Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2391

Rådets forordning (EØF) nr. 2391/89 af 24. juli 1989 om definition af visse produkter fra vinsektoren henhørende under KN-kode 2009 og 2204, med oprindelse i tredjelande

OJ L 232, 9.8.1989, p. 10–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 60 - 62
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 60 - 62

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000; ophævet ved 399R1493; se 300R1608; se 300R2631

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2391/oj

31989R2391

Rådets forordning (EØF) nr. 2391/89 af 24. juli 1989 om definition af visse produkter fra vinsektoren henhørende under KN-kode 2009 og 2204, med oprindelse i tredjelande

EF-Tidende nr. L 232 af 09/08/1989 s. 0010 - 0012
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 30 s. 0060
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 30 s. 0060


RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 2391/89 af 24 . juli 1989 om definition af visse produkter fra vinsektoren henhoerende under KN-kode 2009 og 2204, med oprindelse i tredjelande

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 822/87 af 16 . marts 1987 om den faelles markedsordning for vin ( 1 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1236/89 ( 2 ), saerlig artikel 1, stk . 4, litra c ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra foelgende betragtninger :

Med virkning fra den 1 . januar 1988 er der ved Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2658/87 af 23 . juli 1987 om told - og statistiknomenklaturen og Den Faelles Toldtarif ( 3 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1672/89 ( 4 ), paa grundlag af nomenklaturen i Det Harmoniserede System indfoert en kombineret varenomenklatur, som opfylder behovene saavel i forbindelse med Den Faelles Toldtarif som i forbindelse med Statistikken over Faellesskabets Udenrigshandel;

det er derfor noedvendigt at affatte de varebeskrivelser og toldpositioner, som er anfoert i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 339/79 af 5 . februar 1979 om definition af visse produkter fra vinsektoren henhoerende under KN-kode 2009 og 2204, med oprindelse i tredjelande ( 5 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 2047/89 ( 6 ), i overensstemmelse med terminologien i Den Kombinerede Nomenklatur;

som foelge af vaesentlige aendringer paa det paagaeldende omraade og af klarhedshensyn boer naevnte forordning kodificeres;

definitionerne paa en del af de i bilag I til forordning ( EOEF ) nr . 822/87 anfoerte produkter kan kun anvendes paa produkter, der fremstilles inden for Faellesskabet; det er derfor noedvendigt naermere at definere de tilsvarende produkter med oprindelse i tredjelande;

de definitioner paa produkter med oprindelse i tredjelande, som er formaalet med denne forordning, skal ligge saa taet op ad definitionerne paa faellesskabsprodukter som muligt -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1 Denne forordning vedroerer visse produkter fra vinsektoren henhoerende under KN-kode 2009 og 2204, med oprindelse i tredjelande .

Artikel 2 I denne forordning forstaas ved :

a ) druemost, hvis gaering er standset ved tilsaetning af alkohol : et produkt, som

- med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen paa mindst 12 % vol, men under 15 % vol, og som

- er fremstillet ved, at der til ugaeret druemost med et naturligt alkoholindhold udtrykt i volumen paa mindst 8,5 % vol, og som udelukkende stammer fra saadanne vinstoksorter med druer til persning, som er tilladte i oprindelsestredjelandet, tilsaettes et produkt, der er fremkommet ved destillation af vin;

b ) koncentreret druemost : ikke-karamelliseret druemost, som

- fremstilles ved delvis dehydrering af druemost under anvendelse af enhver metode, der er godkendt ved bestemmelserne i oprindelsestredjelandet, og som ikke er forbudt ved Faellesskabets retsforskrifter, bortset fra direkte opvarmning, saaledes at refraktometret som anvendt efter metoden i bilaget til forordning ( EOEF ) nr . 543/86 ( 7 ) ved 20 gC ikke viser under 50,9 %

- udelukkende stammer fra saadanne vinstoksorter med druer til persning, som er tilladte i oprindelsestredjelandet, og

- er fremstillet af en druemost af druer, der mindst udviser det mindste naturlige alkoholindhold udtrykt i volumen, som er fastsat af oprindelsestredjelandet med henblik paa fremstilling af vine til direkte konsum; dette indhold skal vaere paa mindst 8,5 % vol .

Der tillades et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen i den koncentrerede druemost paa hoejst 1 % vol;

c ) rektificeret koncentreret druemost : det flydende, ikke karamelliserede produkt, som

- fremstilles ved delvis dehydrering af druemost under anvendelse af enhver metode, der er godkendt ved bestemmelserne i oprindelsestredjelandet, og som

ikke er forbudt ved Faellesskabets retsforskrifter, bortset fra direkte opvarmning, saaledes at refraktometret som anvendt efter metoden i bilaget til forordning ( EOEF ) nr . 543/86 ved 20 gC viser mindst 61,7 %

- har undergaaet saadanne behandlinger til afsyring og fjernelse af andre bestanddele end sukker, der er godkendt ved bestemmelserne i oprindelsestredjelandet, og som ikke er forbudt ved Faellesskabets retsforskrifter

- besidder foelgende egenskaber :

- pH paa hoejst 5 ved 25g Brix

- en absorbans paa hoejst 0,100 ved 425 nm og en vejlaengde paa 1 cm paa koncentreret druemost ved 25g Brix

- et indhold af saccharose, der ikke kan paavises ved en naermere fastsat analysemetode

