Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR1669

Regionsudvalgets udtalelse om »Connecting Europe-faciliteten«

OJ C 277, 13.9.2012, p. 125–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 277/125


Regionsudvalgets udtalelse om »Connecting Europe-faciliteten«

2012/C 277/12

REGIONSUDVALGET

gør opmærksom på, at EU's politik for transport, energi og telekommunikation bør betragtes som et af de vigtigste redskaber til at øge byers og regioners konkurrenceevne og den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU;

støtter oprettelsen af den nye Connecting Europe-facilitet (CEF), der skal fungere som en fælles juridisk ramme og et samlet finansieringsinstrument på transport-, energi- og telekommunikationsområderne;

glæder sig over, at Kommissionen har koncentreret sig om at udfylde huller, fjerne flaskehalse og skabe de nødvendige forbindelser over grænserne, og over de nyskabende finansielle instrumenter, der indføres, og som skal sikre, at de offentlige midler udnyttes bedst muligt som løftestang for skabelse af større merværdi for borgerne i EU;

opfordrer til, at gennemførelsen sker i tæt samarbejde med medlemsstaterne, lokale og regionale myndigheder og aktører på området i overensstemmelse med nærhedsprincippet;

gør gældende, at CEF bør gennemføres i overensstemmelse med målene for både Europa 2020-strategien og samhørighedspolitikken, og således at midlerne anvendes på en måde, der supplerer og er forenelig med samhørighedsmidlerne;

insisterer på, at midlerne fordeles rimeligt mellem alle EU-medlemsstater og regioner, så de afspejler den særlige territoriale situation i EU;

beder Kommissionen om at præcisere, at de 10 mia. EUR, der skal overføres fra Samhørighedsfonden, skal fordeles i overensstemmelse med forordningen om Samhørighedsfonden, herunder de nationale kvoter, som medlemsstaterne er tildelt.

Ordfører

Ivan ŽAGAR (SI/PPE), borgmester i Slovenska Bistrica

Basisdokumenter

 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten

COM(2011) 665 final/3 – 2011/0302 (COD)

 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet

COM(2011) 659 final/2 – 2011/0301 (COD)

I.   POLITISKE ANBEFALINGER

REGIONSUDVALGET

Overordnet vurdering

1.

gør opmærksom på, at EU's politik for transport, telekommunikation og digitale faciliteter bør betragtes som et af de vigtigste redskaber til at øge byers og regioners konkurrenceevne, varers og personers fri bevægelighed, integrationen på det indre marked og den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i EU og dets forbindelser til resten af verden;

2.

glæder sig over Connecting Europe-facilitetens potentielle rolle i at fremme vækst og beskæftigelse og gøre Europa mere konkurrencedygtigt (1) og bifalder, at Kommissionen har koncentreret sig om at udfylde huller, fjerne flaskehalse og skabe de nødvendige forbindelser over grænserne;

3.

støtter oprettelsen af den nye Connecting Europe-facilitet (CEF), der skal fungere som en fælles juridisk ramme og et finansieringsinstrument på transport-, energi- og telekommunikationsområderne;

4.

opfordrer til, at gennemførelsen sker i tæt samarbejde med medlemsstaterne, lokale og regionale myndigheder og aktører på området i overensstemmelse med nærhedsprincippet;

5.

efterlyser en mere transparent, sammenhængende og forenklet tilgang til EU-finansiering, som kan tiltrække midler fra den private sektor, hvilket i dag er blevet nødvendigt for at nå EU's mål;

6.

gør gældende, at gennemførelsen af CEF også bør bidrage til at styrke målene for økonomisk, social og territorial samhørighed og bør knyttes sammen med samhørighedsmidlerne, så de supplerer og er forenelige med hinanden;

7.

bifalder Kommissionens forslag om at øremærke 10 mia. EUR af Samhørighedsfondens bidrag til CEF til at støtte gennemførelse af koordinerede transportinfrastrukturprojekter i TEN-T-basisnettet i samhørighedslandene; understreger behovet for i videst muligt omfang at respektere de nationale tildelinger under Samhørighedsfonden for at sikre gunstige finansielle støttevilkår, som fastlagt af Samhørighedsfonden, for alle typer støtteberettigede projekter, herunder grænseoverskridende vejprojekter;

8.

mener, at prioriteterne om intelligent, inklusiv og bæredygtig vækst, dvs. målene for Europa 2020-strategien, bør være retningsgivende for CEF-projekter;

9.

understreger, at det for mange medlemsstater er vanskeligt på egen hånd at udvikle komplekse transportinfrastrukturprojekter på tværs af grænserne, mens der på EU-niveau er en kritisk masse af krav om større synergi mellem de forskellige finansieringsprogrammer og politikområder, som skal sikre, at de offentlige midler udnyttes bedst muligt som løftestang for skabelse af større merværdi for borgerne i EU.

