Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR1667

Regionsudvalgets udtalelse om »EU's finansielle instrumenter for retlige anliggender og unionsborgerskab«

OJ C 277, 13.9.2012, p. 43–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 277/43


Regionsudvalgets udtalelse om »EU's finansielle instrumenter for retlige anliggender og unionsborgerskab«

2012/C 277/06

REGIONSUDVALGET

mener, at de foreslåede programmer er vigtige instrumenter for gennemførelsen af EU's politikker på områderne retlige anliggender, rettigheder og unionsborgerskab;

vurderer, at forslagene er forenelige med nærhedsprincippet, dels fordi de relevante indsatsområder gives en stærk grænseoverskridende dimension, dels på grund af bestemmelserne om virkeliggørelsen af det europæiske område for retlige anliggender og rettigheder, som kræver mekanismer for tværnationalt samarbejde og netværkssamarbejde mellem de berørte aktører, hvilket er mål, der ikke normalt kan opfyldes effektivt med isolerede indsatser i de enkelte medlemsstater;

er af den opfattelse, at overslagene i den flerårige finansielle ramme 2014-2020 vil tilføre aktionerne en merværdi på EU-niveau med det sigte at udvide det europæiske retsområde og i højere grad fremme og beskytte de rettigheder, borgerne er tildelt i medfør af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og EU's charter om grundlæggende rettigheder;

gentager sit tilsagn om og sin vilje til at forsvare området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og fremme unionsborgerskabet;

beder Kommissionen og medlemsstaterne om i videst muligt omfang at inddrage de lokale og regionale myndigheder i gennemførelsen af programmerne og især i udarbejdelsen og udviklingen af de årlige arbejdsprogrammer;

foreslår, at en repræsentant for Regionsudvalget kan tilknyttes høringsproceduren.

Ordfører

Giuseppe VARACALLI (IT/ALDE), borgmester i Gerace

Basisdokumenter

 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for rettigheder og unionsborgerskab for perioden 2014 til 2020

COM(2011) 758 final

 

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet for retlige anliggender for perioden 2014 til 2020

COM(2011) 759 final

 

Forslag til Rådets forordning om oprettelse af programmet “Europa for Borgerne” for perioden 2014-2020

COM(2011) 884 final

I.   POLITISKE ANBEFALINGER

REGIONSUDVALGET

Generelle bemærkninger

1.

mener, at de foreslåede programmer er vigtige instrumenter for gennemførelsen af EU's politikker på områderne retlige anliggender, rettigheder og unionsborgerskab. Der er således tale om programmer, der har det overordnede mål at støtte aktiviteter i medlemsstaterne for at øge bevidstheden om EU's lovgivning og politikker og fremme disses gennemførelse i medlemsstaterne. Ligeledes skal programmerne fremme samarbejdet på tværs af landegrænser og give større viden om eventuelle problemer på de pågældende indsatsområder med det formål at sikre, at politikkerne og reglerne udarbejdes på grundlag af konkrete data. Især Europa for borgerne-programmet sigter mod at fremme udviklingen af et unionsborgerskab;

2.

vurderer, at forslagene er forenelige med nærhedsprincippet, dels fordi de relevante indsatsområder gives en stærk grænseoverskridende dimension, dels på grund af bestemmelserne om virkeliggørelsen af det europæiske område for retlige anliggender og rettigheder, som kræver mekanismer for tværnationalt samarbejde og netværkssamarbejde mellem de berørte aktører, hvilket er mål, der ikke normalt kan opfyldes effektivt med isolerede indsatser i de enkelte medlemsstater;

3.

vurderer, at forslagene også er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, da det frem for alt har konstateret, at deres form og indhold objektivt opfylder de krav, der kan tænkes at være nødvendige for at nå de opstillede mål. Endvidere ser det ud som om, de samlede finansielle bevillinger til de tre programmer er tilstrækkelige til, at programmerne kan gennemføres med den ønskede virkning, bl.a. fordi bevillingerne helt rigtigt er i samme størrelsesorden som bevillingerne til de gældende programmer for de samme indsatsområder, og det desuden udtrykkeligt er angivet, at de kan forhøjes ved tiltrædelse af en ny medlemsstat;

4.

