Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52004AR0080

Regionsudvalgets udtalelse om »Forslag til Rådets beslutning om Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2005-2010«

OJ C 318, 22.12.2004, p. 30–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.12.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 318/30


Regionsudvalgets udtalelse om »Forslag til Rådets beslutning om Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2005-2010«

(2004/C 318/10)

REGIONSUDVALGET HAR —

under henvisning til Kommissionens forslag til Rådets beslutning om Den Europæiske Flygtningefond for perioden 2005-2010 (KOM(2004) 102 endelig — 2004/0032 (CNS)),

under henvisning til Kommissionens beslutning af 23. februar 2004 om i overensstemmelse med EF-traktatens artikel 265, stk. 1, at anmode om Regionsudvalgets udtalelse herom,

under henvisning til præsidiets/formandens beslutning af 6. november 2003 om at henvise det forberedende arbejde til Underudvalget for Forbindelser Udadtil,

under henvisning til EF-traktaten og især artikel 63, stk. 2, litra b),

under henvisning til sin udtalelse om »Forslag til Rådets beslutning om Den Europæiske Flygtningefond« (KOM(1999) 686 endelig udg. — 99/0274 (CNS), CdR 80/2000 fin (1)),

under henvisning til sin udtalelse om »Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om indvandring, integration og beskæftigelse« (KOM(2003) 336 endelig, CdR 223/2003 fin (2)),

under henvisning til sine andre udtalelser om flygtningepolitikken (CdR 90/2001 fin (3), CdR 214/2001 fin (4), CdR 93/2002 fin (5), CdR 249/2003 fin (6)),

under henvisning til forslag til Regionsudvalgets udtalelse (CdR 80/2004 rev. 1), som blev vedtaget den 4. maj 2004 af Underudvalget for Forbindelser Udadtil den 2004 med Gustav Skuthälla (FI/ELDR), formand for Närpes kommune, som ordfører, og

ud fra følgende betragtninger:

1)

Regionsudvalget finder, at Den Europæiske Flygtningefond i sin anden fase bør udformes til et mere effektivt og vigtigt redskab for at opfylde de hovedmål, der er opstillet for fonden, nemlig at have ansvaret for fordeling mellem medlemsstaterne og gennemførelse af en fælles asylpolitik i alle medlemsstater;

2)

Regionsudvalget anser det for nødvendigt, at de opstillede mål nås, så man kan garantere tilstrækkelige midler til fonden i hele dens virkeperiode under særlig hensyntagen til udvidelsen af EU og de nye medlemsstaters behov —

på sin 55. plenarforsamling den 16. og 17. juni 2004 (mødet den 17. juni 2004) vedtaget følgende udtalelse:

1.   Regionsudvalgets synspunkter

Regionsudvalget

1.1

godkender de nedenfor nævnte ændringsforslag i Kommissionens forslag.

1.2

påskønner det arbejde, som Kommissionen, medlemsstaterne, regioner, kommuner, organisationer, flygtningene selv samt andre aktører har udført for at opfylde målene for første fase af Flygtningefonden.

1.3

er tilfreds med Kommissionens udarbejdelse af et nyt forslag og finder, at det på en tilfredsstillende måde tager hensyn til en betydelig del af resultaterne fra evalueringen af første fase og af de forskellige aktørers vurderinger.

1.4

finder, at det princip og den ordning, som foreslås vedrørende ansvarsfordelingen mellem medlemsstaterne, er retfærdige.

1.5

mener, at forslagene om at afsætte et fast støttebeløb samt fastlægge et loft for teknisk og administrativ støtte til gennemførelse af foranstaltninger i medlemsstaterne er et nødvendigt minimum for at sikre, at alle medlemsstater deltager i programmet og udvikler egne ordninger med henblik på at bringe dem op på et fælles europæisk niveau; understreger, at også i de medlemsstater, som deltog i første fase af Den Europæiske Flygtningefond, har især de lokale aktører brug for yderligere uddannelse og vejledning for at gennemføre projekter på højt niveau.

1.6

anser det for vigtigt at sikre, at enhver person, der har opnået international beskyttelse i en af medlemsstaterne, kan få adgang til fondens foranstaltninger, uanset via hvilken national procedure de er kommet til den pågældende medlemsstat; understreger endvidere, at man ved programmets gennemførelse bør tage særlig højde for de mest udsatte flygtninges særlige behov. Nogle af de mest udsatte grupper er uledsagede mindreårige, enlige kvinder, herunder enlige mødre, personer, der er blevet tortureret eller behandlet umenneskeligt eller nedværdigende eller misbrugt, og som har brug for særlig lægebehandling.