Juridiske rammer

REGIONSUDVALGET

CEF – Generel kontekst

10.

støtter oprettelsen af den nye Connecting Europe-facilitet, der skal fungere som en fælles juridisk ramme og et samlet finansieringsinstrument på transport-, energi- og telekommunikationsområderne;

11.

understreger, at vi i forbindelse med transportprojekter bør overveje sammenkoblingen med andre transportformer i trafikknudepunkter, f.eks. lufttransport, undergrundsbaner/metro osv. Der skal være adgang til hurtige bredbåndsnet og -tjenester, særligt i områder, der ikke er kommercielt attraktive som f.eks. tyndtbefolkede landdistrikter, hvor ikt kan lette leveringen af offentlige tjenester og bidrage til, at befolkningen bliver boende, og til den territoriale samhørighed;

12.

ønsker, at kriterierne for behandlingen af regioner med et andet udviklingsindeks præciseres, så de afspejler den særlige territoriale situation i EU, bl.a. i regioner med demografiske og naturbetingede handicap af alvorlig og permanent karakter og i regioner i den yderste periferi, og dækker regionerne i EU på en afbalanceret måde.

REGIONSUDVALGET

Sektormål

13.

støtter bestræbelserne på at fremme rene og bæredygtige transportsystemer, især jernbane- og søtransport, som er effektive og konkurrencedygtige transportformer, der skal udstyres med den rette infrastruktur og organiserede tjenester. For at sikre, at disse bæredygtige transportformer fungerer godt, er det også nødvendigt at udvikle logistiske knudepunkter inde i landet, som kan sikre den bedst mulige kombination af transportformer og hele systemets effektivitet;

14.

mener, at der må tages behørigt hensyn til de særlige forhold i en række områder i EU, herunder regioner i de nye medlemsstater, hvor infrastrukturen til dato er dårligt udbygget og ikke fået tilført tilstrækkelige midler, og især de steder hvor der kunne skabes stor merværdi for regionen, f.eks. knyttet til transport over grænserne;

15.

fremhæver behovet for i højere grad at sammenkoble energinet, skabe et velfungerende indre energimarked i EU, anerkende EU's uafhængighed på energiområdet som en af de centrale prioriteter for dette instrument og øge forsyningssikkerheden;

16.

understreger, at investeringer i bredbåndstelenet og infrastrukturplatforme for digitale tjenester er helt afgørende for at opfylde EU's digitale dagsorden og bidrage til EU's 2020-mål og for leveringen af offentlige tjenester i Europa.

REGIONSUDVALGET

Budgetspørgsmål

17.

bifalder etableringen af CEF-instrumentet og budgetrammen, som af hensyn til facilitetens effektivitet og dens løftestangseffekt for andre offentlige og private kilder til finansiering ikke må bringes i fare. Det advarer dog mod tiltag, der kunne have negative virkninger for strukturfondene;

18.

er i lyset af situationen på de finansielle markeder bekymret for den virkning og løftestangseffekt, CEF-finansieringsforanstaltningerne forventes at få for de regionale og lokale offentlige midler, der afsættes til infrastrukturinvesteringer;

19.

insisterer på, at midlerne fordeles rimeligt mellem alle EU-medlemsstater og regioner og under hensyntagen til kvaliteten og merværdien af CEF-støttede projekter om transport-, energi- og telekommunikationsnet i de svageste regioner, herunder dem, som lider under geografiske og naturbetingede handicap af permanent karakter, meget lav befolkningstæthed og til øområder, grænseoverskridende områder og bjergområder under behørig hensyntagen til de foreslåede projekters effektivitet og løftestangseffekt;

20.

beder Kommissionen om at præcisere, at de 10 mia. EUR, der skal overføres fra Samhørighedsfonden, skal fordeles i overensstemmelse med forordningen om Samhørighedsfonden, herunder de nationale kvoter, som medlemsstaterne er tildelt;

21.

henstiller, at kriterierne for at modtage støtte til administrative omkostninger bør udvides.