mener, at konsekvensanalyserne, som ledsager forslagene, er tilstrækkeligt underbyggede og fuldstændige, hvilket udvalget af hensyn til den generelle forbedring af lovgivningen værdsætter, og bl.a. tilskriver, at Kommissionen også i den forberedende fase hørte de berørte aktører, og at resultaterne heraf er indgået i konsekvensanalyserne, samt at de lokale og regionale myndigheder ligeledes er blevet hørt i forskelligt omfang;

5.

er af den opfattelse, at overslagene i den flerårige finansielle ramme 2014-2020 vil tilføre aktionerne en merværdi på EU-niveau med det sigte at udvide det europæiske retsområde og i højere grad fremme og beskytte de rettigheder, borgerne er tildelt i medfør af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og EU's charter om grundlæggende rettigheder;

6.

håber, at programmerne fortsat vil bidrage til, at borgerne løbende får en bedre forståelse af EU, særligt ved at anspore dem til at deltage aktivt, og til en betydelig styrkelse af bevidstheden;

7.

håber, at gennemførelsen af programmet for rettigheder og unionsborgerskab (med det specifikke mål “at bidrage til at fremme udøvelsen af de rettigheder, der følger af unionsborgerskabet”) og Europa for borgerne-programmet (med det generelle mål at “… fremme kapacitet til aktivt medborgerskab på EU-plan” og det specifikke mål “Fremme af demokratisk engagement og aktivt medborgerskab på EU-plan”) vil give borgerne i EU større viden om den mulighed, de for nylig har fået i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 211/2011 af 16. februar 2011 om borgerinitiativer, for at fremsætte forslag om lovinitiativer over for Kommissionen om spørgsmål, hvor EU har kompetence. Disse initiativer kan tillige fremsættes og støttes af organisationer;

8.

gentager sit tilsagn om og sin vilje til at forsvare området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og fremme unionsborgerskabet;

9.

mener med særlig henvisning til programmet for rettigheder og unionsborgerskab, at det af hensyn til ligestillingsaspektet er nødvendigt på passende og effektiv vis at gennemføre anvisningerne i forordningsforslagets betragtning 12 om videreførelsen og udviklingen af de tre tidligere programmer, navnlig særprogrammet om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder og om beskyttelse af ofre og risikogrupper (Daphne III-programmet) og afsnittene “ligestilling mellem mænd og kvinder” og “ikke-forskelsbehandling og forskelligartethed” i fællesskabsprogrammet for beskæftigelse og social solidaritet – Progress og artikel 4 (Specifikke mål), litra b), navnlig det specifikke mål om forbud mod forskelsbehandling på grund af køn og princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder;

10.

støtter i princippet forslaget om, at de seks operative programmer for perioden 2007-2013 erstattes af to programmer, og mener, at de færre programmer kan gøre forvaltningen af de foreslåede aktioner hurtigere og mere effektiv og sikre den ønskede bedre fokus i finansieringen og forebyggelse af geografisk uligevægt under de gældende programmer, som Kommissionen har peget på i de finansieringsoversigter, der er vedlagt forslagene;

11.

beder Kommissionen og medlemsstaterne om i videst muligt omfang at inddrage de lokale og regionale myndigheder i gennemførelsen af programmerne og især i udarbejdelsen og udviklingen af de årlige arbejdsprogrammer;

12.

er positiv over for forslaget om, at private organisationer også skal have mulighed for at benytte sig af de foreslåede aktioner, og anbefaler bl.a. derfor, at Kommissionen bestræber sig på at finjustere mekanismerne til forudgående kontrol af anmodningernes kvalitet yderligere;

13.

understreger, at de vigtigste problemstillinger knyttet til området med frihed, sikkerhed og retfærdighed er af særlig interesse for de lokale og regionale myndigheder, først og fremmest fordi de indvirker direkte på hverdagen for borgerne i EU og på de lokale og regionale myndigheders opgaver, men også fordi de lokale og regionale myndigheder har mange nøglekompetencer inden for politikker, der hører ind under området for frihed, sikkerhed og retfærdighed;

14.

understreger, at subsidiaritet og nærhed til borgerne og beboerne betyder, at de lokale og regionale myndigheder har direkte føling med borgernes bekymringer og forventninger, og det lykkes derfor ofte de lokale institutioner at iværksætte innovative og velegnede løsninger for borgerne;

15.

gør med særlig henvisning til Europa for borgerne-programmet opmærksom på, at venskabsbyaftaler, som udtrykkeligt fremmes under programmet, har banet vej for en meget værdifuld erfaringsudveksling mellem samfund i forskellige geografiske områder og gjort det muligt at eksperimentere med initiativer, der har været en succes, og hvorigennem myndighederne også selv kan fremme og formidle unionsborgerskab;

