Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989D0543

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 6. oktober 1989 om godtagelse af tilsagn og om afslutning af undersøgelsen i henhold til artikel 13, stk. 10, i forordning (EØF) nr. 2423/88 vedrørende visse serietilsluttede matrixslagprintere, der samles i Fællesskabet (89/543/EØF) (89/543/EØF)

OJ L 291, 10.10.1989, p. 57–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 06/10/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/543/oj

31989D0543

KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 6. oktober 1989 om godtagelse af tilsagn og om afslutning af undersøgelsen i henhold til artikel 13, stk. 10, i forordning (EØF) nr. 2423/88 vedrørende visse serietilsluttede matrixslagprintere, der samles i Fællesskabet (89/543/EØF) (89/543/EØF) -

EF-Tidende nr. L 291 af 10/10/1989 s. 0057 - 0059


*****

KOMMISSIONENS AFGOERELSE

af 6. oktober 1989

om godtagelse af tilsagn og om afslutning af undersoegelsen i henhold til artikel 13, stk. 10, i forordning (EOEF) nr. 2423/88 vedroerende visse serietilsluttede matrixslagprintere, der samles i Faellesskabet

(89/543/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 2423/88 af 11. juli 1988 om beskyttelse mod dumpingimport eller subsidieret import fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab (1), saerlig artikel 13, stk. 10,

efter konsultationer i Det Raadgivende Udvalg, der er nedsat i henhold til naevnte forordning, og

ud fra foelgende betragtninger:

A. Procedure

(1) Kommissionen modtog i november 1988 en klage indgivet af Committee of European Printer Manufacturers (EUROPRINT) paa vegne af producenter af serietilsluttede matrixslagprintere (SIDM-printere), der samlet tegner sig for en vaesentlig del af produktionen i Faellesskabet af den paagaeldende vare.

Klagen indeholdt tilstraekkeligt bevis for, at en raekke selskaber samlede SIDM-printere i Faellesskabet paa de vilkaar, der er omhandlet i artikel 13, stk. 10, i forordning (EOEF) nr. 2423/88 efter ivaerksaettelsen af undersoegelsen vedroerende SIDM-printere med oprindelse i Japan (2), der foerte til vedtagelse af Raadets forordning (EOEF) nr. 3651/88 (3) om indfoerelse af en endelig antidumpingtold paa importen af disse varer.

Kommissionen offentliggjorde derfor efter konsultationer en meddelelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende (4) om indledning af en undersoegelse i medfoer af naevnte artikel 13, stk. 10, vedroerende SIDM-printere, der samles i Faellesskabet af selskaber, der er forretningsmaessigt forbundet eller associeret med foelgende japanske producenter, hvis eksport af den tilsvarende vare er paalagt en endelig antidumpingtold:

- Brother Industries Ltd

- Citizen Watch Co. Ltd

- Fujitsu Ltd

- Juki Corporation

- Matsushita Electric Co.

- NEC Corporation

- OKI Electric Industry Co. Ltd

- Seiko Epson Corporation

- Seikosha Co. Ltd

- Star Micronics Co. Ltd

- Tokyo Electric Company

(2) Kommissionen underrettede de beroerte selskaber, repraesentanterne for Japan og klagerne og gav de direkte beroerte parter lejlighed til at tilkendegive deres mening skriftligt og til at anmode om at blive hoert mundtligt.

(3) Alle de beroerte selskaber og klagerne tilkendegav deres mening skriftligt og anmodede om at blive hoert af Kommissionen, hvilket blev imoedekommet.

(4) Efter at undersoegelsen var blevet indledt, blev det fastslaaet, at der ikke blev samlet eller produceret SIDM-printere i Faellesskabet af eller paa vegne af Juki Corporation.

(5) Der blev ikke fremlagt redegoerelser fra koebere af SIDM-printere, der samles i Faellesskabet. Kommissionen indhentede og efterproevede alle de oplysninger, som den ansaa for noedvendige for at bedoemme karakteren af de paastaaede samleprocesser, og aflagde kontrolbesoeg hos foelgende selskaber:

- Brother Industries Ltd (Det Forenede Kongerige)

- Citizen Manufacturers Ltd (Det Forenede Kongerige)

- Epson Telford Ltd (Det Forenede Kongerige)

- Epson Engineering SA (Frankrig)

- Fujitsu España SA (Spanien)

- Matsushita Electronic Industrial Co. Ltd (Det Forenede Kongerige)

- NEC Technologies Ltd (Det Forenede Kongerige)

- OKI Electronic Industry (Det Forenede Kongerige)

- Seikosha (Europe) GmbH (Tyskland)

- Star Micronics Manufacturing Ltd (Det Forenede Kongerige)

- TEC Elektronik GmbH (Tyskland).