REGIONSUDVALGET

Finansieringsformer og finansielle bestemmelser

22.

bakker op om en mere transparent, sammenhængende og forenklet tilgang til EU-finansiering for at tiltrække midler fra den private sektor og beder derfor om, at også administrative omkostninger gøres støtteberettigede, hvorved man vil kunne nå målene mere effektivt. Det understreger, at nye finansieringskilder under ingen omstændigheder må erstatte traditionel EU-finansiering, men i stedet supplere denne;

23.

glæder sig over de nyskabende finansielle instrumenter, der indføres, navnlig brugen af EU-projektobligationer, som vil tiltrække private investorer og være incitament for offentlig-private partnerskaber i EU. Som situationen er på de finansielle markeder, bør det være Kommissionen, der garanterer disse obligationer;

24.

beder Kommissionen om at træffe foranstaltninger til opbygning af kapacitet til at bruge de nyskabende finansielle instrumenter, således at offentlige myndigheder, især regionale og lokale myndigheder, der ikke har den nødvendige ekspertise, får mulighed for at deltage. Udvalget glæder sig over, at forordningen om at sætte gang i pilotfasen af initiativet om EU-projektobligationer (2012-2013), der skal rejse op til 4,5 mia. EUR fra den private sektor til at finansiere vigtige strategiske infrastrukturprojekter, blev vedtaget den 6. juli 2012 (2). Udvalget støtter, at pilotfasen, såfremt den bliver en succes, efterfølges af en operationel fase i 2014-2020 inden for rammerne af EU's Connecting Europe-facilitet.

REGIONSUDVALGET

Tilskud

25.

bifalder, at arbejdsprogrammer bruges som instrumenter til fastlæggelse af, hvilken form for tilskud der anvendes til de specifikke foranstaltninger;

26.

mener, at definitionen af støtteberettigede udgifter under CEF kan være en væsentlig hindring for gennemførelsen af projekter. Datoerne for støtteberettigelse såvel som de specifikke omkostninger, der er støtteberettigede, såsom omkostninger til forberedelse, moms, der ikke kan genvindes, og køb af jord, bør derfor ændres;

27.

har forbehold over for bestemmelsen om, at alle ansøgninger om tilskud skal ledsages af en aftale udelukkende mellem de relevante medlemsstater. Regionsudvalget beder derfor om, at de lokale og regionale myndigheder inddrages i udvælgelsesprocessen, når det er hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med deres juridiske kompetencer;

28.

gør opmærksom på, at støttemodtagerne i lyset af den aktuelle situation for lokale og regionale myndigheder ikke vil kunne påbegynde arbejdet til tiden. Bestemmelserne om annullering af projekter bør derfor ikke være alt for skrappe, og perioden for gennemførelse bør være på tre år og ikke som foreslået af Kommissionen to år.

REGIONSUDVALGET

Offentlige indkøbsaftaler

29.

minder om, at de 10 mia. EUR fra Samhørighedsfonden, der skal øremærkes, skal forvaltes i henhold til reglerne om direkte forvaltning og ikke i henhold til »først til mølle«-princippet; understreger, at »først til mølle«-princippet risikerer at skabe en endnu større ubalance for samhørighedslandene, som på det administrative, menneskelige og økonomiske område skal tackle flere vanskeligheder, der kan være en hindring for, at visse medlemsstater og regioner kan fremlægge modne projekter;

30.

foreslår, at reglerne for at modtage støtte fra de 10 mia. EUR, der skal overføres fra Samhørighedsfonden, bør være i overensstemmelse med den forordning, der gælder for fonden.

REGIONSUDVALGET

Finansielle instrumenter

31.

henstiller med forbehold af kompetencefordelingen, at den finansielle støtte til projekter under niveauet for transeuropæiske net overholder nærhedsprincippet.

REGIONSUDVALGET

Programmering, gennemførelse og kontrol

32.

støtter de flerårige arbejdsprogrammer, som alle interessenter skal have kendskab til. I overensstemmelse med principperne om forvaltning på flere myndighedsniveauer bør partnere på alle niveauer inddrages i udarbejdelsen af arbejdsprogrammerne.

REGIONSUDVALGET

Forvaltning på flere niveauer

33.

understreger, at lokale og regionale myndigheder har det juridiske ansvar for mange af de områder, CEF dækker, og berøres direkte af de foreslåede foranstaltninger til finansiering af transeuropæisk transport-, energi- og telekommunikationsinfrastruktur. Det er derfor strengt nødvendigt, at principperne om forvaltning på flere niveauer respekteres, så man sikrer en afbalanceret territorial udvikling;

34.

bemærker, at CEF-forslaget ikke synes at rejse spørgsmål om dets overholdelse af nærhedsprincippet (3); minder om, at CEF-projekter pga. deres omfang og indvirkninger kan have en tværnational dimension, og at de derfor bør gennemføres på det mest hensigtsmæssige plan: europæisk, nationalt, regionalt eller lokalt;

35.

står fast på, at regionale og lokale myndigheder og andre relevante interessenter skal inddrages i medlemsstaternes beslutningstagning og planlægning vedrørende CEF's vejledende liste over projekter, som potentielt kan finansieres;

36.

insisterer på, at de lokale og regionale myndigheder orienteres så tidligt som muligt om CEF-forslag, og at deres inddragelse i forberedelsen af projekter og i de territoriale udviklingsstrategier aktivt støttes. Endvidere er det meget vigtigt, at alle interessenter i de enkelte regioner samarbejder om udarbejdelsen og gennemførelsen af fremtidige CEF-projekter;

37.

er af den opfattelse, at der inden udgangen af 2012 må udvikles strategiske foranstaltninger, der kan tilskynde regionale og nationale myndigheder til at udarbejde listerne over foreslåede investeringer i energi og telekommunikation, da det kun er med en sådan fremgangsmåde, at de enkelte medlemsstater vil have nok tid til at udarbejde deres projektdokumentation.