16.

bakker op om muligheden for, at alle offentlige organer, herunder lokale og regionale myndigheder, kan få adgang til programmerne, sådan som det foreslås i alle tre forordningsforslag. Udvalget bemærker dog, at ansøgningsprocedurerne ikke må være alt for tunge særligt under hensyntagen til den påtænkte komplementaritet mellem programmerne og den deraf følgende helt rigtige mulighed for at trække på ressourcer fra flere programmer, så længe finansieringen dækker forskellige udgiftsposter;

17.

bekræfter som i tidligere udtalelser, at det er enigt i programmernes mål og forsikrer desuden, at det løbende vil arbejde for at fremme deres anvendelse i nabolande via sine organer for samarbejde (arbejdsgrupper, blandede rådgivende udvalg, Corleap, ARLEM) i overensstemmelse med de relevante samarbejdsaftaler og i samarbejde med Kommissionen;

18.

understreger, at virkeliggørelsen af et ægte område for frihed, sikkerhed og retfærdighed for borgerne er af særlig betydning i en verden med stadig større mobilitet, og i tråd med udvalgets langvarige indsats for at fremme et system for beskyttelse af grundlæggende rettigheder på flere niveauer glæder det sig over fremskridtene hen imod virkeliggørelsen af et område for frihed, sikkerhed og retfærdighed med borgerne i centrum;

19.

mener, at det til enhver tid er nødvendigt at finde en rimelig balance mellem spørgsmålene om sikkerhed og beskyttelse af rettigheder og grundlæggende friheder ved hjælp af sammenhængende instrumenter i området for frihed, sikkerhed og retfærdighed. Der er ingen tvivl om, at Europa her har nogle solide lovrammer for beskyttelse af menneskerettighederne, som i praksis hele tiden må forbedres, således at den faktiske udøvelse af disse rettigheder er garanteret;

20.

finder det positivt, at de tre programmer trods deres forskelligheder samlet set medvirker til at bevidstgøre borgerne om den europæiske dimension af deres statsborgerskab som et instrument for inddragelse i den europæiske integrationsproces og konsolidering af det europæiske demokrati;

21.

gentager nogle af overvejelserne i den nyligt vedtagne udtalelse om den nye flerårige finansielle ramme efter 2013, hvor behovet for tilstrækkelige ressourcer til fremme af grundlæggende rettigheder, demokrati og borgernes deltagelse med henblik på at skabe et unionsborgerskab blev understreget. Det gjorde endvidere gældende, at det er af allerstørste vigtighed, at Europa for borgerne-programmet har fokus på partnerskaber, der kan understøtte civilsamfundet på EU-niveau, og bemærkede, at EU's sikkerhed hænger tæt sammen med fremme af demokrati, gode styreformer og retsstatsprincippet i tredjelande, og at det er en opgave for EU at fremme disse værdier på verdensplan;

22.

gør opmærksom på, at det tidligere har fremhævet, at de forskellige former for territorialt samarbejde bør støttes med henblik på at gennemføre projekter og iværksætte foranstaltninger, der skal gøre unionsborgerskabet effektivt, og som kan medvirke til at fjerne hindringer og administrative og bureaukratiske byrder bl.a. gennem udbredelse af de mange eksempler på god praksis inden for grænseoverskridende tjenesteydelser, f.eks. på områderne for sundhed og flersprogethed;

23.

håber, at de foreslåede aktioner på disse grundlæggende områder vil blive prioriteret i de årlige arbejdsprogrammer, især i programmet for rettigheder og unionsborgerskab og Europa for borgerne-programmet;

24.

anerkender, at sammenlægningen af de tidligere seks programmer i to fremtidige programmer for henholdsvis retlige anliggender og rettigheder og unionsborgerskab og omformuleringen af Europa for borgerne-programmet kan gøre fastlæggelsen af prioriteter mere fleksibel i programmernes 6-årige løbetid, sænke omkostningerne til forvaltning på EU-niveau, mindske administrationen for modtagerne og gøre det muligt at tilpasse og effektivisere tværgående projekter, der fremmer forskellige af programmernes mål;

25.

understreger som i tidligere udtalelser, at der særligt i forhold til retlige anliggender er behov for at koordinere og integrere politikkerne for retlige og indre anliggender med EU's øvrige politikker, særligt udenrigspolitikken og den økonomiske og sociale politik, da en bedre koordinering af disse politikker uden tvivl vil gøre dem mere effektive samlet set;

