Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012XR1031

Regionsudvalgets resolution om »Regionsudvalgets prioriteter for 2013 set i relation til Kommissionens Arbejdsprogram«

OJ C 277, 13.9.2012, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 277/1


Regionsudvalgets resolution om »Regionsudvalgets prioriteter for 2013 set i relation til Kommissionens Arbejdsprogram«

2012/C 277/01

REGIONSUDVALGET ØNSKER

under henvisning til Kommissionens meddelelse om Kommissionens arbejdsprogram for 2012 »En ny begyndelse i Europa« (1)

under henvisning til Regionsudvalgets resolution af 15. december 2011 om Regionsudvalgets prioriteter for 2012 på grundlag af Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram (2)

under henvisning til Regionsudvalgets resolution af 16. februar 2012 til Det Europæiske Råds forårstopmøde 2012 om udkastet til traktat om stabilitet, koordinering og styring i den økonomiske og monetære union (3)

under henvisning til den eksisterende samarbejdsprotokol mellem Kommissionen og Regionsudvalget, der blev undertegnet den 16. februar 2012

at redegøre for sine centrale synspunkter vedrørende Kommissionens arbejdsprogram for 2013.

REGIONSUDVALGET

Unionens fremtid

1.

er overbevist om, at der i Den Europæiske Union, som står over for enorme udfordringer i forbindelse med håndteringen af den vedvarende finansielle, økonomiske, sociale og politiske krise, er et presserende behov for et ambitiøst arbejdsprogram for 2013 fra Kommissionen, som fremmer bæredygtig vækst, jobskabelse og livskvalitet i Europa, og som bidrager til at genskabe borgernes tillid til den europæiske integrationsproces;

2.

mener, at genopretningen skal baseres på to lige vigtige elementer af strukturreformer: relanceret vækst og sikring af budgetdisciplin;

3.

støtter en øget økonomisk integration og en bedre samordning af politiske prioriteter, indtægter og udgifter mellem alle myndighedsniveauer, samtidig med at de nationale, regionale og lokale myndigheders uafhængighed og beføjelser respekteres. Med udgangspunkt i principperne om nærhed og flerniveaustyring afviser Regionsudvalget enhver implicit eller eksplicit renationalisering eller centralisering af politikker;

4.

anmoder Kommissionen om at modstå forsøg på at anvende mellemstatslige aftaler til at forbigå EU's demokratiske procedurer, som vedtaget i traktaterne, uden at gribe ind i det forstærkede samarbejde, som forudses i Lissabontraktaten;

5.

minder om, at udvalgets holdning (4) er, at en tidlig vedtagelse af den næste flerårige finansielle ramme (FFR) for perioden 2014-2020 ultimo 2012 vil være et vigtigt signal om, at EU er i stand til at imødegå globale udfordringer med en selvstændig strategi for vækst, beskæftigelse og konkurrenceevne, og en forudsætning for, at det kan garanteres, at samhørighedspolitikken fortsætter uden afbrydelser på operationelt plan;

6.

minder om, at EU-budgettet er et investeringsbudget, at forslag om besparelser i programmer, som indgår i EU's dagsorden for vækst, skal afvises, og at det er nødvendigt at skabe nye egne indtægter, navnlig med henblik på at erstatte de nationale bidrag til EU-budgettet;

7.

bekræfter, at de regionale og lokale myndigheder er fast besluttede på at medvirke til forenklingen af EU-støtten og revisionen af finansforordningen med det formål at reducere bureaukratiet, øge løftestangseffekten af de offentlige midler på EU-, nationalt og regionalt niveau samt sikre gennemsigtighed og ansvarlighed over for EU's skatteydere;

8.

er af den opfattelse, at Kommissionen bør fremlægge en analyse af følgevirkningerne af traktaten om stabilitet, koordinering og styring i Den Økonomiske og Monetære Union for de lokale og regionale myndigheder – og især – af spørgsmålet om, hvordan de lokale og regionale myndigheders skattemæssige selvstændighed bevares;

9.

støtter indsatsen for at sikre budgetdisciplin, navnlig med hensyn til at imødegå høje offentlige gældsniveauer, som udgør en alvorlig trussel mod solidariteten mellem generationerne. Tilstrækkelig kapacitet til de lokale og regionale myndigheder kan samtidig sikre vækst gennem hensigtsmæssige investeringer, f.eks. realisering af projekter, der er medfinansieret af EU-midler og offentlige indkøb;