REGIONSUDVALGET

Forvaltning og gennemførelse

38.

understreger, at nye teknologier (f.eks. infrastruktur til alternative brændstoffer) har højere adgangsbarrierer end traditionel infrastruktur såsom veje og jernbaner, og at der derfor skal være mulighed for tilskud på op til 50 % i stedet for 20 %;

39.

betoner, at det forvaltningsorgan, som på vegne af Kommissionen har ansvaret for forvaltningen, i forbindelse med gennemførelsen af CEF bør arbejde tæt sammen med andre relevante offentlige myndigheder. Ekstraomkostninger til etablering og drift af organet bør undgås;

40.

understreger, at der er behov for at præcisere reglerne for CEF-midlerne i de tilfælde, hvor partnere fra forskellige medlemsstater ikke kan nå til enighed om gennemførelsen af et projekt;

41.

foreslår derfor, at Kommissionen analyserer, hvordan EGTS kan anvendes hensigtsmæssigt til at overvinde eventuelle vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen af grænseoverskridende projekter, der kan henføres til forskellige nationale lovgivninger, og til at der anvendes forskellige finansieringskilder, som er omfattet af forskellige forordninger.

REGIONSUDVALGET

Overensstemmelse med andre EU-politikker – Samhørighedspolitikken

42.

betoner behovet for at sørge for sammenhæng mellem projekter finansieret med strukturfonds- og samhørighedsmidler og midler fra CEF og CEF's forventede virkninger på mindre projekter;

43.

beder Kommissionen om at fastlægge klare foranstaltninger, som sikrer, at strukturfondsforordningerne er samordnede og overensstemmende, særligt for så vidt angår udarbejdelsen af den fælles strategiske ramme og partnerskabskontrakter, men også vedrørende reglerne for støtteberettigelse og eventuelle overlapninger mellem finansierede projekter;

44.

henleder opmærksomheden på virkningerne af CEF for den territoriale planlægning og de regionale og lokale udviklingsstrategier og støtter foranstaltninger til opbygning af kapacitet, så de regionale og lokale myndigheder får gode muligheder for at fremlægge modne projekter til finansiering via CEF;

45.

henstiller, at de operationelle programmer og bestemmelser for programperioden 2014-2020 godkendes i tide, så projekterne kan iværksættes fra starten af 2014.

REGIONSUDVALGET

Almindelige og afsluttende bestemmelser

46.

støtter Kommissionens forslag om at gå over til en mere resultatorienteret tilgang ved at anvende klare og målbare mål og resultatindikatorer, der er fastsat på forhånd. Der skal fastlægges nogle få klare og pålidelige indikatorer. Disse indikatorer skal være generelle, rimelige, forholdsmæssige og baseret på princippet om ligebehandling. De lokale og regionale myndigheder må derfor have adgang til værktøjer til strategisk planlægning, således at de ikke pålægges en ekstra administrativ byrde forbundet med indberetning, hvilket skaber behov for en evaluering, der omfatter virkningerne for den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed;

47.

opfordrer medlemsstaterne til i højere grad at benytte sig af den tekniske hjælp, der er til rådighed for de operationelle programmer for at forbedre de lokale og regionale institutioners og øvrige deltageres kapacitet til at udnytte EU-midler. Særligt i forhold til CEF-instrumentet er det vigtigt, at de mindre udviklede medlemsstater også benytter sig af den tekniske bistand, der er til rådighed, når de udarbejder kvalitetsprojekter, således at de bliver ligeværdige ansøgere sammenlignet med de øvrige medlemsstater, når de indsender projektforslag til EU-finansiering;

48.

ønsker en mere detaljeret definition, hvad angår udarbejdelse af projektdokumentation, forberedelse af projekter, iværksættelse af procedurer og ansøgningerne fra de enkelte deltagere (fordeling af opgaver mellem nationale institutioner og regionale og lokale myndigheder) inden for rammerne af CEF-instrumentet.

