EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 51999AC0704

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om «Kommissionens forslag til Rådets direktiv om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab»

OJ C 258, 10.9.1999, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51999AC0704

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om «Kommissionens forslag til Rådets direktiv om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab»

EF-Tidende nr. C 258 af 10/09/1999 s. 0024 - 0025


Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om "Kommissionens forslag til Rådets direktiv om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab"

(1999/C 258/07)

Rådet for Den Europæiske Union besluttede den 18. december 1998 under henvisning til artikel 2, stk. 2, i Protokollen om Social- og Arbejdsmarkedspolitikken at anmode om Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om det ovennævnte emne.

Det forberedende arbejde henvistes til ØSU's Sektion for Beskæftigelse, Sociale og Arbejdsmarkedsmæssige Spørgsmål og Borgerrettigheder, som udpegede Ursula Engelen-Kefer til ordfører. Sektionen vedtog sin udtalelse den 15. juni 1999.

Det Økonomiske og Sociale Udvalg vedtog på sin 365. plenarforsamling af 7. og 8. juli 1999, mødet den 7. juli, med 99 stemmer for, 1 stemme imod og 10 hverken for eller imod følgende udtalelse.

1. Generelle bemærkninger

Der er to divergerende opfattelser i Det Økonomiske og Sociale Udvalg af spørgsmålet om kompetencen i forbindelse med Kommissionens forslag til Rådets direktiv om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab.

Efter nogle medlemmers mening strider forslaget både mod subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet, fordi det griber for stærkt ind i medlemsstaternes bestemmelser. Andre medlemmer finder, at direktivforslaget - trods tiltrængte forbedringer, især i forbindelse med nedsættelsen af tærskelværdien og udvidelsen til også at dække den offentlige sektor - afhjælper manglerne ved medlemsstaternes retsforskrifter, idet det tilvejebringer en kohærent EF-ramme, der modvirker problemet med en mangelfuld fællesskabsret vedrørende information og høring og dermed skaber forudsætning for at klare omstillingsprocesserne.

1.1. Uanset denne meningsforskel konstaterer Det Økonomiske og Sociale Udvalg:

1.2. Såvel Den Europæiske Socialpagt som Fællesskabspagten om Arbejdstagernes Grundlæggende Arbejdsmarkedsmæssige og Sociale Rettigheder fra 1989 anerkender arbejdstagernes og deres repræsentanters ret til information og høring - under hensyntagen til den forskellige praksis i de forskellige medlemsstater - i forbindelse med beslutninger, der kan få væsentlige følger for dem, som en vigtig bestanddel af den europæiske samfundsmodel (1). Dette bygger på en forståelse af, at arbejdstagerne og deres repræsentanter spiller en aktiv rolle i virksomhedens drift. Der skal i den forbindelse tages hensyn til de små virksomheders særlige situation.

1.3. Anerkendelse og fremme af arbejdstagernes og deres repræsentanters sociale og arbejdsmarkedsmæssige rettigheder bidrager afgørende til at styrke den sociale dimension og medvirker til, at forskellene mellem skik og brug i de forskellige medlemsstater ikke virker så konkurrenceforvridende. Denne sociale komponent er garant for, at det indre marked fungerer bedre.

1.4. Såvel Davignon-rapporten (2) som grønbogen "Partnerskab - vejen til en ny tilrettelæggelse af arbejdet" (3) og Gyllenhammar-rapporten (4) har påvist, at information og høring kan indvirke positivt på arbejdstagernes og deres repræsentanters beredvillighed til at acceptere omstruktureringer. ØSU tilslutter sig udtrykkeligt denne opfattelse. Arbejdstagernes kvalifikationer og motivation er en af de vigtigste forudsætninger for, at man kan sikre erhvervslivets konkurrenceevne i fremtiden. I den beskæftigelsespolitiske strategi, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på mødet i Luxembourg, understreges det med rette, at arbejdsmarkedets parter spiller en vigtig rolle i forbindelse med modernisering af arbejdets tilrettelæggelse og sikring af virksomhedernes tilpasningsevne.

