EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015P0923(06)

Beslutning om den russiske militære aggression mod Ukraine og det presserende behov for en fredelig løsning på konflikten

OJ C 315, 23.9.2015, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/24


BESLUTNING (1)

om den russiske militære aggression mod Ukraine og det presserende behov for en fredelig løsning på konflikten

(2015/C 315/06)

DEN PARLAMENTARISKE FORSAMLING EURONEST,

der henviser til alle Europa-Parlamentets nylige beslutninger om situationen i Ukraine,

der henviser til Minskprotokollen af 5. september 2014, Minskmemorandummet af 19. september 2014 samt »pakken af foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne« af 12. februar 2015,

der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015) af 17. februar 2015,

A.

der henviser til, at samarbejdet mellem Den Europæiske Union (EU) og landene i Det Østlige Partnerskab bygger på værdierne respekt for staters territoriale integritet, menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstaten og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;

B.

der henviser til, at den ulovlige annektering af Krim var det første tilfælde siden Anden Verdenskrig, hvor en del af et land blev indlemmet i et andet land i Europa ved brug af magtanvendelse, i strid med folkeretten, herunder De Forenede Nationers pagt, Helsingforsslutakten og Budapestmemorandummet fra 1994;

C.

der henviser til, at Rusland fortsat tilsidesætter våbenhvileaftalen med Georgien fra 2008, idet det stadig holder dets territorier besat;

D.

der henviser til, at den russiske aggression og besættelse af Krimhalvøen såvel som angrebshandlinger i det østlige Ukraine, som har ført til materielle tab for Ukraine, dets borgere og juridiske personer, bør afhjælpes af Den Russiske Føderation via internationale retlige institutioner;

E.

der henviser til, at den væbnede konflikt i det østlige Ukraine har ført til tusindvis af militære og civile tab, herunder de 298 uskyldige passagerer på Malaysian Airlines' fly MH17, og mange flere sårede, og at hundredtusindvis er flygtet fra deres hjem;

1.

bekræfter, at EU og dets partnerlande har en fælles interesse i at fremme og skabe fred og sikkerhed i Ukraine, som lider under Den Russiske Føderations militære aggression;

2.

understreger, at Ruslands annektering af Krim og militære aggression mod Ukraine tilsidesætter grundlæggende folkeretlige principper; giver udtryk for sin fulde støtte til Ukraines suverænitet og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser;

3.

støtter den aftale, der blev indgået i Minsk den 12. februar 2015 med kansler Merkels og præsident Hollandes og den trilaterale kontaktgruppes undertegnelse af »pakken af foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne«; glæder sig over FN's Sikkerhedsråds godkendelse af den samlede aftale;

4.

opfordrer alle parter til at agere ansvarligt og gennemføre pakken af foranstaltninger fuldt ud og i god tro, eftersom den åbner en vej frem mod en fredelig løsning af konflikten; udtrykker dyb bekymring over de mange brud på våbenhvilen og fordømmer skarpt de russiskstøttede separatisters offensiv, indtagelsen af Debaltseve, i klar modstrid med våbenhvileaftalen samt alle terrorhandlinger; opfordrer Den Russiske Føderation til at sikre fuld implementering af Minskaftalerne; minder Rusland om dets forpligtelser og særlige ansvar i denne henseende;

5.

opfordrer indtrængende til fremskridt med tilbagetrækningen af tunge våben og opfordrer signatarerne af Minskpakken til at levere baselineinformation, herunder lageropgørelser, tilbagetrækningsruter og opsamlingssteder, til OSCE's særlige observatørmission;

6.

understreger, at det i overensstemmelse med Minskaftalerne fortsat er afgørende at genoprette Ukraines kontrol over dets grænser; gentager, at OSCE's observatører og ubemandede luftfartøjer skal gives fuld og øjeblikkelig adgang til de berørte zoner, så de kan påtage sig deres overvågnings- og kontrolfunktioner — disse zoner omfatter alle dele af Donetsk Oblast og Luhansk Oblast samt områder langs landegrænsen med Rusland;

7.

opfordrer EU og dets partnerlande til fortsat at levere kvalificeret personale, udstyr og økonomiske bidrag til OSCE's særlige observatørmission; glæder sig over beslutningen om at fordoble antallet af særlige observatører; fremhæver, at separatisterne gentagne gange har undladt at respektere og fremme bestemmelserne i Minskaftalen, hvilket har ført til en yderligere optrapning af spændingerne og en genoptagelse af de væbnede sammenstød;

