EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52000AE1406

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sommertid"

OJ C 116, 20.4.2001, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

52000AE1406

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sommertid"

EF-Tidende nr. C 116 af 20/04/2001 s. 0037 - 0038


Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sommertid"

(2001/C 116/07)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 12. juli 2000 under henvisning til EF-traktatens artikel 95 at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Transport, Energi, Infrastruktur og Informationssamfundet, som udpegede Philippe Levaux til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 9. november 2000.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 377. plenarforsamling af 29.-30. november 2000, mødet den 29. november, følgende udtalelse med 106 stemmer for, ingen imod og 1 hverken for eller imod.

1. Indledning

1.1. EU's 15 medlemsstater er i dag inddelt i tre tidszoner, der ikke nødvendigvis er sammenfaldende med meridianzonerne. Irland, Storbritannien og Portugal befinder sig i Greenwich Mean Time (UT - verdenstid). Grækenland og Finland er i tidszone UT +2. Endelig er Sverige, Tyskland, Luxembourg, Danmark, Østrig, Spanien, Frankrig, Holland, Belgien og Italien i tidszone UT +1.

1.2. Især som følge af den første energikrise indførte de fleste medlemsstater sommertidsbestemmelser i halvfjerdserne.

1.3. De forskellige nationale bestemmelser om sommertid har gjort det nødvendigt at behandle dette emne på EU-plan.

1.4. Det første direktiv om sommertid(1) trådte i kraft i 1981 og havde som eneste formål gradvist at harmonisere start- og slutdatoerne for sommertid for at fjerne den hindring for varers, tjenesteydelsers og personers frie bevægelighed, som divergerende sommertidsregler kan skabe.

1.5. Målet blev delvist nået med det første sommertidsdirektiv, hvor begyndelsesdatoen blev harmoniseret i alle medlemsstater.

1.6. De følgende direktiver(2) havde to slutdatoer:

- den sidste søndag i september i de kontinentale medlemsstater og

- den fjerde søndag i oktober i Irland og Storbritannien.

1.7. Den fuldstændige harmonisering af sommertidsperioden blev virkeliggjort med vedtagelsen af det syvende direktiv 94/21/EF(3), der fastslog, at sommertiden fra og med 1996 skulle begynde og slutte samtidig i alle medlemsstater uden undtagelse.

1.8. Det ottende direktiv 97/44/EF(4) viderefører for perioden 1998-2001 bestemmelserne i det syvende direktiv, ifølge hvilke sommertiden begynder den sidste søndag i marts og slutter den sidste søndag i oktober i alle EU's medlemsstater.

1.9. Da det ottende direktiv blev vedtaget, forpligtede Kommissionen sig til at undersøge grundigt, hvilke virkninger sommertid har i medlemsstaterne. En omfattende undersøgelse blev således gennemført i 1998-1999 af et uafhængigt konsulentfirma(5), der også skulle inddrage forskellige undersøgelser og konklusioner fra eksisterende rapporter om samme emne, såvel på EU- som på nationalt plan. Eksperter inden for de forskellige områder skulle udspørges, og der skulle fremlægges konklusioner og anbefalinger på grundlag af de foretagne analyser og undersøgelser. Undersøgelsen skulle udelukkende beskæftige sig med virkningerne af sommertid, og formålet var ikke at undersøge afgrænsningen eller eventuelle ændringer af tidszonerne i Europa, da dette hører under medlemsstaternes kompetence, og endnu mindre indførelsen af en fællestid i EU.

2. Kommissionens forslag

2.1. I det foreliggende direktivforslag, der i vid udstrækning tager hensyn til konklusionerne i sommertidsundersøgelsen, foreslås det, at der indføres bestemmelser af ubegrænset varighed om sommertidsperiodens begyndelse og ophør fra 2002; faktisk mener Kommissionen, at der inden for visse sektorer, ikke blot transportsektoren og kommunikationssektoren, men også andre industrisektorer, kræves en langsigtet, stabil planlægning, for at de kan fungere hensigtsmæssigt.

2.2. For klarhedens og præcisionens skyld foreslår Kommissionen desuden, at tidspunktet for sommertidens begyndelse og ophør skal fastsættes og offentliggøres hvert femte år for de følgende fem år.

2.3 Til sidst i forslaget nævnes, at anvendelsen af det nye direktiv bør følges op med en rapport, der skal forelægges for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg. I rapporten skal der gøres rede for, hvordan de nuværende bestemmelser påvirker alle berørte sektorer. Rapporten udarbejdes på grundlag af oplysninger, som medlemsstaterne fremsender til Kommissionen i god tid, således at rapporten kan forelægges inden udløbet af den fastsatte frist, dvs. den 31. december 2007.

3. ØSU's bemærkninger

3.1. ØSU bifalder, at Kommissionen har udarbejdet en dybtgående undersøgelse af virkningerne af sommertid for de vigtigste økonomiske sektorer såsom landbrug, industri, handel, bankvæsen, transport, og for helbredstilstanden i visse befolkningsgrupper, trafiksikkerhed, turisme og fritid.

3.2. Selv om undersøgelsen ikke har givet mulighed for at drage definitive konklusioner om sommertidsbestemmelsernes socioøkonomiske virkninger, negative som positive, bifalder ØSU - som i sine tidligere udtalelser om emnet - forslaget fra Kommissionen, for så vidt som det letter den frie bevægelighed for varer, tjenesteydelser og personer.

3.3. Endelig glæder ØSU sig over, at Kommissionen i artikel 5 i forslaget nævner, at direktivet skal følges op med en rapport, der skal aflægges senest den 31. december 2007, og at rapporten også skal stiles til ØSU.

Bruxelles, den 29. november 2000.

Göke Frerichs

Formand for

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

(1) Rådets direktiv 80/737/EØF af 22. juli 1980 om bestemmelser vedrørende sommertid (EFT L 205 af 7.8.1980, s. 17). ØSU's udtalelse: EFT C 131 af 12.6.1976, s. 12.

(2) Direktiv 82/399/EØF (EFT L 173 af 19.6.1982, s. 17). Direktiv 84/634/EØF (EFT L 331 af 19.12.1984, s. 33). Direktiv 88/14/EØF (EFT L 6 af 9.1.1988, s. 38). Direktiv 89/47/EØF (EFT L 17 af 21.1.1989, s. 57). Direktiv 92/20/EØF (EFT L 89 af 4.4.1992, s. 28).

(3) Europa-Parlamentets og Rådets syvende direktiv 94/21/EF af 30. maj 1994 om bestemmelser vedrørende sommertid (EFT L 164 af 30.6.1994, s. 1). ØSU's udtalelse: EFT C 34 af 2.2.1994, s. 21.

(4) Europa-Parlamentets og Rådets ottende direktiv 97/44/EF af 22. juli 1997 om bestemmelser vedrørende sommertid (EFT L 206 af 1.8.1997, s. 62). ØSU's udtalelse: EFT C 30 af 30.1.1997, s. 20.

(5) Research voor Beleid International (RvB), Leiden, Holland, juni 1999.

Top