Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018Q0208(01)

Forretningsorden for Den Parlamentariske Forsamling Euronest vedtaget den 3. maj 2011 i Bruxelles, ændret den 3. april 2012 i Baku, den 29. maj 2013 i Bruxelles, den 18. marts 2015 i Jerevan og den 1. november 2017 i Kiev

OJ C 47, 8.2.2018, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2018   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 47/1


FORRETNINGSORDEN

for Den Parlamentariske Forsamling Euronest vedtaget den 3. maj 2011 i Bruxelles, ændret den 3. april 2012 i Baku, den 29. maj 2013 i Bruxelles, den 18. marts 2015 i Jerevan og den 1. november 2017 i Kiev

(2018/C 047/01)

Artikel 1

Karakter og mål

1.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest er den parlamentariske institution for det østlige partnerskab mellem EU og EU's østeuropæiske partnere, for hvilket artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union i princippet er gældende, og som er oprettet på grundlag af fælles interesser og forpligtelser samt principperne for differentiering, delt ejerskab og ansvar.

2.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest er det parlamentariske forum til fremme af de nødvendige betingelser for at fremskynde politisk associering og yderligere økonomisk integration mellem EU og EU's østeuropæiske partnere. Forsamlingen bidrager til styrkelse og udvikling af og synlighed for det østlige partnerskab som den institution, der er ansvarlig for parlamentarisk høring, kontrol og overvågning af partnerskabet.

3.   Deltagelse i Den Parlamentariske Forsamling Euronest er frivillig under forudsætning af, at medlemskabskriterierne som fastsat i grundretsakten er opfyldt, og Den Parlamentariske Forsamling Euronest yder en indsats for at fremme integration og åbenhed.

4.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest bidrager til at støtte, fremme og konsolidere det østlige partnerskab i praksis, da det dækker de fire tematiske platforme, nemlig:

a)

spørgsmål vedrørende grundlæggende værdier, herunder demokrati, retsstatsprincippet, respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt spørgsmål vedrørende markedsøkonomi, bæredygtig udvikling og god regeringsførelse,

b)

yderligere økonomisk integration mellem EU og EU's østeuropæiske partnere og støtte af de østeuropæiske partneres samfundsøkonomiske reformer samt liberalisering af handel og investeringer med henblik på at opnå konvergens med EU-lovgivning og -standarder med det formål at oprette et vidtgående og omfattende netværk af frihandelsområder,

c)

oprettelse af fælles energistøtte- og forsyningssikkerhedsmekanismer og harmonisering af de østeuropæiske partneres energipolitikker og -lovgivning,

d)

fremme af mellemfolkelige kontakter og interaktion mellem borgerne i EU og i de østeuropæiske partnerlande, navnlig unge, fremme af et kulturelt samarbejde og en interkulturel dialog og fremme af uddannelse og forskning samt udvikling af informations- og mediesamfundet.

Den Parlamentariske Forsamling Euronest tilstræber i denne forbindelse en passende koordinering mellem sine egne stående udvalg og de fire tematiske platformes arbejde. Repræsentanter for Den Parlamentariske Forsamling Euronests udvalg kan efter gensidig aftale mellem udvalgenes medformænd og de tematiske platformes formænd deltage i platformenes møder og vice versa.

Artikel 2

Sammensætning

1.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest er en fælles forsamling og består af:

a)

60 medlemmer af Europa-Parlamentet

b)

Ti medlemmer af hvert deltagende parlament fra de østeuropæiske partnerlande.

2.   Medlemmerne af Den Parlamentariske Forsamling Euronest, som er delegeret af Europa-Parlamentet og parlamenterne fra de østeuropæiske partnere, udnævnes i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat af henholdsvis Europa-Parlamentet og hvert enkelt parlament fra de østeuropæiske partnere, således at fordelingen af de forskellige politiske grupper og delegationer, der er repræsenteret, afspejles så vidt muligt. Hvert enkelt deltagende parlament kan i overensstemmelse med de samme procedurer vælge at udnævne suppleanter til Den Parlamentariske Forsamling Euronest.

3.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest organiseres på grundlag af parlamentariske delegationer, oprettet af forsamlingens to komponenter. Medlemmerne kan også organisere sig inden for rammerne af deres egne politiske familier inden for Den Parlamentariske forsamling Euronest.

4.   De deltagende parlamenter skal fremme balancen mellem kønnene i udnævnelserne til Den Parlamentariske Forsamling Euronest.

5.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest sikrer, at sammensætningen af alle forsamlingens organer er afbalanceret i forhold til de politiske familier og medlemmernes nationalitet.

6.   Eventuelle ubesatte poster forbliver i alle tilfælde til disposition for det parlament, som de er tildelt.

Artikel 3

Ansvarsområder

1.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest er forum for parlamentariske debatter, høringer og tilsyn med og overvågning af alle spørgsmål af interesse for det østlige partnerskab. Den Parlamentariske Forsamling Euronest vedtager bl.a. beslutninger, henstillinger og udtalelser henvendt til topmødet med det østlige partnerskab og de institutioner og ministerkonferencer, der er afsat til at udvikle det østlige partnerskab, samt EU og det østeuropæiske partnerskabs institutioner.

2.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest fremmer og tilskynder til en maksimal udnyttelse af de EU-programmer, der er åbne for de østeuropæiske partnere.

Artikel 4

Formandskab og Præsidium

1.   De to komponenter af Den Parlamentariske Forsamling Euronest vælger et Præsidium blandt deres medlemmer, som består af to medformænd med samme status (en fra hver komponent i Den Parlamentariske Forsamling Euronest) og en række næstformænd (en fra hver af de deltagende østeuropæiske partnere fra andre lande end den relevante medformands hjemland og et tilsvarende antal fra Europa-Parlamentet). Valgproceduren og embedsperioden fastlægges af hver enkelt komponent.

