Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984D0383

84/383/EØF: Rådets afgørelse af 23. juli 1984 om anvendelse af afgørelse 83/200/EØF om bemyndigelse af Kommissionen til at optage lån under det nye fællesskabsinstrument til fremme af investeringerne i Fællesskabet

OJ L 208, 3.8.1984, p. 53–54 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 10 Volume 001 P. 106 - 107
Portuguese special edition: Chapter 10 Volume 001 P. 106 - 107
Special edition in Finnish: Chapter 10 Volume 001 P. 34 - 35
Special edition in Swedish: Chapter 10 Volume 001 P. 34 - 35

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1984/383/oj

31984D0383

84/383/EØF: Rådets afgørelse af 23. juli 1984 om anvendelse af afgørelse 83/200/EØF om bemyndigelse af Kommissionen til at optage lån under det nye fællesskabsinstrument til fremme af investeringerne i Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 208 af 03/08/1984 s. 0053 - 0054
den finske specialudgave: kapitel 10 bind 1 s. 0034
den spanske specialudgave: Kapitel 10 bind 1 s. 0106
den svenske specialudgave: kapitel 10 bind 1 s. 0034
den portugisiske specialudgave: Kapitel 10 bind 1 s. 0106


*****

RAADETS AFGOERELSE

af 23. juli 1984

om anvendelse af afgoerelse 83/200/EOEF om bemyndigelse af Kommissionen til at optage laan under det nye faellesskabsinstrument til fremme af investeringerne i Faellesskabet

(84/383/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets afgoerelse 83/200/EOEF af 19. april 1983 om bemyndigelse af Kommissionen til at optage laan under det nye faellesskabsinstrument til fremme af investeringerne i Faellesskabet (1), saerlig artikel 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (3),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (4), og

ud fra foelgende betragtninger:

De laanansoegninger, Kommissionen har godkendt, udgoer mere end to tredjedele af den foerste laanetranche, Raadet gav bemyndigelse til at optage i sin afgoerelse 83/308/EOEF (5);

det er af stoerste betydning at sikre kontinuiteten i udnyttelsen af det nye faellesskabsinstrument til stoette for investeringsprojekter paa energi- og infrastrukturomraadet samt til finansiering af investeringer, der foerst og fremmest gennemfoeres af smaa og mellemstore virksomheder inden for industrien og de oevrige produktive sektorer;

der boer derfor gives bemyndigelse til optagelse og genudlaaning af en ny tranche i henhold til afgoerelse 83/200/EOEF og fastsaettes samme anvendelsesomraade som i afgoerelse 83/308/EOEF;

en faellesskabsaktion inden for disse omraader vil i saerlig grad bidrage til at realisere Faellesskabets maalsaetninger om en formindskelse af de regionale skaevheder, en foroegelse af en oekonomisk vaekst, en tilpasning af produktionsstrukturerne og en varig loesning paa beskaeftigelsesproblemet;

der boer gives bemyndigelse til optagelse af laan med en hovedstol paa et beloeb svarende til 1 400 mio ECU -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

Der gives bemyndigelse til en laanetranche, hvis hovedstol ikke kan overstige et beloeb svarende til 1 400 mio ECU.

Artikel 2

Provenuet af de i artikel 1 omhandlede laan genudlaanes til finansiering af investeringsprojekter, der gennemfoeres inden for Faellesskabet, og som er i overensstemmelse med Faellesskabets prioriterede maal inden for energi- og infrastrukturomraadet, samt til finansiering af investeringer, der foerst og fremmest gennemfoeres i smaa og mellemstore virksomheder inden for industrien og de oevrige produktive sektorer.

Artikel 3

Kommissionen traeffer afgoerelse om, hvilke projekter der kan komme i betragtning, i overensstemmelse med foelgende prioritering og retningslinjer:

- investeringsprojekter, som navnlig gennemfoeres af smaa og mellemstore virksomheder inden for industrien og de servicesektorer, som staar i direkte forbindelse hermed, saerlig med henblik paa udbredelse af innovation og ny teknik, der direkte eller indirekte bidrager til at skabe arbejdspladser,

- rationel udnyttelse af energi, substitution af olie med andre energikilder inden for alle sektorer samt infrastrukturer, der muliggoer en saadan substitution,

- infrastrukturer, der har forbindelse med udvikling af produktive aktiviteter, der bidrager til regionaludvikling eller er af betydning for Faellesskabet, f.eks. telekommunikation, herunder informationsteknologi, og transport, herunder energitransport,

- projekterne og gennemfoerelsen heraf skal vaere i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten og i den afledte ret, saerlig inden for konkurrenceomraadet, samt med Faellesskabets retsforskrifter og politik inden for de paagaeldende omraader.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 23. juli 1984.

Paa Raadets vegne

J. O'KEEFFE

Formand

(1) EFT nr. L 112 af 28. 4. 1983, s. 26.

(2) EFT nr. C 48 af 21. 2. 1984, s. 3.

(3) EFT nr. C 117 af 30. 4. 1984, s. 64.

(4) EFT nr. C 140 af 28. 5. 1984, s. 16.

(5) EFT nr. L 164 af 23. 6. 1983, s. 31.

Top