Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R3601

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3601/90 af 13. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 626/85 om oplagringsorganernes opkøbe, salg og oplagring af uforarbejdede toerrede druer og figner

OJ L 350, 14.12.1990, p. 54–55 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 035 P. 254 - 255
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 035 P. 254 - 255

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3601/oj

31990R3601

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3601/90 af 13. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 626/85 om oplagringsorganernes opkøbe, salg og oplagring af uforarbejdede toerrede druer og figner

EF-Tidende nr. L 350 af 14/12/1990 s. 0054 - 0055
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 35 s. 0254
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 35 s. 0254


KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 3601/90 af 13. december 1990 om aendring af forordning (EOEF) nr. 626/85 om oplagringsorganernes opkoeb, salg og oplagring af uforarbejdede toerrede druer og figner

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 426/86 af 24. februar 1986 om den faelles markedsordning for produkter forarbejdet paa basis af frugt og groensager (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2201/90 (2), saerlig artikel 8, stk. 7, og artikel 20, og

ud fra foelgende betragtninger:

I Raadets forordning (EOEF) nr. 1206/90 af 7. maj 1990 om almindelige bestemmelser for producentstoetteordningen i sektoren for forarbejdede frugter og groensager (3), aendret ved forordning (EOEF) nr. 2202/90 (4), fastsaettes i artikel 6 betingelserne for godkendelse af oplagringsorganerne ; foelgelig boer bestemmelserne paa dette omraade i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 626/85 (5), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 862/90 (6), tilpasses ; betingelserne for afvikling af foranstaltningerne i forbindelse med udarbejdelsen af fysiske opgoerelser boer ligeledes praeciseres, og der boer fastsaettes laengere intervaller for visse meddelelser, der skal fremsendes til Kommissionen;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Produkter Forarbejdet paa Basis af Frugt og Groensager -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EOEF) nr. 626/85 foretages foelgende aendringer: 1) Artikel 1 affattes saaledes:

»Artikel 1

Med henblik paa anvendelsen af artikel 8 i forordning (EOEF) nr. 426/86 godkender medlemsstaterne oplagringsorganer, der a) raader over oplagringsanlaeg, som er skikket i sanitaer henseende og har en vis minimumskapacitet, der muliggoer en god opbevaring af de opkoebte produkter, og

b) skriftligt forpligter sig til at overholde de bestemmelser, der er vedtaget af Faellesskabet eller foreskrevet af de nationale myndigheder for deres virksomhed som oplagringsorgan. Denne forpligtelse skal bl.a. omfatte forpligtelsen til at soerge for separat oplagring i saerskilte lokaler af produkter, der er opkoebt i medfoer af artikel 8 i forordning (EOEF) nr. 426/86, og at foere saerskilte regnskaber for disse produkter.

Godkendelsen traekkes tilbage ved manglende opfyldelse af de under litra a) omhandlede betingelser, eller hvis et oplagringsorgan ikke overholder den under litra b) omhandlede forpligtelse.

Medlemsstaterne fastlaegger oplagringskapaciteten og de under litra a) omhandlede minimale sundhedsbetingelser samt betingelserne for godkendelsen af oplagringsorganer, isaer kravene til oplagringsforhold, haandtering af oplagrede produkter og teknisk udstyr.«

2) Artikel 2, stk. 1, affattes saaledes:

»1. Oplagringsorganerne opkoeber i henhold til artikel 8, stk. 1 og 2, i forordning (EOEF) nr. 426/86 - alle uforarbejdede toerrede figner, som de faar tilbudt i perioden 1. maj til 30. juni hvert aar

- maksimalt 68 000 tons uforarbejdede toerrede korender og 93 000 tons uforarbejdede toerrede sultanas, som de faar tilbudt i perioden 1. juli til 31. august hvert aar ; fra produktionsaaret 1994/95 kan den samlede maengde toerrede sultanas og korender, der opkoebes, ikke overstige 27370 tons.«

3) Artikel 3, stk. 3 og 4, affattes saaledes:

»3. For saa vidt angaar korender og sultanas skal kontrakten vaere ledsaget af den i artikel 3, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 426/86 omhandlede erklaering.