2.   Hvis et medlem af Præsidiet ikke har mulighed for at deltage i det kommende præsidiemøde, kan medlemmet erstattes af et medlem af Den Parlamentariske Forsamling Euronest, som tilhører den samme politiske gruppe i Europa-Parlamentet eller den samme delegation fra de østeuropæiske partnere som det pågældende medlem. Medformændene skal informeres skriftligt om erstatningen forud for mødet. Hvis medformanden erstattes, overtager suppleanten medformandens funktioner som medlem af Præsidiet, men ikke som medformand.

3.   Præsidiet er ansvarligt for at koordinere arbejdet i Den Parlamentariske Forsamling Euronest, overvåge forsamlingens aktiviteter og beslutninger og henstillinger og etablere forbindelser til topmødet med det østlige partnerskab, ministerkonferencerne og grupperne af højtstående embedsmænd og ambassadører samt repræsentanter for det civile samfund og andre organer. Præsidiet repræsenterer forsamlingen i forbindelserne med andre institutioner.

4.   Præsidiet mødes på medformændenes initiativ mindst to gange om året, hvor et af disse møder falder sammen med plenarmødet i Den Parlamentariske Forsamling Euronest. Præsidiet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne fra de østeuropæiske partneres komponent og halvdelen af medlemmerne fra Europa-Parlamentets komponent er til stede.

5.   Præsidiet fremlægger et forslag til dagsordenen i Den Parlamentariske Forsamling Euronest og fastsætter fælles procedurer for forvaltningen af forsamlingen.

6.   Præsidiet er ansvarligt for anliggender, der vedrører sammensætning af og ansvarsområder for udvalg og arbejdsgrupper. Præsidiet skal også bemyndige udvalgene til at udarbejde rapporter, beslutningsforslag og henstillinger. Præsidiet kan også henvise forskellige anliggender til udvalgenes vurdering, og disse kan udarbejde rapporter om et bestemt emne.

7.   Præsidiet træffer beslutninger med et flertal på to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer. Hvis et præsidiemedlem eller -suppleant, som repræsenterer en delegation fra de østeuropæiske partnere, på vegne af dennes delegation erklærer, at indholdet af den beslutning, der skal vedtages af Præsidiet, vil få indvirkning på det pågældende lands væsentlige interesser, og forelægger en skriftlig begrundelse med en beskrivelse af skadevirkningen, skal der være konsensus blandt medlemmerne af Præsidiet med henblik på vedtagelse. Denne mulighed kan udelukkende anvendes i særlige tilfælde, hvor overlevelsen af, sikkerheden for og vitaliteten af den pågældende nation påvirkes i væsentlig grad af beslutningsforslaget, og må kun vedrøre den del af beslutningen, som ville få indvirkning på det pågældende østeuropæiske partnerlands væsentlige interesser. Denne mulighed må under ingen omstændigheder anvendes til bevidst at hindre Præsidiet i at vedtage en samlet beslutning eller til beslutninger af teknisk eller proceduremæssig karakter.

8.   Hvis det tal, der fremkommer ved beregningen det krævede antal tilstedeværende medlemmer til beslutningsdygtighed eller det krævede antal stemmer for at nå flertallet på to tredjedele, ikke er et helt tal, rundes det op.

Artikel 5

Forbindelser til topmødet med det østlige partnerskab, Ministerrådet, Europa-Kommissionen og ministerkonferencer

1.   Præsidiet skal arbejde for tættere forbindelser på alle områder med det østlige partnerskabs institutioner, organer og organisationer.

2.   Repræsentanterne for topmødet med det østlige partnerskab, Ministerrådet, Europa-Kommissionen og ministerkonferencer, der beskæftiger sig med det østlige partnerskabs udvikling og konsolidering, inviteres af Præsidiet til at deltage i sessioner og møder i Den Parlamentariske Forsamling Euronest og forsamlingens organer.

Artikel 6

Observatører

1.   Efter forslag fra Præsidiet kan Den Parlamentariske Forsamling Euronest tillade repræsentanter for parlamenter fra EU's trojka at deltage i møderne i Den Parlamentariske Forsamling Euronest som observatører.

2.   Præsidiet kan endvidere invitere repræsentanter fra andre institutioner og organer samt andre personer til at deltage i sessioner og møder i Den Parlamentariske Forsamling Euronest og forsamlingens udvalg og arbejdsgrupper.

3.   Præsidiet kan også arrangere et uformelt ad hoc-samarbejde med de nationale parlamenter i EU- medlemsstaterne.

Artikel 7

Plenarmøder i Den Parlamentariske Forsamling Euronest

1.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest indkaldes af de to medformænd og mødes i princippet én gang om året, skiftevis i et af det østlige partnerskabs lande og i Europa-Parlamentet på et af Parlamentets arbejdssteder, efter invitation fra Europa-Parlamentet eller parlamentet for det østeuropæiske partnerland, der er vært for mødet. I de år, hvor der afholdes topmøder med det østlige partnerskab, indkaldes Den Parlamentariske Forsamling Euronest kort før topmødet.

2.   På anmodning fra Præsidiet kan medformændene indkalde til et ekstraordinært møde i Den Parlamentariske Forsamling Euronest.

3.   Det første møde i en session i Den Parlamentariske Forsamling Euronest åbnes af formanden for Europa-Parlamentet eller formanden for parlamentet i det østeuropæiske partnerland, der er vært for mødet.

Artikel 8

Mødeledelse

1.   De to medformænd beslutter i fællesskab, hvem af dem der er formand på hvert enkelt møde i Den Parlamentariske Forsamling Euronest. Formanden kan vælge at lade den anden formand eller en næstformand overtage formandskabet under mødet.