10.

gentager sin opfordring til Kommissionen om at integrere EUF-traktatens artikel 9 om fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af passende social beskyttelse og bekæmpelse af social udstødelse i alle sine forslag. Regionsudvalget opfordrer indtrængende Kommissionen til at fremsætte afbalancerede henstillinger set i relation til det europæiske semester og tage højde for disse traktatmæssige forpligtelser i al lovgivning, der vedrører den finansielle og økonomiske krise;

11.

anmoder Kommissionen om at samarbejde med Regionsudvalget om udarbejdelsen af en akt om EU's administrative procedurer.

REGIONSUDVALGET

Europa 2020-strategien og det europæiske semester

12.

understreger, at det europæiske semester bør bidrage til økonomisk vækst, finanspolitisk disciplin og imødegåelse af strukturelle udfordringer, men at Kommissionen og medlemsstaterne samtidig også skal foregribe og overvåge disse foranstaltningers konsekvenser for det lokale og regionale selvstyre;

13.

er i høj grad tilfreds med den nye »VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPAGT« som vedtaget af Det Europæiske Råd i juni 2012 og støtter »nødvendigheden af på alle forvaltningsniveauer i Den Europæiske Union at mobilisere alle løftestænger, instrumenter og politikker« med henblik på at opfylde målene med Europa 2020-strategien (5);

14.

støtter Kommissionens bestræbelser på at forbedre forvaltningsordningerne og navnlig partnerskabsprincippet i forbindelse med tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af de nationale reformprogrammer. Regionsudvalget opfordrer imidlertid Kommissionen til at inkludere en vurdering af disse aspekter i de enkelte landespecifikke henstillinger;

15.

minder om behovet for at inkludere resultatorienterede strukturer, såsom territoriale pagter, i de nationale reformprogrammer (6). Derudover bør der gives anerkendelse og støtte til initiativer, som styrker konkurrenceevne og innovation på lokalt og regionalt niveau, f.eks. den europæiske iværksætterregionspris;

16.

ser frem til et intensiveret samarbejde med Kommissionen under den politiske cyklus for Europa 2020 og anmoder om at blive inddraget i forberedelsen af den årlige vækstundersøgelse.

17.

foreslår, at Kommissionen regelmæssigt informerer om gennemførelsen af Europa 2020-flagskibsinitiativerne ved navnlig at rapportere om de lokale og regionale myndigheders inddragelse i gennemførelsen;

18.

anmoder om, at Kommissionen i forbindelse med midtvejsevalueringen af strategien i 2013 redegør for, hvordan den vil sikre en større inddragelse af de lokale og regionale myndigheder;

19.

opfordrer til, at enhver omfordeling af uudnyttede strukturfondsmidler til en ny dagsorden for vækst respekterer nærhedsprincippet og inddrager de lokale og regionale myndigheder;

20.

tilskynder Kommissionen til at arbejde videre med centrale udfordringer som ungdomsarbejdsløshed, beskæftigelse af arbejdstagere over 55 år og socialt dårligt stillede grupper og tage højde for lokale og regionale myndigheders centrale rolle på området. Regionsudvalget opfordrer især Kommissionen til at fremlægge et udkast til en henstilling fra Rådet om en ungdomsgaranti. Regionsudvalget opfordrer til, at der indarbejdes en konkret lokal og regional dimension i de nationale beskæftigelsesplaner;

21.

opfordrer Kommissionen til at sikre, at den kommende henstilling om bekæmpelse af børnefattigdom og fremme af børns velfærd indarbejder de forslag, der skitseres i Regionsudvalgets udtalelse om børnefattigdom fra februar 2012 (CdR 333/2011), navnlig hvad angår vedtagelse af en samlet strategi mod børnefattigdom og social udstødelse på nationalt, regionalt og lokalt niveau, samt opstilling af overvågningsrammer på baggrund af pålidelige indikatorer, som også er knyttet til den nuværende rapporteringsmekanisme i FN's konvention om barnets rettigheder. Regionsudvalget er overbevist om, at det i 2013 er nødvendigt at foretage en evaluering af krisens følger for børnefattigdommen baseret på specifik rapportering fra medlemsstaterne under de nationale reformprogrammer og EU 2020-strategien.

