Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979H0535

79/535/EØF: Kommissionens henstilling af 23. maj 1979 til medlemsstaterne vedrørende de regionale udviklingsprogrammer

OJ L 143, 12.6.1979, p. 9–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 14 Volume 001 P. 18 - 20
Portuguese special edition: Chapter 14 Volume 001 P. 18 - 20

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1979/535/oj

31979H0535

79/535/EØF: Kommissionens henstilling af 23. maj 1979 til medlemsstaterne vedrørende de regionale udviklingsprogrammer

EF-Tidende nr. L 143 af 12/06/1979 s. 0009 - 0011
den spanske specialudgave: Kapitel 14 bind 1 s. 0018
den portugisiske specialudgave: Kapitel 14 bind 1 s. 0018


++++

( 1 ) EFT nr . L 73 af 21 . 3 . 1975 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 35 af 9 . 2 . 1979 , s . 1 .

( 3 ) EFT nr . C 36 af 9 . 2 . 1979 , s . 10 .

KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 23 . maj 1979

til medlemsstaterne vedroerende de regionale udviklingsprogrammer

( 79/535/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER _

som henviser til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 155 ,

som henviser til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 724/75 af 18 . marts 1975 om oprettelse af en europaeisk fond for regionaludvikling ( EFRU ) ( 1 ) , aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 214/79 ( 2 ) ,

som henviser til Raadets resolution af 6 . februar 1979 om retningslinjerne for Faellesskabets regionalpolitik ( 3 ) ,

som henviser til Kommissionens udtalelse af 23 . maj 1979 om de regionaludviklingsprogrammer , som medlemsstaterne har givet meddelelse om i henhold til artikel 6 i forordning ( EOEF ) nr . 724/75 , og

som tager foelgende i betragtning :

Regionaludviklingsprogrammerne boer tjene som referenceinstrument for de projekter , der er berettiget til stoette fra EFRU , og de udgoer envidere i henhold til naevnte resolution den bedst egnede ramme for ivaerksaettelsen af en samordning af saavel de enkelte landes som Faellesskabets regionalpolitik ;

en saadan samordning forudsaetter , at medlemsstaterne og Kommissionen har tilstraekkeligt kendskab til de enkelte landes politik og saaledes kan sikre en bedre territorial fordeling af den oekonomiske aktivitet , herunder de eventuelle saerlige foranstaltninger , der er truffet med henblik herpaa i de regioner , der ikke modtager stoette fra EFRU ;

saafremt medlemsstaterne godtager en ensartet loebetid for regionalprogrammerne , giver dette et bedre sammenligningsgrundlag mellem programmerne , og vil saaledes lette disses sammenhaeng med programmet for den oekonomiske politik paa mellemlang sigt , der er under udarbejdelse paa faellesskabsplan ;

i analysen af den oekonomiske og sociale situation paa regionalt plan er der , som det fremgaar af de gennemgaaede programmer , ikke taget tilstraekkelig hensyn til den generelle oekonomiske situation og de regionale virkninger af det enkelte lands eller Faellesskabets politik inden for de forskellige sektorer ;

for saa vidt angaar isaer faellesskabspolitikken har Kommissionen og Raadet i naevnte resolution givet udtryk for , at de har i sinde i hoejere grad at tage hensyn til de regionale virkninger af politikken paa disse omraader , og at ivaerksaetelsen af de i artikel 13 i forordning ( EOEF ) nr . 724/75 omhandlede saerlige faellesskabsforanstaltninger ligeledes afhaenger af en noejagtig bedoemmelse af indvirkningen paa regionalt plan af politikken paa de naevnte omraader samt faellesskabsforanstaltningerne ;

en effektiv samordning af de beroerte medlemsstaters regionaludviklingsforanstaltninger kan i hoej grad medvirke til loesningen af de saerlige problemer , der bestaar i en raekke graenseregioner ;

en fastsaettelse af udviklingsmaal angivet i tal for hver af de paagaeldende regioner frembyder forskellige problemer , nanvnlig hvad angaar oprettelesen af nye arbejsdspladser , og Kommissionen vil derfor prioritere undersoegelsen af opgoerelser over arbejdskraft paa regionalt plan , saaledes som udvalget for regionalpolitik har opfordret den til ;