Hvis saelgeren ikke selv har produceret disse toerrede druer, kan denne erklaering erstattes af en erklaering fra saelgeren, hvori han angiver, at han har koebt de paagaeldende toerrede druer af navngivne producenter og er i besiddelse af de af producenterne afgivne erklaeringer. Det skal til de kompetente myndigheders tilfredshed godtgoeres, at erklaeringerne er korrekte.

(1) EFT nr. L 49 af 27.2.1986, s. 1. (2) EFT nr. L 201 af 31.7.1990, s. 1. (3) EFT nr. L 119 af 11.5.1990, s. 74. (4) EFT nr. L 201 af 31.7.1990, s. 4. (5) EFT nr. L 72 af 13.3.1985, s. 7. (6) EFT nr. L 90 af 5.4.1990, s. 12. 4. Hvis oplagringsorganet ogsaa optraeder som saelger, betragtes den i stk. 1 omhandlede kontrakt som indgaaet, naar der er opstillet et dokument med angivelse af de i naevnte stykke omhandlede oplysninger bortset fra oplysningerne under litra e). I saadanne tilfaelde betragtes opkoebsprisen som vaerende lig med den i artikel 2, stk. 3, omhandlede minimumspris.

Disse maengder toerrede druer skal ledsages af en erklaering af dette organ, hvori det bekraeftes, at det er konstateret, at det er umuligt at afsaette de paagaeldende toerrede druer paa markedet. Den fysiske vejning og kontrol af produkternes kvalitet gennemfoeres under tilstedevaerelse af kontrollanter, der er bemyndiget hertil af de kompetente myndigheder. Resultaterne af denne kontrol anfoeres i de regnskabsboeger, der skal foeres.«

4) Artikel 7, stk. 2, litra c), affattes saaledes:

»c) en angivelse af de oenskede maengder og den fastsatte pris ; de oenskede maengder kan ikke overstige den disponible maengde.«

5) Artikel 8, stk. 2, andet afsnit, affattes saaledes:

»Hvis den samlede maengde, der er omfattet af ansoegninger indgivet samme dag, overskrider den disponible maengde, fordeler oplagringsorganet den disponible maengde i forhold til de maengder, der er ansoegt om.«

6) Artikel 15 affattes saaledes:

»Artikel 15

Minimumssalgsprisen for de paagaeldende produkter fastsaettes paa grundlag af de modtagne bud, eller det besluttes, at licitationen skal vaere uden virkning. Den beroerte medlemsstat underrettes straks om beslutningen om fastsaettelse af minimumssalgsprisen.«

7) Artikel 21, stk. 2, litra b), affattes saaledes:

»b) hvis koeberen har betalt koebsprisen, hvis han fysisk har udtaget varen, og den sikkerhed, der kraeves som bevis for, at betingelserne vedroerende produkternes anvendelse og/eller bestemmelse opfyldes, er stillet i henhold til bestemmelserne i artikel 9 i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 569/88 (*).

(*) EFT nr. L 55 af 1.3.1988, s. 1.«

8) Artikel 26, stk. 2, affattes saaledes:

»2. Oplagringsorganerne foretager en foerste fysisk opgoerelse over produkter, som er paa lager den sidste dag i februar maaned i det aar, der foelger efter det kalenderaar, hvor produkterne blev opkoebt.

Efterfoelgende fysiske opgoerelser foretages over produkter, som er paa lager den 31. august hvert aar.

Ved gennemfoerelsen af de fysiske opgoerelser kan kvaliteten og maengden begraenses til repraesentativ proeve paa mindst 10 % af de forskellige typer kolli, der findes paa lageret.«

9) Artikel 29, litra d), affattes saaledes:

»d) de maengder, der er solgt til en forudfastsat pris i loebet af hver maaned senest den 10. i den foelgende maaned.«

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 13. december 1990.

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

Top