2.   Formanden åbner, udsætter og hæver forsamlingens møder. Han/hun sikrer, at forretningsordenen overholdes, sørger for opretholdelse af god orden, giver talerne ordet, begrænser taletiden, sætter emner til afstemning og bekendtgør afstemningernes udfald.

3.   Formanden træffer beslutninger om anliggender, der opstår under møderne, herunder anliggender, som forretningsordenen ikke indeholder bestemmelser om. Om nødvendigt konsulterer han/hun Præsidiet.

4.   Formanden må under en debat kun tage ordet for at introducere emnet eller kalde talere til orden. Hvis han/hun ønsker at tage del i debatten, må han/hun overlade formandspladsen til den anden medformand eller en næstformand.

Artikel 9

Dagsorden

1.   De to medformænd fremlægger et forslag til dagsorden for plenarmødet, som er udarbejdet af Præsidiet, til Den Parlamentariske Forsamling Euronest med henblik på godkendelse.

2.   Forslaget til dagsordenen for hvert møde omfatter to emnekategorier:

a)

Rapporter indsendt af de stående udvalg. Disse rapporter vil i princippet være begrænset til én rapport for hvert udvalg pr. møde. Beslutningsforslag, som også kan indeholdes i en rapport, skal stilles fire uger før indledningen af mødet. Den maksimale længde for beslutningsforslag er fastsat i bilag II i forretningsordenen. Præsidiet kan efter anmodning fra udvalgenes medformænd beslutte, hvor mange rapporter der skal stemmes om pr. møde, afhængigt af hvor fremskredne de er.

b)

Presserende spørgsmål, der foreslås af et stående udvalg eller indsendes af Præsidiet selv. Presserende spørgsmål medtages kun undtagelsesvis og må ikke overstige tre pr. møde.

3.   Mindst ti medlemmer af Den Parlamentariske Forsamling Euronest fra mindst to delegationer eller en politisk gruppe i Europa-Parlamentet kan stille et beslutningsforslag om et presserende spørgsmål. Beslutningsforslag om presserende spørgsmål skal være begrænset til punktet »hastesager«, der er medtaget på dagsordenen for mødet, og må ikke overstige 1 000 ord. Beslutningsforslag om presserende spørgsmål skal stilles 48 timer før indledningen af det møde, hvor man skal drøfte og stemme om dem.

4.   Beslutningsforslag om presserende spørgsmål sendes til Præsidiet, som sikrer, at hvert enkelt beslutningsforslag opfylder de kriterier, der er angivet i stk. 3, sættes på dagsordenen og er til rådighed på arbejdssprogene i Den Parlamentariske Forsamling Euronest. Præsidiets forslag sendes til Den Parlamentariske Forsamling Euronest med henblik på godkendelse.

Artikel 10

Beslutningsdygtighed

1.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest er beslutningsdygtig, når mindst en tredjedel af medlemmerne fra de østeuropæiske partneres komponent og en tredjedel af medlemmerne fra Europa-Parlamentets komponent er til stede.

2.   Afstemninger er gyldige uanset antallet af deltagere i afstemningen, medmindre formanden efter en forudgående anmodning, der er fremsat inden afstemningen, fra mindst 15 medlemmer på tidspunktet for afstemningen fastslår, at det fornødne antal medlemmer ikke er til stede. Viser optællingen, at det fornødne antal ikke er til stede, opføres afstemningen på dagsordenen for det følgende møde.

Artikel 11

Placering i mødesalen

1.   Alle medlemmer er placeret i alfabetisk orden efter navn uden hensyn til nationalitet. Præsidiet er placeret i front.

2.   Repræsentanter for topmødet med det østlige partnerskab, Ministerrådet, Europa-Kommissionen, ministerkonferencer og observatører er placeret adskilt fra medlemmerne.

Artikel 12

Officielle sprog og arbejdssprog

1.   De officielle sprog i Den Parlamentariske Forsamling Euronest er EU's officielle sprog og de østeuropæiske partneres officielle sprog. Arbejdssprogene er engelsk, tysk, fransk og russisk. På ethvert arbejdssted kan den relevante tjeneste i Europa-Parlamentet yde sproglig bistand, hvis der anmodes herom, med henblik på at sikre, at alle medlemmer af Den Parlamentariske Forsamling Euronest kan deltage fuldt ud i forretningsgangen, forudsat at parlamentet i det land, som er vært for mødet, accepterer.

2.   Det parlament, der er vært for mødet, skal stille arbejdsdokumenter til rådighed til medlemmerne af Den Parlamentariske Forsamling Euronest på parlamentets arbejdssprog og, når det er muligt, på alle de officielle sprog.

3.   Under debatter kan alle medlemmer i princippet, og så vidt muligt, tale på et af de officielle sprog i Den Parlamentariske Forsamling Euronest. Indlæg skal oversættes til arbejdssprogene i Den Parlamentariske Forsamling Euronest og, hvis dette er muligt i henhold Europa-Parlamentets adfærdskodeks vedrørende flersprogethed, til de relevante officielle EU-sprog, når møder i Den Parlamentariske Forsamling Euronest afholdes på et af Europa-Parlamentets arbejdssteder.

4.   Udvalgenes og, hvor det er passende, arbejdsgruppernes møder samt høringer afholdes på arbejdssprogene, med forbehold af de muligheder, der er fastlagt i forretningsordenen.

5.   Tekster, der er vedtaget af Den Parlamentariske Forsamling Euronest, offentliggøres på alle de officielle EU-sprog i Den Europæiske Unions Tidende og af parlamenterne fra de østeuropæiske partnerlande på deres officielle sprog i den form, der er relevant for hver enkelt.

