EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004A0219(07)

Rådets udtalelse af 10. februar 2004 om Det Forenede Kongeriges opdaterede konvergensprogram, 2002-03 til 2008-09

OJ C 43, 19.2.2004, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

32004A0219(07)

Rådets udtalelse af 10. februar 2004 om Det Forenede Kongeriges opdaterede konvergensprogram, 2002-03 til 2008-09

EU-Tidende nr. C 043 af 19/02/2004 s. 0009 - 0010


Rådets udtalelse

af 10. februar 2004

om Det Forenede Kongeriges opdaterede konvergensprogram, 2002-03 til 2008-09

(2004/C 43/07)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker(1), særlig artikel 9, stk. 3,

under henvisning til Kommissionens henstilling, og efter høring af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg -

AFGIVET FØLGENDE UDTALELSE:

Den 10. februar 2004 gennemgik Rådet Det Forenede Kongeriges konvergensprogram, der dækker finansårene 2002-03 til 2008-09. Det opdaterede program er stort set i overensstemmelse med oplysningskravene i den reviderede "adfærdskodeks" for stabilitets- og konvergensprogrammers indhold og form.

Budgetstrategien, der ligger til grund for opdateringen, går fortsat ud på at opretholde holdbare offentlige finanser som led i en integreret strategi for en høj og stabil vækst. Fremskrivningerne i opdateringen viser en forøgelse over programperioden af både indtægternes og udgifternes andel af BNP samt en lille stigning i den beskedne gældskvote. Der er ved at blive gennemført et omfattende program for offentlige investeringer.

I programmet skelnes mellem den centrale makroøkonomiske fremskrivning og de BNP-vækstrater, der bruges til fremskrivninger af de offentlige finanser; af forsigtighedshensyn er sidstnævnte sat et kvart procentpoint lavere pr. år. Ifølge opdateringen vil den reale BNP-vækst stige fra anslået 2 % i 2003 til 3 til 3,5 % i 2004 og 2005. I 2006, der er det sidste år, for hvilket der gives detaljerede makroøkonomiske fremskrivninger, falder væksten tilbage til trenden på 2,5 til 3 %, og det nuværende negative outputgab forventes at lukkes. Den underliggende trend i beskæftigelsesvæksten er beregnet til 0,2 % pr. år. HICP-inflationen er skønnet til at stige gradvis fra 1,5 % i 2003 til 2 % - det nyligt fastsatte inflationsmål - i 2006. Det centrale makroøkonomiske scenario ligger tæt på Kommissionens vurdering, og de lidt lavere vækstrater, der er brugt til fremskrivningerne af de offentlige finanser i opdateringen, endnu tættere. Den skønnede vækst i sidstnævnte er imidlertid stadig lidt højere end prognosticeret af Kommissionen på kort sigt.

I opdateringen opereres med et offentligt underskud på 2,6 % af BNP i 2004-05 sammenlignet med et forventet underskud på 3,3 % i 2003-04. For 2005-06, 2006-07, 2007-08 og 2008-09 viser fremskrivningerne underskud på henholdsvis 2,4 %, 2,1 %, 2,0 % og 1,8 % af BNP. I konjunkturkorrigerede termer regnes der i opdateringen med en forbedring af underskuddet mellem 2003-04 og 2004-05 på 0,4 procentpoint til 2,0 % af BNP. I de følgende år udgør underskuddene 2,2 %, 2,1 %, 2,0 % og 1,8 % af BNP. Kommissionens beregninger af de konjunkturkorrigerede ændringer ved hjælp af den almindeligt anerkendte metode er af samme størrelse. Bruttogældskvoten skønnes at stige gradvis fra 37,9 % af BNP i 2002-03 for derefter at stabilisere sig på 41,5 % i 2008-09.

Budgetstillingen i programmet forventes at overstige referenceværdien på 3 % af BNP på finansårsbasis i 2003-04. Hvis dette bekræftes, kunne der blive tale om et uforholdsmæssigt stort underskud. Fremskrivningerne viser en stærk stigning i indtægternes andel af BNP. Trods en forventet indsnævring af det konjunkturkorrigerede underskud til 1,8 % i 2008-09 ser det ifølge Kommissionens beregninger ikke ud til, at der i noget år i opdateringsperioden er en tilstrækkelig sikkerhedsmargen til, at man helt kan udelukke, at referenceværdien vil overstige 3 % af BNP under normale makroøkonomiske fluktuationer. I henhold til budgetfremskrivningerne i opdateringen vil stabilitets- og vækstpagtens målsætning på mellemlang sigt om en budgetstilling, der ligger tæt på balance eller udviser overskud, ikke kunne nås inden for programperioden. Samtidig bør det imidlertid noteres, at de fremskrevne balancer i vidt omfang afspejler implementeringen af et intensivt offentligt investeringsprogram, der betyder, at de offentlige nettoinvesteringer i forhold til BNP øges fra 1,1 % i 2002-03 til 2,2 % i 2005-06 sammenlignet med et EU-gennemsnit på 1,5 % i 2002. Desuden ligger bruttogælden et godt stykke under 60 % af BNP i programperioden. De britiske myndigheder er selv forpligtet til at holde nettogælden under 40 % af BNP.

De offentlige finansers langsigtede holdbarhed overvåges konstant og er kernen i finanspolitikken. En forsigtig budgetstilling over det mellemlange sigt vil bidrage til at undgå, at der opstår risiko for budgetskævheder i sammenhæng med befolkningens aldring. Det ser ud til, at Det Forenede Kongerige i kraft af sin nuværende politik er kommet på rette vej, men der vil på længere sigt kunne opstå en vis risiko på grund af befolkningens aldring. De kvantitative indikatorer, som Kommissionen har beregnet, viser faktisk en opadgående trend i gældskvoten på lang sigt. Et andet forhold, der skal tages i betragtning, er, at meget af pensionssystemets finansielle holdbarhed afhænger af de private pensionsselskabers resultater, navnlig hvis den private sektor kommer til at tegne sig for betydeligt mindre end den pensionsdækning eller det pensionsniveau, der forventes. Det lave gældsniveau og det relativt lave beskatningsniveau giver imidlertid et vist råderum.

I de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer for 2003 henstilles der til de britiske myndigheder at "sikre, at de offentlige tjenesteydelser i forbindelse med de påtænkte stigninger i udgifterne til den offentlige infrastruktur (herunder investeringer i transportinfrastrukturen) leveres effektivt, og at omkostningseffektiviteten sikres". Den økonomiske politik som afspejlet i det opdaterede program er stort set i overensstemmelse med henstillingerne i de overordnede økonomisk-politiske retningslinjer for 2003, specielt dem med budgetmæssige implikationer.

(1) EFT L 209 af 2.8.1997.

Top