Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0117

Rådets direktiv 76/117/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære

OJ L 24, 30.1.1976, p. 45–48 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 188 - 191
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 228 - 231
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 228 - 231
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 217 - 220
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 217 - 220

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003; ophævet ved 394L0009;

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/117/oj

31976L0117

Rådets direktiv 76/117/EØF af 18. december 1975 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære

EF-Tidende nr. L 024 af 30/01/1976 s. 0045 - 0048
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 4 s. 0217
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 3 s. 0188
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 4 s. 0217
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0228
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0228


++++

RAADETS DIREKTIV

af 18 . december 1975

om indbrydes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere

( 76/117/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Den i medlemsstaterne gaeldende lovgivning vedroerende sikkerhed i forbindelse med elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere er forskellig fra medlemsstat til medlemsstat , hvilket medfoerer , at samhandelen haemmes ;

det er muligt at fjerne disse forskelle ved at kraeve , at elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere bringes i overensstemmelse med harmoniserede tekniske normer ;

der boer ogsaa tages hensyn til , at der kan forekomme materiel , som yder en sikkerhed svarende til de harmoniserede normers , selv om disse ikke overholdes ;

det boer fastsaettes , at et godkendt organ konstaterer , at materiellet er i overensstemmelse med de harmoniserede normer eller yder en sikkerhed , der mindst svarer til normernes ; denne kontrol boer ikke blot udoeves paa grundlag af tekniske beskrivelser af materiellet , men ogsaa at dets konstruktion , fremstilling og montering ;

resultatet af denne kontrol skal , hvis det er positivt , attesteres ved certifikater eller maerkninger , der er anerkendt i alle medlemsstaterne ;

hensynet til de tekniske fremskridt goer det noedvendigt at foretage en hurtig tilpasning af de tekniske forskrifter , som fastsaettes i direktiver om elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere ; for at lette gennemfoerelsen af de hertil noedvendige foranstaltninger maa der fastsaettes en fremgangsmaade , som sikrer et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i udvalget for tilpasning til de tekniske fremskridt af direktiverne om fjernelse af de tekniske hindringer for handel inden for Faellesskabet med elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere ;

der er mulighed for , at elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere frembyder en fare for sikkerheden , selv om det er attesteret og maerket , saaledes at det frit kan forhandles ; der boer derfor fastsaettes en fremgangsmaade til afvaergelse af denne fare -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv gaelder for elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere bortset fra materiel bestemt til installering i underjordiske arbejdspladser i grubegasholdige miner samt elektromedicinsk udstyr .

Artikel 2

Ved elektrisk materiel forstaas i dette direktiv alle dele , hvoraf de elektriske installationer eller alle andre elektriske anordninger bestaar .

Artikel 3

Eksplosionsfarlig atmosfaere findes paa steder , hvor der kan forekomme farlige maengder af braendbare stoffer i form af luftarter , damp , taage eller stoev , som sammen med luften kan danne blandinger , som kan eksplodere .

Artikel 4

1 . Medlemsstaterne kan ikke af grunde , der vedroerer sikkerhedshensyn med hensyn til konstruktion og fabrikation af det i artiklerne 1 og 2 omhandlede elektriske materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere , forbyde , at dette saelges , omsaettes frit eller anvendes i overensstemmelse med dets formaal :

- naar det godtgoeres ved udstedelse af det i artikel 8 omhandlede overensstemmelsescertifikat og ved det i artikel 10 fastsatte saerlige maerke , at det er i overrensstemmelse med de harmoniserede normer ;

- naar det afviger fra en eller flere harmoniserede normer , og naar det ved en saerlig undersoegelse af konstruktionen og fabrikationen er fastslaaet , at det yder en sikkerhed , som mindst opfylder disse normer , og naar dette er godtgjort ved udstedelse af et kontrolcertifikat i henhold til artikel 9 og ved det i artikel 10 fastsatte saerlige maerke .

2 . Ved anvendelse i overensstemmelse med dets formaal forstaas i henhold til denne artikel brug af materiellet i omgivelser med saadanne luftarter , dampe , taager eller stoev , som sammen med luften kan danne blandinger , som kan eksplodere , som fastsat i de harmoniserede konstruktions - og fabrikationsnormer og saaledes som det er angivet i overensstemmelses - og kontrolcertifikaterne .

De nationale administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser vedroerende installationsvilkaarene maa ikke foere til forskelsbehandling ved anvendelse af elektrisk materiel , som er fremstillet i andre medlemsstater , og som er omfattet af dette direktiv .