1.7

støtter Kommissionens forslag om en overordnet tilgang til flygtningepolitikken, så fonden under hensyntagen til lokale, regionale og nationale forhold både kan yde støtte til forbedring af asylansøgernes forhold, fremme af integration og repatriering.

1.8

anser det for vigtigt, at man ud over nationale foranstaltninger også støtter såvel fællesskabsforanstaltninger som nødforanstaltninger. Fællesskabsforanstaltningerne kan blive et vigtigt redskab til strategisk planlægning og udvikling på europæisk niveau, hvis de anvendes til at udvikle brede konkrete projekter på både politisk niveau og regionalt og lokalt plan, der supplerer hinanden. Det er nødvendigt at afsætte en tilstrækkelig andel af fondens støttemidler til fællesskabsforanstaltninger under hensyntagen til foranstaltningernes indbyrdes komplementaritet og åbne gennemførelse.

1.9

betoner, at virkningerne af modtagelsen af asylansøgere og flygtninge mærkes tydeligst i de lokalsamfund, som modtager disse grupper, og opfordrer til, at de lokale og regionale myndigheder inddrages i sådanne beslutninger om modtagelse og integration i deres lokalsamfund.

1.10.

understreger, at fremme af integration er et af nøglespørgsmålene i en europæisk flygtninge- og asylpolitik, som respekterer menneskerettighederne, og at et heldigt udfald er af afgørende betydning for en afbalanceret udvikling af lokalsamfundene fremover.

1.11.

understreger, at alle har ret til at blive repatrieret til deres hjemland på en frivillig og sikker måde, som respekterer deres menneskeværd.

1.12.

støtter Kommissionens bestræbelser på at forbedre den strategiske planlægning af programmet ved flerårig programplanlægning.

1.13.

påpeger, at den strategiske planlægning skal foregå på en åben måde i et ægte partnerskab mellem Kommissionen og medlemsstaterne, hvad enten der er tale om foranstaltninger i medlemsstaterne, fællesskabsforanstaltninger eller nødforanstaltninger.

1.14.

understreger især, at de regionale og lokale aktører spiller en central rolle, eftersom de har ansvaret for at modtage asylansøgere og flygtninge samt for foranstaltninger til fremme af integrationen; beklager derfor, at det ikke er lykkedes for Kommissionen i sit forslag at sikre en tilstrækkelig bred høring af de lokale og regionale myndigheder i forbindelse med planlægningen af programmets gennemførelse og beslutning om finansieringen heraf. Især er det ikke lykkedes at sikre i forslaget, at de regionale og lokale aktører som udviklere af god praksis kan deltage i Fællesskabets tiltag.

2.   Regionsudvalgets henstillinger

Henstilling 1

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(4)

Det er nødvendigt at støtte den indsats, som medlemsstaterne gør for at sikre flygtninge og fordrevne personer en passende modtagelse, herunder adgang til retfærdige og effektive asylprocedurer, for at beskytte rettighederne for personer, der har behov for international beskyttelse, og forbedre asylsystemernes funktion.

(4)

Det er nødvendigt at støtte og forbedre den indsats, som medlemsstaterne gør for at sikre flygtninge og fordrevne personer en passende modtagelse, idet man bør tage hensyn til de mest udsatte personers særlige behov (f.eks. uledsagede mindreårige, enlige kvinder, herunder enlige mødre, personer, der er blevet tortureret eller behandlet umenneskeligt eller nedværdigende eller misbrugt eller som har brug for særlig lægebehandling), herunder adgang til retfærdige og effektive asylprocedurer, for at beskytte rettighederne for personer, der har behov for international beskyttelse, og forbedre asylsystemernes funktion.

Begrundelse

Det er vigtigt at udvikle modtagelsesforholdene, hvis de ikke længere fungerer efter hensigten. Især hvis der er mange asylansøgere, kan man ikke altid identificere de mest udsatte personer, hvorfor der ikke bliver taget hensyn til deres helt nødvendige særbehov. Det bliver lettere at identificere de mest udsatte personer ved hjælp af denne definition, som angiver, hvilke der tilhører kategorien. Med relevant støtte, behandling eller andre særordninger kan man tilføre dem ressourcer i den aktuelle situation og fremme deres senere integration eller eventuelle repatriering.

