Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0719(03)

Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

OJ C 165, 19.7.2007, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 165/6


Medlemsstaternes oplysninger om statsstøtte, der ydes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

(2007/C 165/04)

XA nummer: XA 23/07

Medlemsstat: Slovenien

Region: —

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007

Retsgrundlag: Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007 (Uradni list RS 138/2006)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: De forventede udgifter for 2007 andrager 5 633 450 EUR

Maksimal støtteintensitet: Medfinansiering af 40 % af udgifterne til præmier til forsikring af afgrøder og høstudbytte mod hagl, brand, lynnedslag, forårsfrost, storme og oversvømmelser. Ved forsikring af dyr mod død, slagtning efter ordre fra dyrlægen og slagtning af økonomiske årsager som følge af sygdom fastsættes medfinansieringen af forsikringspræmierne dog i absolutte beløb for den enkelte dyreart og –kategori, som ikke må overskride 50 % af de støtteberettigede udgifter til forsikringspræmier

Gennemførelsesdato: Påbegyndelse den 1.1. 2007

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Sidste dato for tilsagn om støtte er den 31.12.2007

Støttens formål: Støtten ydes i medfør af artikel 12 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006 af 15.12.2006 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001 (1) — Støtte til betaling af forsikringspræmier.

Formålet med betalingen af en del af forsikringspræmierne er at anspore landbrugsproducenterne til at forsikre sig mod eventuelle tab som følge af naturkatastrofer eller dårligt vejr og som følge af sygdomme hos dyrene, så de påtager ansvaret for at håndtere risikoen ved plantedyrkning og husdyrhold

Sektorer: Landbrug — planteproduktion, husdyrhold

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 58

SLO-1000 Ljubljana

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SLO-1000 Ljubljana

Websted: http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=2006138&dhid=86719

Andre oplysninger: —

Sag nr.: XA 24/07

Medlemsstat: Finland

Region: Regioner ramt af ugunstige vejrforhold i 2006

Støtteordningens betegnelse: Støtte til landbrugsbedrifter, der blev ramt af ugunstige vejrforhold i 2006

Retsgrundlag: Laki satovahinkojen korvaamisesta (1214/2000)

Valtioneuvoston asetus satovahinkojen korvaamisesta (270/2003)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus satovahinkojen korvaamisesta (364/2003)

Forventede årlige udgifter til ordningen: De forventede årlige udgifter til afgrødespecifikke kompensationer for afgrødetab er på 4,75 mio. EUR i 2006

Maksimal støtteintensitet: Efter artikel 2, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1857/2006 udbetales der kun kompensation, hvis mindst en tredjedel af en landbrugers høstudbytte af hver støtteberettiget afgrøde ødelægges. Kompensationen begrænses til 90 % af det tab, der overstiger landbrugerens eget bidrag, dvs. 30 % af standardhøsten. Også for hver individuel afgrøde, der er støtteberettiget, er landbrugerens eget bidrag på mindst 30 % af det samlede tab. Ved sammenligningen af høstudbytter svarer standardhøsten til den gennemsnitlige høst i de fem år forud for det år, hvor tabene fandt sted, bortset fra det højeste og det laveste udbytte i forhold til de øvrige høstår. Værdien af tabet beregnes derpå individuelt for hver landbruger ud fra disse baggrundsoplysninger. Beregningsmetoden stemmer derfor overens med artikel 11, stk. 2 og 4, i forordning (EF) nr. 1857/2006.

Værdien af det afgrødetab, der skal kompenseres for, beregnes på grundlag af markedspriserne for de foregående høstår og markedsprisen i det år, hvor tabene fandt sted; sidstnævnte markedspris fastlægges af det rådgivende udvalg for afgrødetab på grundlag af de foreliggende markedsprisoplysninger.

Det maksimale tabsbeløb, der er støtteberettiget, skal nedsættes med ethvert beløb, der modtages i henhold til forsikringsordninger, og andre udgifter og tab end dem, der skyldes de ugunstige vejrforhold

Gennemførelsesdato: Støtteordningen træder ikke i kraft før den 28. marts 2007. Den første mulige betalingsdato er 5. april 2007

Ordningens varighed: Støtten udbetales for tab, der fandt sted i 2006

Støttens formål: Støtte til landbrugs- og gartneribedrifter, der blev ramt af ugunstige vejrforhold (artikel 11 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006)

