EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0503

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/503 af 25. marts 2019 om visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (EØS-relevant tekst.)

PE/72/2019/REV/1

OJ L 85I , 27.3.2019, p. 60–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/503/oj

27.3.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

LI 85/60


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/503

af 25. marts 2019

om visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 91, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra ikrafttrædelsesdatoen for en udtrædelsesaftale eller, hvis en sådan aftale ikke indgås, to år efter nævnte meddelelse, dvs. fra den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige enstemmigt beslutter at forlænge denne periode.

(2)

Hvad angår jernbanetransport kan konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for certifikater og godkendelser afhjælpes af de berørte operatører ved hjælp af forskellige foranstaltninger. Disse foranstaltninger inkluderer operatører, der etablerer sig i en af de tilbageværende medlemsstater og erhverver de nødvendige licenser og certifikater i denne medlemsstat.

(3)

Det vil være nødvendigt at indgå specifikke aftaler, jf. artikel 14 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU (2), for at behandle spørgsmål, der direkte vedrører grænseoverskridende jernbanetjenester og -infrastruktur, således at der kan sikres kontinuitet i disse tjenester, og forstyrrelser kan nedbringes til et minimum. I overensstemmelse med nævnte direktiv vil sådanne aftaler også sikre gensidig behandling af virksomheder i Unionen og virksomheder, der er etableret i Det Forenede Kongerige, der anvender grænseoverskridende infrastruktur.

(4)

Det er først muligt at indgå sådanne aftaler mellem de berørte medlemsstater og Det Forenede Kongerige, efter at Det Forenede Kongerige er blevet et tredjeland. Navnlig er anvendelsen af EU's sikkerhedsregler på Kanaltunnelen i øjeblikket overdraget til et mellemstatsligt udvalg, der er oprettet i henhold til Canterburytraktaten, underskrevet den 12. februar 1986, og som på sikkerhedsområdet drager fordel af rådgivning fra Kanaltunnelens sikkerhedsmyndighed. Det vil blive nødvendigt at tilpasse det system, der blev indført ved denne traktat, under hensyntagen til Det Forenede Kongeriges status som tredjeland. Navnlig bør ansvaret for den del af Kanaltunnelen, der er beliggende på fransk territorium, udelukkende høre under en kompetent myndighed som defineret i artikel 3, nr. 7), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 (3) for at sikre, at EU-retten anvendes som sådan på denne del af tunnelen. Denne kompetente myndighed kan dog med henblik på varetagelse af sine opgaver på den bedst mulige måde og under hensyntagen til tunnelens fælles træk på hver side af grænsen samt med henblik på at lette afgørelsernes ensartethed tage hensyn til udtalelserne fra et binationalt organ, der er oprettet i henhold til en aftale mellem de to lande, såsom Kanaltunnelens sikkerhedsmyndighed, der er oprettet ved hjælp af Canterburytraktaten, og som rådgiver det mellemstatslige udvalg, eller udvikle andre midler til at samarbejde med de myndigheder, der er ansvarlige for den del af tunnelen, der er beliggende på Det Forenede Kongeriges område.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning forudsætter sikkerhedsstandarder og -procedurer, krav til adgang til at drive jernbanevirksomhed og krav til at føre tog, som er identiske med de EU-krav, der gælder for den infrastruktur, som anvendes med henblik på at sikre grænseoverskridende jernbaneforbindelser med Det Forenede Kongerige, samt for virksomheder, der opererer, og lokomotivførere, der fører tog på denne infrastruktur.

(6)

For at give de berørte parter mulighed for at indgå de nødvendige aftaler og træffe eventuelle yderligere foranstaltninger, som er nødvendige for at undgå forstyrrelser, er det under hensyntagen til Det Forenede Kongeriges status som et tredjeland nødvendigt at forlænge gyldigheden af visse certifikater, godkendelser og licenser.

(7)

Varigheden af en sådan forlængelse af certifikaternes, godkendelsernes og licensernes gyldighed bør begrænses tidsmæssigt til det, der er absolut nødvendigt for at sætte de berørte medlemsstater i stand til at tage de nødvendige skridt i overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF (4), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF (5) og direktiv 2012/34/EU.