26.

er enigt i at fremme af unionsborgerskabet har tværgående karakter og bør indarbejdes i andre EU-aktioner, hvorfor de planlagte synergier med førtiltrædelsesinstrumentet (IPA) er vigtige for at sikre, at de fremtidige borgere i EU er orienteret om unionsborgerskabet og har bedre kendskab til deres rettigheder og forpligtelser;

27.

håber derfor, at der vil blive iværksat konkrete løsninger, som gør det muligt at skabe komplementaritet og synergier mellem de foreslåede programmer og andre EU-instrumenter, og opfordrer Kommissionen til løbende at offentliggøre informationer om de foranstaltninger, der skal iværksættes for at garantere denne komplementaritet og synergi;

28.

er bekymret for, at de lokale og regionale myndigheder objektivt set ikke gives nok muligheder for effektivt at deltage i udformningen af de årlige arbejdsprogrammer og i evalueringen af i hvert fald to af de tre specifikke programmer. De lokale og regionale myndigheder må i alle faser af arbejdet med at skabe et Europa for borgerne inddrages i praksis, idet de er helt afgørende institutionelle niveauer for at garantere, at beslutningsprocesserne har større demokratisk legitimitet;

29.

beder derfor om, at det garanteres, at de lokale og regionale myndigheder via Regionsudvalget formelt deltager i udformningen af de årlige aktivitetsprogrammer for programmet for rettigheder og unionsborgerskab og Europa for borgerne-programmet;

30.

mener endvidere, at det kan yde et kvalificeret bidrag til de midtvejsrapporter og efterfølgende evalueringsrapporter af programmet for rettigheder og unionsborgerskab, som Kommissionen skal udarbejde, sådan som det udtrykkeligt er tilfældet, når det gælder Europa for borgerne-programmet, og beder derfor om, at der i forslaget til programmet for rettigheder og unionsborgerskab indarbejdes en specifik bestemmelse herom;

31.

opfordrer til, at målingen af, om de specifikke mål i programmet for rettigheder og unionsborgerskab nås, bl.a. foretages på basis af indsamlede kvalitative og kvantitative data om respekt for og udøvelse og gennemførelse af de pågældende rettigheder, idet udvalget ikke mener, at forslaget om europæisk opfattelse er en passende indikator for at måle resultater; henviser i den forbindelse også til aktiviteterne i EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder og Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder vedrørende udarbejdelsen af relevante indikatorer og sammenlignende undersøgelser;

32.

er enigt i, at de foreliggende forslag til programmer bør kunne spille en vigtig rolle gennem de planlagte oplysnings- og informationsaktiviteter for de europæiske borgere, ikke mindst for fuld adgang til informationer, som er en stadig vigtigere forudsætning for aktiv politisk deltagelse, og et princip som udvalget allerede tidligere har fremhævet, ligesom det har opfordret sine medlemmer til at arbejde for, at adgang til informationer reelt er garanteret i de enkelte medlemsstater;

33.

mener, at den påtænkte udveksling af personale i de nationale retsvæsener under programmet for retlige anliggender inden for de bredere rammer af det europæiske retlige netværk vil styrke den igangsatte proces hen imod gensidig anerkendelse af retssystemer og således også øge den gensidige tillid;

34.

giver derfor sin kraftige opbakning til forslaget om at finansiere uddannelsesaktiviteter for personale i retsvæsenet som anført i artikel 6 i forslaget til programmet for retlige anliggender, idet uddannelse og viden er helt afgørende for at skabe et Europa for retlige anliggender;

35.

anbefaler, at dette område vies særlig opmærksomhed for at sikre, at alle faggrupper inden for retsvæsenet i offentligt såvel som privat regi, reelt inddrages;

36.

mener, at de uddannelsesaktiviteter, der finansieres under programmet for rettigheder og unionsborgerskab, også bør omfatte uddannelse i unionsborgerskab for personer, der har planer om at opnå statsborgerskab i en medlemsstat, og for børn i skolealderen, idet det er enigt i og bakker op om princippet om, at et aktivt unionsborgerskab skal fremmes blandt de unge ved hjælp af uddannelse;

37.

støtter programmets forslag om finansiel støtte til udvikling af onlineuddannelsesmoduler, der er i overensstemmelse med Regionsudvalgets opfordring til at fremme undervisning i unionsborgerskab via medier og ikt;