REGIONSUDVALGET

EU-budgettet

22.

minder om, at EU-budgettet i krise- og sparetider bør satse på den størst mulige løftestangseffekt af offentlig og privat medfinansiering på alle forvaltningsniveauer (7). Regionsudvalget beklager manglen på statistisk materiale, som ville gøre det muligt at foretage en solid evaluering af sådanne løftestangs- og multiplikatoreffekter;

23.

støtter Kommissionens hensigt om at udarbejde en rapport om kvaliteten af de offentlige udgifter (8). Regionsudvalget anbefaler en sondring mellem løbende udgifter og investeringer i budgetunderskudsberegningerne, således at det undgås, at investeringer med langsigtede nettofordele indgår i beregningerne som en negativ faktor;

24.

understreger, at der navnlig kan satses på synergieffekter mellem budgetterne på EU-, nationalt og subnationalt niveau, forudsat at der findes hensigtsmæssige og effektive koordineringsmekanismer, herunder interoperabilitet mellem offentlige forvaltninger, der håndterer budgetrelaterede spørgsmål, harmoniserede regnskabsregler og budgetperioder for offentlige finanser og sammenlignelige budgetstrukturer. Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til at offentliggøre en grønbog med det formål at se på mulighederne for at træffe konkrete foranstaltninger på dette område.

REGIONSUDVALGET

Det indre marked, SMV'er og industri

25.

opfordrer Kommissionen til at inkludere en akt for det indre marked III i sit arbejdsprogram for 2013, som bør omfatte alle tilbageværende politiske initiativer fra akten for det indre marked, hvor der endnu ikke er blevet iværksat tiltag, og fastholde en balance mellem de økonomiske, sociale og forvaltningsmæssige søjler set i relation til de fire grundlæggende frihedsrettigheder;

26.

anmoder Kommissionen om i særlig grad at fokusere på en yderligere forbedring af arbejdskraftens grænseoverskridende mobilitet, der sikrer arbejdstagernes rettigheder, og opfordrer til, at systemet for anerkendelse af kvalifikationer forbedres med det formål at fremme fagfolks mobilitet;

27.

opfordrer Kommissionen til, at det forslag til Rådets forordning om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den frie udveksling af tjenesteydelser, der har givet anledning til 12 nationale parlamenters tidlige varsling om en overtrædelse af nærhedsprincippet, trækkes tilbage;

28.

understreger små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) vigtige rolle for den økonomiske genopretning og beskæftigelsen på lokalt og regionalt niveau. Denne rolle kan styrkes ved at SMV'er, universiteter samt lokale og regionale myndigheder deltager i EU's finansieringsprogrammer for forskning og innovation;

29.

opfordrer Kommissionen til at lette SMV'ers adgang til finansiering og offentlige indkøbskontrakter og reducere den administrative byrde yderligere;

30.

forventer, at Kommissionen inddrager udvalget i evalueringen af flagskibsinitiativet om industripolitikken;

31.

støtter Europa-Parlamentets anmodning om, at Kommissionen, inden januar 2013, fremsætter et forslag til direktiv på grundlag af EUF-traktatens artikel 114, som sikrer adgang til basale betalingstjenester for alle forbrugere, der opholder sig lovligt i EU;

32.

gentager sin opfordring til, at der opstilles en europæisk dagsorden for socialt boligbyggeri, der præciserer konkurrencereglerne på området, og som giver de lokale og regionale myndigheder mulighed for at udbyde ordentlige og prismæssigt overkommelige sociale boliger, fremme en bred social sammensætning og bekæmpe forskelsbehandling;

33.

anmoder om, at Kommissionen, efter at have trukket det første forordningsforslag til en statut for europæiske gensidige selskaber tilbage, hurtigt fremsætter et revideret forslag.