Henstilling 2

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(8)

Der er behov for konkret støtte for at sikre, at flygtninge og fordrevne personer ud fra kendskab til forholdene kan beslutte at forlade en medlemsstats område og vende tilbage til deres hjemland, hvis de ønsker det.

(8)

Der er behov for konkret støtte for at sikre, at flygtninge og fordrevne personer ud fra kendskab til forholdene kan beslutte at forlade en medlemsstats område og på en sikker måde, som respekterer deres menneskerettigheder, vende tilbage til deres hjemland, hvis de ønsker det.

Begrundelse

Den Europæiske Flygtningefond kan aldrig støtte repatriering under forhold, hvor repatrieringen ikke kan garanteres at foregå på en sikker måde.

Henstilling 3

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(15)

Medlemsstaternes gennemførelse af foranstaltningerne bør give tilstrækkelige garantier med hensyn til reglerne om og kvaliteten af gennemførelsen, resultaterne og evalueringen heraf samt den korrekte finansielle forvaltning og kontrollen heraf.

(15)

Medlemsstaternes gennemførelse af foranstaltningerne bør give tilstrækkelige garantier med hensyn til gennemførelsens åbenhed og reglerne om og kvaliteten af gennemførelsen, resultaterne og evalueringen heraf samt den korrekte finansielle forvaltning og kontrollen heraf.

Begrundelse

Gennemførelsen bør under alle omstændigheder være åben.

Henstilling 4

Artikel 4, stk. 1, litra d) (ny)

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

 

d)

frivillig repatriering i henhold til artikel 3, stk. 1-3, af personer, som har fået afslag på en asylansøgning, såfremt pågældende ikke har fået nyt statsborgerskab eller har forladt medlemsstatens territorium.

Begrundelse

Ikke blot personer, hvis ansøgning fortsat behandles, men også personer, som har fået afslag på deres asylansøgning, bør støttes af programmet til frivillig repatriering.

Henstilling 5

Artikel 4, stk. 3

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

3.

I forbindelse med foranstaltningerne tages der hensyn til kønsrelaterede spørgsmål og de mest udsatte personers særlige behov, herunder personer, der er blevet tortureret eller behandlet umenneskeligt eller nedværdigende, samt børns tarv. De foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, litra ), b) og c), kan indgå i kombinerede projekter.

3.

I forbindelse med foranstaltningerne tages der hensyn til kønsrelaterede spørgsmål, børns tarv og de mest udsatte personers særlige behov, bl.a. for uledsagede mindreårige, enlige kvinder, herunder enlige mødre, personer, der er blevet tortureret eller behandlet umenneskeligt eller nedværdigende eller misbrugt eller har brug for særlig lægebehandling , samt børns tarv. De foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, litra ), b) og c), kan indgå i kombinerede projekter.

Begrundelse

Børns tarv er i overensstemmelse med definitionen i internationale aftaler og foreslås derfor klart markeret i forslaget. Identificering af de mest udsatte personer gøres lettere ved hjælp af denne definition, som angiver, hvilke der tilhører kategorien. Den foreslåede liste er i overensstemmelse med f.eks. den liste, som FN's Flygtningehøjkommissær anvender.

Henstilling 6

Artikel 6

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

Der kan ydes støtte fra Flygtningefonden til foranstaltninger vedrørende integration i samfundet i den medlemsstat, hvor personer, der er omfattet af artikel 4, stk. 1, litra b), og deres familiemedlemmer har ophold, bl.a.:

Der kan ydes støtte fra Flygtningefonden til foranstaltninger vedrørende integration i samfundet i den medlemsstat, hvor personer, der er omfattet af artikel 4, stk. 1, litra b), og deres familiemedlemmer har ophold, bl.a. f.eks.:

Begrundelse

Der er ingen generelt fastlagt definition af indikatorerne for integration og der hersker heller ingen enighed herom. Af den grund er det vigtigt at understrege, at de her definerede foranstaltninger blot er eksempler på, hvordan man kan fremme integration.

