Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0373

Sag C-373/14 P: Appel iværksat den 31. juli 2014 af Toshiba Corporation til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 21. maj 2014 i sag T-519/09, Toshiba Corporation mod Europa-Kommissionen

OJ C 339, 29.9.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 339/15


Appel iværksat den 31. juli 2014 af Toshiba Corporation til prøvelse af dom afsagt af Retten (Tredje Afdeling) den 21. maj 2014 i sag T-519/09, Toshiba Corporation mod Europa-Kommissionen

(Sag C-373/14 P)

2014/C 339/18

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Toshiba Corporation (ved solicitor J.F. MacLennan, Rechtsanwalt A. Schulz, og advokaterne J. Jourdan og P. Berghe)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 21. maj 2014 i sag T-519/09, Toshiba Corporation mod Europa-Kommissionen, ophæves, for så vidt som den ikke tog Toshibas påstand om annullation af artikel 1 og 2 i Europa-Kommissionens beslutning i sag COMP/39.129 — Elektriske transformatorer til følge, og beslutningen annulleres.

Subsidiært hjemvises sagen til Retten med henblik på fornyet behandling af sagen i overensstemmelse med den retlige bedømmelse i Domstolens dom.

Europa-Kommissionen betaler Toshibas omkostninger, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har iværksat appel til prøvelse af dom afsagt af Retten den 21. maj 2004 i sag T-519/09, Toshiba Corporation mod Europa-Kommissionen, (»den appellerede dom«), i hvilken Toshiba Corporation havde nedlagt påstand om annullation af Europa-Kommissionens beslutning i sag COMP/39.129 — Elektriske transformatorer. Retten tog i den appellerede dom ikke Toshibas påstand til følge på nogen punkter og pålagde Toshiba at betale omkostningerne. Toshiba har i nærværende appel gjort gældende, at Retten begik følgende retlige fejl:

Første anbringende: Toshiba har gjort gældende, at Retten anvendte et urigtigt retligt kriterium, da den fastslog, at de japanske producenter af elektriske transformatorer var potentielle konkurrenter på EØS-markedet, (1) eftersom de barrierer, der bestod, i forhold til at komme ind på EØS-markedet ikke var uoverstigelige, og (2) på grundlag af en Gentlemen’s Agreement. I stedet skulle Kommissionen have efterprøvet, om de japanske producenter havde reelle konkrete muligheder for at komme ind på EØS-markedet, og om en sådan indtræden var en økonomisk rentabel strategi. I mangel af en potentiel konkurrence mellem japanske og europæiske producenter kunne den pågældende Gentlemen’s Agreement ikke være i strid med artikel 81 EF, og Kommissionen havde ikke kompetence til at forfølge sagen. Den appellerede dom og den anfægtede beslutning bør derfor annulleres for så vidt angår Toshiba.

Andet anbringende: Toshiba har gjort gældende, at Retten gengav indholdet af en skrivelse urigtigt, i hvilken skrivelse en anden part i sagen udtalte, at den ikke ville rejse indsigelse mod Kommissionens konklusion. Kommissionen fastslog, at skrivelsen fortrængte partens tidligere udtalelser, der bekræftede, at denne part ikke havde foretaget salg i EØS. Dette er imidlertid en urigtig gengivelse af de beviser, som Retten støtter sig på, i forbindelse med dens konstatering af, at barriererne for at komme ind på EØS-markedet ikke var uoverstigelige. Toshiba har derfor gjort gældende, at den appellerede dom og den anfægtede beslutning bør annulleres.

Tredje anbringende: Toshiba har gjort gældende, at Retten gav en selvmodsigende begrundelse, anvendte et urigtigt retligt kriterium for offentlig afstandtagen og tilsidesatte princippet om personligt ansvar ved at fastslå, at Toshibas argument vedrørende dets manglende deltagelse i 2003-Zürich-mødet var »virkningsløst«. Den appellerede dom og den anfægtede beslutning bør derfor annulleres, for så vidt som de fastslår, at Toshiba fortsatte med at deltage i den pågældende Gentlemen’s Agreement indtil maj 2003.

Fjerde anbringende: Toshiba har gjort gældende, at Retten foretog en fejlagtig fortolkning af punkt 18 i retningslinjerne for beregningen af bøder ved at anvende globale markedsandele som en indikator for parternes vægt i overtrædelsen. Den appellerede dom og den anfægtede beslutning bør derfor annulleres, for så vidt som de beregner Toshibas bøde på grundlag af Toshibas globale markedsandel, og Toshibas bøde bør nedsættes i overensstemmelse hermed.


Top