8.

mener, at EU og dets partnerlande bør undersøge, hvordan de kan støtte den ukrainske regering med hensyn til forbedring af dens forsvarskapabiliteter og beskyttelse af Ukraines grænser;

9.

kræver, at Rusland trækker sine tropper og våben tilbage fra de besatte områder og ophører med at udsende, forsyne og finansiere lejesoldater og støtte, træne og bevæbne irregulære styrker;

10.

noterer sig det ukrainske forslag af 19. februar 2015, hvori Rådet for Den Europæiske Union opfordres til at overveje muligheden af at iværksætte en mission i Ukraine under EU's fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP) som et effektivt redskab til at sikre behørig og fuldstændig implementering af Minskaftalerne med sigte på at sikre Ukraines territoriale integritet, suverænitet og uafhængighed og ukrænkeligheden af dets grænser;

11.

tilskynder til vedtagelse af tillidsskabende foranstaltninger for at støtte bestræbelserne på at opnå fred og forsoning; understreger, at det er vigtigt med en inkluderende politisk dialog, decentralisering og andre forfatningsmæssige ændringer, som allerede er foreslået i Porosjenkos fredsplan; understreger, at det er nødvendigt at undgå propaganda, hadefuld tale og retorik, herunder fra Ruslands side, som kan forværre konflikten yderligere; understreger, at en sådan inkluderende dialog bør inddrage civilsamfundsorganisationer og borgere fra alle de berørte regioner og mindretal;

12.

opfordrer de russiske myndigheder til straks at løslade Nadija Savsjenko, som er medlem af det ukrainske parlament, Verkhovna Rada, og Europarådets Parlamentariske Forsamling, såvel som andre ukrainske borgere, der fortsat tilbageholdes ulovligt i russiske fængsler;

13.

giver udtryk for sin stærke bekymring over den humanitære situation i Donbas og understreger, at der er behov for yderligere finansiel og humanitær bistand; henleder opmærksomheden på et voksende antal internt fordrevne, flygtninge i nabolandene og børn, der er berørt af konflikten;

14.

opfordrer til en videreførelse og intensivering af diplomatisk dialog og pres for at opnå en holdbar bilæggelse af konflikten; understreger, at det internationale samfund bør være parat til at reagere med passende midler på enhver grov overtrædelse af våbenhvilen og på enhver handling, der undergraver bestræbelserne på at nå frem til en sammenhængende løsning; understreger, at det afhænger af Ruslands egen holdning og situationen i Ukraine, om EU's restriktive foranstaltninger opretholdes, udvides eller tilbagekaldes; understreger, at der ikke findes nogen militær løsning på denne eller andre konflikter i vores fælles naboskabsområde; anbefaler, at der anvendes ensartede modeller for en internationalt støttet fredelig reintegration af besatte områder i retlige og forfatningsmæssige ordenssamfund;

15.

opfordrer Ukraines myndigheder til at levere håndgribelige fremskridt med hensyn til gennemførelsen af associeringsaftalen samt til at gennemføre de ambitiøse reformer, der burde have været gennemført for længst, med stor beslutsomhed trods krigsindsatsen; understreger, at det er nødvendigt at styrke retsstatsforholdene, udrydde korruption og gøre fremskridt med centrale forfatningsmæssige, retlige, sociale og økonomiske reformer;

16.

fordømmer kraftigt det voksende antal terrorhandlinger i ukrainske byer, herunder den nylige terrorhandling i Kharkiv, som blev begået den 22. februar 2015 under en fredelig march til minde om etårsdagen for nedskydningen af civile på Euromaidan;

17.

støtter den internationale og uafhængige undersøgelse af omstændighederne ved den tragiske nedskydning af Malaysian Airlines' fly MH17, og opfordrer indtrængende alle parter til at udvise reel vilje til at samarbejde, garantere sikker og ubegrænset adgang til nedstyrtningsstedet for MH17 og tillade adgang til alle andre relevante ressourcer, der kan være til hjælp for undersøgelsen og bidrage til at få bragt gerningsmændene bag denne forbrydelse for en domstol; understreger, at der ikke vil blive givet amnesti til gerningsmændene bag denne krigsforbrydelse.


(1)  Vedtaget den 17. marts 2015 i Jerevan, Armenien.


Top