Henstilling 7

Artikel 6, 3. led (nyt)

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

 

foranstaltninger, hvis hensigt er at fremme tilegnelse af modtagelseslandets sprog og kultur

Begrundelse

Sproget er det vigtigste redskab for at kunne deltage aktivt i det omgivende samfund, hvorfor det er nødvendigt at understrege dets betydning. Sprog kan læres på mange måder og er tæt forbundet med kulturen, og foranstaltninger, der modtager støtte, bør derfor ikke blot begrænses til f.eks. uddannelse.

Henstilling 8

Artikel 6, 6. led

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

foranstaltninger med henblik på at integrere disse personer ved at inddrage lokale myndigheder, EU-borgere eller flygtningeorganisationer, f.eks. gennem frivilligt arbejde, sponsorprogrammer og deltagelse i erhvervsorganisationer eller faglige organisationer.

foranstaltninger med henblik på at integrere fremme de lokale og regionale myndigheders integration af disse personer ved at inddrage lokale myndigheder, EU-borgere eller flygtningeorganisationer, f.eks. gennem frivilligt arbejde, sponsorprogrammer og deltagelse i erhvervsorganisationer eller faglige organisationer.

Begrundelse

De lokale og regionale myndigheders vigtigste redskaber til at fremme integration er frem for alt forbundet med tilrettelæggelsen af offentlige tjenesteydelser, hvor man bør tage hensyn til adgang, afsides beliggenhed samt de særlige behov, flygtningene har, så man kan fremme deres integration. Da de offentlige tjenesteydelser spiller en afgørende rolle, er man nødt til at adskille dem fra andre foranstaltninger på lokalt niveau. Det oprindelige tekstforslag bør præciseres, og det foreslås opdelt i to dele (henstilling 8 og 9).

Henstilling 9

Artikel 6, 7. led (nyt)

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

foranstaltninger med henblik på at integrere disse personer ved at inddrage lokale myndigheder, EU-borgere eller flygtningeorganisationer, f.eks. gennem frivilligt arbejde, sponsorprogrammer og deltagelse i erhvervsorganisationer eller faglige organisationer.

— foranstaltninger med henblik på at integrere disse personer ved at inddrage lokale myndigheder, EU-borgere eller flygtningeorganisationer, f.eks. gennem frivilligt arbejde, sponsorprogrammer og deltagelse i erhvervsorganisationer eller faglige organisationer.

— foranstaltninger, som sigter på at fremme disse personers integration og dialogen mellem dem og lokalsamfundene. Her skal flygtningenes egne organisationer og unionsborgerne deltage, f.eks. gennem frivilligt arbejde, sponsorprogrammer eller gennem deltagelse i erhvervsorganisationers eller faglige organisationers aktiviteter.

Begrundelse

Begrebet integration omfatter dialog og udveksling i to retninger, mellem på den ene side samfundet og mere generelt civilsamfundet og på den anden siden den person, som skal integreres, hvilket er, hvad ændringsforslaget ønsker at understrege. Desuden er der grund til også at fremhæve flygtningenes eget ansvar for integration i samfundet som nye medborgere.

Henstilling 10

Artikel 8, stk. 2 (nyt, nuværende stk. 2 bliver til stk. 3)

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

 

2.

Ved udvælgelsen af støtteberettigede foranstaltninger bør man især sikre, at der på lokalt og regionalt niveau udvikles konkrete eksempler på god praksis.

Begrundelse

Forslaget med henblik på definition af støtteberettigede fællesskabsforanstaltninger synes at indeholde en egentlig forventning om støtte fra centrale myndigheder eller europæisk niveau. Ofte skabes og især afprøves god praksis og innovative pilotprojekter imidlertid ude i lokalsamfundene. Det er også vigtigt at sikre, at lokale og regionale aktørers grænseoverskridende projekter gennemføres.

Henstilling 11

Artikel 9, litra d)

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

d)

dækning af personale- og administrationsudgifter forårsaget af modtagelsen af de pågældende personer og iværksættelsen af de forskellige nødforanstaltninger;

d)

dækning af personale- og administrationsudgifter forårsaget af modtagelsen af de pågældende personer, beslutningsprocessen vedrørende bopælsretten og iværksættelsen af de forskellige nødforanstaltninger;

Begrundelse

Af den nuværende formulering fremgår det ikke klart, om beslutningsprocessen vedrørende bopælsretten indgår blandt de støtteberettigede foranstaltninger. Beslutningsprocessen er dog et væsentligt aspekt af gennemførelsen af nødforanstaltninger og kan medføre betydelige udgifter.

