Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979A0534

79/534/EØF: Kommissionens udtalelse af 23. maj 1979 vedrørende de regionale udviklingsprogrammer

OJ L 143, 12.6.1979, p. 7–8 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 14 Volume 001 P. 16 - 17
Portuguese special edition: Chapter 14 Volume 001 P. 16 - 17

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/opin/1979/534/oj

31979A0534

79/534/EØF: Kommissionens udtalelse af 23. maj 1979 vedrørende de regionale udviklingsprogrammer

EF-Tidende nr. L 143 af 12/06/1979 s. 0007 - 0008
den spanske specialudgave: Kapitel 14 bind 1 s. 0016
den portugisiske specialudgave: Kapitel 14 bind 1 s. 0016


++++

( 1 ) EFT nr . L 73 af 21 . 3 . 1975 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 35 af 9 . 2 . 1979 , s . 1 .

( 3 ) EFT nr . C 69 af 21 . 3 . 1976 , s . 2 .

KOMMISSION

KOMMISSIONENS UDTALELSE

af 23 . maj 1979

vedroerende de regionale udviklingsprogrammer

( 79/534/EOEF )

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 155 ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 724/75 af 18 . marts 1975 om oprettelse af en europaeisk fond for regionaludvikling ( EFRU ) ( 1 ) , aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 214/79 ( 2 ) , saerlig artikel 6 ,

under henvisning til de regionaludviklingsprogrammer , som medlemsstaterne har givet Kommissionen meddelelse om i henhold til samme artikel 6 ,

under henvisning til udtalelser fra Udvalget for Regionalpolitik af 16 . juni og 26 . oktober 1978 vedroerende disse programmer , og

ud fra foelgende betragtninger :

I den faelles ramme , der er udarbejdet af Udvalget for Regionalpolitik ( 3 ) , er der , selv om rammen blot er vejledende , anfoert hvilke oplysninger disse programmer boer indeholde i de fem afsnit " oekonomisk og social analyse " , " udviklingsmaal " , " udviklingsforanstaltninger " , " finansielle ressourcer " og " gennemfoerelse " ;

som foelge af den gennemgang af regionaludviklingsprogrammerne , der er foretaget i snaevert samarbejde med de nationale administrationer samt i Udvalget for Regionalpolitik , har flere medlemsstater paa Kommissionens anmodning suppleret programmerne eller givet yderligere vigtige oplysninger _

AFGIVET FOELGENDE UDTALELSE :

1 . Oekonomisk og social analyse

Dette afsnit er i almindelighed det mest udfoerlige . Alle programmerne viser de vigtigste aspekter i regionernes oekonomiske og sociale udvikling , de vigtigste omraader , der er praeget af manglende ligevaegt i regionen , samt virkningerne af tidligere aktioner til afhjaelpning heraf . Medlemsstaternes maade at forelaegge disse analyser paa har imidlertid vaeret forskellig . Regionernes udviklingsmuligheder og -betingelser , inklusive " flaskehalse " , behandles ret ofte paa en kortfattet maade .

Selv om der i denne analyse i almindelighed henvises til de generelle oekonomiske forhold paa nationalt plan , er der ikke taget tilstraekkelig hensyn til oekonomiske situation i Faellesskabet . Den regionale virkning af den faelles landbrugspolitik samt af Faellesskabets politik vedroerende forbindelserne med tredjelande , herunder Faellesskabets udvidelse , er i almindelighed kun blevet analyseret i ringe omfang .

For saa vidt angaar graenseregionerne boer analysen i hoejere grad tage hensyn til disses saerlige situation , bl.a . i forbindelse med den eller de regioner , det befinder sig paa den anden side af graensen .

I visse tilfaelde vedroerer den socio-oekonomiske analyse samlede oplysninger , der daekker en hel region , medens det kun er et begraenset omraade inden for denne region , der faar tildelt national regionalstoette , uden at der er en klar begrundelse for , at dette omraade er berettiget til stoette .

2 Udviklingsmaal

De forskellige programmer omfatter en raekke maal , der er forskellige alt efter medlemsstaternes opfattelse af regionalpolitikken . Fastsaettelse af forskellige maal pr . region , angivet i tal , frembyder vanskeligheder af forskellig art .