II.   FORSLAG TIL ÆNDRINGER

COM(2011) 665 final/3

Ændringsforslag 1

Ny betragtning tilføjes efter betragtning 2

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

 

Begrundelse

Europas sociale og territoriale samhørighed afhænger i høj grad af EU's evne til at opnå balance mellem forskellige områder og sørge for gode forbindelser derimellem. Når der i Europas regioner planlægges store miljømæssigt bæredygtige transportnet, må der ikke blot tages hensyn til behovet for at forbinde allerede udviklede områder: Selve kommunikationsforbindelserne må give en saltvandsindsprøjtning til de områder, der er socioøkonomisk dårligst stillede. Gennemførelsen af Connecting Europe-faciliteten bør desuden være et vigtigt aspekt i den fysiske planlægning og den interregionale balance.

Ændringsforslag 2

Artikel 3, litra a)

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Den skal bidrage til en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst ved at udvikle moderne og højtydende transeuropæiske net og således tilvejebringe fordele for hele Den Europæiske Union med hensyn til konkurrenceevne og økonomisk, social og territorial samhørighed i det indre marked og skabe gunstigere vilkår for private og offentlige investeringer dels med en kombination af finansielle instrumenter og direkte støtte fra Unionen og dels ved at udnytte synergieffekten på tværs af sektorer.

Den skal bidrage til en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst ved at udvikle moderne og højtydende transeuropæiske net og således tilvejebringe fordele for hele Den Europæiske Union med hensyn til konkurrenceevne og økonomisk, social og territorial samhørighed i det indre marked og skabe gunstigere vilkår for private og offentlige investeringer dels med en kombination af finansielle instrumenter og direkte støtte fra Unionen og dels ved at udnytte synergieffekten på tværs af sektorer.

[…]

[…]

Begrundelse

Se punkt 12.

Ændringsforslag 3

Artikel 5, stk. 2

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Connecting Europe-facilitetens finansielle rammer kan dække udgifter til forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, som er nødvendige for at forvalte programmet og opfylde dets mål, bl.a. undersøgelser og ekspertmøder, for så vidt de hænger sammen med denne forordnings generelle mål, samt udgifter i tilknytning til it-net, der fokuserer på databehandling og -udveksling, tillige med alle øvrige udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen har afholdt til forvaltning af programmet.

Connecting Europe-facilitetens finansielle rammer kan dække udgifter til forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter , som er nødvendige for at forvalte programmet og opfylde dets mål, bl.a. undersøgelser og ekspertmøder, for så vidt de hænger sammen med denne forordnings generelle mål, samt udgifter i tilknytning til it-net, der fokuserer på databehandling og -udveksling, tillige med alle øvrige udgifter til teknisk og administrativ bistand, som Kommissionen har afholdt til forvaltning af programmet.

[…]

[…]

Begrundelse

Se punkt 22.

Ændringsforslag 4

Artikel 7, stk. 2

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

På transportområdet er det alene aktioner, der bidrager til projekter af fælles interesse i henhold til forordning (EU) nr. XXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne], og programstøtteaktioner, som er berettigede til finansiel støtte fra Unionen i form af offentlige indkøbsaftaler og finansielle instrumenter efter denne forordning. Det er alene følgende aktioner, som kan komme i betragtning til at modtage finansiel støtte fra Unionen i form af et tilskud i henhold til denne forordning:

På transportområdet er det alene aktioner, der bidrager til projekter af fælles interesse i henhold til forordning (EU) nr. XXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne], og programstøtteaktioner, som er berettigede til finansiel støtte fra Unionen i form af offentlige indkøbsaftaler og finansielle instrumenter efter denne forordning. Det er alene følgende aktioner, som kan komme i betragtning til at modtage finansiel støtte fra Unionen i form af et tilskud i henhold til denne forordning:

a)

aktioner til fuldførelse af hovednettet ifølge kapitel III i forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne], herunder ibrugtagning af nye teknologier og innovation i henhold til artikel 39 i forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne]

a)

aktioner til fuldførelse af hovednettet ifølge kapitel III i forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne], herunder ibrugtagning af nye teknologier og innovation i henhold til artikel 39 i forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne]

b)

undersøgelser i relation til projekter af fælles interesse, jf. artikel 8, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne]

c)

aktioner til støtte for projekter af fælles interesse, jf. artikel 8, stk. 1, litra a) og d), i forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne]

c)

undersøgelser i relation til projekter af fælles interesse, jf. artikel 8, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne]

d)

aktioner til støtte for trafikstyringssystemer i overensstemmelse med artikel 37 i forordning (EU) nr. XXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne]

d)

aktioner til støtte for projekter af fælles interesse, jf. artikel 8, stk. 1, litra a) og d), i forordning (EU) nr. XXXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne]

e)

aktioner til støtte for godstransporttjenester i overensstemmelse med artikel 38 i forordning (EU) nr. XXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne]

e)

aktioner til støtte for trafikstyringssystemer i overensstemmelse med artikel 37 i forordning (EU) nr. XXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne]

f)

aktioner til at mindske støj fra godstransport ved efterfølgende tilpasning af eksisterende rullende materiel

f)

aktioner til støtte for godstransporttjenester i overensstemmelse med artikel 38 i forordning (EU) nr. XXX/2012 [TEN-T-retningslinjerne]

g)

programstøtteaktioner.

g)

aktioner til at mindske støj fra godstransport ved efterfølgende tilpasning af eksisterende rullende materiel

 

h)

programstøtteaktioner.

