EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31990R1201

Rådets forordning (EØF) nr. 1201/90 af 7. maj 1990 om foranstaltninger med henblik på at øge forbruget af citrusfrugter

OJ L 119, 11.5.1990, p. 65–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 032 P. 169 - 170
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 032 P. 169 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; ophævet ved 300R2826

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/1201/oj

31990R1201

Rådets forordning (EØF) nr. 1201/90 af 7. maj 1990 om foranstaltninger med henblik på at øge forbruget af citrusfrugter

EF-Tidende nr. L 119 af 11/05/1990 s. 0065 - 0065
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 32 s. 0169
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 32 s. 0169


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 1201/90

af 7. maj 1990

om foranstaltninger med henblik paa at oege forbruget af citrusfrugter

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Forbruget af citrusfrugter i Faellesskabet stagnerer; desuden traekkes der hvert aar overskudsmaengder af citrusfrugter tilbage fra markedet; det er muligt at oege forbruget bl.a. ved i hoejere grad at tilpasse produktionen efter forbrugernes smag; for oevrigt er frugt og groensager sunde produkter, af hvilke forbruget boer fremmes af hensyn til sundheden;

producent organisationerne skal spille en saerlig rolle ved ivaerksaettelsen af foranstaltningerne til at naa dette maal;

det boer fastsaettes, at Faellesskabet kan deltage i finansieringen af saerlige foranstaltninger med henblik paa at oege forbruget;

foranstaltningerne har til formaal at gennemfoere de maal, der er fastsat i Traktatens artikel 39; Faellesskabets finansielle bidrag til gennemfoerelsen af disse foranstaltninger boer ydes gennem Den Europaeiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Faellesskabet deltager i finansieringen med indtil 60 % af udgifterne til foranstaltninger med henblik paa at oege forbruget af friske citrusfrugter, der er hoestet i Faellesskabet, herunder udgifter til forskning vedroerende sortsdiversifikation, der fremlaegges og gennemfoeres af repraesentative sammenslutninger af forskellige brancheorganisationer i denne sektor. Spoergsmaalet om, hvorvidt sammenslutningerne er repraesentative, afgoeres i forhold til det maal, der forfoelges.

Artikel 2

De i denne forordning omhandlede foranstaltninger maa ikke tage sigte paa bestemte handelsmaerker og maa ikke henvise til en medlemsstat.

Artikel 3

Faellesskabets deltagelse i finansieringen af de i denne forordning omhandlede foranstaltninger betragtes som en interventionsforanstaltning til regulering af landbrugsmarkederne i henhold til artikel 3, stk. 1, i Raadets forordning (EOEF) nr. 729/70 af 21. april 1970 om finansiering af den faelles landbrugspolitik (4), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 2048/88 (5).

Artikel 4

De i denne forordning omhandlede foranstaltninger og gennemfoerelsesbestemmelserne til denne forordning fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 33 i Raadets forordning (EOEF) nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om den faelles markedsordning for frugt og groensager (6), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1193/90 (7).

Artikel 5

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 7. maj 1990.

Paa Raadets vegne

G. COLLINS

Formand

(1) EFT nr. C 49 af 28. 2. 1990, s. 84.

(2) EFT nr. C 96 af 17. 4. 1990.

(3) EFT nr. C 112 af 7. 5. 1990, s. 34.

(4) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 13.

(5) EFT nr. L 185 af 15. 7. 1988, s. 1.

(6) EFT nr. L 118 af 20. 5. 1972, s. 1.

(7) Se side 43 i denne EFT.

Top