3 . Installationsvilkaarene , for saa vidt de ikke er underlagt andre faellesskabsbestemmelser , er fortsat underlagt bestemmelseslandets administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser .

4 . Ved harmoniserede normer forstaas i dette direktiv normer , hvortil der senere vil blive henvist i saerdirektiver .

5 . De saerdirektiver , der er omhandlet i stk . 4 , kan for visse former for materiel med forenklet beskyttelse , og som udelukkende er bestemt for anvendelse i omgivelser , hvor faren er begraenser , fastsaette , at overensstemmelse med de for dette gaeldende harmoniserede normer kan godtgoeres efter en forenklet fremgangsmaade , der endog kan bestaa i at fabrikanten blot udsteder en overensstemmelseserklaering .

Artikel 5

1 . De aendringer , som er noedvendige for at tilpasse de bestemmelser , som udtrykkeligt er anfoert i hvert enkelt saerdirektiv til de tekniske fremskridt , vedtages i henhold til fremgangsmaaden i artikel 7 .

2 . Ligeledes kan ethvert spoergsmaal med tilknytning til de i artikel 4 , stk . 1 , andet led , omhandlede og i henhold til vilkaarene i artikel 9 udstedte kontrolcertifikater behandles efter denne fremgangsmaade .

Artikel 6

1 . Der nedsaettes et udvalg for tilpasning til de tekniske fremskridt af direktiverne til fjernelse af tekniske hindringer for handelen med elektrisk materiel til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfaere , i det foelgende benaevnt " Udvalget " , som er sammensat af repraesentanter for medlemsstaterne under forsaede af en repraesentant for Kommissionen .

2 . Udvalget fastlaegger selv sin forretningsorden .

Artikel 7

1 . Naar den i denne artikel fastsatte fremgangsmaade paaberaabes , indbringer formanden sagen for udvalget enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger udvalget et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist , som formanden fastsaetter under hensyn til hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster . Udtalelsen vedtages med det flertal af 41 stemmer , idet der tildeles medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til artikel 148 , stk . 2 , i traktaten . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . a ) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger , naar de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse .

b ) Dersom de paataenkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse , eller der ikke er afgivet udtalelse , forelaegger Kommissionen straks Raadet et forslag om , hvilke foranstaltninger der skal traeffes . Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal .

c ) Saafremt Raadet ikke har truffet afgoerelse ved udloebet af en frist paa tre maaneder efter forslagets forelaeggelse , vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen .

Artikel 8

1 . Det i artikel 4 , stk . 1 , foerste led , naevnte overensstemmelsescertifikat udstedes af et af de i artikel 14 omhandlede godkendte organer . Det attesterer , at materieltypen er i overensstemmelse med de harmoniserede normer .

En kopi af de vaesentligste angivelser i overensstemmelsescertifikatet fremsendes til medlemsstaterne inden en maaned efter udstedelsen af certifikatet .

Det godkendte organ , som foretager afproevningen af materiellet , udarbejder en afproevningsrapport , som stilles til raadighed for medlemsstaterne .

2 . Det godkendte organ , som har udstedt overensstemmelsescertifikatet , kan tilbagekalde certifikatet , hvis det fastslaar , at det ikke burde vaere udstedt , eller at de ved dette certifikat stillede betingelser ikke er opfyldt inden for en naermere bestemt passende frist . Det kan endvidere tilbagekalde dette certifikat , hvis fabrikanten bringer elektrisk materiel i handelen , der ikke er i overensstemmelse med den godkendte prototype .

Artikel 9

1 . Det i artikel 4 , stk . 1 , andet led , omhandlede kontrolcertifikat udstedes af et af de i artikel 14 omhandlede godkendte organer . Det attesterer , at materieltypen yder en sikkerhed , der mindst opfylder de harmoniserede normer .

2 . Inden det godkendte organ , som foretager afproevningen af materiellet , udsteder dette kontrolcertifikat , sender det dokumenterne med beskrivelse af materiellet , afproevningsrapporterne og udkastene til kontrolcertifikater til de oevrige medlemsstater og/eller til deres godkendte kontrolorganer , som inden fire maaneder efter modtagelsen kan fremsaette bemaerkninger , anmode om yderligere afproevninger og eventuelt indbringe sagen for udvalget i overensstemmelse med artikel 7 . Denne brevveksling er fortrolig .