REGIONSUDVALGET

Energi

34.

opfordrer kraftigt til, at der i 2013 følges op på energikøreplanen 2050 med det formål at sikre, at de lokale og regionale myndigheder får mulighed for at yde deres bidrag til fremme af decentraliseret bæredygtig energi og energiinfrastruktur, såsom intelligente net, som et nøgleelement i ressourceeffektivitet og grøn økonomi. Regionsudvalget opfordrer derfor Kommissionen til at udvikle en omfattende ramme for investeringer med en tidshorisont frem til 2030, således at der skabes den nødvendige sikkerhed for såvel markedsaktører som lokale og regionale myndigheder;

35.

opfordrer Kommissionen til at vurdere mulighederne for at skabe et yderligere decentralt forvaltet finansielt instrument med det formål at fremme gennemførelsen af handlingsplanerne for bæredygtig energi hos de regionale og lokale myndigheder og navnlig hos borgmesteraftalens partnere. Regionsudvalget støtter ligeledes en bedre samordning af finansielle støtteforanstaltninger til fremme af energieffektivitet og -besparelser i fremtidige finansieringsprogrammer fra EU (9);

36.

anmoder Kommissionen om at iværksætte tiltag til at løse sammenkoblingsrelaterede problemer mellem medlemsstater og mellem regioner i en enkelt medlemsstat og støtte foranstaltninger, der fremmer udbredelsen af mikroproduktion af energi og dennes integration i distributionsnettene.

37.

opfordrer til, at SMV'er og lokale og regionale myndigheder får lettere adgang til lån fra Den Europæiske Investeringsbank, når det drejer sig om investeringer på områderne energieffektivitet og vedvarende energikilder.

REGIONSUDVALGET

Regionalpolitik

38.

peger fortsat på behovet for, at målet om at vedtage lovgivningspakken om samhørighedspolitikken 2014-2020 i begyndelsen af 2013 opfyldes, således at de lokale og regionale myndigheder får mulighed for at iværksætte strukturfondsprogrammer pr. 1. januar 2014;

39.

opfordrer indtrængende Eurostat til at se på behovet for mere rettidige sammenlignelige data vedrørende regionalt BNP i et samarbejde med de nationale statistiske kontorer;

40.

minder om behovet for at tage højde for den territoriale dimension af EU's politikker på en mere sammenhængende og målrettet måde; foreslår, at Kommissionen inkluderer disse elementer i sine fremtidige konsekvensanalyseaktiviteter og regelmæssigt aflægger rapport om disse (10);

41.

opfordrer Kommissionen til at udvide ordningen for midlertidig udstationering af EU-tjenestemænd til det subnationale niveau (i stedet for kun at fokusere på det nationale niveau) med det formål at forbedre EU-institutionernes viden om den praktiske gennemførelse af EU-lovgivning og -projekter på lokalt og regionalt niveau.

REGIONSUDVALGET

Transport

42.

ser frem til det kommende forslag om fremtiden for EU's havnepolitik; anmoder om, at forslaget underkastes en territorial konsekvensanalyse, og er parat til at bidrage hertil;

43.

påpeger betydningen af bæredygtig mobilitet i byerne og foreslår at fremme elektroniske og intelligente billetsystemer på tværs af alle transportformer, herunder bus, tog, færger, bildeling, cykeldeling og vejafgifter med det formål at skabe en bedre interoperabilitet mellem systemerne og øge brugen af offentlig transport.

REGIONSUDVALGET

Miljø

44.

fastslår, at tendensen i retning af en opbremsning af forbedringen af luftkvaliteten i væsentligt omfang er en følge af en utilstrækkeligt ambitiøs EU-politik for forebyggelse ved kilden og for få nationale foranstaltninger. En stor del af byrden ved og ansvaret for at løse luftkvalitetsproblemerne er blevet placeret hos de lokale og regionale myndigheder (11). Regionsudvalget ser frem til forslag til, hvordan disse problemer kan løses i den kommende evaluering af EU's lovgivning om luftkvalitet;

45.

forventer, at ambitionsniveauerne og tidshorisonterne for EU's (kildebaserede) emissionspolitik og immissionspolitik afstemmes i denne evaluering, og at navnlig NEC-direktivet (nationale emissionslofter) styrkes med henblik på at reducere baggrundskoncentrationerne, at standarderne for køretøjers udledning af NO2/NOx og partikler skærpes, og at der ligeledes ses på emissionerne fra søfart, luftfart og landbrug, samtidig med at indikatorer og kriterier for måling forenkles. Regionsudvalget opfordrer ligeledes til, at EU's politik for luftkvalitet integreres med andre politikområder, navnlig transport, bolig, industri, energi og klima;

46.

opfordrer til, at EU's tilpasningsstrategi for klimaændringer inkluderer et afsnit om specifikke tilpasningstiltag på regionalt og kommunalt niveau samt retningslinjer og støtte til lokale og regionale beslutningstagere. Det bør også undersøges, om det er muligt at etablere en arbejdsgruppe om tilpasningsstrategier i særligt sårbare europæiske regioner, der samler repræsentanter for Regionsudvalget, Kommissionens Generaldirektorat for Klima, Det Europæiske Miljøagentur, Det Fælles Forskningscenter samt lokale og regionale netværk og sammenslutninger.