i forordning ( EOEF ) nr . 724/75 i sin seneste udgave er begrebet infrastrukturer videre end det , der gjaldt tidligere ( direkte forbundet med investeringer i industri - og servicesektoren ) , men i artikel 4 , stk . 2 , litra b ) , praeciseres det , at investeringerne af disse projekter kun kan finansieres af EFRU , saafremt det kan dokumenteres i regionaludviklingsprogrammerne , at de bidrager til udviklingen af regionen ;

parallelt med le egentlige regionalpolitiske foranstaltninger som f.eks . stoetteordningerne paa regionalt plan eller infrastrukturinvesteringerne med henblik paa regionaludvikling ivaersaetter medlemsstaterne foranstaltninger paa saavel regionalt som ikke-regionalt plan , der hoerer under andere omraader inden for det enkelte lands eller Faellesskabets politik , og som er af indirekte , men afgoerende betydning for den regionale udvikling , og for hvilke de gennemgaaede programmer i giver faa noejagtige oplysninger ;

de regionalpolitiske foranstaltninger , der anses for prioriteter med henblik paa udviklingen , fremtraeder ikke altid tilstraekkelig tydeligt i de gennemgaaede regionaludviklingsprogrammer , og hvad angaar EFRU's interventioner fastsaettes det desuden i forordning ( EOEF ) nr . 724/75 , at det er Kommissionen , der fastsaetter de prioriterede interventionsomraader paa grundlag af disse programmer ;

selv om de gennemgaaede regionaludviklignsprogrammer i almindelighed anfoerer statens finansielle forpligtelser med henblik paa regionaludvikling , naevnes kun sjaeldent overfoersler mellem de forskellige administrative niveauer eller finansieringer , der afholdes af regionen eller af underregionen , og det er vaesentligt at have at tilstraekkeligt kendskab til disse omraader for at faa et bedre sammenligningsgrundlag for de enkelte landes regionalpolitik ;

i nogle regionaludviklingsprogrammer er der ikke fastsat noget fleraarigt finansieringsprogram med hensyn til infrastrukturinvesteringer eller de investeringer , der skal foretages af statslige selskaber eller stoerre private virksomheder inden for rammerne af programproceduren i form af kontrakt ;

en effektiv samordning af de enkelte landes regionalpolitik samt Faellesskabets regionalpolitik forudsaetter et kendskab til medlemsstaternes hensigter , naar det drejer sig om den fremtidige anvendelse paa regionalt plan af de finansielle ressourcer , der stammer fra Faellesskabets forskellige finansielle instrumenter med strukturelt sigte ;

de indsendte programmer indeholder i almindelighed tilstraekkelige oplysninger vedroerende deres ivaerksaettelse , men for en dels vedkommende angives der ingen oplysninger om tidsplanen for gennemfoerelsen af projekterne og om de systematiske analyser af virkningerne af de ivaerksatte foranstaltninger _

HENSTILLER TIL MEDLEMSSTATERNE :

1 . At de traeffer de noedvendige foranstaltninger for , at de udvilingsprogrammer , som bliver meddelt Kommissionen som referenceinstrumenter for de projekter , der er berettiget til stoette fra EFRU , afspejler alle de nationale regionalpolitiske aspekter , og derfor ligeledes vil vaere velegnet som ramme for samordningen af de forskellige omraader inden for Faellesskaabets politik .

2 . At de foruden de regionale udviklingsprogrammer for de regioner , der er berettiget til stoette fra EFRU , samt for eventuelle regionalpolitiske foranstaltninger i andre regioner meddeeler Kommissionen de vaesentligste bestemmelser , der er fastsat for at opnaa en bedre regional ligevaegt inden for hele landet , bl.a . indeholdende de saakaldte haemmende foranstaltninger enten i form af programmer eller paa anden maade .

3 . At de ved udarbejdelsen af de naeste regionaludviklingsprogrammer vedtager en loebetid for programmet , der falder sammen med den , der er vedtaget for det femte program for oekonomisk politik paa mellemlang sigt ( 1981-1985 ) ; for saa vidt angaar den oekonomiske del af dette femaarige program kan der fastsaettes to perioder .