Artikel 13

Drøftelsernes offentlige karakter

Møderne i Den Parlamentariske Forsamling Euronest er offentlige, medmindre forsamlingen træffer en anden beslutning.

Artikel 14

Indlæg

1.   Et medlem af Den Parlamentariske Forsamling Euronest kan tale, når han eller hun anmodes herom af formanden.

2.   Repræsentanter for topmødet med det østlige partnerskab, Ministerrådet, Europa-Kommissionen, ministerkonferencer og observatører kan få ordet efter formandens godkendelse.

3.   Fjerner en taler sig fra emnet, kalder formanden denne til orden. Hvis taleren fortsætter, kan formanden forbyde ham at tale i et sådant tidsrum, som han/hun anser for passende.

Artikel 15

Bemærkning til forretningsordenen

1.   Et medlem kan fremsætte en bemærkning til forretningsordenen eller fremsætte indlæg til forretningsordenen og har en forudgående ret til at tale i højst to minutter.

2.   Formanden kan efter anmodning give ordet til én taler, der er imod indlægget, i højst to minutter.

3.   Ingen yderligere talere får ordet.

4.   Formanden meddeler sin beslutning om bemærkningen til forretningsordenen eller indlægget til forretningsordenen. Om nødvendigt konsulterer han/hun Præsidiet.

Artikel 16

Stemmeret og afstemningsprocedurer

1.   Hvert medlem har én enkelt personlig uoverdragelig stemme.

2.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest stemmer elektronisk. Hvis elektronisk afstemning ikke er muligt, stemmer Den Parlamentariske Forsamling Euronest ved håndsoprækning. Hvis resultatet af håndsoprækningen er usikkert, foretages der en ny afstemning med anvendelse af farvede kort.

3.   Stemmeoptællingen foretages af optællingskommissionen, som består af lige mange repræsentanter fra de to komponenter i Den Parlamentariske Forsamling Euronests sekretariater. Optællingskommissionen nedsættes af Præsidiet inden indledningen af hver enkelt session, og den rapporterer resultatet af stemmeoptællingen direkte til medformændene.

4.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest kan beslutte at stemme ved hemmelig afstemning, hvis mindst 15 medlemmer af forsamlingen fremsender en skriftlig anmodning herom senest kl. 18 dagen inden afstemningsdagen.

5.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest træffer sine beslutninger med simpelt flertal af de medlemmer, der har deltaget i afstemningen. Hvis der inden afstemningen er indsendt en anmodning om separat afstemning for komponenterne fra mindst en tiendedel af medlemmerne, der tilhører mindst to politiske grupper i Europa-Parlamentet, eller mindst to delegationer fra den østeuropæiske partners komponent af Den Parlamentariske Forsamling Euronest, skal der afholdes en afstemning, hvor repræsentanterne for den østeuropæiske partners komponent og repræsentanterne for Europa-Parlamentets komponent stemmer separat, selv om det foregår samtidigt (1). Den pågældende tekst er vedtaget, hvis den opnår et flertal på to tredjedele af de stemmer, der er afgivet separat i begge komponenter.

6.   Når den tekst, der skal stemmes om, indeholder to eller flere bestemmelser eller referencer til to eller flere punkter, eller egner sig til at blive inddelt i to eller flere dele med særskilt betydning og/eller normativ værdi, kan en politisk gruppe i Europa-Parlamentet eller mindst 5 medlemmer af Den Parlamentariske Forsamling Euronest anmode om delt afstemning. Anmodningen indgives skriftligt til medformændene inden kl. 18.00 dagen før afstemningen, medmindre medformændene fastsætter en anden frist.

Artikel 17

Beslutninger og henstillinger i Den Parlamentariske Forsamling Euronest

1.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest kan vedtage beslutninger og henstillinger rettet imod topmødet med det østlige partnerskab og de institutioner, organer, grupper og ministerkonferencer, der har til formål at styrke det østlige partnerskab, eller rettet imod EU og det østeuropæiske partnerskabs institutioner i forbindelse med spørgsmål, der vedrører de forskellige områder, som dækkes af partnerskabet.

2.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest stemmer om beslutningsforslag i rapporter fremsendt af de stående udvalg.

3.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest stemmer også, hvor det er relevant, om beslutningsforslag om presserende spørgsmål.

4.   Formanden inviterer, hvor det er relevant, forslagsstillerne til lignende beslutningsforslag om presserende spørgsmål til at udfærdige et fælles beslutningsforslag. Når debatten er afsluttet, stemmer Den Parlamentariske Forsamling Euronest om hvert enkelt af de fælles beslutningsforslag og tilhørende ændringer. Når et fælles beslutningsforslag er stillet, bortfalder alle andre beslutningsforslag om samme emne fra de samme forslagsstillere. Og når et fælles beslutningsforslag er vedtaget, bortfalder alle øvrige beslutningsforslag om samme emne. Hvis der ikke vedtages en fælles beslutning, stemmes der om de resterende beslutningsforslag i den rækkefølge, de blev indgivet.

Artikel 18

Meddelelser til topmøder med det østlige partnerskab

Præsidiet for Den Parlamentariske Forsamling Euronest fremsender en meddelelse til topmødet eller, hvor det måtte være relevant, til ministermødet i relation til det østlige partnerskab på grundlag af de beslutninger eller henstillinger, som Den Parlamentariske Forsamling Euronest har vedtaget. Meddelelsen fremsendes til de relevante institutioner af de to medformænd i fællesskab.

