Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52003AE0584

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for korn" (KOM(2003) 23 endelig — 2003/0008 (CNS))

OJ C 208, 3.9.2003, p. 39–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52003AE0584

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for korn" (KOM(2003) 23 endelig — 2003/0008 (CNS))

EU-Tidende nr. C 208 af 03/09/2003 s. 0039 - 0040


Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for korn"

(KOM(2003) 23 endelig - 2003/0008 (CNS))

(2003/C 208/10)

Rådet for De Europæiske Fællesskaber besluttede den 10. februar 2003 under henvisning til EF-traktatens artikel 37, stk. 3, at anmode om Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til Den Faglige Sektion for Landbrug, Udvikling af Landdistrikterne og Miljø, som udpegede Sandro Mascia til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 25. april 2003.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 399. plenarforsamling af 13. og 14. maj 2003, mødet den 14. maj, følgende udtalelse med 104 stemmer for, 2 stemmer imod og 15 stemmer hverken for eller imod.

1. Resumé af Kommissionens forslag

1.1. Der foreslås en endelig nedsættelse på 5 % (af de 20 %, der blev foreslået i Agenda 2000), således at interventionsprisen for korn falder til 95,35 EUR/t fra 2004/05, og man derved sikrer, at intervention bliver et ægte sikkerhedsnet. For at undgå yderligere ophobning af interventionslagre på grund af utilstrækkelige afsætningsmuligheder på interne og eksterne markeder udelukkes rug fra intervention.

1.2. Kommissionen mener, at med interventionens aftagende rolle vil en sæsonbestemt korrektion for interventionsprisen ikke længere være berettiget, og foreslår derfor at afskaffe de månedlige forhøjelser.

1.3. Som følge af nedsættelsen af interventionsprisen for korn vil arealbetalingerne for korn og andre relevante markafgrøder blive forhøjet fra 63 EUR til 66 EUR/t. De kommer til at indgå i enkeltbetalingen pr. bedrift.

1.4. Kommissionen foreslår endvidere, at produktionsrestitutioner for stivelse og visse afledte produkter afskaffes, og at minimumsprisen for kartofler til stivelsesfremstilling afskaffes. Samtidig vil støtten til producenter af kartofler til stivelsesfremstilling blive medtaget i ordningen for enkeltbetaling pr. bedrift.

2. Indledning

2.1. Der dyrkes markafgrøde på 40 % af det anvendelige landbrugsareal i EU, og heraf er ca. 38 mio. hektar udlagt til korndyrkning. De ca. 210 mio. tons, der blev produceret i 2002, udgør en meget vigtig kilde til forsyning af fødevarer og foderstoffer og gør EU til den næststørste aktør inden for verdenshandelen med korn næst efter USA.

2.2. Sektoren har i de sidste ti år oplevet to gennemgribende reformer af den fælles markedsordning (Mac Sharry og Agenda 2000), hvormed der er opnået en bedre balance på markedet, en reduktion af lagrene og en større konkurrenceevne på verdensmarkederne, samtidig med at der er opretholdt høje standarder for fødevaresikkerhed.

2.3. De to reformer har resulteret i:

- at interventionsprisen, som er faldet med 50 % i de sidste ti år (15 % i de sidste tre år), ikke længere er en garanteret pris, der tilskynder til akkumulering af overskud, men i tråd med Kommissionens ønske er blevet et sikkerhedsnet for markedet.

- at interventionslagrene er blevet drastisk reduceret, mens mængden af korn, der er eksporteret uden restitution på verdensmarkedet, er steget tilsvarende.

2.4. Samtidig har Kommissionen afsluttet forhandlinger med sine vigtigste handelspartnere med henblik på at ændre toldbeskyttelsessystemet til importkvoter for korn. Denne aftale indeholder en mulighed for at øge importen af korn til EU med ca. 3 mio. tons. Udvalget minder Kommissionen om, at den bør forvalte disse kvoter, samtidig med at den varetager de europæiske producenters interesser.

3. Bemærkninger

3.1. EØSU mener, at en yderligere nedsættelse af interventionsprisen ud fra et cost-benefit synspunkt vil få følgende virkninger:

- næsten ingen følger for sektorens konkurrenceevne;

- svækkelse af beskyttelsen af basiskornarter ved grænsen;

- ingen tilskyndelse til at sigte mod at forbedre kvaliteten (se f.eks. proteinindholdet);

- yderligere udgifter på EU-budgettet (deraf følgende stigning i kompensationen til producenterne), som anslås til omkring 800 mio. EUR. Disse udgifter vil nødvendigvis føre til besparelser i andre sektorer, da Rådet på mødet i Bruxelles i 2002 lagde loft over landbrugsudgifterne.

3.2. Det bør erindres, at EØSU i sin nylige udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen om midtvejsrevisionen af den fælles landbrugspolitik(1) understregede, hvordan et af Kommissionens største mål - takket være prisnedsættelserne i Agenda 2000 - allerede er opnået, d.v.s. at begrænse interventionens rolle til blot at være et sikkerhedsnet på især kornmarkederne. EØSU tvivlede i udtalelsen på, at den foreslåede yderligere femprocents nedsættelse af interventionsprisen kan begrundes med udviklingen i priserne på verdensmarkedet, navnlig i betragtning af, at Kommissionen selv baserer sine prognoser på stabile verdensmarkedspriser.

3.3. Hvad mere specifikt angår rug, stiller EØSU - skønt det er enig i Kommissionens analyse af den strukturelle uligevægt i sektoren - samtidig spørgsmålene:

- om de foreslåede drastiske foranstaltninger ikke kan strækkes ud over et længere tidsrum ved at anvende nogle overgangsbestemmelser i henhold til artikel 29, stk. 2;

- om der kan tilskyndes til planer for omlægning til alternative afgrøder for at støtte den indsats, som producenterne i de sidste år egenhændigt har iværksat.

3.4. EØSU ønsker endvidere at understrege, at:

- på grund af afskaffelsen af produktionsrestitutioner vil sikkerhedsnettet for stivelses- og kartoffelstivelsessektoren forsvinde. Det er en sektor, som ikke er omfattet af importbeskyttelse;

- balancen mellem kornstivelsessektoren og kartoffelstivelsessektoren risikerer at blive forstyrret, hvis ordningen for enkeltbetaling pr. bedrift kun indføres i en af sektorerne.

3.5. For at fremme fødevaresikkerheden i Europa og forhindre illoyal konkurrence eller "dumping" bør de sundheds-, miljø- og erhvervsmæssige normer for EU-produceret korn også gælde for import fra tredjelande, især inden for rammerne af WTO-forhandlingerne.

4. Konklusion

4.1. EØSU opfordrer Kommissionen til grundigt at overveje konsekvenserne af en yderligere reduktion på 5 % af interventionsprisen for korn og afskaffelsen af de månedlige forhøjelser samt at vurdere, om disse foranstaltninger reelt er nødvendige i betragtning af, dels at den offentlige oplagring af korn i de seneste år er faldet drastisk, dels at EU-præferencen som en følge heraf muligvis vil blive svækket. EØSU understreger endvidere, at der er behov for større fleksibilitet i de foreslåede foranstaltninger for rug.

Bruxelles, den 14. maj 2003.

Roger Briesch

Formand for

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

(1) EUT C 85 af 8.4.2003.

Top