Berørte sektorer: Støtteordningen omfatter et samlet areal på 63 000 ha. I alt 32 forskellige afgrøder blev beskadiget. Landbrugerens eget bidrag til afgrødetab og værdien heraf er på mindst 30 %

Den ansvarlige myndigheds navn og adresse:

Maa- ja metsätalousministeriö

PL 30

FIN-00023 Valtioneuvosto

Websted: www.mmm.fi, www.finlex.fi

Andre oplysninger: —

Sag nr.: XA 25/07

Medlemsstat: Frankrig

Region: Regionale og lokale myndigheder

Støtteordningens betegnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte: Programme pour l'installation et le développement des initiatives locales (PIDIL) (Program for etablering og udvikling af lokale tiltag)

Retsgrundlag:

Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 (2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1974/2006 (3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006, artikel 15

Artikel R 343-34 ff i den franske »Code rural«

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden: 7 000 000 EUR

Maksimal støtteintensitet:

Teknisk-økonomisk støtte til unge landbrugere, begrænset til 80 % af udgifterne, dog maksimalt 1 500 EUR pr. år og pr. landbruger (summen af alle tilskud fra staten og lokale og regionale myndigheder), hvis investeringerne foretages af unge landbrugere inden fem år efter deres etablering.

Dækning af diagnoseringsudgifter, begrænset til 80 % af udgifterne, dog maksimalt 1 500 EUR (summen af alle tilskud fra staten og lokale og regionale myndigheder)

Uddannelsesstøtte, 60 EUR pr. dag, der kan ydes af staten i 100 dage, og som kan suppleres med samme beløb af en lokal eller regional myndighed, dog begrænset til udgifternes omfang.

Aflønning under erhvervspraktik svarende til en fast timeløn for erhvervsuddannelsespratikophold (mindste månedstakst som fastsat i arbejdsloven er på 652,02 EUR pr. 1. december 2006)

Informations- og kommunikationstiltag: støtteintensitet på 100 %

Gennemførelsesdato: I 2007, når denne undtagelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: december 2013

Støttens formål:

I.   Konsulentstøtte

Unge landbrugere, der etablerer sig, kommer fra forskellig baggrund. Blandt dem er der unge, der ikke kommer fra landbrugsmiljøet, dem der slår sig ned på en bedrift, der ikke var i familieeje og børn af landbrugere med en bedrift, hvor de ikke kan etablere sig under økonomisk tilfredsstillende forhold, og det er derfor vanskeligere for dem at virkeliggøre deres erhvervsprojekt. Det synes såsledes nødvendigt at iværksætte foranstaltninger for disse specifikke tilfælde.

I henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006 drejer det sig navnlig om delvis at afholde omkostningerne ved teknisk bistand fra en landbrugsorganisation eller en producentgruppe (ekspert- eller konsulenthonorarer).

Denne støtte tildeles unge landbrugere i de første fem år efter etableringen og kan finansieres af staten og de lokale og regionale myndigheder.

Teknisk-økonomisk støtte til unge landbrugere: For at sikre etableringens levedygtighed skal den unge landmands fagkundskaber øges, for at han/hun kun gennemføre sit personlige projekt. Der kan indføres en teknisk-økonomisk opfølgning af den unge. Denne ordning er navnlig tiltænkt nytænkende projekter, projekter for oprettelse af bedrifter, dem der er baseret på diversificering, eller som indebærer betydelige moderniseringsudgifter.

Når etableringen gennemføres i forening kan opfølgningen indeholde et modul om arbejdstilrettelæggelse og faglige relationer i arbejdet.

Dækning af diagnoseringsudgifter: Støtten kunne vedrøre diagnosering af den bedrift, der sælges eller overtages, eller markedsundersøgelse vedrørende specifikke produktioner eller produktion til direkte salg (økologisk f.eks.).

Støtten betales til støttemodtageren i medfør af artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006, når etableringen er blevet registreret af den ansvarlige myndighed, eller når den unge landbruger efter sin etablering ændrer produktion.

Diagnosering er også nødvendig for at lette opgaven med overdragelse-etablering; diagnoseringsresultatet ledsager eventuelt indskrivning af overdrageren i fortegnelsen over overdragelser-etableringer, når diagnoseringen er bestilt af overdrageren. I så tilfælde modtager overdrageren støtten.

II.   Uddannelsesstøtte

Uddannelsesstøtte kan finansieres af staten og lokale eller regionale myndigheder, enten med henblik på etableringsforberedelse, eller efter etableringen for at supplere den unge landbrugers oprindelige uddannelse. Det drejer sig om at give den unge mulighed for at deltage i et pratikophold.