Artikel 19

Erklæringer

Præsidiet kan træffe hastebeslutninger vedrørende erklæringer om anliggender forbundet med det østlige partnerskab og som reaktion på naturkatastrofer, opståede kriser eller konflikter, hvor det vurderes at være relevant eller nødvendigt at fremsætte en institutionel og indtrængende opfordring til de involverede til at afholde sig fra voldelige handlinger og/eller indlede politiske forhandlinger — eller af solidaritet med de personer eller lande, der er berørt. Disse erklæringer skal være baseret på eksisterende beslutninger og henstillinger, vedtaget af Den Parlamentariske Forsamling Euronest, og hurtigst muligt sendes til alle medlemmer af Den Parlamentariske Forsamling Euronest til orientering. Erklæringerne skal offentliggøres af de to medformænd.

Artikel 20

Ændringer

1.   Ændringsforslag til tekster, der er debatteret under mødet, kan stilles af mindst fem medlemmer af Den Parlamentariske Forsamling Euronest eller en politisk gruppe som nævnt i artikel 2.3. Ændringsforslag skal vedrøre den tekst, som ønskes ændret, og skal indgives skriftligt. Præsidiet beslutter på grundlag af disse kriterier, om de pågældende ændringsforslag kan behandles.

2.   Fristen for indgivelse af ændringsforslag oplyses ved samlingens åbning.

3.   Når der foretages afstemning, har ændringsforslag fortrinsret frem for den tekst, som de vedrører.

4.   Vedrører to eller flere ændringsforslag samme del af teksten, stemmes der først om det forslag, der afviger mest fra den oprindelige tekst. Der tillades kun mundtlige ændringsforslag, som retter faktiske eller sproglige fejl. Der tillades ingen andre mundtlige ændringsforslag.

5.   Forsamlingen behandler ikke ændringsforslag (herunder mundtlige ændringsforslag) til spørgsmål, mod hvilke et partnerland har gjort indsigelse med henvisning til landets væsentlige interesser.

Artikel 21

Forespørgsler til skriftlig besvarelse

1.   Ethvert medlem af Den Parlamentariske Forsamling Euronest kan fremsætte forespørgsler til skriftlig besvarelse til det østlige partnerskabs ministerielle organer, topmødets siddende formandskab, EU's ministerråd eller Europa-Kommissionen.

2.   De pågældende forespørgsler skal relatere til det østlige partnerskab og navnlig til partnerskabets fire tematiske platforme. Forespørgslerne fremsendes i skriftlig form til Præsidiet, som beslutter, om de kan behandles, og, hvis dette er tilfældet, fremsender dem til de relevante organer med en specifik anmodning om et skriftligt svar senest to måneder efter datoen for fremlæggelse af de pågældende forespørgsler.

Artikel 22

Forespørgsler til mundtlig besvarelse

1.   På hvert møde afholdes spørgetiden til de ministerielle organer for det østlige partnerskab, topmødets siddende formandskab, EU's ministerråd og Europa-Kommissionen på sådanne tidspunkter, som er besluttet af Præsidiet, for at sikre ovennævnte institutioners tilstedeværelse på højeste plan.

2.   Ethvert medlem af Den Parlamentariske Forsamling Euronest kan fremsætte én forespørgsel til mundtlig besvarelse. De pågældende forespørgsler skal relatere til det østlige partnerskab og navnlig til partnerskabets fire tematiske platforme. Hvis en forespørgsel fremsættes af flere medlemmer, anmodes kun ét af disse medlemmer om at fremsætte forespørgslen mundtligt. Forespørgsler, som ikke må overstige 100 ord, fremsendes skriftligt til Præsidiet inden for den tidsfrist, der er fastsat af sidstnævnte. Præsidiet afgør, om de kan behandles. Præsidiet fastslår navnlig, at forespørgsler, der vedrører emner, som allerede er med på dagsordenen, ikke kan behandles. Forespørgsler, der antages til behandling, fremsendes til de relevante institutioner. De to medformænd afgør, hvilken rækkefølge mundtlige forespørgsler behandles i, og spørgerne underrettes om denne afgørelse.

3.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest reserverer højst to timer på hvert møde til at tage sig af forespørgsler til mundtlig besvarelse. Forespørgsler, der ikke besvares på grund af tidsnød, besvares skriftligt, medmindre spørgeren trækker spørgsmålet tilbage. En mundtlig forespørgsel besvares kun, hvis spørgeren er til stede.

4.   Det østlige partnerskabs ministerielle organer, topmødets siddende formandskab, Ministerrådet og Europa-Kommissionen inviteres til at afgive en kort besvarelse. På anmodning fra mindst 20 medlemmer af Den Parlamentariske Forsamling Euronest kan besvarelsen efterfølges af en debat. Formanden fastsætter en frist for denne debat.

Artikel 23

Anmodninger om udtalelse fra Den Parlamentariske Forsamling Euronest

Efter anmodning fra topmødet med det østlige partnerskab, Ministerrådet, Europa-Kommissionen eller andre relevante EU-institutioner i forbindelse med det østlige partnerskab kan Den Parlamentariske Forsamling Euronest efter anbefaling fra Præsidiet beslutte at udarbejde udtalelser og forslag om vedtagelse af specifikke foranstaltninger forbundet med forskellige aktivitetsområder for det østlige partnerskab. I sådanne tilfælde fremsendes anmodningen til Præsidiet, som forelægger Den Parlamentariske Forsamling Euronest sagen med en henstilling.

Artikel 24

Mødeprotokollen

Udkastet til protokol fra plenarmøderne og fra møderne i Præsidiet, stående udvalg og arbejdsgrupper samt tilstedeværelseslister og teksten til de vedtagne beslutninger udarbejdes og opbevares af sekretariatet for delegationen, der er vært for sessionerne og møderne. De øvrige delegationer modtager en kopi af det færdige udkast til protokol.