4 . At de i analysen af den oekonomiske og sociale situation i den enkelte region tager stoerre hensyn dels til virkningerne af national politik eller af nationale foranstaltninger , der er truffet inden for omraade som industriel omstrukturering , transport , energi - , landbrugs - , fiskeri - og miljoepolitik samt lands - og egnsplanlaegning , visse socio-kulturelle foranstaltninger og erhvervsuddannelse , og dels til de vigtigste virkninger af Faellesskabets politik eller foranstaltninger isaer inden for landbrugsomraadet , de ydre handelsmaessige forbindelser og de industrielle omstruktureringsforanstaltninger inden for visse sektorer .

5 . At de , naar det drejer sig om graenseregioner , i naevnte analyse inkluderer de saerlige elementer , der er en foelge af den saerlige geografiske situation .

6 . At de for saa vidt angaar fastsaettelsen af udviklingsmaal vedroerende beskaeftigelse foretager en talmaessig evaluering af beskaeftigelsesunderskuddet pr . region for aarene 1981 og 1985 og i denne forbindelse tager stoerre hensyn til tjenesteydelsessektoren , navnlig turismen samt til landbrugssektoren .

7 . At de ved fastsaettelsen af maalene med henblik paa investeringer i infrastruktur i hoejere grad fremhaever den forbindelse , der skal vaere mellem disse og regionens udviklingsvilkaar , og saaledes goer det muligt at foretage en bedre bedoemmelse af behovet for denne type investering samt prioriteringerne i forbindelse hermed , og navnlig ikke blot medtager de infrastrukturinvesteringer , der har en ren regional karakter , men ogsaa de nationale infrastrukturprojekter , der har vaesentlig betydning paa regionalt plan .

8 . At de foruden de direkte regionalpolitiske foranstaltninger , der goer det muligt at gennemfoere udviklingsmaalene , ligeledes gradvist indfoejer foranstaltninger , der henhoerer under andre omraader for national - , eller faellesskabspolitik , opdelt regionalt eller som har en vaesentlig regional indvirkning . Disse foranstaltninger kan vedroere de under punkt 4 naevnte omraader .

9 . At de i regionaludviklingsprogrammerne mere noejagtigt anfoerer de prioriterede omraader inden for den nationale regionalpolitik , hvadenten det drejer sig om geografisk prioriterede omraader eller om hvilke typer prioriterede foranstaltninger , der skal invaerksaettes .

10 . At de goer den finansielle del af regionaludviklingsprogrammerne mere transparent ved at supplere de finansielle oplysninger med oplysninger om de finansielle overfoersler mellem de forskellige administrative niveauer og de finansieringer , der afholdes af regionen eller af underregionen .

11 . At de udarbejder et fleraarigt oekonomisk program vedroerende infrastrukturinvesteringer , saafremt et saadant ikke allerede foreligger , og af de angiver beloebet ( saafremt dette kendes ) af de investeringer , der i programmets loebetid ( i form af kontrakter ) skal foretages af det offentlige eller store private virksomheder inden for rammerne af den eventuelle programprocedure .

12 . At de i de fremtidige regionaludviklingsprogrammer foruden mere noejagtige oplysninger om hensigten med den fremtidige anvendelse af EFRU's ressourcer ligeledes anfoerer Faellesskabets oevrige finansielle instrumenter , og saaledes goer det muligt paa regionalt plan at opnaa en stoerre sammenhaeng mellem Faellesskabets forskellige finansielle interventioner med strukturelt sigte .

13 . At de i forbindelse med ivaerksaettelsen af regionaludviklingsprogrammerne anfoerer en tidsplan for den planlagte gennemfoerelse samt en mere systematisk analyse af virkningerne af de forskellige regionalpolitiske foranstaltninger , isaer paa beskaeftigelsen .

Denne henstilling er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 23 . maj 1979 .

Paa Kommissionens vegne

Antonio GIOLITTI

Medlem af Kommissionen

Top