Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978D0689

78/689/EØF: Rådets afgørelse af 25. juli 1978 om ændring af afgørelse 75/365/EØF om nedsættelse af et udvalg af højere embedsmænd inden for sundhedsvæsenet

OJ L 233, 24.8.1978, p. 17–17 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 003 P. 28 - 28
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 46 - 46
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 002 P. 46 - 46
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 10 - 10
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 10 - 10

No longer in force, Date of end of validity: 21/01/1980; stiltiende ophævelse ved 380D0157

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1978/689/oj

31978D0689

78/689/EØF: Rådets afgørelse af 25. juli 1978 om ændring af afgørelse 75/365/EØF om nedsættelse af et udvalg af højere embedsmænd inden for sundhedsvæsenet

EF-Tidende nr. L 233 af 24/08/1978 s. 0017 - 0017
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0010
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 3 s. 0028
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 2 s. 0010
den spanske specialudgave: Kapitel 06 bind 2 s. 0046
den portugisiske specialudgave: Kapitel 06 bind 2 s. 0046


++++

RAADETS AFGOERELSE

af 25 . juli 1978

om aendring af afgoerelse 75/365/EOEF om nedsaettelse af et udvalg af hoejere embedsmaend inden for sundhedsvaesenet

( 78/689/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til udkast til afgoerelse , forelagt af Kommissionen , og

ud fra foelgende betragtninger :

Ved sin afgoerelse 75/365/EOEF ( 1 ) har Raadet nedsat et udvalg af hoejere embedsmaend inden for sundhedsvaesenet , der har til opgave at konstatere og analysere de vanskeligheder , som ivaerksaettelsen af direktiverne vedroerende laegers ret til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser maatte stoede paa , at samle alle nyttige oplysninger om vilkaarene for ydelse af laegehjaelp i medlemsstaterne samt at fremsaette udtalelser , som goer det muligt at laegge retningslinjer for Kommissionens arbejde med henblik paa eventuelle aendringer af disse direktiver ;

denne afgoerelse er blevet aendret ved afgoerelse 77/455/EOEF ( 2 ) som paalaegger udvalget af hoejere embedsmaend inden for sundhedsvaesenet samme opgave i forbindelse med anvendelse af direktiverne vedroerende de foranstaltninger , som Raadet har vedtaget for saa vidt angaar den faktiske udoevelse af retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser for sygeplejersker med ansvar for den almene sundheds - og sygepleje ;

gennemfoerelsen af de foranstaltninger , som Raadet har vedtaget for saa vidt angaar den faktiske udoevelse af retten til etablering og fri udveksling af tjenesteydelser samt af samordningen af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om virksomhed som tandlaege , kan rejse problemer , som ligeledes boer behandles i faellesskab ;

det er oenskeligt , at denne opgave paalaegges udvalget af hoejere embedsmaend inden for sundhedsvaesenet ;

som foelge heraf boer dette udvalgs mandat udvides -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE :

Eneste artikel

Artikel 2 i afgoerelse 75/365/EOEF affattes saaledes :

" Artikel 2

Udvalget har til opgave :

- at konstatere og analysere de vanskeligheder , som ivaerksaettelsen af direktiv 75/362/EOEF ( 3 ) , 75/363/EOEF ( 4 ) , 77/452/EOEF ( 5 ) , 77/453/EOEF ( 6 ) , 78/686/EOEF ( 7 ) og 78/687/EOEF ( 8 ) maatte stoede paa ;

- at samle alle nyttige oplysninger vedroerende :

- vilkaarene for ydelse af almindelig laegehjaelp og speciallaegehjaelp i medlemsstaterne ,

- vilkaarene for ydelse af almen sundheds - og sygepleje i medlemsstaterne ,

- vilkaarene for ydelse af almindelig tandlaegehjaelp og specialtandlaegehjaelp i medlemsstaterne ;

- at fremsaette udtalelser , som goer det muligt at laegge retningslinjer for Kommissionens arbejde med henblik paa eventuelle aendringer af ovennaevnte direktiver . "

Udfaerdiget i Bruxelles , den 25 . juli 1978 .

Paa Raadets vegne

K . von DOHNANYI

Formand

( 1 ) EFT nr . L 167 af 30 . 6 . 1975 , s . 19 .

( 2 ) EFT nr . L 176 af 15 . 7 . 1977 , s . 13 .

( 3 ) EFT nr . L 167 af 30 . 6 . 1975 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 167 af 30 . 6 . 1975 , s . 14 .

( 5 ) EFT nr . L 176 af 15 . 7 . 1977 , s . 1 .

( 6 ) EFT nr . L 176 af 15 . 7 . 1977 , s . 8 .

( 7 ) Se side 1 i denne Tidende .

( 8 ) Se side 10 i denne Tidende .

Top