[…]

[…]

Ændringsforslag 5

Artikel 7, stk. 4

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

På telekommunikationsområdet skal alle aktioner, der bidrager til gennemførelsen af projekter af fælles interesse, og programstøtteforanstaltninger, der er fastsat i bilaget til forordning (EU) nr. XXXX/2012 [INFSO-retningslinjer], være berettiget til at modtage finansiel støtte fra Unionen i form af tilskud, offentlige indkøbsaftaler og finansielle instrumenter i henhold til denne forordning.

På telekommunikationsområdet skal alle aktioner, der bidrager til gennemførelsen af projekter af fælles interesse, og programstøtteforanstaltninger, der er fastsat i bilaget til forordning (EU) nr. XXXX/2012 [INFSO-retningslinjer], være berettiget til at modtage finansiel støtte fra Unionen i form af tilskud, offentlige indkøbsaftaler og finansielle instrumenter i henhold til denne forordning.

Begrundelse

Ifølge artikel 2, stk. 9, i forslaget til forordning skal offentlige organer også kunne komme i betragtning som (direkte) støttemodtagere. Dette bifaldes. De midler, der er til rådighed, bør også stå til rådighed for medlemsstaterne og regionerne for at finansiere støtteprogrammer for bredbånd.

Ændringsforslag 6

Artikel 8, stk. 2

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Udgifter kan være støtteberettigede fra den dato, hvor en anmodning om finansiel støtte er forelagt. [Udgifter til aktioner som følge af projekter, der er opført i det første flerårige program kan være støtteberettigede fra den 1. januar 2014].

Udgifter kan være støtteberettigede fra den dato, hvor en anmodning om finansiel støtte er forelagt. [Udgifter til aktioner som følge af projekter, der er opført i det første flerårige program kan være støtteberettigede fra den 1. januar 2014].

 

Begrundelse

Se punkt 26.

Ændringsforslag 7

artikel 8, stk. 6

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Udgifter til køb af jord er ikke en støtteberettiget omkostning.

Udgifter til køb af jord er en støtteberettiget omkostning .

Begrundelse

Se punkt 26.

Ændringsforslag 8

Artikel 8, stk. 7

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Moms er ikke en støtteberettiget omkostning.

Moms er en støtteberettiget omkostning.

Begrundelse

Se punkt 26.

Ændringsforslag 9

Artikel 9, stk. 1

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Forslag kan indgives af en eller flere medlemsstater, internationale organisationer, fællesforetagender eller offentlige eller private foretagender eller organer, der er etableret i medlemsstaterne.

Forslag kan indgives af en eller flere medlemsstater, internationale organisationer, fællesforetagender, eller offentlige eller private foretagender eller organer, der er etableret i medlemsstaterne.

Begrundelse

Se punkt 27.

Ændringsforslag 10

Artikel 10, stk. 2, litra b)

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

for tilskud til anlægsarbejder:

i)

banetrafik og indlandsskibsfart: størrelsen af Unionens finansielle støtte må ikke overstige 20 % af destøtteberettigede omkostninger; finansieringssatsen kan forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der specifikt vedrører flaskehalse; finansieringssatsen kan forhøjes til 40 % for foranstaltninger, der specifikt vedrører grænsekrydsende strækninger

for tilskud til anlægsarbejder:

i)

banetrafik og indlandsskibsfart: størrelsen af Unionens finansielle støtte må ikke overstige 20 % af destøtteberettigede omkostninger; finansieringssatsen kan forhøjes til 30 % for foranstaltninger, der specifikt vedrører flaskehalse; finansieringssatsen kan forhøjes til 40 % for foranstaltninger, der specifikt vedrører grænsekrydsende strækninger

[…]

[…]