1.5. Omstrukturering med henblik på at sikre konkurrenceevnen kan kun gennemføres, hvis virksomhederne har en effektiv, fremadskuende beskæftigelsespolitik. Men en sådan kan kun udvikles i samarbejde med arbejdstagerne og deres repræsentanter. Information og høring af arbejdstagerne og deres repræsentanter - som allerede fastlagt i Rådets direktiv 92/56/EØF af 24. juni 1992 om ændring af Rådets direktiv 75/129/EØF af 17. februar 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser, i Rådets direktiv 98/50/EF af 29. juni 1998 om ændring af Rådets direktiv 77/187/EØF om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder, bedrifter eller dele af bedrifter og i Rådets direktiv 94/45/EF af 22. september 1994 om indførelse af europæiske samarbejdsudvalg - kan yde et vigtigt bidrag til, at arbejdstagerne og deres repræsentanter accepterer omstillingsprocessen. På den måde aktiveres arbejdstagernes innovationsevne, og virksomhedens konkurrenceevne styrkes.

1.6. En informations- og høringsprocedure kan bidrage til at realisere Fællesskabets og medlemsstaternes mål som fastlagt i EF-traktatens artikel 136:

- fremme af beskæftigelsen,

- forbedring af leve- og arbejdsvilkårene for herigennem at muliggøre en udjævning af disse vilkår på et stadigt stigende niveau,

- en passende social beskyttelse,

- dialog på arbejdsmarkedet,

- udvikling af de menneskelige ressourcer med henblik på at sikre et varigt højt beskæftigelsesniveau,

- bekæmpelse af social udstødelse.

2. Særlige bemærkninger

Ud fra ovenstående grundlæggende betragtninger finder Det Økonomiske og Sociale Udvalg, at effektiv information og høring af arbejdstagerne og deres repræsentanter bør bygge på følgende principper:

2.1. Styrkelsen af den sociale dialog og af andre former for høring forudsætter, at arbejdstagerne og deres repræsentanter betragtes og behandles som partnere. Dette kræver en omfattende informations- og høringspolitik, samt at arbejdstagernes repræsentanter sikres tilstrækkelig uafhængighed og rådgivning.

2.2. Det kompetente ledelsesniveau skal informere rettidigt, regelmæssigt og omfattende. Der skal navnlig informeres om alle forandringer i arbejdets udvikling, arbejdets organisation og i driften som sådan, der har vigtige følger for arbejdstagerne, og om konsekvenserne for arbejdstagerne og deres repræsentanter af foranstaltninger, som virksomhedsledelsen påtænker. Endvidere skal informationen og høringen udvides til at dække områder, der står i direkte sammenhæng med arbejdstagernes rettigheder og deres fremtid, som f.eks. foranstaltninger i sammenhæng med lige muligheder samt sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

2.3. Effektiv information og høring forudsætter, at arbejdstagerrepræsentanterne får lejlighed til at udtale sig, før ledelsen træffer sin endelige beslutning, så de har mulighed for at påvirke denne.

2.4. Med henblik på at fremme partnerskab og accept må informationen også omfatte planerne for virksomhedens videre udvikling og dens økonomiske og finansielle situation. Dertil hører også oplysning om investeringer, der er af grundlæggende betydning for virksomhedens fremtid og den fremtidige beskæftigelse.

2.5. Da information og høring skal være et væsentligt instrument til sikring af en effektiv virksomhedsorganisation, må arbejdstagerne og deres repræsentanter have mulighed for at stille forslag, særlig vedrørende sikring af beskæftigelsen, beskæftigelsesstrukturen og den forudseelige beskæftigelsesmæssige udvikling i virksomheden. Inden virksomheden træffer beslutninger, bør der også tilstræbes enighed på disse områder.

2.6. En sådan partnerskabsfremgangsmåde er desuden en forudsætning for, at beslutningen kan gennemføres så konfliktfrit som muligt. Kun på den måde kan den særdeles vigtige faglige uddannelse og efteruddannelse med arbejdstagernes accept sikres en passende prioritering.

2.7. Det Økonomiske og Sociale Udvalg konstaterer, at effektiv gennemførelse af en informations- og høringsprocedure er af afgørende betydning for, at omstillingen kan gennemføres. Den praktiseres for øjeblikket forskelligt i medlemsstaterne.

Bruxelles, den 7. juli 1999.

Beatrice RANGONI MACHIAVELLI

Formand for

Det Økonomiske og Sociale Udvalg

(1) Jævnfør ØSU's udtalelse om "Fundamentale arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder i EF", EFT C 126 af 23.5.1989, s. 4.

(2) Slutrapport fra ekspertgruppen "European Systems of Worker Involvement", s. 5 ff.

(3) KOM(97) 128 endelig udg., s. 3 ff.

(4) Slutrapport fra gruppen af højtstående eksperter om de økonomiske og sociale konsekvenser af industrielle omstillingsprocesser, s. 9 ff., 23 ff.

Top