Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0383

Sag T-383/13: Sag anlagt den 17. juli 2013 — Chatzianagnostou mod Rådet m.fl.

OJ C 313, 26.10.2013, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 313/26


Sag anlagt den 17. juli 2013 — Chatzianagnostou mod Rådet m.fl.

(Sag T-383/13)

2013/C 313/51

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Antonios Chatzianagnostou (Serres, Grækenland) (ved advokat Ch. Makris)

Sagsøgte: Rådet for Den Europæiske Union, Eulex Kosovo og Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen, der blev truffet af chefen for EULEX Kosovo den 10. maj 2013 med overskriften »Endelig afgørelse i disciplinærsag 02/2013« og meddelt sagsøgeren den 16. maj 2013, og afgørelsen, der blev truffet af chefen for EULEX Kosovo den 10. maj 2013 med overskriften »Endelig afgørelse i disciplinærsag 06/2013« og meddelt sagsøgeren den 16. maj 2013, annulleres i deres helhed.

Sagsøgeren fritages for ansvar med hensyn til enhver af de disciplinære anklager, som EULEX har fremsat imod ham.

EULEX tilpligtes inden for rammerne af den foreliggende sag at udlevere kopier af alle de dokumenter, der er indeholdt i de omtvistede disciplinære sagsakter vedrørende sagsøgeren, til sagsøgeren.

De sagsøgte tilpligtes at betale de omkostninger, som sagsøgeren har afholdt, herunder udgifterne til sagsøgerens advokats honorar i sagen.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fem anbringender.

1)

Første anbringende om tilsidesættelse af væsentlige formforskrifter, fordi de anfægtede retsakter fuldstændig mangler en begrundelse, og også fordi der er sket en tilsidesættelse af artikel 296 TEUF og i Den Europæiske Unions medlemsstaters generelle retsprincipper, hvorefter alle administrative retsakter, der er bebyrdende for private, skal begrundes på tilstrækkelig, fuldstændig og særlig måde. I den foreliggende sag gør sagsøgeren gældende, at der ikke foreligger nogen som helst begrundelse for de anfægtede retsakter, selv om dette er et ufravigeligt og tvingende retligt krav.

2)

Andet anbringende om de sagsøgtes tilsidesættelse — ved de anfægtede retsakter — af sagsøgerens ret til forsvar, der følger af EMRK og af almindelige retsprincipper, som er fælles for Den Europæiske Unions medlemsstater. I forbindelse med disciplinærsag 6/2013 vedrørende sagsøgeren for EULEX blev sagsøgeren pålagt en disciplinærsanktion for en handling, som han havde begået, men han blev aldrig anmodet om at fremlægge sit forsvar og fik aldrig mulighed for at gøre det. Sagsøgeren blev endvidere frataget sin ret til fuldstændig, rettidig og effektiv adgang til juridisk bistand med henblik på let at kunne forsvare sig ved hjælp af en advokat efter sit valg, der var passende forberedt og som havde fuldstændigt kendskab til de disciplinære anklager imod sagsøgeren inden for EULEX’ rammer.

3)

Tredje anbringende om at de anfægtede retsakter er behæftede med fejl med hensyn til de faktiske omstændigheder. Sagsøgeren gør gældende, at den anden anfægtede retsakt blev støttet på formodninger og på en selvmodsigende eller utilstrækkelig begrundelse under tilsidesættelse af sagsøgerens ret til at der anlægges en uskyldsformodning og ret til ikke at inkriminere sig selv. Samme anfægtede retsakt er endvidere behæftet med en fejl, fordi der ikke blev taget hensyn til hverken den omstændighed, at sagsøgeren begik en undskyldelig retlig fejl, eller i det mindste de formildende omstændigheder vedrørende sagsøgerens aktive fortrydelse og skyldbevidsthed.

4)

Fjerde anbringende om tilsidesættelse af bestemmelserne i artikel 19 i pagten om borgerlige og politiske rettigheder, EMRK’s artikel 10, artikel 15 TEUF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 (1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17. november 2003 (2), og artikel 41 og 42 i EU's charter om grundlæggende rettigheder. Sagsøgeren gør gældende, at de anfægtede afgørelser truffet af chefen for EULEX, som bekræftede de foreslåede disciplinære sanktioner, der skulle pålægges sagsøgeren, var behæftede med en retlig fejl eftersom de, hvis de havde været rigtige, ville have taget den klage til følge, som sagsøgeren havde indgivet med henblik på at de disciplinære sanktioner blev ophævet, bl.a. med den begrundelse, at de nævnte bestemmelser vedrørende sagsøgerens ret til aktindsigt i de omtvistede dokumenter i de to disciplinærsager vedrørende ham inden for EULEX’ rammer, var blevet tilsidesat.

5)

Femte anbringende om tilsidesættelse ved de anfægtede retsakter af proportionalitets- og rimelighedsprincipperne i forbindelse med pålæggelsen af disciplinærsanktioner over for sagsøgeren.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30.5.2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145, s. 43).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/98/EF af 17.11.2003 om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer (EUT L 345, s. 90).


Top