Artikel 25

Stående udvalg

1.   For at undersøge specifikke aspekter af det østlige partnerskab nærmere opretter Den Parlamentariske Forsamling Euronest følgende fire stående udvalg:

Udvalget om politiske anliggender, menneskerettigheder og demokrati

Udvalget om økonomisk integration, tilnærmelse af lovgivning og konvergens i forhold til EU-politikker

Udvalget om energiforsyningssikkerhed

Udvalget om sociale anliggender, beskæftigelse, uddannelse, kultur og det civile samfund.

2.   I overensstemmelse med de generelle bestemmelser for funktionen af Den Parlamentariske Forsamling Euronest sammensættes de stående udvalg af medlemmer af forsamlingen i overensstemmelse med artikel 2 og fungerer strengt paritetisk. De stående udvalgs beføjelser, medlemskab og procedurer er fastlagt i bilag I.

3.   Forretningsordenen for de stående parlamentsudvalg vedtages af Den Parlamentariske Forsamling Euronest efter forslag fra Præsidiet.

Artikel 26

Midlertidige udvalg og opfølgningsudvalg

Den Parlamentariske Forsamling Euronest kan når som helst efter forslag fra Præsidiet eller medlemmer af forsamlingen, herunder mindst en tredjedel af det østeuropæiske partnerskabs komponent og en tredjedel af Europa-Parlamentets komponent, oprette midlertidige udvalg eller opfølgningsudvalg og skal efter beslutning om oprettelse af et udvalg fastlægge dets ansvarsområde, sammensætning og mandat. Højst to sådanne udvalg kan fungere samtidig. Opfølgningsudvalg skal afslutte deres arbejde inden for et år, i særlige tilfælde med en forlængelse på yderligere seks måneder.

Artikel 27

Arbejdsgrupper og høringer

1.   Præsidiet kan beslutte at oprette arbejdsgrupper vedrørende et specifikt aspekt af det østlige partnerskab eller at sende undersøgelsesmissioner til de østeuropæiske partnere eller EU-lande eller til internationale organisationer, med forbehold af budgetmæssige begrænsninger. I alle tilfælde træffer Præsidiet beslutning om deres organisering, ansvarsområder og sammensætning. Disse arbejdsgrupper eller missioner kan blive bedt om at udarbejde rapporter og beslutningsforslag eller henstillinger henvendt til Den Parlamentariske Forsamling Euronest. De oprettede arbejdsgrupper fortsætter deres arbejde, indtil Den Parlamentariske Forsamling Euronest træffer anden afgørelse. Der skal være samme antal medlemmer fra hver komponent i en arbejdsgruppe.

2.   Hvis et medlem af arbejdsgrupperne ikke har mulighed for at deltage i et møde, kan medlemmet erstattes af et medlem af Den Parlamentariske Forsamling Euronest, som tilhører den samme politiske gruppe i Europa-Parlamentet eller den samme delegation fra de østeuropæiske partnere som det pågældende medlem. Medformændene for den pågældende arbejdsgruppe informeres skriftligt om erstatningen forud for mødet.

3.   Med henblik på at opnå større forståelse mellem folkeslagene fra EU og de østeuropæiske partnere og skabe øget bevidsthed om det østlige partnerskab, organiserer Den Parlamentariske Forsamling Euronest med regelmæssige mellemrum høringer. Disse organiseres under Præsidiets ansvar og giver mulighed for at invitere personer, der er i stand til at give Den Parlamentariske Forsamling Euronest førstehåndsoplysninger om politiske, økonomiske, sociale og kulturelle situationer, som er af interesse.

Artikel 28

Forbindelser med parlamentariske associeringsudvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg og delegationer

1.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest kan opfordre de parlamentariske associeringsudvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg og delegationer, der er oprettet i henhold til den eksisterende aftale, og alle andre udvalg, som er oprettet efterfølgende, til at indgå i et arbejdssamarbejde.

2.   Opfordringen omfatter navnlig møder mellem eksisterende parlamentariske associeringsudvalg, parlamentariske samarbejdsudvalg og delegationer på mødet i Den Parlamentariske Forsamling Euronest.

Artikel 29

Finansiering af udgifter til tilrettelæggelse, deltagelse, tolkning og oversættelse

1.   Med forbehold af artikel 12, stk. 1, er det parlament, der er vært for en session i Den Parlamentariske Forsamling Euronest, et møde i Præsidiet eller et møde i et af udvalgene eller arbejdsgrupperne, ansvarligt for det praktiske arrangement i forbindelse med organiseringen af mødet.

2.   Efter forslag fra Præsidiet kan Den Parlamentariske Forsamling Euronest anbefale, at der ydes et økonomisk bidrag fra andre parlamenter for at dække udgifterne til organisering af en session i Den Parlamentariske Forsamling Euronest eller et møde i et udvalg eller en arbejdsgruppe.

3.   Deltageres udgifter til rejse, ophold og lokal befordring betales af den institution, som de er medlem af.

4.   Det parlament, der er vært for en session i Den Parlamentariske Forsamling Euronest, et møde i Præsidiet eller et møde i et af udvalgene eller arbejdsgrupperne, er ansvarligt for udgifterne til organisering af mødet i overensstemmelse med de nedenfor angivne bestemmelser.

5.   Når en session i Den Parlamentariske Forsamling Euronest, et møde i Præsidiet eller et møde i et af udvalgene eller arbejdsgrupperne afholdes på Europa-Parlamentets arbejdssteder, skal sidstnævnte med forbehold af artikel 12, stk. 1, og i henhold til egen sproglige diversitet sørge for oversættelse til de officielle EU-sprog, alt efter kravene for hvert møde og i henhold til Europa-Parlamentets adfærdskodeks vedrørende flersprogethed.