3 . Saafremt ingen medlemsstat inden udloebet af den fastsatte frist har rettet henvendelse til udvalget , udsteder det godkendte organ kontrolcertifikatet efter at have taget de i henhold til den i stk . 2 fastsatte fremgangsmaade fremsatte bemaerkninger i betragtning , hvis resultatet af eventuelle yderligere afproevninger er tilfredsstillende .

4 . Dersom der rettes henvendelse til udvalget ifoelge den i artikel 7 fastsatte fremgangsmaade , og saafremt udvalgets udtalelse er positiv , udsteder det godkendte organ kontrolcertifikatet .

5 . En kopi af de vaesentligste angivelser i kontrolcertifikatet fremsendes til medlemsstaterne inden en maaned efter udstedelsen af dette certifikat .

6 . Det godkendte organ , som har udstedt kontrolcertifikatet , kan tilbagekalde certifikatet , hvis det konstaterer , at det paagaeldende certifikat ikke burde vaere udstedt , eller at de af dette stillede betingelser ikke er opfyldt inden for en naermere bestemt passende frist . Det kan endvidere tilbagekalde dette certifikat , hvis fabrikanten bringer elektrisk materiel i handelen , der ikke er i overensstemmelse med den godkendte prototype .

Artikel 10

1 . Det saerlige maerke , som fabrikanten anbringer paa materiellet , attesterer , at dette materiel er i overensstemmelse med den type , for hvilken der er udstedt et overensstemmelses - eller kontrolcertifikat , og at det har gennemgaaet de individuelle afproevninger , som maatte vaere foreskrevet i de harmoniserede normer , og opfyldt de stillede betingelser , der er omhandlet i artikel 8 , stk . 2 , og artikel 9 , stk . 6 .

Medlemsstaterne sikrer sig ved fyldestgoerende foranstaltninger , at fabrikanten kun anbringer dette maerke , hvis denne er i besiddelse af et overensstemmelses - eller kontrolcertifikat .

2 . Naar overensstemmelses - eller kontrolcertifikatet kraever det , skal materiellet ledsages af en brugsanvisning med naermere angivelse af saerlige anvendelsesvilkaar .

Artikel 11

Medlemsstaterne traeffer foranstaltninger for at sikre en betryggende kontrol med fabrikationen af materiel , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 12

1 . Saafremt en medlemsstat med udfoerlig begrundelse fastslaar , at materiellet , selv om det er i overensstemmelse med forskrifterne i de for disse gaeldende direktiver , dog frembyder fare for sikkerhed , kan den midlertidigt forbyde eller fastsaette saerlige betingelser for markedsfoeringen af dette materiel paa sit omraade . Den skal straks underrette de oevrige medlemsstater og Kommissionen herom med angivelse af aarsagerne til dens beslutning .

2 . Kommissionen skal inden seks uger konsultere de beroerte medlemsstater , hvorefter den omgaaende fremsaetter sin udtalelse og traeffer passende foranstaltninger .

3 . Saafremt Kommissionen finder , at tekniske tilpasninger af dette direktiv er paakraevet , vedtages disse tilpasninger af Kommissionen eller Raadet efter den i artikel 7 omhandlede fremgangsmaade ; i saa fald kan den medlemsstat , som har vedtaget beskyttelsesforanstaltninger , opretholde disse , indtil tilpasningerne traeder i kraft .

Artikel 13

Afbildninger af maerker og certifikater , som benyttes af medlemsstaterne , offentliggoeres til underretning i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Artikel 14

Hver medlemsstat giver de andre medlemsstater og Kommissionen en fortegnelse over de organer , der er godkendt med henblik paa afproevning af materiellet og/eller udstedelse af overensstemmelses - og kontrolcertifikater , samt en fortegnelse over modtagerne af den i artikel 8 , stk . 1 , og artikel 9 , stk . 2 og 5 , omhandlede brevveksling . Den giver ligeledes meddelelse om enhver aendring i disse fortegnelser .

Denne underretning finder sted foerste gang senest tre maaneder efter meddelelsen af dette direktiv .

Artikel 15

Medlemsstaterne traeffer alle noedvendige forberedende foranstaltninger for at bestemmelserne i dette direktiv kan traede i kraft inden atten maaneder efter meddelelsen af det foerste saerdirektiv .

Artikel 16

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 18 . december 1975 .

Paa Raadets vegne

M . TOROS

Formand

( 1 ) EFT nr . C 87 af 2 . 9 . 1971 , s . 4 .

( 2 ) EFT nr . C 41 af 29 . 4 . 1971 , s . 6 .

Top