For saa vidt angaar maalsaetningens oprettelse af arbejdspladser angiver nogle medlemsstater dette i tal for en bestemt periode , andre anfoerer skoensmaessige opfoerelser over beskaeftigelsesunderskuddet pr . region for et bestemt aar ( f.eks . 1980 ) , medens andre kun anfoerer skoensmaessige opgoerelser ( enten samlet for en gruppe regioner eller begraenset til udbud af arbejdskraft ) . For at imoedegaa de tekniske vanskeligheder paa omraadet vil Kommissionen prioritere sine undersoegelser vedroerende udarbejdelse af regionale arbejdskraftbalancer samt etableringen af faelles kriterier .

For saa vidt angaar programmet for de regionale infrastrukturinvesteringer er der givet ret praecise oplysninger i naesten alle tilfaelde . Dog er de nationale infrastrukturinvesteringer , som er af stor betydning for regionaludviklingen , ikke altid anfoert . Der er endnu ikke gennemfoert et fleraarigt program for infrastrukturinvesteringerne i alle medlemsstaterne .

De virkninger , man soeger at opnaa paa regionens forskellige oekonomiske aktivitsomraader , anfoeres enten explicit eller implicit i de fleste af programmerne , men virkningerne paa regionens indkomst angives ikke saaledes , som det er anfoert i den faelles ramme .

3 . Udviklingsforanstaltninger

I dette afsnit analyserer programmerne , ofte detaljeret de direkte regionalpolitiske foranstaltninger som f.eks . de regionale stoetteordninger og mere generelt de vigtigste investeringer i infrastruktur til regionaludviklingsformaal .

Programmerne er derimod i almindelighed ret tilbageholdende hvad angaar de foranstaltninger , der henhoerer under medlemsstaternes eller Faellesskabets politik paa andre omraader , og som har indirekte , men vaesentlig betydning for regionernes udvikling , saa som foranstaltninger vedroerende industri - og landbrugspolitik socialpolitik , herunder erhvervsuddannelse , og foranstaltninger vedroerende miljoe og lands - og egnsplanlaegning samt socio-kulturelle faciliteter . Budgettet for disse faciliteter er i almindelighed ikke opdelt efter regioner .

Kommissionen vil ved hjaelp af resultaterne af undersoegelserne vedroerende vurderingen af indvirkningen paa regionen uddybe de regionale virkninger af faellesskabspolitikken paa andre omraader , navnlig paa landbrugs - og handelspolitikken .

4 . Finansielle ressourcer

Programmerne omhandler mere eller mindre detaljeret statens finansielle forpligtelser med hensyn til regionaludvikling i de kommende aar , uden at prioriteringerne dog angives med tilstraekkelig praecision .

I almindelighed naevner programmerne hverken de finansielle overfoersler mellem de forskellige administrative niveauer , finansieringer , der afholdes af regionerne eller underregionerne , eller interventioner i henhold til politikken inden for de forskellige sektorer med regional indvirkning , og heller ikke de investeringer , der skal foretages i den periode , programmet daekker , af statslige selskaber eller stoerre private virksomheder inden for rammerne af programlaegning paa kontraktbasis . I almindelighed indeholder programmerne endvidere hverken tilstraekkelig praecise angivelser om medlemsstaternes foranstaltninger med hensyn til den fremtidige anvendelse af midlerne fra EFRU eller de oevrige finansielle instrumenter i Faellesskabet .

5 . Gennemfoerelse

De naevnte programmer indeholder som helhed detaljerede oplysninger om de administrationer , der er ansvarlige for forvaltningen af regionalpolitikken i medlemsstaterne . Imidlertid opgiver kun faa lande en tidsplan for gennemfoerelsen af programmet .

Som konklusion finder Kommissionen , at regionaludviklingsprogrammerne i hoejere grad goer det muligt at vurdere hvilke investeringsprojekter , der boer modtage stoette fra EFRU , men for at disse programmer kan betragtes som en tilstraekkelig praecis referenceramme for vurderingen af disse projekter , er det noedvendigt af udbygge dem . Denne udtalelse fra Kommissionen om regionaludviklingsprogrammerne udelukker ikke anvendelsen af EOEF-traktatens artikel 92-94 .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 23 . maj 1979 .

Paa Kommissionens vegne

Antonio GIOLITTI

Medlem af Kommissionen

Top