(8)

For at undgå alvorlige forstyrrelser af de grænseoverskridende jernbanetjenester med Det Forenede Kongerige er det også afgørende, at jernbaneoperatørerne og de nationale myndigheder hurtigt træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de certifikater, godkendelser og licenser, der er omfattet af denne forordning, udstedes i god tid, inden denne forordning ophører med at finde anvendelse, og at de øvrige certifikater, godkendelser og licenser, som er nødvendige for at operere på Unionens område, udstedes inden datoen for Det Forenede Kongeriges udtræden.

(9)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår tilbagetrækning af den fordel, som indehaverne af certifikaterne, godkendelserne og licenserne har fået tildelt, i de tilfælde hvor der ikke er sikret opfyldelse af EU-kravene. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (6). I betragtning af disse foranstaltningers potentielle indvirkning på jernbanesikkerheden bør undersøgelsesproceduren anvendes til vedtagelse af dem. Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der straks finder anvendelse, når dette kræves i behørigt begrundede og særligt hastende tilfælde.

(10)

I betragtning af den tidsnød, som følger af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, bør der fraviges fra den periode på otte uger, som er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Unionen, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(11)

Målet for denne forordning, nemlig at fastsætte midlertidige foranstaltninger om visse aspekter af jernbanesikkerhed og -forbindelser med hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen i tilfælde af en manglende udtrædelsesaftale, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af dets omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(12)

Bestemmelserne i nærværende forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt og finde anvendelse med virkning fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, medmindre en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige er trådt i kraft senest på nævnte dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning fastsættes der med henblik på Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands (»Det Forenede Kongeriges«) udtræden af Den Europæiske Union særlige bestemmelser for visse sikkerhedscertifikater og sikkerhedsgodkendelser, der er udstedt i henhold til direktiv 2004/49/EF, visse licenser for lokomotivførere, der er udstedt i henhold til direktiv 2007/59/EF, og visse licenser til jernbanevirksomheder, der er udstedt i henhold til direktiv 2012/34/EU.

2.   Denne forordning finder anvendelse på følgende certifikater, godkendelser og licenser, som er gyldige på dagen før datoen for denne forordnings anvendelse:

a)

sikkerhedsgodkendelser, der i henhold til artikel 11 i direktiv 2004/49/EF er udstedt til infrastrukturforvaltere med henblik på forvaltning og drift af grænseoverskridende infrastruktur, som forbinder Unionen og Det Forenede Kongerige

b)

sikkerhedscertifikater, der er udstedt i henhold til artikel 10 i direktiv 2004/49/EF til jernbanevirksomheder, der er etableret i Det Forenede Kongerige

c)

licenser, der er udstedt i henhold til kapitel III i direktiv 2012/34/EU til jernbanevirksomheder, der er etableret i Det Forenede Kongerige

d)

licenser til lokomotivførere, der er udstedt i henhold til proceduren i artikel 14 i direktiv 2007/59/EF.

Artikel 2

Definitioner

Med henblik på denne forordning finder de relevante definitioner i direktiv 2004/49/EF, 2007/59/EF og direktiv 2012/34/EU samt i de gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til disse direktiver, anvendelse. Med henblik på denne forordning finder de relevante definitioner i direktiv (EU) 2016/798 og i alle de delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i henhold til nævnte direktiv, anvendelse fra den dato, hvor direktivet finder anvendelse på de godkendelser og certifikater, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a) og b).

Artikel 3

Gyldigheden af sikkerhedsgodkendelser, sikkerhedscertifikater, driftslicenser og lokomotivførerlicenser

1.   De sikkerhedsgodkendelser, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), og de sikkerhedscertifikater, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), forbliver gyldige i ni måneder fra datoen for denne forordnings anvendelse. De sikkerhedscertifikater, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra b), er kun gyldige med henblik på fra Det Forenede Kongerige at nå hen til de grænseovergangsstationer og -terminaler, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, eller med henblik på at afrejse fra disse stationer og terminaler til Det Forenede Kongerige.

2.   De licenser, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra c), forbliver gyldige i ni måneder fra datoen for denne forordnings anvendelse. Uanset artikel 23, stk. 1, i direktiv 2012/34/EU er disse licenser kun gyldige i det område, der er beliggende mellem de grænseovergangsstationer og -terminaler, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, og Det Forenede Kongerige.

3.   De licenser, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra d), forbliver gyldige i ni måneder fra datoen for denne forordnings anvendelse for lokomotivførere, når de kører i det område, der er beliggende mellem de grænseovergangsstationer og -terminaler, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, og Det Forenede Kongerige.