6.   Når en session i Den Parlamentariske Forsamling Euronest, et møde i Præsidiet eller et møde i et af udvalgene eller arbejdsgrupperne afholdes uden for Europa-Parlamentets arbejdssteder, skal sidstnævnte med forbehold af artikel 12, stk. 1, og i henhold til egen sproglige diversitet udelukkende sørge for oversættelse til arbejdssproget i Den Parlamentariske Forsamling Euronest og de officielle EU-sprog, der skal anvendes af medlemmerne af Europa-Parlamentet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets adfærdskodeks vedrørende flersprogethed.

7.   Europa-Parlamentet påtager sig ansvaret for at oversætte officielle dokumenter vedtaget af Den Parlamentariske Forsamling Euronest til EU's officielle sprog. Forudsat at de østeuropæiske partnere er enige og i henhold til sin egen sproglige diversitet er Europa-Parlamentet endvidere ansvarligt for oversættelse til arbejdssprogene i Den Parlamentariske Forsamling Euronest af dokumenter, der er udarbejdet som forberedelse til eller under møderne i Den Parlamentariske Forsamling Euronest og forsamlingens organer. De østeuropæiske partneres parlamenter påtager sig ansvaret for at oversætte officielle dokumenter vedtaget af Den Parlamentariske Forsamling Euronest til deres landes officielle sprog.

Artikel 30

Sekretariat

1.   Den Parlamentariske Forsamling Euronest får assistance til udarbejdelse og gnidningsløs afvikling af forsamlingens arbejde af et sekretariat, der består af embedsmænd fra hver af de to komponenter i Den Parlamentariske Forsamling Euronest.

Sekretariatet yder assistance ved plenarmøder samt til Præsidiet, udvalgene og arbejdsgrupperne. Med henblik på at sikre forsamlingen professionel og uvildig assistance muliggør de to komponenter et tæt samarbejde og kapacitetsopbygning samt gensidig faglig erfaringsudveksling mellem sekretariatets forskellige komponenter.

2.   Lønninger og andre udgifter til sekretariatets personale betales af deres respektive parlamenter.

3.   Det parlament, der er vært for en session i Den Parlamentariske Forsamling Euronest eller et præsidie-, udvalgs- eller arbejdsgruppemøde, yder assistance med organiseringen af sessionen eller mødet.

Artikel 31

Fortolkning af forretningsordenen

Medformændene eller på deres anmodning Præsidiet træffer afgørelse om spørgsmål vedrørende fortolkning af forretningsordenen.

Artikel 32

Ændring af forretningsordenen

1.   Forslag til ændring af forretningsordenen vedtages af Den Parlamentariske Forsamling Euronest på grundlag af forslag fra Præsidiet.

2.   Ændringer vedtages med to tredjedeles flertal af de medlemmer, der er til stede. Hvis der er fremsat en anmodning inden starten af afstemningen om en separat afstemning for komponenterne af mindst en tiendedel af medlemmerne, som tilhører mindst to politiske grupper i Europa-Parlamentet eller mindst to delegationer fra den østeuropæiske partners komponent af Den Parlamentariske Forsamling Euronest, foretages der en afstemning, hvor repræsentanterne for den østeuropæiske partners komponent og repræsentanterne for Europa-Parlamentets komponent stemmer separat. Den pågældende tekst er vedtaget, hvis den opnår et flertal på to tredjedele af de stemmer, der er afgivet separat i begge komponenter.

3.   Medmindre der på afstemningstidspunktet er angivet andet, træder ændringerne af forretningsordenen i kraft den første dag i den mødeperiode, som følger efter deres vedtagelse.


(1)  På baggrund af et forslag fra arbejdsgruppen om forretningsordenen for Den Parlamentariske Forsamling Euronest, godkendt af Præsidiet for Den Parlamentariske Forsamling Euronest den 17. marts 2015, bør de to komponent for at gøre det muligt at bruge det elektroniske udstyr stemme én ad gangen, idet resultatet først meddeles, når begge komponenter har stemt.


BILAG I

STÅENDE UDVALGS BEFØJELSER, MEDLEMSKAB OG PROCEDURER

Artikel 1

Der er fire stående parlamentariske udvalg med følgende beføjelser og ansvarsområder:

Udvalget om politiske anliggender, menneskerettigheder og demokrati

Udvalget om økonomisk integration, tilnærmelse af lovgivning og konvergens i forhold til EU-politikker

Udvalget om energiforsyningssikkerhed

Udvalget om sociale anliggender, beskæftigelse, uddannelse, kultur og det civile samfund.

I.   Udvalget om politiske anliggender, menneskerettigheder og demokrati

Dette udvalgs sagsområde omfatter

1.

udvikling af stabile demokratiske institutioner, spørgsmål om regeringsførelse og rollen for politiske partier

2.

fremme af politisk dialog, multilaterale tillidsvækkende foranstaltninger og bidrag til fredelig løsning af konflikter

3.

forbindelser med andre nationale og internationale organisationer og parlamentariske forsamlinger om spørgsmål, der henhører under dets kompetenceområde

4.

fred, sikkerhed og stabilitet

5.

valgstandarder, mediernes rolle af regulering af medierne og bekæmpelse af korruption.

Udvalget tilstræber en passende koordinering mellem sit eget arbejde og det østlige partnerskabs tematiske platform I.

II.   Udvalget om økonomisk integration, tilnærmelse af lovgivning og konvergens i forhold til EU-politikker

Dette udvalgs sagsområde omfatter

1.

overvågning af EU's og de østeuropæiske partneres økonomiske, finansielle og handelsmæssige forbindelser med tredjelande og regionale organisationer,

2.

forbindelser med relevante internationale organisationer (navnlig Verdenshandelsorganisationen) og organisationer, der arbejder på regionalt plan på at fremme økonomisk og handelsmæssig integration,

3.

harmonisering af lovrammen eller standardiseringsforanstaltninger i sektorer, der er dækket af internationale retsakter,

4.

spørgsmål vedrørende finansiering af partnerskabet, herunder opfølgning på gennemførelsen af Den Europæiske Investeringsbanks faciliteter og andre instrumenter og mekanismer af denne type,

5.

bæredygtig udvikling, naturressourcer, klimaændringer og miljøforvaltning,

6.

fremme af sammenkoblingen af transport- og telekommunikationsnet,

7.

investeringer i regional sammenhæng og grænseoverskridende samarbejde.