(6) Kommissionen aflagde endvidere kontrolbesoeg hos nogle leverandoerer af komponenter til nogle af de involverede selskaber.

(7) Undersoegelsen omfattede perioden 1. juli til 31. december 1988.

B. Forretningsmaessig forbindelse eller associering med eksportoeren

(8) Det konstateredes, at alle de selskaber, der er naevnt under nummer 5, er forretningsmaessigt forbundet eller associeret med de japanske producenter, hvis eksport af SIDM-printere er paalagt den endelige antidumpingtold, der indfoertes ved forordning (EOEF) nr. 3651/88. Det konstateredes, at de paagaeldende selskaber er helt eller delvis ejede datterselskaber af de naevnte japanske producenter.

C. Produktion

(9) Kommissionen fastslog, at de samle- eller fremstillingsprocesser, der udfoertes af de i femte betragtning naevnte selskaber, var blevet paabegyndt eller vaesentligt oeget efter aabningen af antidumpingundersoegelsen.

(10) Et af selskaberne erklaerede, at en del af de SIDM-printere, der produceredes i referenceperioden, var fremstillet af komponenter, som blev importeret fra Japan, efter at den oprindelige antidumpingundersoegelse var blevet indledt, men foer antidumpingtolden blev indfoert. Selskabet paastod, at disse printere ikke skulle taelles med i det samlede antal printere, der blev fremstillet i referenceperioden.

(11) Kommissionen kan ikke godtage dette synspunkt, da artikel 13, stk. 10, specielt omhandler varer, der er samlet eller fremstillet i Faellesskabet, og de dele og materialer, der anvendes i forbindelse hermed. Der blev derfor taget hensyn til det antal SIDM-printere, der faktisk blev fremstillet eller samlet i referenceperioden.

D. Dele

(12) Delene blev defineret i henhold til bestemmelserne i artikel 13, stk. 10, i forordning (EOEF) nr. 2423/88. Nogle selskaber anmodede om, at det trykte kredsloebskort (Printed Circuit Board - PCB) blev betragtet som en sammensat artikel, og at vaerdien derfor blev opdelt i de enkelte bestanddeles vaerdi. Andre selskaber foreslog, at PCB skulle betragtes som en enkelt del, og at vaerdien derfor skulle fastsaettes som et hele. Kommissionen fandt det efter en indgaaende undersoegelse passende, at man paa linje med tidligere praksis ansaa PCB for at vaere en enkelt del i betragtning af dets opbygning.

(13) Som i tidligere tilfaelde blev vaerdien af de paagaeldende dele generelt fastsat paa grundlag af selskabernes indkoespriser for dem, naar de leveredes til fabrikkerne i Faellesskabet. Den relevante vaerdi er vaerdien af de dele og materialer, der anvendes i samleprocesserne, dvs. prisen leveret fabrik. I et tilfaelde blev det fastslaaet, at en vaerdi, der blev meddelt Kommissionen, for nogle dele, der var importeret fra Japan, svarede til moderselskabets indkoebspriser paa det japanske marked med justering for transportomkostninger og betalt told. Det kan ikke accepteres, at vaerdien af de japanske dele beregnes paa en saadan maade, da den ikke afspejler en rimelig fortjeneste og salgsomkostningerne for salgsselskabet og derfor er paavirket af forbindelsen mellem saelger (moderselskabet) og koeber (datterselskabet). Der blev derfor foretaget justering for at tage hensyn til saadanne elementer.

(14) Der blev taget hensyn til delenes oprindelse i henhold til bestemmelserne i Raadets forordning (EOEF) nr. 802/68 (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1769/89 (2).

(15) Flere selskaber anmodede ogsaa om, at omkostningerne ved produktion af visse varer i Faellesskabet blev indregnet i vaerdien af faellesskabsdele. I de tilfaelde, hvor saadanne varer kunne betragtes som dele eller materialer som omhandlet i artikel 13, stk. 10, litra a), i forordning (EOEF) nr. 2423/88, og hvor saadanne dele havde faaet anden oprindelsesstatus end japansk i overensstemmelse med forordning (EOEF) nr. 802/68, blev det anset for rimeligt at indregne de paagaeldende omkostninger i vaerdien af dele af ikke-japansk oprindelse.

