Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TN0208

Sag T-208/13: Sag anlagt den 9. april 2013 — Portugal Telecom SGPS, S.A. mod Kommissionen

OJ C 164, 8.6.2013, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 164/22


Sag anlagt den 9. april 2013 — Portugal Telecom SGPS, S.A. mod Kommissionen

(Sag T-208/13)

2013/C 164/38

Processprog: portugisisk

Parter

Sagsøger: Portugal Telecom SGPS, S.A. (Lissabon, Portugal) (ved advokaterne N. Mimoso Ruiz og R. Bordalo Junqueiro)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse K(2013) 306 annulleres, og Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger og sagsøgerens omkostninger.

Subsidiært nedsættes den bøde, som sagsøgeren er blevet pålagt i nævnte afgørelses artikel 2.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Den anfægtede afgørelse fastslår, at Portugal Telecom og Telefónica, S.A. har tilsidesat artikel 101 TEUF ved at indsætte en klausul nr. 9 i aftalen, i medfør af hvilken Telefónica, S.A. fra Portugal Telecom erhverver en aktiepost i Brasilcel NV, idet Kommissionen fortolker klausulen som en konkurrenceklausul, som er uafhængig af den pågældende transaktion.

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremsat to anbringender.

1)

Første anbringende om tilsidesættelse af væsentlige formskrifter

Det er sagsøgerens opfattelse, at begrundelsen for den anfægtede afgørelse er mangelfuld, idet afgørelsen på væsentlige punkter er behæftet med udeladelser, uklarheder og fejl, som, uden at nogen berigtigelse er mulig, bevirker, at de i afgørelsen indeholdte konklusioner er forkerte.

Det er endvidere sagsøgerens opfattelse, at afgørelsen savner det nødvendige bevisgrundlag, eftersom Kommissionen ikke har ført noget bevis, som kan tilbagevise det af sagsøgeren fremlagte, hvorefter aftalens klausul nr. 9 indeholder en konkurrenceklausul, som, henset til de omstændigheder, hvorunder den blev indgået, ikke kunne gennemføres uden en forudgående godkendelse fra begge parter.

Sagsøgeren har desuden anført, at aftalens klausul nr. 9 ikke kan anses for at have et konkurrencebegrænsende formål, og at Kommissionen ikke, som krævet, har bevist, at der (eventuelt) foreligger konkurrencebegrænsende virkninger, som indebærer en tilsidesættelse af konkurrencereglerne.

2)

Andet anbringende om tilsidesættelse af traktaten og af bestemmelser vedtaget til gennemførelse heraf

Det er sagsøgerens opfattelse, at afgørelsen tilsidesætter EU-retten, i det omfang den er behæftet med følgende mangler:

a)

åbenbart ukorrekt bedømmelse af de faktiske omstændigheder og af beviserne samt manglende beviser, idet Kommissionen har foretaget en ukorrekt bedømmelse og fortolkning af de oplysninger, som parterne har fremlagt under proceduren, og som følge heraf ikke på baggrund af de beviser, som er blevet tilført sagsakterne, er nået frem til de mest sandsynlige konklusioner.

b)

fejl ved fortolkningen af artikel 101 TEUF og som følge heraf tilsidesættelse af denne bestemmelse, idet Kommissionen uden grundlag og med urette har konkluderet, at parterne er potentielle konkurrenter på de fleste af de markeder, som angiveligt er omfattet af konkurrenceklausulen, som ikke kan anses for at have et konkurrencebegrænsende formål, uden at Kommissionen har ført bevis for nogen virkning.

c)

manglende opfyldelse af undersøgelsespligten og pligten til at træffe afgørelse, eftersom afgørelsen hverken berigtiger eller tilbageviser de relevante argumenter, som parterne har fremført, navnlig hvad angår rækkevidden af konkurrenceklausulen.

d)

tilsidesættelse af princippet in dubio pro reo, eftersom Kommissionen lægger faktiske omstændigheder, der er ufordelagtige for sagsøgeren, som rejser relevante tvivl, og med hensyn til hvilke Kommissionen ikke er sikker, til grund.

e)

tilsidesættelse af de principper, som Kommissionen har forpligtet sig til at overholde, med hensyn til anvendelse af bøder, og som nærmere bestemt følger af punkt 13 i Kommissionens retningslinjer på området, ifdet Kommissionen har beregnet bødens størrelse for de fleste af markederne for elektronisk kommunikation uafhængig af, om de var beliggende på den iberiske halvø og uden at tage hensyn til, at den angivelige overtrædelse i hvert enkelt tilfælde ikke længere bestod efter den 29. oktober 2010.

f)

tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet, henset til omstændighederne i den foreliggende sag og de kriterier, som skal overholdes ved anvendelsen af bøder.


Top