Udvalget tilstræber en passende koordinering mellem sit eget arbejde og det østlige partnerskabs tematiske platform II.

III.   Udvalget om energiforsyningssikkerhed

Dette udvalgs sagsområde omfatter

1.

overvågning af udvikling og gennemførelse af en fælles energistøtte- og forsyningssikkerhedsmekanisme,

2.

støtte af styrkelse af kontakter i forbindelse med beredskabsplaner for energiforsyningssikkerhed og energikriser,

3.

overvågning af harmoniseringen af de østeuropæiske partneres energipolitikker og -lovgivning og diversificering i udbud og transitruter,

4.

støtte af oprettelse af et forbundet og diversificeret energimarked, herunder vedvarende energi.

Udvalget tilstræber en passende koordinering mellem sit eget arbejde og det østlige partnerskabs tematiske platform III.

IV.   Udvalget om sociale anliggender, beskæftigelse, uddannelse, kultur og det civile samfund

Dette udvalgs sagsområde omfatter

1.

fremme af og støtte til et samarbejde på områderne kultur og uddannelse, fremme af tværkulturel dialog og forbindelser med relevante internationale organisationer og agenturer,

2.

social og menneskelig udvikling, spørgsmål om ungdoms- og ligestillingsanliggender,

3.

social inklusion, social beskyttelse, social dialog, sociale infrastrukturer og tjenesteydelser, herunder sundhedsanliggender,

4.

migration og mobilitet,

5.

arbejdsmarkeds- og beskæftigelsespolitik,

6.

overvågning af udviklingen af informationssamfundet,

7.

støtte af samarbejdet på områder som sprogundervisning, ungdom og forskning,

8.

forbindelser med Civil Society Forum og NGO'er fra EU og de østeuropæiske partnere.

Udvalget tilstræber en passende koordinering mellem sit eget arbejde og det østlige partnerskabs tematiske platform IV.

Artikel 2

1.   Hvert af de stående udvalg skal have maksimalt 30 medlemmer og skal bestå af et lige stort antal medlemmer fra begge komponenter og afspejle sammensætningen af Den Parlamentariske Forsamling Euronest. Størrelse og sammensætning af udvalgene afgøres af Den Parlamentariske Forsamling Euronest efter forslag fra Præsidiet.

2.   Hvert medlem af Den Parlamentariske Forsamling Euronest har ret til at være medlem af et af de stående udvalg. I særlige tilfælde kan et medlem deltage i to stående udvalg.

3.   Medlemmerne udnævnes i overensstemmelse med de procedurer, som hvert parlament har fastlagt, således at det så vidt muligt afspejler fordelingen af de forskellige politiske grupper og delegationer i Europa-Parlamentets komponent og de østeuropæiske partneres komponent.

Artikel 3

1.   Hvert udvalg vælger et Præsidium blandt sine medlemmer, som består af to medformænd med samme status (en fra begge komponenter i Den Parlamentariske Forsamling Euronest) og fire næstformænd (to fra begge komponenter i Den Parlamentariske Forsamling Euronest), hvortil valgprocedurer og embedsperiode afgøres af hver komponent.

2.   De to medformænd beslutter i fællesskab, hvem der skal lede udvalgets møder.

3.   Udvalgene kan udnævne ordførere til at undersøge specifikke spørgsmål inden for deres kompetenceområde og udarbejde rapporter, der fremsendes til Den Parlamentariske Forsamling Euronest, med forbehold af bemyndigelse fra Præsidiet, i overensstemmelse med forretningsordenen.

4.   De stående udvalg kan drøfte punkterne på deres dagsorden uden en rapport og skriftligt oplyse Præsidiet om, at de pågældende punkter er drøftet.

5.   Udvalgene rapporterer til Den Parlamentariske Forsamling Euronest om deres aktiviteter.

Artikel 4

1.   Udvalgene mødes, når de indkaldes af deres medformænd, og der afholdes maksimalt to møder om året, hvoraf det ene afholdes under mødeperioden i Den Parlamentariske Forsamling Euronest. Møderne afholdes skiftevis i et østeuropæisk partnerland og i Europa-Parlamentet på et af Parlamentets arbejdssteder. Udvalgene kan holde fælles møder, hvis medformændene beslutter det.

2.   Samtlige medlemmer kan indgive ændringsforslag til behandling på udvalgsplan.

3.   Med hensyn til procedure finder forretningsordenen for Den Parlamentariske Forsamling Euronest anvendelse med de fornødne ændringer på udvalgsmøder. Et udvalg er beslutningsdygtigt, når mindst en tredjedel af medlemmerne i hver komponent er til stede.

4.   Medmindre udvalget træffer anden afgørelse er alle møder offentlige.


BILAG II

TEKSTERNES LÆNGDE

Følgende maksimumbegrænsninger gælder for tekster til oversættelse og gengivelse:

begrundelser, forberedende arbejdsdokumenter og protokoller for møder i arbejdsgrupper og undersøgelsesmissioner: 6 sider

beslutningsforslag i betænkninger og om presserende spørgsmål: fire sider, inklusive betragtninger, men eksklusive henvisninger.

Ved en side forstås en samlet tekst på 1 500 trykte typeenheder uden mellemrum.

Dette bilag kan ændres af Præsidiet.


Top