Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984R2268

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2268/84 af 31. juli 1984 om særligt salg af interventionssmør med henblik på eksport til visse lande og om ændring af forordning (EØF) nr. 1687/76

OJ L 208, 3.8.1984, p. 35–37 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 031 P. 247 - 249
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 031 P. 247 - 249

No longer in force, Date of end of validity: 11/03/1999; ophævet ved 399R0479

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2268/oj

31984R2268

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2268/84 af 31. juli 1984 om særligt salg af interventionssmør med henblik på eksport til visse lande og om ændring af forordning (EØF) nr. 1687/76

EF-Tidende nr. L 208 af 03/08/1984 s. 0035 - 0037
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 31 s. 0247
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 31 s. 0247


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 2268/84

af 31. juli 1984

om saerligt salg af interventionssmoer med henblik paa eksport til visse lande og om aendring af forordning (EOEF) nr. 1687/76

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 804/68 af 27. juni 1968 om den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter (1), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 1557/84 (2), saerlig artikel 6, stk. 7,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 1223/83 af 20. maj 1983 om de vekselkurser, der skal anvendes inden for landbrugssektoren (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 855/84 (4), saerlig artikel 4, og

ud fra foelgende betragtninger:

Det er fastsat i artikel 6 i Raadets forordning (EOEF) nr. 985/68 af 15. juli 1968 om fastsaettelse af almindelige regler for interventionsforanstaltninger paa markedet for smoer og floede (5), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3521/83 (6), at der kan fastlaegges saerlige bestemmelser for udbud til salg med henblik paa eksport, saaledes at der kan tages hensyn til saerlige krav i forbindelse med saadant salg, og saaledes at det kan sikres, at produktets bestemmelsessted ikke aendres;

smoermaengderne paa de offentlige lagre er nu saa store, og det er nu saa sandsynligt, at disse maengder vil oeges i den naermeste fremtid, at det er paakraevet, at der goeres maksimal brug af de afsaetningsmuligheder, der findes paa visse tredjelandes markeder;

smoer fra de offentlige lagre boer stilles til raadighed for eksportoererne til en nedsat pris; der boer fastsaettes visse foranstaltninger for at hindre, at smoer, der saelges i henhold til denne forordning bringes i fri omsaetning i Faellesskabet;

det paagaeldende smoer kan koebes i hele Faellesskabet; det er derfor noedvendigt, at de monetaere udligningsbeloeb justeres paa grundlag af interventionssmoerrets prisniveau;

for at sikre, at smoerrets bestemmelsessted ikke aendres, boer der foeres kontrol med smoerret fra udlagringen til ankomsten til bestemmelsesstedet i det paagaeldende tredjeland; af klarhedshensyn boer der goeres opmaerksom paa, at kontrolbestemmelserne i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1687/76 (7), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 978/84 (8), finder anvendelse; det er endvidere paakraevet at fastsaette supplerende bestemmelser paa grund af transaktionens saerlige art;

Forvaltningskomiteen for Maelk og Mejeriprodukter har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Smoer, som er opkoebt i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 804/68, og som har vaeret oplagret i mindst seks maaneder paa datoen for kontraktens underskrivelse, saelges ifoelge de i naervaerende forordning fastsatte bestemmelser.

2. Smoer, der saelges i henhold til denne forordning, skal eksporteres i uforarbejdet stand til et af de lande, der er opfoert i bilaget.

Artikel 2

1. Smoerret saelges af koelelager til en pris, der er lig med den opkoebspris, interventionsorganet praktiserer paa salgskontraktens underskrivelsestidspunkt, med et fradrag paa 33 ECU/100 kg.

2. Smoerret saelges i partier paa 100 tons eller derover. Koeberen skal senest paa det tidspunkt, hvor kontrakten indgaas, betale interventionsorganet et acontobeloeb paa 5 ECU/100 kg for de smoermaengder, kontrakten omfatter.

Artikel 3

1. Interventionsorganet stiller paa begaering en ajourfoert liste til raadighed over koelelagre, der oplagrer smoer, der udbydes til salg, og over de disponible maengder.

2. Interventionsorganet traeffer de fornoedne foranstaltninger for, at interesserede, inden koebekontrakten indgaas, for egen regning kan undersoege proever udtaget af det smoer, der udbydes til salg.