Artikel 4

Regler og forpligtelser for så vidt angår sikkerhedscertifikater, sikkerhedsgodkendelser og licenser

1.   Sikkerhedscertifikater, sikkerhedsgodkendelser og licenser, der er omfattet af denne forordnings artikel 3, er underlagt de regler, der gælder for dem i henhold til direktiv 2004/49/EF, direktiv (EU) 2016/798 fra den dato, hvor det finder anvendelse på disse godkendelser, direktiv 2012/34/EU og direktiv 2007/59/EF samt i henhold til de gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, der er vedtaget i henhold til disse direktiver.

2.   Indehaverne af de sikkerhedscertifikater, sikkerhedsgodkendelser og licenser, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og, hvor det er relevant, den myndighed, der har udstedt dem, hvis denne er forskellig fra den nationale sikkerhedsmyndighed, på hvis område infrastrukturen er beliggende i Unionen, henholdsvis under hvis kompetence de grænseovergangsstationer og -terminaler, der er opført i bilaget, henhører, samarbejder med og udleverer alle relevante oplysninger og dokumenter til denne nationale sikkerhedsmyndighed.

3.   Hvis oplysninger eller dokumenter ikke er blevet udleveret inden for de frister, der er fastsat i anmodninger fra den nationale sikkerhedsmyndighed, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2, kan Kommissionen efter underretning af den nationale sikkerhedsmyndighed vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at trække den fordel, som indehaveren har fået i henhold til artikel 3, tilbage. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2.

4.   Indehavere af de sikkerhedscertifikater, sikkerhedsgodkendelser og licenser, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 2, litra a), b) og d), underretter straks Kommissionen og Den Europæiske Unions Jernbaneagentur herom, hvis andre kompetente sikkerhedsmyndigheder træffer foranstaltninger, der er i strid med deres forpligtelser i henhold til denne forordning, direktiv 2004/49/EF, direktiv 2007/59/EF eller direktiv (EU) 2016/798.

Indehavere af de licenser, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra c), underretter straks Kommissionen herom, hvis andre kompetente sikkerhedsmyndigheder træffer foranstaltninger, der er i strid med deres forpligtelser i henhold til denne forordning eller efter direktiv 2012/34/EU.

5.   Inden Kommissionen trækker fordelene opnået i henhold til artikel 3 tilbage, underretter den i god tid den nationale sikkerhedsmyndighed, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 2, den myndighed, der har udstedt de sikkerhedscertifikater, sikkerhedsgodkendelser og licenser, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, og indehaverne af sådanne certifikater, godkendelser og licenser om, at den har til hensigt at trække fordelene tilbage, og giver dem mulighed for at fremsætte bemærkninger.

6.   For så vidt angår de i artikel 1, stk. 2, litra c), omhandlede licenser og med henblik på nærværende artikels stk. 1-5 forstås henvisninger til en national sikkerhedsmyndighed som henvisninger til en licensudstedende myndighed som defineret i artikel 3, nr. 15), i direktiv 2012/34/EU.

Artikel 5

Overvågning af overholdelsen af EU-retten

1.   Den nationale sikkerhedsmyndighed, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, overvåger de jernbanesikkerhedsstandarder, der dels finder anvendelse på jernbanevirksomheder etableret i Det Forenede Kongerige, der benytter sig af den i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede grænseoverskridende infrastruktur, og som dels finder anvendelse på denne grænseoverskridende infrastruktur. Desuden kontrollerer den nationale sikkerhedsmyndighed, at infrastrukturforvalterne overholder de sikkerhedskrav, der er fastsat i EU-retten, og at lokomotivførere, der kører på det område, der hører under dens jurisdiktion, opfylder de krav, der er fastsat i de relevante bestemmelser i EU-retten. Den nationale sikkerhedsmyndighed aflægger rapporter om dette spørgsmål til Kommissionen og Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, der eventuelt ledsages af en henstilling til Kommissionen om at handle i henhold til nærværende artikels stk. 2.

Den licensudstedende myndighed, der er omhandlet i denne forordnings artikel 4, stk. 2 og 6, overvåger, om kravene i artikel 19-22 i direktiv 2012/34/EU fortsat er opfyldt for de jernbanevirksomheder med licens fra Det Forenede Kongerige, der er omhandlet i denne forordnings artikel 1, stk. 2, litra c).