38.

vurderer, at programmerne for retlige anliggender og rettigheder og unionsborgerskab er egnede instrumenter til at styrke de lokale og regionale myndigheders betydelige potentiale for grænseoverskridende samarbejde om spørgsmål knyttet til området for frihed, sikkerhed og retfærdighed;

39.

er i princippet og et langt stykke hen ad vejen enigt i Kommissionens valg af en mere resultatorienteret tilgang i de tre programmer, som i det væsentlige er baseret på en mekanisme med indikatorer, der måler status for opnåelsen af programmernes mål. Dog bemærker det, at kun Europa for borgerne-programmet indeholder en komplet liste over indikatorer, mens der f.eks. i programmet for retlige anliggender kun er nævnt én indikator for hvert mål og henvises til en række øvrige ikke-specificerede indikatorer. Udvalget foreslår derfor en mere detaljeret samlet liste, der gerne må omfatte kvalitative parametre i tillæg til de kvantitative;

40.

bemærker, at forslaget til Europa for borgerne-programmet giver mulighed for større fleksibilitet end det gældende program, og derfor er midlerne ikke på forhånd fordelt til de enkelte aktioner under det nye program;

41.

mener i den forbindelse, at venskabsbyaftaler foruden fortsat støtte fra programmet bør tildeles en på forhånd fastsat andel af midlerne, som under det gældende program udgør næsten en tredjedel af den samlede bevilling, og at den bør kunne fastholdes i denne størrelsesorden;

42.

beder derfor om, at en passende del af den samlede bevilling til Europa for borgerne-programmet øremærkes til venskabsbyaktiviteter, især under hensyntagen til at venskabsbyer spiller en stor og anerkendt rolle i at skabe stærke og vedvarende forbindelser mellem borgerne herunder med borgere fra tredjelande;

43.

gør opmærksom på, at Europa-Parlamentet og Rådet for nylig har indført det europæiske kulturarvsmærke som et redskab, der skal fremhæve medlemsstaternes fælles kulturarv under hensyntagen til nationale og regionale forskelle, og at også Europa for borgerne-programmet til opfyldelsen af de påtænkte mål med fordel kunne bruge de lokaliteter, der tildeles dette nye mærke, til på samme måde som de europæiske kulturhovedstæder at fremme den europæiske identitet og unionsborgerskabet.

II.   FORSLAG TIL ÆNDRINGER

RETTIGHEDER OG UNIONSBORGERSKAB – COM(2011) 758 final

Ændringsforslag 1

Artikel 4, stk. 2

Specifikke mål

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

2.   De indikatorer, der skal måle om de specifikke mål i stk. 1 nås, er bl.a. den europæiske opfattelse af respekt, udøvelsen og gennemførelsen af disse rettigheder og antallet af klager.

2.   De indikatorer, der skal måle om de specifikke mål i stk. 1 nås, er bl.a. respekt, udøvelsen og gennemførelsen af disse rettigheder og antallet af klager.

Begrundelse

Med henblik på effektivt at måle om programmets specifikke mål nås, er det mere konkret at henvise til indsamling af kvalitative og kvantitative data, eftersom “opfattelse” kan gradbøjes og derfor ikke egner sig til formålet.

RETTIGHEDER OG UNIONSBORGERSKAB – COM(2011) 758 final

Ændringsforslag 2

Artikel 9, stk. 1

Udvalgsprocedure

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg i betydningen i forordning (EU) nr. 182/2011.

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg i betydningen i forordning (EU) nr. 182/2011.

Begrundelse

Ud over det udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, der bistår Kommissionen, er det hensigtsmæssigt og nødvendigt, at også en repræsentant for Regionsudvalget deltager i vedtagelsen af det årlige arbejdsprogram, som hele programmet gennemføres på grundlag af.

Der er tale om aktiviteter under programmet, som også de lokale og regionale myndigheder er dybt involverede i, og ved at inddrage deres repræsentative EU-institution (Regionsudvalget) i udarbejdelsen af de årlige arbejdsprogrammer opnås en bottom-up-tilgang til disse programmer, som tillige harmonerer med de krav, de europæiske borgere har givet udtryk for.

Desuden er Regionsudvalgets deltagelse i den årlige udarbejdelse i overensstemmelse med udvalgets kompetence til at afgive denne udtalelse som et led i lovgivningsproceduren for forordningens vedtagelse af Europa-Parlamentet og Rådet.