REGIONSUDVALGET

Landbrug og havpolitik

47.

fremhæver behovet for en målrettet meddelelse om »En ny EU-kvalitetsordning for lokale fødevarer«, idet lokale fødevaresystemer støtter den lokale og regionale økonomi ved at skabe beskæftigelse i landbruget og fødevareindustrien;

48.

mener, at Kommissionen med held kunne udvise større fleksibilitet i sit forsøg på at afhjælpe det nuværende dødvande mellem Europa-Parlamentet og Rådet, hvad angår retsgrundlaget for de flerårige planer for fiskerisektoren; håber, at der i forbindelse med forslagspakken om en reform af den fælles fiskeripolitik tages flere initiativer til at fremme en større decentralisering af fiskeripolitikken og gennemførelsesforanstaltninger, som tager udgangspunkt i kystregionernes og de indre vandvejes behov og problemer;

49.

støtter udviklingen af en havområdestrategi som et integreret instrument i havpolitikken, men mener, at disse strategier, herunder den strategi, der vil blive vedtaget for Atlanterhavsområdet i 2013, skal indeholde en stærkere territorial dimension og bygge på erfaringerne med de makroregionale strategier.

REGIONSUDVALGET

Unionsborgerskab

50.

opfordrer til, at der tages højde for den lokale og regionale dimension ved initiativer, der skal bygge videre på og styrke borgernes rettigheder, og i forbindelse med indsatsen for at genskabe borgernes tillid til EU og unionens institutioner. Regionsudvalget insisterer på, at det er nødvendigt at inddrage børn og unge set i lyset af, at de kan udøve deres borgerrettigheder og -pligter. Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til at fokusere på denne udfordring i forbindelse med de aktiviteter, der er planlagt inden for rammerne af borgernes Europaår, som udvalget har til hensigt at bidrage til;

51.

er fast besluttet på at bidrage til opfølgningen på vellykkede europæiske borgerinitiativer i et samarbejde med de øvrige EU-institutioner.

REGIONSUDVALGET

Det bredere europæiske naboskab og Europa i verden

52.

anmoder om, at lokale og regionale aktører i landene under den europæiske naboskabspolitik (ENP) får lettere adgang til specifikke EU-midler på dette område og støtter åbningen af eksisterende programmer, herunder EGTS (europæiske grupper for territorialt samarbejde), for partnere i nabolande;

53.

bekræfter sin hensigt om at fortsætte det positive samarbejde med Kommissionen på baggrund af programmet for lokalforvaltningsordningen med henblik på at forbedre den lokale kapacitetsopbygning og fremme kendskabet til EU og unionens procedurer i kandidatlande og kommende kandidatlande. Regionsudvalget opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at udvide programmet til lokale myndigheder i ENP-landene;

54.

har tillid til, at der vil blive taget behørigt hensyn til udvalgets anbefalinger under forberedelsen af Kommissionens arbejdsprogram for 2013, og pålægger Regionsudvalgets formand at forelægge denne resolution for Kommissionens formand, formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Europa-Parlamentet, det cypriotiske rådsformandskab og de kommende irske og litauiske rådsformandskaber.

Bruxelles, den 19. juli 2012.

Mercedes BRESSO

Formand for Regionsudvalget


(1)  COM(2011) 777 final.

(2)  CdR 361/2011 fin.

(3)  CdR 42/2012 fin.

(4)  CdR 318/2010, medordførere: Mercedes Bresso og Ramon Valcarcel Siso.

(5)  Det Europæiske Råds konklusioner af 28./29. juni 2012, s. 7.

(6)  CdR 72/2011, ordfører: Markku Markkula.

(7)  CdR 318/2010, medordførere: Mercedes Bresso og Ramon Valcarcel Siso.

(8)  Jf. COM(2012) 299, pkt. 2.1.

(9)  CdR 85/2012, ordfører: Brian Meaney.

(10)  CdR 273/2011, ordfører: Luc Van den Brande.

(11)  CdR 329/2011, ordfører: Cor Lamers.


Top