- et Folin-Ciocalteau-indeks paa hoejst 6 ved 25g Brix

- et titreringssyreindhold paa hoejst 15 milliaekvivalenter/kg af det totale sukkerindhold

- et indhold af svovldioxid paa hoejst 25 mg/kg af det totale sukkerindhold

- et samlet indhold af kationer paa hoejst 8 milliaekvivalenter/kg af det totale sukkerindhold

- en ledningsevne paa hoejst 120 mikro-Siemens pr. centimeter ved 25g Brix og ved 20 gC

- et indhold af hydroxymethylfurfural paa hoejst 25 mg/kg af det totale sukkerindhold

- indhold af mesoinositol

- udelukkende stammer fra saadanne vinstoksorter med druer til persning, som er tilladte i oprindelsestredjelandet, og

- er fremstillet af en druemost af druer, der mindst udviser det mindste naturlige alkoholindhold udtrykt i volumen, som er fastsat af oprindelsestredjelandet med henblik paa fremstilling af vine til direkte konsum; dette indhold skal vaere paa mindst 8,5 % vol .

Der tillades et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen i den rektificerede koncentrerede druemost paa hoejst 1 % vol;

d ) hedvin : et produkt

- med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen paa mindst 15 % vol og hoejst 22 % vol samt et totalt alkoholindhold udtrykt i volumen paa mindst 17,5 % vol, og

- som fremstilles af druemost i gaering, vin eller af en blanding heraf, idet disse produkter skal stamme fra vinstoksorter, som i de tredjelande, i hvilke de har deres oprindelse, er godkendt til fremstilling af hedvin, og have et oprindeligt naturligt alkoholindhold udtrykt i volumen paa mindst 12 % vol, og ved tilsaetning :

ii ) alene eller blandet, af neutral vinalkohol, her -

under alkohol fremstillet ved destillation af toer -

rede druer, med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen paa mindst 96 % vol samt af destillat af vin eller af toerrede druer med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen paa mindst 52 % og hoejst 66 % vol

ii ) samt i givet fald af et eller flere af foelgende produkter :

- koncentreret druemost

- en blanding af et af de i nr . i ) omhandlede produkter med en druemost eller en druemost i gaering .

Dog kan visse kvalitetshedvine, for hvilke det er anerkendt, at de fremstilles under samme forhold som en khvbd, og som er anfoert paa en endnu ikke vedtaget liste,

- have et totalt alkoholindhold udtrykt i volumen paa under 17,5 % vol, dog mindst 15 % vol, naar dette var udtrykkeligt tilladt i henhold til den lovgivning i oprindelsestredjelandet, som var gaeldende for de paagaeldende vine inden den 1 . januar 1985, eller

- fremstilles af druemost med et naturligt alkoholindhold udtrykt i volumen paa under 12 % vol, dog mindst 10,5 % vol;

e )

mousserende vin : et produkt

- med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen paa mindst 8,5 % vol

- som fremstilles ved foerste eller anden alkoholgaering af friske druer, druemost eller vin, og

- som, naar beholderen aabnes, kendetegnes ved udstroemning af udelukkende fra gaeringen stammende kuldioxid, og i lukkede beholdere ved 20 gC udviser et overtryk, som skyldes kuldioxid i oploesning, og som er paa mindst 3 bar;

f )

mousserende vin tilsat kulsyre : et produkt

- med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen paa mindst 8,5 % vol

- som fremstilles af vin

- som, naar beholderen aabnes, kendetegnes ved udstroemning af kuldioxid, der helt eller delvis er tilsat, og

- som i lukkede beholdere ved 20 gC udviser et overtryk, der skyldes kuldioxid i oploesning, og som er paa mindst 3 bar;

g )

perlevin : et produkt

- med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen paa mindst 8,5 % vol, og

- som i lukkede beholdere ved 20 gC udviser et overtryk, der skyldes endogen kuldioxid i oploesning, og som er paa mindst 1 og paa hoejst 2,5 bar;

h )

perlevin tilsat kulsyre : et produkt

- med et virkeligt alkoholindhold udtrykt i volumen paa mindst 8,5 % vol, og

- som i lukkede beholdere ved 20 gC udviser et overtryk, der skyldes helt eller delvis tilsat kuldioxid i oploesning, og som er paa mindst 1 og paa hoejst 2,5 bar .

Artikel 3 Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne forordning fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 83 i forordning ( EOEF ) nr . 822/87 .

Artikel 4 1 . Forordning ( EOEF ) nr . 339/79 ophaeves .

2 . Henvisninger til den ophaevede forordning skal betragtes som henvisninger til naervaerende forordning og laeses i henhold til den i bilaget anfoerte sammenligningstabel .

Artikel 5 Denne forordning traeder i kraft den 4 . september 1989 .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 24 . juli 1989 .

Paa Raadets vegne

H . NALLET

Formand

( 1 ) EFT nr . L 84 af 27 . 3 . 1987, s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 128 af 11 . 5 . 1989, s . 31 .

( 3 ) EFT nr . L 256 af 7 . 9 . 1987, s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 169 af 19 . 6 . 1989, s . 1 .

( 5 ) EFT nr . L 54 af 5. 3 . 1979, s . 57 .

( 6 ) EFT nr . L 202 af 14 . 7 . 1989, s . 30.(7 ) EFT nr . L 55 af 1 . 3 . 1986, s . 41 . BILAG SAMMENLIGNINGSTABEL Forordning ( EOEF ) nr . 339/79

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

-

Artikel 4

Artikel 3

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Top