Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989H0542

89/542/EØF: Kommissionens henstilling af 13. september 1989 om mærkning af vaske- og rengøringsmidler

OJ L 291, 10.10.1989, p. 55–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 07/10/2005; ophævet ved 32004R0648

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1989/542/oj

31989H0542

89/542/EØF: Kommissionens henstilling af 13. september 1989 om mærkning af vaske- og rengøringsmidler

EF-Tidende nr. L 291 af 10/10/1989 s. 0055 - 0056


*****

KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 13. september 1989

om maerkning af vaske- og rengoeringsmidler

(89/542/EOEF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

som henviser til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab, saerlig artikel 155, andet led, og

som tager foelgende i betragtning:

Vaske- og rengoeringsmidler omfattes allerede af visse faellesskabsbestemmelser vedroerende maerkning, navnlig Raadets direktiv 73/404/EOEF af 22. november 1973 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om vaske- og rengoeringsmidler (1), senest aendret ved direktiv 86/94/EOEF (2), og Raadets direktiv 88/379/EOEF af 7. juni 1988 om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige praeparater (3), senest aendret ved direktiv 89/178/EOEF (4);

der gaelder saerlige faellesskabsbestemmelser for kosmetiske midler, som ikke omfattes af denne henstilling;

forbrugeroplysningen kan forbedres ved en mere detaljeret maerkning af vaske- og rengoeringsmidler, og denne maerkning boer gennemfoeres paa ensartet maade i hele Faellesskabet;

dette vil goere det muligt at anvende disse produkter mere kritisk, hvilket vil have direkte indvirkning paa vandkvaliteten og paa miljoeet i almindelighed;

i alle medlemsstaterne er der nationale sammenslutninger, som repraesenterer stoersteparten af vaske- og rengoeringsmiddelindustrien, og som er medlem af AIS (Association Internationale de la Savonnerie et de la Détergence) eller FIFE (Fédération Internationale des Associations de Fabricants de Produits d'Entretien);

AIS og FIFE repraesenterer tilsammen over 90 % af Faellesskabets vaske- og rengoeringsmiddelindustri;

efter vedtagelsen af direktiv 88/379/EOEF boer denne henstilling faa virkning snarest muligt for at fuldstaendiggoere faellesskabsbestemmelserne paa dette omraade -

FREMSAETTER FOELGENDE HENSTILLING:

Artikel 1

I denne henstilling forstaas ved »vaske- og rengoeringsmidler« produkter, der saelges baade til den brede offentlighed og til industrien, dels til vaske- og rengoeringsformaal, dels til brug i forbindelse med vask og rengoering, og som erfaringsmaessigt kan havne i vandmiljoeet efter brug.

Artikel 2

1. Paa vaske- og rengoeringsmidlers emballage anfoeres foelgende oplysninger om det procentvise indhold af nedenstaaende bestanddele, hvis disse er tilsat i en koncentration paa over 0,2 %:

- fosfater

- fosfonater

- anioniske tensider

- kationiske tensider

- amfotere tensider

- non-ioniske tensider

- blegemidler med ilt

- blegemidler med klor

- EDTA

- NTA

- fenoler og halogenerede fenoler

- paradiklorbenzen

- aromatiske kulbrinter

- alifaktiske kulbrinter

- halogenerede kulbrinter

- saebe

- zeoliter

- polycarboxylater

idet maengden specificeres ved hjaelp af foelgende intervaller:

- under 5 %

- 5 %, men under 15 %

- 15 %, men under 30 %

- 30 % og derover.

Er foelgende stoftyper tilsat, boer de angives uanset deres koncentration:

- enzymer

- konserveringsmidler/desinfektionsmidler.

2. For vaske- og rengoeringsmidler, som kun anvendes i industrien, behoever ovennaevnte krav ikke at vaere opfyldt, hvis tilsvarende oplysninger gives i form af tekniske datablade, sikkerhedsforskrifter eller paa lignende hensigtsmaessig maade.

3. Endvidere boer emballagen for vaske- eller rengoeringsmidler, som saelges til den brede offentlighed til brug i vaskemaskiner, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

de anbefalede maengder og/eller doseringsinstruktioner udtrykt i milliliter eller gram svarende til en standardfyldning af en vaskemaskine, for vand med forskellig haardhedsgrad og for vaskeprogrammer med og uden forvask. Et eventuelt medfoelgende maalebaeger skal ogsaa maerkes med indhold i milliliter eller gram.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne og de paagaeldende europaeiske industrisammenslutninger (AIS og FIFE) sikrer sammen med Kommissionen gennemfoerelsen af denne henstilling. Gennemfoerelsen sikres dels ved, at AIS og FIFE over for Kommissionen forpligter sig til at opfylde bestemmelserne i denne henstilling, og dels ved, at de nationale sammenslutninger underretter myndighederne i medlemsstaterne om gennemfoerelsen af disse bestemmelser.

Disse oplysninger vil saette medlemsstaternes myndigheder i stand til at overvaage gennemfoerelsen af disse bestemmelser. AIS og FIFE samt de nationale sammenslutninger vil paa lignende maade goere alle ikke-medlemmer i industrien, som det er muligt at finde frem til, bekendt med bestemmelserne i denne henstilling og indtraengende opfordre dem til at overholde dem.

Medlemsstaterne underrettes af de nationale sammenslutninger og Kommissionen af AIS og FIFE om den udstraekning, hvori bestemmelserne i denne henstilling opfyldes.

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om de trufne foranstaltninger til gennemfoerelse af denne henstilling.

3. Med regelmaessige mellemrum, begyndende ikke senere end et aar efter denne henstillings ikrafttraeden, boer medlemsstaterne, AIS og FIFE holde samraad med Kommissionen om gennemfoerelsesgraden af denne henstilling.

Artikel 4

Denne henstilling faar virkning den 15. oktober 1989.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 13. september 1989.

Paa Kommissionens vegne

Martin BANGEMANN

Naestformand

(1) EFT nr. L 347 af 17. 12. 1973, s. 51.

(2) EFT nr. L 80 af 25. 3. 1986, s. 51.

(3) EFT nr. L 187 af 16. 7. 1988, s. 14.

(4) EFT nr. L 64 af 8. 3. 1989, s. 18.

Top