EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0590

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/590 af 11. april 2019 om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke det er tilladt at indføre levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra i Unionen (EØS-relevant tekst.)

C/2019/2821

OJ L 100I , 11.4.2019, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/590/oj

11.4.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 100/17


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2019/590

af 11. april 2019

om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 for så vidt angår opførelse af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser på listen over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke det er tilladt at indføre levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra i Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 3, stk. 2, og artikel 9, stk. 1, litra c),

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (2), særlig artikel 17, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (3), særlig artikel 2, litra i), artikel 12, stk. 1, 4 og 5, artikel 13, stk. 2, og artikel 15, 16, 17 og 19, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Den 22. marts 2019 vedtog Det Europæiske Råd afgørelse (EU) 2019/476 (4) om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU efter aftale med Det Forenede Kongerige. Det fastsættes i afgørelsen, at fristen i artikel 50, stk. 3, i TEU forlænges til den 12. april 2019, hvis udtrædelsesaftalen ikke godkendes i Underhuset senest den 29. marts 2019. Hvis udtrædelsesaftalen ikke er blevet godkendt senest den 29. marts 2019, ophører EU-retten med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige fra 13. april 2019 (»udtrædelsesdatoen«).

(2)

De dyresundhedsmæssige krav vedrørende import til Unionen af dyr af hestefamilien er fastlagt ved direktiv 2009/156/EF. Det indeholder bestemmelser om, at kun dyr af hestefamilien, der kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, der er opstillet i overensstemmelse med nævnte direktiv, og som ledsages af et sundhedscertifikat, der svarer til en model, der ligeledes udfærdiges i overensstemmelse med nævnte direktiv, kan importeres til Unionen.

(3)

De dyresundhedsmæssige krav for import til Unionen af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien er fastlagt ved direktiv 92/65/EØF. Det indeholder bestemmelser om, at kun varer, der kommer fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, der er opført på en liste over tredjelande, der er opstillet i overensstemmelse med nævnte direktiv, og som ledsages af et sundhedscertifikat, der svarer til en model, der ligeledes udfærdiges i overensstemmelse med nævnte direktiv, kan importeres til Unionen. Det skal i sundhedscertifikatet attesteres, at varerne kommer fra godkendte sædopsamlingsstationer og sædbanker eller embryoopsamlings- og embryoproduktionshold, der er omfattet af garantier, som mindst svarer til dem, der er fastsat i kapitel I i bilag D til nævnte direktiv.

(4)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 (5) fastsætter bl.a. listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra medlemsstaterne tillader, at levende dyr af hestefamilien og sæd, æg og embryoner herfra indføres i Unionen.

(5)

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland har fremsat de nødvendige garantier for, at landet og visse af dets kronbesiddelser kan opfylde betingelserne i direktiv 2009/156/EF og 92/65/EØF samt i gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 for indførsel i Unionen af sendinger af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien fra udtrædelsesdatoen ved fortsat at overholde EU-lovgivningen i en indledende periode på mindst 9 måneder.

(6)

I betragtning af de særlige garantier fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og for at undgå unødige forstyrrelser af handelen efter udtrædelsesdatoen bør Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og visse af dets kronbesiddelser derfor opføres på listen over tredjelande og dele af tredjelande i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659, hvorfra det er tilladt at indføre levende dyr af hestefamilien og sæd, æg og embryoner herfra.

(7)

Hvad angår sundhedsstatus for dyr af hestefamilien i Det Forenede Kongerige og Nordirland og dets kronbesiddelser bør landene henføres til sundhedsgruppe A, og alle typer af indførsel og indførsel af alle kategorier af dyr af hestefamilien bør tillades.

(8)

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 bør derfor ændres.

(9)

Nærværende forordning bør anvendes fra den 13. april 2019, medmindre EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 13. april 2019.

Den anvendes dog ikke, hvis EU-retten fortsat finder anvendelse på og i Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den dato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. april 2019.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(2)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(3)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.

(4)  Det Europæiske Råds afgørelse (EU) 2019/476 truffet efter aftale med Det Forenede Kongerige af 22. marts 2019 om forlængelse af fristen i henhold til artikel 50, stk. 3, i TEU (EUT L 80 I af 22.3.2019, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 af 12. april 2018 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EUT L 110 af 30.4.2018, s. 1).


BILAG

I tabellen i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 foretages følgende ændringer:

a)

Efter oplysningerne om Falklandsøerne indsættes følgende rækker:

»GB

Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

GB-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

GG

Guernsey

GG-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X«.

 

b)

Efter oplysningerne om Island indsættes følgende række:

»JE

Jersey

JE-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X«.

 


Top