EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0237

Sag C-237/20: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 5. juni 2020 — Federatie Nederlandse Vakbeweging mod Heiploeg Seafood International BV og Heitrans International BV

OJ C 297, 7.9.2020, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 297/25


Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hoge Raad der Nederlanden (Nederlandene) den 5. juni 2020 — Federatie Nederlandse Vakbeweging mod Heiploeg Seafood International BV og Heitrans International BV

(Sag C-237/20)

(2020/C 297/34)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Hoge Raad der Nederlanden

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Federatie Nederlandse Vakbeweging

Sagsøgt: Heiploeg Seafood International BV og Heitrans International BV

Præjudicielle spørgsmål

1)

Skal artikel 5, stk. 1, i direktiv 2001/23/EF (1) fortolkes således, at betingelsen, hvorefter »der er indledt konkursbehandling eller en anden tilsvarende insolvensbehandling, som tager sigte på realisering af overdragerens aktiver« er opfyldt, såfremt

(i)

overdragerens konkurs er uafvendelig, og overdrageren således er faktisk insolvent,

(ii)

formålet med konkursproceduren efter nederlandsk ret er at tilvejebringe et så stort provenu som muligt til samtlige kreditorer ved at realisere skyldnerens formue, og

(iii)

overførslen af (en del af) virksomheden) forberedes i en såkaldt pre-pack-procedure forud for konkurserklæringen, og overførslen først gennemføres efter konkurserklæringen, hvorved

(iv)

den af retten udpegede påtænkte kurator skal lade sig lede af hensynet til samtlige kreditorer samt samfundshensyn såsom bevarelse af arbejdspladserne, og den af retten udpegede påtænkte rechter-commissaris (tilsynsførende dommer) skal føre tilsyn hermed,

(v)

formålet med pre-pack-proceduren er at muliggøre en realiseringsmåde under den senere konkursprocedure, hvorved (en del af) den af overdragerens formue omfattede virksomhed sælges som going concern med henblik på provenumaksimering for alle kreditorer og herved så vidt muligt sikre arbejdspladserne, og

(vi)

udformningen af denne procedure sikrer, at dette formål faktisk følges?

2)

Skal artikel 5, stk. 1, i direktiv 2001/23 fortolkes således, at betingelsen, hvorefter »konkursbehandling eller en anden tilsvarende insolvensbehandling […] under tilsyn af en kompetent offentlig myndighed«, er opfyldt, såfremt overførslen af (en del af) virksomheden forberedes i en pre-pack-procedure forud for konkurserklæringen og først sker efter konkurserklæringen, og

(i)

dette forud for konkurserklæringen kontrolleres af en påtænkt kurator og en påtænkt rechter-commissaris, der begge er udpeget af retten, men som ikke råder over lovbestemte beføjelser

(ii)

den påtænkte kurator efter nederlandsk ret, forud for konkurserklæringen, skal lade sig lede af hensynet til samtlige kreditorer samt samfundshensyn såsom bevarelse af arbejdspladserne, og den af retten udpegede påtænkte rechter-commissaris skal føre tilsyn hermed,

(iii)

de opgaver, der påhviler den påtænkte kurator og den påtænkte rechter-commissaris ikke adskiller sig fra de opgaver, der påhviler en kurator og rechter-commissaris ved en konkurs,

(iv)

den aftale, på grundlag af hvilken virksomheden overføres, og som er forberedt under en pre-pack-procedure, først indgås og gennemføres efter konkurserklæringen,

(v)

retten samtidigt med konkurserklæringen kan udnævne en anden end den påtænkte kurator og påtænkte rechter-commissaris til kurator og rechter-commissaris, og

(vi)

der for kurator og rechter-commissaris gælder de samme krav til objektivitet og uafhængighed som ved en konkurs, hvor der ikke forinden har fundet en pre-pack-procedure sted, og kurator og rechter-commissaris uanset omfanget af deres medvirken forud for konkurserklæringen, på grund af deres lovbestemte hverv har pligt til at afgøre, om den før konkurserklæringen forberedte overførsel af (en del af) virksomheden er i alle kreditorers interesse, og såfremt dette spørgsmål besvares benægtende, bestemme, at overførslen ikke må finde sted, mens de når som helst af andre grunde, eksempelvis samfundsmæssige hensyn såsom bevarelse af arbejdspladserne er beføjet til at modsætte sig overførslen og bestemme, at den før konkurserklæringen forberedte overførsel af (en del af) virksomheden ikke må finde sted?


(1)  Rådets direktiv 2001/23/EF af 12.3.2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter. (EFT 2001, L 82, s. 16).


Top