med indfoerslen af tekstilvarer, henhoerende under kategori 117, der har oprindelse i Sovjetunionen og er overgaaet til fri omsaetning i Faellesskabet;

Kommissionen har noeje undersoegt de oplysninger, der er indgivet af de spanske myndigheder til stoette for naevnte anmodning paa grundlag af de kriterier, der er fastlagt i beslutning 87/433/EOEF;

Kommissionen har isaer undersoegt, om indfoerslen kunne undergives tilsyn inden for Faellesskabet i henhold til artikel 2 i beslutning 87/433/EOEF, og om der var indgivet oplysninger angaaende de paaberaabte oekonomiske vanskeligheder og angaaende risikoen for omlaegninger i samhandelen;

det fremgaar af undersoegelsen, at denne risiko er til stede, og at det boer sikres, et der foreligger fuldstaendige oplysninger om den forventede indfoersel inden for Faellesskabet med henblik paa hurtigt at afsloere enhver farlig udvikling af situationen;

Kongeriget Spanien boer derfor bemyndiges til at underkaste indfoerslen af de paagaeldende varer tilsyn inden for Faellesskabet indtil den 31. december 1991 -

VEDTAGET FOELGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Kongeriget Spanien bemyndiges til indtil den 31. december 1991 i henhold til beslutning 87/433/EOEF at indfoere tilsyn inden for Faellesskabet med indfoerslen af de i det foelgende naevnte tekstilvarer med oprindelse i Sovjetunionen.

Varebeskrivelse

Vaevet stof af hoer eller ramie.

Kategori: 117

Artikel 2

Denne beslutning gaelder indtil den 31. december 1991.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Kongeriget Spanien.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 1. marts 1991.

Paa Kommissionens vegne

Frans ANDRIESSEN

Naestformand

(1) EFT nr. L 238 af 21. 8. 1987, s. 26.

(2) EFT nr. L 177 af 10. 7. 1990, s. 1.

Top