(16) For foelgende selskaber:

- Brother

- Citizen

- Fujitsu

- Matsushita

- OKI

- Seikosha

- TEC

blev det fastslaaet, at den gennemsnitlige vejede vaerdi af japanske dele eller materialer til alle modeller, der produceredes af selskaberne, var af en saadan stoerrelse, at den ikke oversteg vaerdien af alle de oevrige anvendte dele eller materialer med mindst 50 %.

Derfor boer antidumpingtolden ikke udvides til ogsaa at omfatte SIDM-printere, der samles i Faellesskabet af de paagaeldende selskaber.

(17) For de andre selskaber, der var omfattet af undersoegelsen, blev den vejede gennemsnitlige vaerdi af japanske dele i alle de producerede modeller fastslaaet til foelgende:

- Epson France: 67 %

- Epson UK: 73 %

- NEC: 68 %

- Star: 98 %

E. Andre omstaendigheder

(18) Der blev i overensstemmelse med artikel 13, stk. 10, litra a), i forordning (EOEF) nr. 2423/88, taget hensyn til andre relevante omstaendigheder i forbindelse med de ovennaevnte samleprocesser.

(19) Med hensyn til disse aspekter var den forskning og udvikling, der havde fundet sted i Faellesskabet, og den teknologi, der anvendtes inden for Faellesskabet, generelt af ringe omfang og vedroerte kun samling.

F. Konklusion

(20) I betragtning af ovenstaaende konkluderes det, at antidumpingtolden boer udvides til ogsaa at omfatte visse SIDM-printere, der samles i Faellesskabet, og Raadet har paa foreslag fra Kommissionen udstedt en forordning om udvidelse af antidumpingtolden i overensstemmelse hermed.

G. Tilsagn

(21) De selskaber, over for hvilke det anses for paakraevet at indfoere beskyttelsesforanstaltninger, er blevet underrettet om de vigtigste kendsgerninger og betragtninger, der laa til grund for forslaget om naervaerende foranstaltninger. Nogle af disse selskaber afgav tilsagn og henviste specielt til, at de ved justeringer i slutningen af referenceperioden var naaet op paa en vis andel af dele med oprindelse i Faellesskabet. Paa baggrund af de tilsagn, der er afgivet af Epson France og Epson UK, og resultaterne af efterproevningen har Kommissionen fundet det godtgjort, at de aendringer, der har fundet sted i forbindelse med leverancerne af dele og materialer til de paagaeldende selskabers samle- og fremstillingsprocesser i Faellesskabet, er tilstraekkeligt store til, at tilsagnene kan godtages -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE

Artikel 1

Undersoegelsen i henhold til artikel 13, stk. 10, i forordning (EOEF) nr. 2423/88 vedroerende serietilsluttede matrixslagprintere med et naaleprintesystem, henhoerende under KN-kode ex 8471 92 90 afsluttes, uden at der traeffes beskyttelsesforanstaltninger, for saa vidt angaar Brother Industries Ltd, Citizen Manufacturers Ltd, Fujitsu España SA, Matsushita Electroni Industrial Co. Ltd, OKI Electronic Industry, Seikosha (Europe) GmbH og TEC Elektronik GmbH.

Artikel 2

1. De tilsagn, der er afgivet af Epson Engineering SA og Epson Telford Ltd vedroerende den i artikel 1 omhandlede vare, som bringes paa markedet i faellesskabet efter samling i Faellesskabet af de paagaeldende selskaber, godtages.

2. Undersoegelsen i henhold til artikel 13, stk. 10, i forordning (EOEF) nr. 2423/88 vedroerende den i stk. 1 naevnte vare afsluttes, for saa vidt angaar Epson Engineering SA og Epson Telford Ltd.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 6. oktober 1989.

Paa Kommissionens vegne

Frans ANDRIESSEN

Naestformand

(1) EFT nr. L 209 af 2. 8. 1988, s. 1.

(2) EFT nr. C 111 af 25. 4. 1987, s. 2.

(3) EFT nr. L 317 af 24. 11. 1988, s. 33.

(4) EFT nr. C 327 af 20. 12. 1988, s. 8.

(1) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 1.

(2) EFT nr. L 174 af 22. 6. 1989, s. 11.

Top