Begrundelse

I visse lande som f.eks. Spanien skal der gøres en større indsats for at nå de europæiske standarder for jernbaneinteroperabilitet på grund af udgangssituationen med bl.a. en anden sporvidde og et andet elektrificeringssystem. Det er i denne forbindelse afgørende at prioritere foranstaltninger, der giver en effektiv start for interoperabilitetsindsatsen med fremkomsten af nye operatører fra forretningssiden af transport- og logistiksektorerne, der skal benytte de net, der bliver skabt, forsyningen med det bedste rullende materiel osv. Vi mener derfor, at en fremskyndet indførelse af tekniske løsninger som en »tredje skinne« (tre skinner pr. spor, der gør det muligt at køre med to sporvidder) på eksisterende linjeføringer vil skabe interoperable transporttjenester, uden at man skal vente på færdiggørelsen af korridorer, der er specielt designet til disse standarder, hvilket ville betyde, at disse tjenester først ville begynde efter 2020. Sådanne tiltag bør betragtes som forløbere for opnåelsen af fuld interoperabilitet for de fremtidige korridorer, som vil blive gennemført på længere sigt, og de bør derfor prioriteres af finansieringsinstrumenterne. En løsning kunne være at give disse tiltag samme status som de grænseoverskridende strækninger. Dette forslag er under alle omstændigheder i tråd med punkt 17 under politiske anbefalinger, eftersom Spanien på jernbaneområdet er en af de »svageste regioner og regioner med de fleste problemer« på grund af landets anderledes sporvidde. Det er også på linje med punkt 26, da Spanien hører til gruppen af »regioner, der halter bagefter«, hvad angår landets almindelige jernbanenet pga. den anderledes sporvidde.

Ændringsforslag 11

Artikel 10, stk. 4, litra a)

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

aktioner inden for bredbåndsnet: størrelsen af Unionens finansielle støtte må ikke overstige 50 % af de støtteberettigede omkostninger

aktioner inden for bredbåndsnet: størrelsen af Unionens finansielle støtte må ikke overstige % af de støtteberettigede omkostninger

Begrundelse

Anlæg af bredbåndsnet i tyndt befolkede områder kræver store økonomiske investeringer, og de økonomiske aktører har kun lille eller slet ingen interesse i at udvide deres kommercielle aktiviteter i disse områder. Under hensyntagen til den foreslåede medfinansieringssats vil det derfor blive vanskeligt for sektoren for elektronisk kommunikation at opfylde målene i den digitale dagsorden for Europa med hensyn til at levere bredbåndsadgang.

Ændringsforslag 12

Artikel 10, stk. 5

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Ovennævnte medfinansieringssatser kan øges med op til 10 procentpoint for aktioner, som har synergivirkninger på tværs af sektorer, medvirker til at opfylde klimamålene, øger modstandsdygtigheden over for klimaændringer, eller nedbringer drivhusgasudledninger. Denne stigning bør ikke gælde for medfinansieringssatser, der er omhandlet i artikel 11.

Ovennævnte medfinansieringssatser kan øges med op til 10 procentpoint for aktioner, som har synergivirkninger på tværs af sektorer, medvirker til at opfylde klimamålene, øger modstandsdygtigheden over for klimaændringer, eller nedbringer drivhusgasudledninger. Denne stigning bør ikke gælde for medfinansieringssatser, der er omhandlet i artikel 11.

Begrundelse

Man må indføre en differentieret behandling af regionerne, både for de mindre udviklede regioner og for regioner med demografiske og naturbetingede ulemper af alvorlig og permanent karakter, da alle disse kriterier berører den regionale udvikling og bør tages ligeligt i betragtning ved vurderingen af medfinansieringssatserne. Kommissionen har således i sit forslag til forordning for Den Europæiske Regionaludviklingsfond for den næste programmeringsperiode på grundlag af EUF-traktatens artikel 174 inkluderet særlige bestemmelser for at sikre, at der tages særligt hensyn til vanskelighederne for regioner med disse territoriale karakteristika.

Ændringsforslag 13

Artikel 11, stk. 2

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Denne forordnings gældende regler for transportsektoren anvendes på disse særlige indkaldelser. Ved gennemførelsen af disse indkaldelser gives der størst mulig prioritet til projekter, der overholder de nationale tildelinger i henhold til Samhørighedsfonden.

Denne forordnings gældende regler for transportsektoren anvendes på disse særlige indkaldelser. Ved gennemførelsen af disse indkaldelser de nationale tildelinger i henhold til Samhørighedsfonden .

Begrundelse

Se punkt 7.

Ændringsforslag 14

Artikel 12, stk. 1

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Undtagen i behørigt begrundede tilfælde annullerer Kommissionen finansiel støtte til aktioner, der ikke er påbegyndt inden et år efter den startdato for foranstaltningen, der er fastsat i betingelserne for støttetildelingen.

Undtagen i behørigt begrundede tilfælde annullerer Kommissionen finansiel støtte til aktioner, der ikke er påbegyndt inden år efter den startdato for foranstaltningen, der er fastsat i betingelserne for støttetildelingen.

Begrundelse

Dette garanterer den større fleksibilitet, som støttemodtagerne har brug for, for at overvinde hindringer for gennemførelsen.

Ændringsforslag 15

Artikel 12, stk. 2, litra c)

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

efter en evaluering af fremskridt i henseende til projektet, navnlig i tilfælde af alvorlige forsinkelser af aktionens gennemførelse.

efter en evaluering af fremskridt i henseende til projektet, navnlig i tilfælde af alvorlige forsinkelser af aktionens gennemførelse.