Henstilling 12

Artikel 12, stk. 4

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

4.

De ansvarlige myndigheder skal bl.a. varetage følgende opgaver:

4.

De ansvarlige myndigheder skal på en åben måde bl.a. varetage følgende opgaver:

Begrundelse

Gennemførelsen bør under alle omstændigheder og på alle niveauer foregå på en åben måde.

Henstilling 13

Artikel 12, stk. 4, litra a)

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

(a)

med henblik på den flerårige programmering høre de berørte parter, f.eks. ikke-statslige organisationer, lokale myndigheder, relevante internationale organisationer og arbejdsmarkedets parter;

(a)

med henblik på den flerårige programmering høre de berørte parter, som er de regionale og lokale myndigheder, men også f.eks. ikke-statslige organisationer, lokale myndigheder, relevante internationale organisationer og arbejdsmarkedets parter;

Begrundelse

Det er de lokale og regionale myndigheder, som spiller den vigtigste rolle på Flygtningefondens indsatsområde, leverer tjenesteydelser og bærer det overordnede ansvar. Navnlig politikken for modtagelse og integration af asylansøgere og flygtninge kan ikke planlægges eller iværksættes i medlemsstaterne uden koordination med disse myndigheder. Når man skal træffe en beslutning, bør man også sikre, at de ansvarlige myndigheders forberedelse af programplanlægningen sker i samarbejde med de regionale og lokale myndigheder.

Henstilling 14

Artikel 12, stk. 4, litra c)

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

tilrettelægge udvælgelsesprocedurer og procedurer for bevilling af midler fra Flygtningefonden til samfinansiering under overholdelse af principperne om åbenhed, ligebehandling og forbud mod kumulering af midler;

tilrettelægge udvælgelsesprocedurer og procedurer for bevilling af midler fra Flygtningefonden til samfinansiering under overholdelse af principperne om åbenhed, ligebehandling og forbud mod kumulering af midler; og under hensyntagen til situationen og behovene i medlemsstaten; endvidere bør der ved udvælgelsen af projekterne tages hensyn omkostningseffektivitet i forhold til antallet af de personer, projektet er rettet imod, samt til ansøgerorganisationens og eventuelle partnerorganisationers erfaringsgrundlag, ekspertise og pålidelighed.

Begrundelse

Artikel 9, stk. 3, i Rådets beslutning af 28. september 2000 om oprettelse af en europæisk flygtningefond (EFT L 252 af 6.10.2000, s. 12 ff.) (EFF I) har stået sin prøve og bør derfor overtages i EFF II. Navnlig bør de kompetente myndigheder ved udvælgelsen af projekterne fortsat tage hensyn til situationen og behovet i regionen/den lokale organisatoriske enhed. Det kan de regionale og lokale koordinationsorganer i de enkelte medlemsstater sørge for. Eksterne sagkyndige er derimod ikke i stand til det.

Henstilling 15

Artikel 22, stk. 2

Kommissionens forslag

Regionsudvalgets ændringsforslag

2.

Der udbetales inden 60 dage at regne fra Kommissionens årlige beslutning om Flygtningefondens samfinansiering et forskud på 50 % af det beløb, der bevilges i medfør af beslutningen, til medlemsstaten.

2.

Der udbetales inden 60 dage at regne fra Kommissionens årlige beslutning om Flygtningefondens samfinansiering et forskud på 50 70% af det beløb, der bevilges i medfør af beslutningen, til medlemsstaten.

Begrundelse

For ikke at belaste medlemsstaternes og de gennemførende projektpartneres (NGO'er, m.fl.) budgetter ud over det rimelige bør bestemmelsen om forskud mildnes.

Bruxelles, den 17. juni 2004

Peter STRAUB

Formand for

Regionsudvalget


(1)  EFT C 317 af 6.11.2000, s. 4.

(2)  EUT C 109 af 30.4.2004, s. 46.

(3)  EFT C 19 af 22.1.2002, s. 20.

(4)  EFT C 107 af 3.5.2002, s. 85.

(5)  EFT C 278 af 14.11.2002, s. 44.

(6)  EUT C 23 af 27.1.2004, s. 30.


Top