2.   Hvis Kommissionen nærer begrundet tvivl om, hvorvidt de sikkerhedsstandarder, der gælder for grænseoverskridende jernbanetjenester eller infrastruktur, som er omfattet af denne forordning, eller den del af den samme infrastruktur, som er beliggende i Det Forenede Kongerige, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i EU-retten, vedtager den uden unødig forsinkelse gennemførelsesretsakter med henblik på at trække den fordel, som indehaveren har opnået i henhold til artikel 3, tilbage. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2. Dette gælder tilsvarende, hvis Kommissionen nærer begrundet tvivl om anvendelsen af kravene til at opnå licens som jernbanevirksomhed eller til at føre tog.

3.   Med henblik på denne artikels stk. 1 kan den nationale sikkerhedsmyndighed eller den licensudstedende myndighed, der er omhandlet i henholdsvis artikel 4, stk. 2 og 6, anmode om oplysninger fra de relevante kompetente myndigheder og fastsætte en rimelig frist herfor. Hvis de relevante kompetente myndigheder ikke udleverer de oplysninger, der anmodes om, inden for den fastsatte frist, eller hvis de udleverer ufuldstændige oplysninger, kan Kommissionen efter underretning af den nationale sikkerhedsmyndighed eller den licensudstedende myndighed, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2 og 6, alt efter tilfældet, vedtage gennemførelsesretsakter med henblik på at trække den fordel, som indehaveren har opnået i henhold til artikel 3, tilbage. Disse gennemførelsesretsakter vedtages i overensstemmelse med den undersøgelsesprocedure, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2.

4.   Inden Kommissionen trækker fordelene opnået i henhold til artikel 3 tilbage, underretter den i god tid den nationale sikkerhedsmyndighed, der er omhandlet i artikel 4, stk. 2, den myndighed, der har udstedt de sikkerhedscertifikater, sikkerhedsgodkendelser og licenser, som er omhandlet i artikel 1, stk. 2, indehaverne af sådanne certifikater, godkendelser og licenser samt den nationale sikkerhedsmyndighed og den licensudstedende myndighed i Det Forenede Kongerige om, at den har til hensigt at trække fordelene tilbage, og giver dem mulighed for at fremsætte bemærkninger.

Artikel 6

Høring og samarbejde

1.   Medlemsstaternes kompetente myndigheder hører og samarbejder om fornødent med Det Forenede Kongeriges kompetente myndigheder for at sikre denne forordnings gennemførelse.

2.   Efter anmodning giver medlemsstaterne uden unødig forsinkelse Kommissionen alle oplysninger, der er indhentet i henhold til stk. 1, eller andre oplysninger, der er relevante for gennemførelsen af denne forordning.

Artikel 7

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er omhandlet i artikel 51 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 (7), og af det udvalg, der er omhandlet i artikel 62 i direktiv 2012/34/EU. Disse udvalg er udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 8 i forordning (EU) nr. 182/2011 sammenholdt med artikel 5 deri anvendelse.

Artikel 8

Ikrafttræden og anvendelse

1.   Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den finder anvendelse fra dagen efter den dag, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 50, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union.

3.   Denne forordning finder ikke anvendelse, hvis en udtrædelsesaftale indgået med Det Forenede Kongerige i overensstemmelse med artikel 50, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union er trådt i kraft senest på den dato, der er omhandlet i stk. 2.

4.   Denne forordning ophører med at finde anvendelse ni måneder efter dens anvendelsesdato i henhold til stk. 2.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 25. marts 2019.

På Europa-Parlamentets vegne

A. TAJANI

Formand

På Rådets vegne

G. CIAMBA

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 13.3.2019 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 22.3.2019.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 af 11. maj 2016 om jernbanesikkerhed (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 102).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/49/EF af 29. april 2004 om jernbanesikkerhed i EU og om ændring af Rådets direktiv 95/18/EF om udstedelse af licenser til jernbanevirksomheder og direktiv 2001/14/EF om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet og opkrævning af afgifter for brug af jernbaneinfrastruktur samt sikkerhedscertificering (EUT L 164 af 30.4.2004, s. 44).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF af 23. oktober 2007 om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 51).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/797 af 11. maj 2016 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union (EUT L 138 af 26.5.2016, s. 44).


BILAG

De grænseovergangsstationer og -terminaler, der er omhandlet i artikel 3 og 4, er som følger:

1.   IRLAND

Dún Dealgan/Dundalk

2.   FRANKRIG

Calais-Fréthun


Top