Begrundelse

Se punkt 28.

Ændringsforslag 16

Artikel 12, stk. 3

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Kommissionen kan forlange den tildelte finansielle støtte tilbagebetalt, hvis aktionen, som støtten var tiltænkt, ikke er gennemført inden to år fra den slutdato, der er fastsat i betingelserne for støttetildelingen.

Kommissionen kan forlange den tildelte finansielle støtte tilbagebetalt, hvis aktionen, som støtten var tiltænkt, ikke er gennemført inden år fra den slutdato, der er fastsat i betingelserne for støttetildelingen.

Begrundelse

Se punkt 28.

Ændringsforslag 17

Artikel 12, stk. 4

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Inden Kommissionen træffer nogen af de i stk. 1, 2 og 3 nævnte afgørelser, undersøger den den konkrete sag og underretter de berørte støttemodtagere herom, således at de får mulighed for at fremsætte deres bemærkninger inden for en given frist.

Inden Kommissionen træffer nogen af de i stk. 1, 2 og 3 nævnte afgørelser, undersøger den den konkrete sag og underretter de berørte støttemodtagere herom, således at de får mulighed for at fremsætte deres bemærkninger inden for en frist .

Begrundelse

Se punkt 28.

Ændringsforslag 18

Artikel 17, stk. 1

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Kommissionen skal vedtage flerårige og årlige arbejdsprogrammer for hver sektor. Kommissionen kan også vedtage flerårige og årlige arbejdsprogrammer, som dækker mere end en sektor. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 24, stk. 2.

Kommissionen skal vedtage flerårige og årlige arbejdsprogrammer for hver sektor. Kommissionen kan også vedtage flerårige og årlige arbejdsprogrammer, som dækker mere end en sektor. Sådanne gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 24, stk. 2.

Begrundelse

Se punkt 32.

Ændringsforslag 19

Artikel 17, nyt stk. 8

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

 

Begrundelse

Nye teknologier (som f.eks. infrastruktur til alternative brændstoffer) har højere adgangsbarrierer end traditionel infrastruktur såsom veje og jernbaner. De indgår i de nye TEN-T-retningslinjer, men der mangler finansieringsbetingelser i CEF. Den slags projekter er vanskeligere at finansiere. Omvendt fremmer de uafhængigheden af olie og målene i hvidbogen om transport om inden 2030 at halvere andelen af køretøjer i byerne, der kører på traditionelle brændstoffer. Vi føler derfor ikke, at det hænger sammen, at tilskud til innovation på transportområdet er begrænset til 20 %, dvs. det laveste niveau.

Ændringsforslag 20

Artikel 17, nyt stk. 9

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

 

Ændringsforslag 21

Artikel 26, stk. 1

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Senest medio 2018 udarbejder Kommissionen en evalueringsrapport om opfyldelsen af målene for alle foranstaltninger (resultater og virkninger), effektiviteten af ressourceudnyttelsen og den europæiske merværdi, med henblik på at der træffes en afgørelse om videreførelse, ændring eller suspension af foranstaltningerne. Evalueringen skal desuden omfatte mulighederne for forenkling, intern og ekstern sammenhæng, den fortsatte relevans af alle mål samt foranstaltningers bidrag til Unionens prioriterede mål om en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Den skal også tage hensyn til resultaterne af evalueringen af de tidligere foranstaltningers virkninger på lang sigt.

Senest medio 2018 udarbejder Kommissionen en evalueringsrapport om opfyldelsen af målene for alle foranstaltninger (resultater og virkninger), effektiviteten af ressourceudnyttelsen og den europæiske merværdi, med henblik på at der træffes en afgørelse om videreførelse, ændring eller suspension af foranstaltningerne. Evalueringen skal desuden omfatte mulighederne for forenkling, intern og ekstern sammenhæng, den fortsatte relevans af alle mål samt foranstaltningers bidrag til Unionens prioriterede mål om en intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Den skal også tage hensyn til resultaterne af evalueringen af de tidligere foranstaltningers virkninger på lang sigt.

Begrundelse

Se punkt 46.

Bruxelles, den 19. juli 2012.

Mercedes BRESSO

Formand for Regionsudvalget


(1)  Denne rolle blev fremhævet i konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 28.-29. juni 2012 (side 11 »De europæiske politikkers bidrag til vækst og beskæftigelse«).

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet.

(3)  Regionsudvalgets udtalelse om CEF tager hensyn til høringen af Regionsudvalgets Netværk til Overvågning af Nærhedsprincippet. Rapporten fra høringen findes på Regionsudvalgets hjemmeside: http://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx.


Top