Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015XC0307(02)

Tilbagetrækning af forslag fra Kommissionen

OJ C 80, 7.3.2015, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.3.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 80/17


TILBAGETRÆKNING AF FORSLAG FRA KOMMISSIONEN

(2015/C 80/08)

Liste over tilbagetrukne forslag

Dokument

Interinstitutionel procedure

Titel

Landbrug og udvikling af landdistrikterne

COM(2010) 537

2010/0266/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

COM(2010) 539

2010/0267/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 om fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte til landbrugere og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere

COM(2010) 745

2010/0365/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. …/… om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 165/94 og (EF) nr. 78/2008

COM(2010) 738

2010/0354/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer

COM(2010) 759

2010/0364/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter

COM(2010) 761

2010/0366/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 485/2008 om medlemsstaternes kontrol med de foranstaltninger, der indgår i ordningen for finansiering gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget

COM(2010) 799

2010/0385/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningsforordningen)

COM(2011) 193

2011/0075/NLE

Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til fastsættelse af støtte, restitutioner og priser i forbindelse med den fælles markedsordning for landbrugsprodukter

COM(2011) 663

2011/0290/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 3/2008 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked og i tredjelande

COM(2013) 159

2013/0087/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2013

COM(2013) 521

2013/0247/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

COM(2014) 175

2014/0097/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af en tilpasningssats for direkte betalinger som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kalenderåret 2014

Budget og menneskelige ressourcer

COM(2004) 509

2004/0172/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig administrativ bistand med henblik på beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser mod svig og enhver anden ulovlig aktivitet

COM(2010) 71

2010/0047/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

COM(2010) 72

2010/0048/APP

Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2007-2013

COM(2012) 754

2012/0350/NLE

Forslag til Rådets forordning om tilpasning med virkning fra den 1. juli 2012 af vederlag og pensioner til tjenestemænd og øvrige ansatte ved Den Europæiske Union samt af justeringskoefficienterne for disse vederlag og pensioner

COM(2011) 518

2011/0225/NLE

Forslag til Rådets forordning om en fællesskabsordning for registrering af transportører af radioaktive materialer

Økonomiske og finansielle anliggender samt beskatning og told

COM(1998) 30

1998/0025/CNS

Forslag til Rådets direktiv om den skattemæssige behandling af private motorkøretøjer, som overføres permanent til en anden medlemsstat i forbindelse med flytning, eller som benyttes midlertidigt i en anden medlemsstat end den, hvori de er registreret

COM(2002) 456

2002/0246/CNS

Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 77/270/Euratom om bemyndigelse for Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansieringen af atomkraftværker

COM(2002) 457

2002/0246/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 77/271/Euratom om gennemførelse af afgørelse 77/270/Euratom om bemyndigelse for Kommissionen til at optage Euratom-lån med henblik på et bidrag til finansiering af atomkraftværker

COM(2005) 261

2005/0130/CNS

Forslag til Rådets direktiv om afgifter på personbiler

COM(2006) 486

2006/0165/CNS

Forslag til Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/84/EØF om indbyrdes tilnærmelse af punktafgiftssatserne for alkohol og alkoholholdige drikkevarer

COM(2010) 32

2010/0018/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, EU skal indtage i Det Blandede Udvalg, der er nedsat ved aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab og Republikken Tyrkiet om handel med produkter, der er omfattet af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, i forbindelse med ændringen af bilag II til protokol nr. 1 i denne aftale efter ikrafttrædelsen af 2007-udgaven af det harmoniserede system

COM(2010) 34

2010/0019/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, EU skal indtage i Associeringsrådet i forbindelse med ændringen af bilag II til protokol nr. 3 til afgørelse nr. 1/98 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet den 25. februar 1998 om handelsordningen for landbrugsprodukter, vedrørende listen over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus efter ikrafttrædelsen af 2007-udgaven af det harmoniserede system

COM(2010) 778

2010/0378/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i stabiliserings- og associeringsrådet, der blev nedsat ved stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side, til ændring i nævnte aftales protokol 4 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

COM(2011) 169

2011/0092/CNS

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet

Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold, kompetencer og arbejdskraftens mobilitet

COM(2014) 239

2014/0131/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne til den 103. samling af Den Internationale Arbejdskonference om en henstilling til supplering af Den Internationale Arbejdsorganisations (ILO) konvention nr. 29 af 1930 om tvangsarbejde

Miljø, maritime anliggender og fiskeri

COM(2009) 189

2009/0057/COD

Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af en flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og fiskeriets udnyttelse af denne bestand

COM(2009) 399

2009/0112/COD

Forslag til Rådets forordning om en langsigtet plan for ansjosbestanden i Biscayabugten og for fiskeriet efter denne bestand

COM(2010) 572

2010/0290/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Mikronesiens Forenede Stater.

COM(2012) 155

2012/0077/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september 2007 om en flerårig plan for torskebestandene i Østersøen og fiskeriet, der udnytter disse bestande

COM(2012) 471

2012/0232/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse tekniske foranstaltninger og kontrolforanstaltninger i Skagerrak og om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 og forordning (EF) nr. 1342/2008

COM(2012) 591

2012/0285/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2187/2005 om bevarelse af fiskeressourcerne i Østersøen, Bælterne og Øresund gennem tekniske foranstaltninger

COM(2013) 300

2013/0153/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, som skal indtages i Helcom og IMO vedrørende udpegelsen af Østersøen som et nitrogenoxidemissionskontrolområde (NECA)

COM(2014) 397

2014/0201/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald, 1999/31/EF om deponering af affald, 2000/53/EF om udrangerede køretøjer, 2006/66/EF om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer og 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger

COM(2008) 308

2008/0095/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1638/2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument

COM(2012) 92

2012/0041/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, som skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Associeringsrådet EU-Tyrkiet

COM(2012) 133

2012/0063/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Det Blandede EØS-udvalg til ændring af protokol 4 (Oprindelsesregler) til EØS-aftalen

COM(2012) 329

2012/0159/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1085/2006 om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (Ipa)

Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

COM(2005) 281

2005/0121/CNS

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol til rammeaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Korea på den anden side for at tage hensyn til Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse af Den Europæiske Union

COM(2013) 289

2013/0155/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne og midlertidig anvendelse af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

COM(2013) 653

 

Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om godkendelse af Kommissionens indgåelse på Det Europæiske Atomenergifællesskabs vegne af associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine på den anden side

Sundhed og fødevaresikkerhed

COM(2007) 90

2007/0037/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning nr. 11 vedrørende afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til transportpriser og transportvilkår, udfærdiget i henhold til artikel 79, stk. (3), i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne

COM(2013) 262

2013/0137/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om produktion og markedsføring af planteformeringsmateriale (lovgivning om planteformeringsmateriale)

Det indre marked, industri, iværksætteri og SMV'er

COM(2010) 371

2010/0199/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger Der er ikke udsigt til, at der kan opnås enighed om forslaget.

COM(2012) 84

2012/0035/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed i prisbestemmelserne for humanmedicinske lægemidler og disse lægemidlers inddragelse under de offentlige sygesikringsordninger

COM(2012) 241

2012/0124/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om at bemyndige medlemsstaterne til på FN-konferencen vedrørende traktaten om våbenhandel (New York, 2.-27. juli 2012) at forhandle om de spørgsmål, der falder ind under EU's enekompetence

COM(2014) 85

2014/0043/NLE

Forslag til Rådets henstilling om europæiske turismekvalitetsprincipper

Internationalt samarbejde og udvikling

COM(2008) 244

2008/0270/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om ændring af forslaget til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs undertegnelse og indgåelse af den internationale kaffeoverenskomst 2007

Interinstitutionelle relationer:

COM(2013) 451

2013/0218/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

COM(2013) 452

2013/0220/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

COM(2013) 751

2013/0365/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder

COM(2010) 82

2010/0050/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retten til tolkning og oversættelse i straffesager

COM(2012) 35

2012/0022/APP

Forslag til Rådets forordning om statut for den europæiske almennyttige fond

Migration, indre anliggender og medborgerskab

COM(2009) 102

2009/0033/CNS

Forslag til Rådets forordning om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne

Forskning, videnskab og innovation

COM(2011) 931

2011/0460/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om et supplerende forskningsprogram for ITER-projektet (2014-2018)

Handel

COM(2011) 380

2011/0167/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af handelsaftalen om bekæmpelse af forfalskning mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater, Australien, Canada, Japan, Republikken Korea, Kongeriget Marokko, De Forenede Mexicanske Stater, New Zealand, Det Schweiziske Forbund, Republikken Singapore og Amerikas Forenede Stater

Transport

COM(2000) 802

2000/0326/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. …/… om oprettelse af en fond for erstatning for olieforurening i europæiske farvande og dertil knyttede foranstaltninger

COM(2005) 353

2005/0141/APP

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Serbien og Montenegro om visse aspekter af lufttrafik

COM(2008) 700

 

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af ændringsprotokol til konventionen af 18. august 1948 om sejlads på Donau (Beogradkonventionen)

COM(2009) 217

2009/0063/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om luftfartssikkerhedsafgifter

COM(2009) 229

2009/0066/APP

Forslag til afgørelse truffet af Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet om indgåelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første af parterne, Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den anden af parterne, Island som den tredje af parterne og Kongeriget Norge som den fjerde af parterne og om indgåelse af en tillægsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den første af parterne, Island som den anden af parterne og Kongeriget Norge som den tredje af parterne om anvendelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første af parterne, Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater som den anden af parterne, Island som den tredje af parterne og Kongeriget Norge som den fjerde af parterne

COM(2010) 653

2010/0320/NLE

Forslag til Rådets afgørelse om Republikken Kroatiens opfyldelse af betingelserne for fuldførelsen af den første overgangsperiode under den multilaterale aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, Republikken Albanien, Bosnien-Hercegovina, Republikken Bulgarien, Republikken Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Republikken Island, Republikken Montenegro, Kongeriget Norge, Rumænien, Republikken Serbien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo om oprettelse af et fælles europæisk luftfartsområde

COM(2011) 824

2011/0397/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om groundhandling-ydelser i EU's lufthavne og om ophævelse af Rådets direktiv 96/67/EF

Kodificering

COM(2008) 761

2008/0225/COD

Forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og dem, hvis statsborgere er fritaget for dette krav

COM(2009) 446

2009/0123/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv …/…/EF af […] om ensartede kontrolprocedurer i forbindelse med transport af farligt gods ad vej (kodificeret udgave)

COM(2009) 535

2009/0151/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. …/… af […] om affaldsstatistik (Kodificeret udgave)

COM(2009) 634

2009/0176/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles regler for tildeling af ankomst- og afgangstidspunkter i Fællesskabets lufthavne (Kodificeret udgave)

COM(2010) 179

2010/0095/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester (Kodificering)

COM(2010) 184

2010/0098/CNS

Forslag til Rådets forordning (EURATOM) om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (omarbejdning)

COM(2010) 507

2010/0260/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder (Kodifikation)

COM(2010) 691

2010/0338/NLE

Forslag til Rådets forordning om pålydende værdi og tekniske specifikationer for euromønter, som er bestemt til at sættes i omløb (Kodificering)

COM(2012) 8

2012/0007/COD

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater (Omarbejdning)


Top