Uddannelsesstøtte gives til unge, der etablerer sig, og som har behov for at deltage i videreuddannelse, der er tilpasset deres personlige projekt, eller som forpligter sig til gradvis at tage et diplom på niveau IV (i overensstemmelse med bestemmelserne i PDRH). Den har til formål at give støttemodtageren mulighed for at få en vikar på bedriften for at kunne følge en supplerende uddannelse i 5 år eller 3 år, hvis det drejer sig om at opnå de faglige kvalifikationer for at kunne modtage etableringsstøtte.

Aflønning under et praktikophold af en ung er støtte i den periode, denne opholder sig hos en landbruger, der påtænker at ophøre med sin aktivitet, som led i en tutorordning.

En ung anses for at være en »dårligt stillet arbejdstager« i henhold til artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 2204/2002 (4) i den betydning, at den unge landbruger, navnlig hvis han/hun ikke kommer fra landbrugsmiljøet, i mangel af en tutor »har problemer med uden støtte at komme ind på arbejdsmarkedet« (artikel 2, litra f), i forordning (EF) nr. 2204/2002).

Denne støtte sigter mod at give en ung dårligt stillet arbejdstager i henhold til artikel 2 i forordning (EF) nr. 2204/2002 dels teknisk og økonomisk vejledning, dels en almen uddannelse om driften af en bedrift for på sigt at kunne arbejde i en levedygtig virksomhed, der uden en overtager ville blive nedlagt. Således opfordres »tutoren« til at overdrage sin bedrift til den unge.

Støtten gives af staten eller de lokale eller regionale myndigheder til den unge under uddannelse i en periode på 3 til 12 måneder. Denne periode kan forlænges med samme varighed, hvis det viser sig nødvendigt for at færdiggøre den unges uddannelse. Under tutorperioden har den unge status af praktikant i erhvervsuddannelse.

Denne foranstaltning kan ligeledes iværksættes for en ung, der ønsker at blive tutoreret af en medejer for at overtage en bestående landbrugsvirksomhed.

Opfølgningen af praktikantopholdet og dets forløb varetages af CFPPA (centre de formation professionnelle et de promotion agricole) eller af ADASEA (association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles) i det departement, hvor bedriften ligger, og/eller et godkendt regionalt center. Praktikantopholdet kan vare hele erhvervspraktikperioden, som den unge skal gennemføre for at kunne etablere sig.

III.   Informations- og kommunikationstiltag

Landbrugsorganisationerne, ADASEA eller andre strukturer arbejder med elever i undervisnings- og uddannelsesinstitutioner (unge fra erhvervsskoler, tekniske og lignende) i form af undersøgelser, informationstiltag (brochurer, pressen, foredrag i undervisningsinstitutioner, informationsstande om etablering og overdragelse, osv.) og oplysning generelt om arbejdet som landbruger.

Disse organisationer gennemfører ekspertiseopgaver, som f.eks. søgning efter bedrifter, der vil blive ledige i de kommende år, og de spiller en rådgivende rolle ved i landdistrikter at tilrettelægge informationsmøder for ældre landbrugere for at hjælpe dem i deres valg af overdragelse til unge, der leder efter en bedrift, de kan overtage. Et center kan på regionalt plan samle oplysningerne til opfølgning af disse ekspertise- og konsulentiltag.

For at disse opgaver kan gennemføres deltager staten i finansieringen heraf i overensstemmelse med betingelserne i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006. Med henblik herpå fordeles en årlig bevilling mellem regionerne.

Hertil kan komme et finansielt bidrag fra de lokale eller regionale myndigheder til at gennemføre specifikke foranstaltninger.

Disse foranstaltninger iværksættes i forbindelse med departements- eller regionsaftaler under prefekternes ansvar og betales i henhold til en årlig rapport om gennemførte opgaver

Berørt(e) sektor(er): hele landbrugssektoren

Den støttetildelende myndigheds navn og adresse:

Ministère de l'agriculture et de la pêche

78, rue de Varenne

F-75349 Paris 07 SP

Websted: www.agriculture.gouv.fr (Der sættes en meddelelse om PIDIL på nettet med oplysninger om etablering i landbruget, så snart programmet er godkendt)

Andre oplysninger: Videreførelse af allerede godkendte foranstaltninger under det foregående PIDIL (ordning N 184/03, der blev godkendt af Kommissionen den 9.7.2003)

