EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000AE1420

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om forlængelse af tilskyndelses- og udvekslingsprogrammet for aktørerne på det civilretlige område (Grotius-civilret)"

OJ C 116, 20.4.2001, p. 97–98 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AE1420

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om forlængelse af tilskyndelses- og udvekslingsprogrammet for aktørerne på det civilretlige område (Grotius-civilret)"

EF-Tidende nr. C 116 af 20/04/2001 s. 0097 - 0098


Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets forordning om forlængelse af tilskyndelses- og udvekslingsprogrammet for aktørerne på det civilretlige område (Grotius-civilret)"

(2001/C 116/21)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 2. oktober 2000 under henvisning til EF-traktatens artikel 262 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Beskæftigelse, Sociale og Arbejdsmarkedsmæssige Spørgsmål og Borgerrettigheder, som udpegede Manuel Cavaleiro Brandão til ordfører og Susanna Florio og Bernardo Hernández Bataller til medordførere. Sektionen vedtog sin udtalelse den 14. november 2000.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 377. plenarforsamling af 29.-30. november 2000, mødet den 29. november, følgende udtalelse med 112 stemmer for og 2 hverken for eller imod.

1. Indledning

1.1. Grotius-programmet for perioden 1996-2000 blev vedtaget i 1996 på grundlag af den tidligere artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union. Programmet udløber således inden årets udgang.

1.2. Formålet med Grotius-programmet er at fremme det retlige samarbejde mellem medlemsstaterne ved at styrke kendskabet til de andre medlemsstaters juridiske og retlige systemer. Programmet giver mulighed for at få finansieret uddannelsesforanstaltninger, udvekslings- og praktikprogrammer, tilrettelæggelse af møder, undersøgelser og forskning samt informationsudveksling. Programmet henvender sig til aktører inden for retsvæsenet.

1.3. Amsterdam-traktatens ikrafttrædelse betød, at der blev to forskellige retsgrundlag for henholdsvis det civilretlige og det strafferetlige samarbejde (nemlig afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union). Denne forordning vedrører kun forlængelse af Grotius-programmet, hvad angår samarbejde på det civilretlige område (herefter kaldet "Grotius-civilret"), som eksplicit er omfattet af artikel 61 i Traktaten om Den Europæiske Union.

1.4. Kommissionen har indledt overvejelser om fremtiden for programmet Grotius-civilret, navnlig forbindelsen til Robert Schuman-aktionen, der tager sigte på at styrke kendskabet til fællesskabsretten hos aktører inden for retsvæsenet, og som udløber ved udgangen af 2001.

1.5. Der foreslås en midlertidig etårig forlængelse af den civilretlige del af Grotius-programmet, og der afsættes en bevilling på 650000 euro hertil.

1.6. Støtten vedrører fem områder: sprogundervisning og sammenlignende ret, udvekslings- og praktikprogrammer i udlandet, afholdelse af konferencer og koordinering af forskning om emner af interesse for det retlige samarbejde, informationsudveksling om de andre medlemsstaters retssystemer og retligt samarbejde.

2. Generelle bemærkninger

2.1. ØSU kan kun støtte Grotius-programmets målsætninger om at styrke samspillet med Robert Schuman-aktionen og i konsekvens heraf forlænge programmet med et år.

2.2. Konsolideringen af EU kræver en styrkelse i dybden af det fælles retlige område, for at det kan blive mere solidarisk, samarbejdspræget og harmoniseret. ØSU støtter de aktioner, der hidrører fra eller bidrager til opfyldelsen af denne målsætning.

2.3. Det store bidrag, som charteret om grundlæggende rettigheder kan yde i den retning, kan ikke understreges kraftigt nok.

2.4. ØSU finder det positivt med et fremtidigt samspil mellem Grotius-civilretsprogrammet og Robert Schuman-aktionen. Dog bør man fastholde deres forskellige målsætninger og begges selvstændige relevans.

2.5. ØSU plæderer endelig(1) for uddannelses- og informationsaktioner, der samtidig er rettet til flere kategorier af aktører inden for retsvæsenet, f.eks. dommere og advokater, da sådanne aktioner vil kunne yde et specifikt bidrag til at skabe større overensstemmelse mellem de nationale retssystemer og EU's retssystem.

2.6. ØSU så endvidere gerne, at der fremover åbnes mere op for ansøgerlandenes deltagelse i programmet, især på det arbejdsretlige område.

Bruxelles, den 29. november 2000.

Göke Frerichs

Formand for

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

(1) ØSU's udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om et program for forbedring af praktiserende juristers indsigt i fællesskabsretten - Robert Schuman-aktionen" EFT L 196 af 14.7.1998.

Top