3. Koeberen giver afkald paa reklamation med hensyn til det solgte smoers kvalitet og egenskaber i oevrigt.

Artikel 4

1. Inden smoerret afhentes, skal koeberen indenfor den frist, der omhandles i stk. 2, for hvert parti, han overtager, betale interventionsorganet det beloeb, der resterer i henhold til den i artikel 1 omhandlede koebspris, samt en sikkerhed paa 36 ECU/100 kg for denne maengde i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i forordning (EOEF) nr. 1687/76.

2. Koeberen afhenter det smoer, der er solgt til ham, inden seks maaneder efter den dato, hvor kontrakten er underskrevet. Afhentningen kan ske ad flere gange, forudsat der mindst afhentes 20 tons hver gang.

Har koeberen ikke foretaget den i stk. 1 omhandlede betaling inden for fristen, gaar handelen tilbage for de resterende maengders vedkommende, og acontobeloebet for disse fortabes, medmindre der foreligger force majeure.

Er den i stk. 1 omhandlede betaling foretaget, men smoerret ikke afhentet inden for fristen, paahviler smoerrets lagring koeberen at regne fra den foerste dag efter fristens udloeb.

3. Eksportformaliteterne for smoerret skal vaere afviklet senest en maaned efter den dato, hvor smoerret er overtaget.

Artikel 5

Smoerret leveres af interventionsorganet i emballager med foelgende paaskrift i mindst én centimeter hoeje bogstaver paa eksportlandets sprog:

»Smoer til eksport, jf. forordning (EOEF) nr. 2268/84«

Artikel 6

Medmindre der foreligger force majeure, fortabes den i artikel 4, stk. 1, omhandlede sikkerhed i samme forhold som de maengder, for hvilke det i artikel 13, stk. 4, i forordning (EOEF) nr. 1687/76 omhandlede bevis ikke er foert inden for en frist paa 12 maaneder fra den dato, eksportdeklarationen accepteres.

Artikel 7

For smoer, der saelges i henhold til denne forordning, gaelder de monetaere udligningsbeloeb, der er fastsat i henhold til forordning (EOEF) nr. 974/71, multipliceret med den koefficient, der er opfoert i bilag I, afsnit 5, i Kommissionens forordning om fastsaettelse af monetaere udligningsbeloeb.

Artikel 8

Den opregningskurs, der anvendes inden for rammerne af naervaerende forordning er den repraesentative kurs, der gaelder paa dagen for indgaaelse af salgskontrakten.

Artikel 9

I afsnit I i bilaget til forordning (EOEF) nr. 1687/76 »Produkter, som skal udfoeres i den stand, hvori de udtages fra interventionslager«, indsaettes foelgende punkt 13, samt fodnoten:

»13. Kommissionens (EOEF) nr. 2268/84 om saerligt salg af interventionssmoer med henblik paa eksport til visse lande (13).

(13) EFT nr. L 208 af 3. 8. 1984, s. 35.«

Artikel 10

Medlemsstaterne meddeler senest den 10. i hver maaned, hvor store smoermaengder der i den foregaaende maaned:

- er blevet omfattet af en koebekontrakt paa grundlag af naervaerende forordning,

- er udlagret.

Artikel 11

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 3. september 1984.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 31. juli 1984.

Paa Kommissionens vegne

Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 148 af 28. 6. 1968, s. 13.

(2) EFT nr. L 150 af 6. 6. 1984, s. 6.

(3) EFT nr. L 132 af 21. 5. 1983, s. 33.

(4) EFT nr. L 90 af 1. 4. 1984, s. 1.

(5) EFT nr. L 169 af 18. 7. 1968, s. 1.

(6) EFT nr. L 352 af 15. 12. 1983, s. 4.

(7) EFT nr. L 190 af 14. 7. 1976, s. 1.

(8) EFT nr. L 99 af 11. 4. 1984, s. 11.

BILAG

BESTEMMELSESSTED

- Egypten

- Saudi-Arabien

- Oman

- De forenede arabiske Emirater

- Bahrain

- Qatar

- Kuweit

- Syrien

- Iran

- Irak

- Jordan

- USSR

- Libanon

- Israel

- Nordyemen

- Sudyemen

Top