RETTIGHEDER OG UNIONSBORGERSKAB – COM(2011) 758 final

Ændringsforslag 3

Artikel 12, stk. 2

Kontrol og evaluering

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

2.   Kommissionen tilsender Europa-Parlamentet og Rådet

a)

en midtvejsrapport senest midt i 2018

b)

en efterfølgende evalueringsrapport.

2.   Kommissionen tilsender Europa-Parlamentet Rådet

a)

en midtvejsrapport senest midt i 2018

b)

en efterfølgende evalueringsrapport.

Begrundelse

Kontrol- og evalueringsfasen for programmet for rettigheder og unionsborgerskab og Europa for borgerne-programmet bør være ens. Af artikel 14 (Kontrol og evaluering), stk. 2, i Kommissionens forslag vedrørende sidstnævnte program fremgår det udtrykkeligt, at Kommissionen indsender en midtvejsrapport og en efterfølgende evalueringsrapport såvel til Europa-Parlamentet og Rådet som til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Der er derfor ingen god grund til, at Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget ikke også er angivet som modtagere af de tilsvarende rapporter i artikel 12, stk. 2, i forslaget til program for rettigheder og unionsborgerskab. Ændringsforslaget sikrer, at de inkluderes som modtagere.

RETLIGE ANLIGGENDER – COM(2011) 759 final

Ændringsforslag 1

Artikel 7

Deltagelse

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Der er adgang til programmet for alle offentlige og/eller private organer og enheder, som lovligt er etableret i

a)

medlemsstaterne

b)

de EFTA-lande, der er medlem af EØS, jf. betingelserne i EØS-aftalen

c)

tiltrædelseslande, kandidatlande og potentielle kandidatlande i overensstemmelse med de generelle principper og de almindelige vilkår og bestemmelser, der er fastsat i rammeaftalerne, som er indgået med disse lande om deres deltagelse i EU-programmer

d)

Danmark på grundlag af en international aftale.

Der er adgang til programmet for alle offentlige og/eller private organer og enheder, som lovligt er etableret i

a)

medlemsstaterne

b)

de EFTA-lande, der er medlem af EØS, jf. betingelserne i EØS-aftalen

c)

tiltrædelseslande, kandidatlande og potentielle kandidatlande i overensstemmelse med de generelle principper og de almindelige vilkår og bestemmelser, der er fastsat i rammeaftalerne, som er indgået med disse lande om deres deltagelse i EU-programmer

d)

Danmark på grundlag af en international aftale.

2.   Offentlige og/eller private organer og enheder, som lovligt er etableret i andre tredjelande, navnlig lande, som er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, kan blive tilknyttet programmets aktioner, såfremt det tjener aktionernes formål.

2.   Offentlige og/eller private organer og enheder, som lovligt er etableret i andre tredjelande, navnlig lande, som er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, kan blive tilknyttet programmets aktioner, såfremt det tjener aktionernes formål.

Begrundelse

Stk. 1 og 2 opregner de mulige støttemodtagere under programmet og omfatter bl.a. ikke nærmere specificerede enheder. I den italienske sprogversion henvises der i begge punkter til “offentlige og/eller private organer og enheder og enheder, som lovligt er etableret i”. Forslagsstilleren ønsker at slette den anden omtale af “enheder”, som er overflødig.

EUROPA FOR BORGERNE – COM(2011) 884 final

Ændringsforslag 1

Artikel 9, stk. 1

Udvalgsprocedure

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som fastlagt i forordning (EU) nr. 182/2011.

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som fastlagt i forordning (EU) nr. 182/2011.

Begrundelse

Ud over det udvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne, der bistår Kommissionen, er det hensigtsmæssigt og nødvendigt, at også en repræsentant for Regionsudvalget deltager i vedtagelsen af det årlige arbejdsprogram, som hele programmet gennemføres på grundlag af.

Der er tale om aktiviteter under programmet, som også de lokale og regionale myndigheder er dybt involverede i, og ved at inddrage deres repræsentative EU-institution (Regionsudvalget) i udarbejdelsen af de årlige arbejdsprogrammer opnås en bottom-up-tilgang til disse programmer, som tillige harmonerer med de krav, de europæiske borgere har givet udtryk for.

Bruxelles, den 18. juli 2012.

Mercedes BRESSO

Formand for Regionsudvalget


Top