Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R2134

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2134/81 af 28. juli 1981 om ændring af forordning (EØF) nr. 1105/68 om gennemførelsesbestemmelser ved ydelse af støtte for skummetmælk til foderbrug

OJ L 209, 29.7.1981, p. 11–11 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 022 P. 235 - 235
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 022 P. 235 - 235
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 013 P. 189 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 013 P. 189 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/2134/oj

31981R2134

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2134/81 af 28. juli 1981 om ændring af forordning (EØF) nr. 1105/68 om gennemførelsesbestemmelser ved ydelse af støtte for skummetmælk til foderbrug

EF-Tidende nr. L 209 af 29/07/1981 s. 0011 - 0011
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 22 s. 0235
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 22 s. 0235
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 13 s. 0189
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 13 s. 0189


++++

( 1 ) EFT nr . L 148 af 28 . 6 . 1968 , s . 13 .

( 2 ) EFT nr . L 184 af 29 . 7 . 1968 , s . 24 .

( 3 ) EFT nr . L 191 af 14 . 7 . 1978 , s . 23 .

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 2134/81

af 28 . juli 1981

om aendring af forordning ( EOEF ) nr . 1105/68 om gennemfoerelsesbestemmelser ved ydelse af stoette for skummetmaelk til foderbrug

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 804/68 af 27 . juni 1968 om den faelles markedsordning for maelk og mejeriprodukter ( 1 ) , senest aendret ved akten vedroerende Graekenlands tiltraedelse , saerlig artikel 10 , stk . 3 , og

ud fra foelgende betragtninger :

Artikel 5a i Kommissionens forordning ( EOEF ) nr . 1105/68 ( 2 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1645/78 ( 3 ) , indeholder saerregler for ydelse af stoette , naar et mejeri anvender skummetmaelken fra sin produktion udelukkende til fodring af egne dyr ; de samme regler boer gaelde , naar mejeriet stiller sine stalde til raadighed for tredjemand , som anvender al den skummetmaelk , mejeriet fremstiller , til fodring af sine dyr ; ved samme lejlighed boer en fejl , der har indsneget sig i den tyske udgave af forordning ( EOEF ) nr . 1105/68 , rettes ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for Maelk og Mejeriprodukter _

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I artikel 5a , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 1105/68 indsaettes foelgende afsnit :

" Som ligestillet med et mejeris egne dyr betragtes dyr , som tredjemand holder i et mejeris bygninger , og til hvis fodring denne tredjemand ifoelge kontraktlig forpligtelse anvender al den skummetmaelk , mejeriet fremstiller . "

Artikel 2

I artikel 1 , stk . 9 , i den tyske udgave af forordning ( EOEF ) nr . 1105/68 aendres " Artikel 4 bis 8 " til " Absaatze 4 bis 8 " .

Artikel 3

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 28 . juli 1981 .

Paa Kommissionens vegne

Gaston THORN

Formand

Top