Sag nr.: XA 27/07

Medlemsstat: Det Forenede Kongerige

Region: Wales

Navnet på den virksomhed, der modtager individuel støtte: Wales Catchment Sensitive Farming Project

Retsgrundlag: Agriculture Act 1986 (Section 1(1)(C)) to be read in conjunction with Government of Wales Act 1998 (Sections 40 and 85)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller samlet individuel støtte, der ydes til virksomheden: Planlagte årlige udgifter (1 000 GBP)

2007: 422 700 GBP

2008: 50 000 GBP

I alt: 472 700 GBP

Maksimal støtteintensitet: Ordningen består af to foranstaltninger

Gennemførelsesdato: Ordningen løber fra den 1. april 2007

Ordningens eller den individuelle støttes varighed: Ordningen iværksættes den 1. april 2007.

Den udløber den 31. december 2007.

Den sidste udbetaling vil ske den 31. marts 2008

Støttens formål: Miljøbeskyttelse

Etablere og gennemføre et projekt til fremme af landbrugspraksis, der er skånsom over for vandindvinding, med henblik på at beskytte vandmiljøet. Projektet vil blive gennemført i to områder, der omfatter 80 gårde.

Det omfatter rådgivning med det formål at identificere potentielle forureningsrisici og afhjælpende foranstaltninger. Støtten ydes til dækning af udgifter til konsulenttjenester i overensstemmelse med artikel 15 i forordning (EF) nr. 1857/2006.

Der vil også blive udbetalt tilskud til støtteberettigede anlægsarbejder, der forbedrer vandmiljøet. Støtten ydes i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EF) nr. 1857/2006, og de støtteberettigede udgifter skal omfatte:

udgifter til opførelse, erhvervelse eller forbedring af fast ejendom

udgifter til køb eller leje med købsforpligtelse af nye maskiner og nyt udstyr, herunder edb-programmel, op til aktivets markedsværdi; andre omkostninger i forbindelse med lejekontrakter (afgifter, udlejerens fortjeneste, rente og finansieringsomkostninger, generalomkostninger, forsikringspræmier osv.) er ikke støtteberettigede udgifter.

Ovennævnte punkter vil kun udgøre støtteberettigede udgifter, såfremt de i væsentlig grad afhjælper forureningsrisici. Udgifter til brugte maskiner er ikke støtteberettigede.

Projektet omfatter som helhed også overvågning af vandkvalitet, modellering af vandindvinding og vurdering af landmændenes holdninger, anvendelse af foranstaltningerne og evaluering af effektiviteten af projektet

Berørte sektorer: Ordningen gælder for produktion af landbrugsprodukter. Ordningen tager sigte på at begrænse landbrugsproduktionens indvirkning på vandmiljøet, og der vil blive givet støtte til bæredygtige landbrugsbedrifter inden for de to projektområder uanset virksomhedstype. Det ene område, som ligger i højlandet, er et landbrugsområde med husdyr (hovedsagelig kvæg og får). Det andet område ligger i lavlandet, hvor mejeribrug og husdyr (kvæg og får) er dominerende

Navn og adresse på den støttetildelende myndighed:

Welsh Assembly Government

Cathays Park (CP2)

Cardiff CF10 3NQ

United Kingdom

Kontaktperson: M P Samuel (Room 1-097)

Følgende myndighed er ansvarlig for ordningen: —

Ordningen gennemføres af: —

Websted: http://new.wales.gov.uk/docrepos/40371/403823112/4038213/1304878/CSF-agristateaid?lang=en

Der kan også fås oplysninger på Defra-webstedet.

http://www.defra.gov.uk/farm/policy/state-aid/setup/exist-exempt.htm

Andre oplysninger: Andre og mere detaljerede oplysninger om ordningens regler kan findes på ovennævnte websteder.

En ansøgning om at finansiere en del af projektet ved hjælp af mål 1-midler er indgivet under mål 1, prioritet 5, foranstaltning 7.

Underskrevet og dateret på vegne af Department of Environment, Food and Rural Affairs (den ansvarlige myndighed i Det Forenede Kongerige)

Neil Marr

Agricultural State Aid

Defra

8B 9 Millbank

c/o 17 Smith Square

London SW1P 3JR

United Kingdom


(1)  EUT L 358, af 16.12.2006, s. 3.

(2)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1

(3)  EUT L 368 af 23.12.2006, s. 15.

(4)  EUT L 337 af 13.12.2002, s. 3.


Top