EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0452

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/452 af 26. marts 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 for så vidt angår kapaciteter, der er oprettet med henblik på at imødegå risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser (meddelt under nummer C(2020) 2011) (EØS-relevant tekst)

C/2020/2011

OJ L 94I , 27.3.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/452/oj

27.3.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 94/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/452

af 26. marts 2020

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 for så vidt angår kapaciteter, der er oprettet med henblik på at imødegå risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser

(meddelt under nummer C(2020) 2011)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU af 17. december 2013 om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme (1), særlig artikel 32, stk. 1, litra ha), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I afgørelse nr. 1313/2013/EU fastlægges den retlige ramme for rescEU. rescEU er en kapacitetsreserve på EU-plan, som tager sigte på at yde bistand i uoverkommelige situationer, hvor den samlede eksisterende kapacitet på nationalt plan og de kapaciteter, som medlemsstaterne har tilknyttet den europæiske civilbeskyttelsespulje, ikke kan sikre en effektiv indsats ved naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer.

(2)

I Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 (2) fastlægges sammensætningen af rescEU med hensyn til kapaciteter og kvalitetskrav. RescEU-reserven omfatter på nuværende tidspunkt kapaciteter til bekæmpelse af skovbrande fra luften, kapaciteter til lægelig evakuering ad luftvejen, kapaciteter til medicinske nødhjælpshold og kapaciteter til opbygning af et medicinsk beredskabslager.

(3)

I henhold til artikel 21, stk. 4, i afgørelse nr. 1313/2013/EU er det muligt at oprette rescEU-kapaciteter med henblik på at håndtere risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser. For at kunne oprette disse kapaciteter bør risikokategorierne med lav sandsynlighed og store konsekvenser fastlægges i denne afgørelse under hensyntagen til de mulige scenarier for sådanne risici.

(4)

RescEU-kapaciteter, der er oprettet med henblik på at imødegå risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser, bør grundet deres højt specialiserede karakter, de høje udgifter forbundet med dem samt knapheden på EU-plan finansieres fuldt ud af Unionen. I henhold til artikel 21, stk. 4, og artikel 23, stk. 4b, i afgørelse nr. 1313/2013/EU gælder det for sådanne kapaciteter, at Unionens finansielle bistand bør dække alle omkostninger, der er nødvendige for at sikre, at disse kapaciteter er tilgængelige og kan indsættes, og bør dække 100 % af driftsomkostningerne, når kapaciteterne indsættes under EU-mekanismen.

(5)

Når Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter fastlægger en kapacitet som rescEU-kapacitet, bør den vurdere, hvorvidt den pågældende kapacitet skal anses for at være beregnet til at imødegå risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser.

(6)

Processen med at identificere kapaciteter, der er oprettet til at imødegå risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser, skal ske ud fra kapaciteternes strategiske relevans, på en åben måde og i tæt samarbejde med medlemsstaterne.

(7)

Med henblik på at håndtere risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser såsom, men ikke begrænset til, et storstilet biologisk angreb eller en epidemi, der resulterer i et stort antal patienter med en meget smitsom sygdom, bør der gøres brug af kapaciteterne til lægelig evakuering af patienter med meget smitsomme sygdomme (»Medevac HID«), kapaciteterne til lægelig evakuering af katastroferamte ad luftvejen og kapaciteterne til medicinsk nødhjælpshold type 3 (»EMT3«). Kapaciteterne til opbygning af et medicinsk beredskabslager bør også anvendes til at imødegå langvarige, alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler, som grundet deres omfang og kompleksitet rummer en potentiel risiko for, at sociale, miljømæssige, økonomiske og folkesundhedsmæssige sundhedstjenester afbrydes.

(8)

Da det på baggrund af covid-19-nødsituationen er nødvendigt hurtigt at oprette en fælles europæisk reserve til støtte for medlemsstaternes indsats bør kapaciteterne til opbygning af et medicinsk beredskabslager inden for rammerne af rescEU betragtes som en rescEU-kapacitet med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor de blev udpeget som en sådan ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/414 (3).

(9)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 bør derfor ændres.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 33, stk. 1, i afgørelse nr. 1313/2013/EU —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 foretages følgende ændringer:

a)

Litra e) affattes således:

»e)

de samlede anslåede omkostninger ved rescEU-kapaciteter til opbygning af et medicinsk beredskabslager«.

b)

Som litra f) og g) indsættes:

»f)

risikokategorierne med lav sandsynlighed og store konsekvenser

g)

de rescEU-kapaciteter, der er oprettet til at håndtere risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser.«

2)

Følgende artikler indsættes:

»Artikel 3d

Risikokategorier med lav sandsynlighed og store konsekvenser

Med henblik på at oprette de rescEU-kapaciteter, der er nødvendige for at imødegå risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser, tager Kommissionen følgende i betragtning:

a)

en katastrofes uforudsigelighed eller usædvanlige karakter

b)

en katastrofes omfang, herunder et stort antal tilskadekomne, omkomne og fordrevne

c)

en katastrofes lange varighed

d)

en katastrofes kompleksitet

e)

den potentielle risiko for en alvorlig afbrydelse af kontinuiteten i den offentlige forvaltning, herunder en afbrydelse af sociale, miljømæssige, økonomiske og folkesundhedsmæssige sundhedstjenester eller af kritisk infrastruktur, som omhandlet i artikel 2, litra a), i Rådets direktiv 2008/114/EF (*1)

f)

det geografiske omfang, herunder de mulige grænseoverskridende konsekvenser

g)

andre faktorer såsom fuld aktivering af de integrerede ordninger for politisk kriserespons (IPCR) i Rådet eller påberåbelsen af solidaritetsbestemmelsen i henhold til artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

»Artikel 3e

rescEU-kapaciteter, der er oprettet med henblik på at imødegå risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser

1.   Kapaciteter, der svarer til begivenheder, som er karakteriseret ved mindst to af de i artikel 3d nævnte kategorier, oprettes med det formål at imødegå risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser.

2.   For hver fastlagt rescEU-kapacitet i artikel 2, stk. 2, overvejer Kommissionen, hvorvidt kapaciteten kan oprettes med henblik på at imødegå risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser.

3.   De rescEU-kapaciteter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra c), d), e) og f), oprettes med det formål at håndtere risici med lav sandsynlighed og store konsekvenser. Unionens finansielle bistand dækker alle omkostninger, der er nødvendige for at sikre, at disse kapaciteter er tilgængelige og kan indsættes, jf. artikel 21, stk. 4, i afgørelse nr. 1313/2013/EU.

4.   Når de rescEU-kapaciteter, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra c), d), e) og f), indsættes under EU-mekanismen, dækker Unionens finansielle bistand 100 % af driftsomkostningerne i overensstemmelse med artikel 23, stk. 4b, i afgørelse nr. 1313/2013/EU.

(*1)  Rådets direktiv 2008/114/EF af 8. december 2008 om indkredsning og udpegning af europæisk kritisk infrastruktur og vurdering af behovet for at beskytte den bedre (EUT L 345 af 23.12.2008, s. 75).«"

Artikel 2

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Den anvendes fra den 19. marts 2020.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2020.

På Kommissionens vegne

Janez LENARČIČ

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 924.

(2)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 af 8. april 2019 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1313/2013/EU for så vidt angår rescEU-kapaciteter og om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/762/EU (EUT L 99 af 10.4.2019, s. 41).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/414 af 19. marts 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/570 for så vidt angår rescEU-kapaciteter til opbygning af et medicinsk beredskabslager (EUT L 82 I af 19.3.2020, s. 1).


Top