Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/370E/01

Protokol fra mødet den 10. september 2012

OJ C 370E , 30.11.2012, p. 1–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2012   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 370/1


Mandag den 10. september 2012
PROTOKOL FRA MØDET DEN 10. SEPTEMBER 2012

2012/C 370 E/01

Indhold

1.

Genoptagelse af sessionen

2.

Godkendelse af protokollen fra foregående møde

3.

Mindeord

4.

Erklæring fra formanden

5.

Parlamentets sammensætning

6.

Valgs prøvelse

7.

Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

8.

Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

9.

Udvalgenes og delegationernes sammensætning

10.

De politiske gruppers sammensætning

11.

Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)

12.

Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, og artikel 88, stk. 4, litra d)

13.

Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure

14.

Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

15.

Tekster til aftaler sendt af Rådet

16.

Forespørgsler til mundtlig besvarelse og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

17.

Bevillingsoverførsler

18.

Modtagne dokumenter

19.

Andragender

20.

Arbejdsplan

21.

Europæisk standardisering ***I (forhandling)

22.

Elektronisk identifikation af kvæg ***I (forhandling)

23.

CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (forhandling)

24.

Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

25.

Frivillig og vederlagsfri vævs- og celledonation (kortfattet forelæggelse)

26.

Kvinders rolle i den grønne økonomi (kortfattet forelæggelse)

27.

Kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (kortfattet forelæggelse)

28.

Styrket solidaritet i EU på asylområdet (kortfattet forelæggelse)

29.

Ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I - Ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I (forhandling)

30.

Dagsorden for næste møde

31.

Hævelse af mødet

TILSTEDEVÆRELSESLISTE

PROTOKOL FRA MØDET DEN 10. SEPTEMBER 2012

FORSÆDE: Martin SCHULZ

formand

1.   Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.00.

2.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

Séan Kelly var til stede ved møderne den 22. november 2010 og 1. februar 2012, men hans navn fremgik ikke af de respektive tilstedeværelseslister.

Formanden mindede om, at José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) den 12. september 2012 ville afgive sin redegørelse om Unionens tilstand (punkt 36 i PDOJ).

3.   Mindeord

Formanden udtalte på Parlamentets vegne mindeord om Jiří Havel, medlem af Parlamentet, og om de tidligere medlemmer Edith Mastenbroek, Alexander Falconer og Patrick Lane samt om modtageren af Sakharov-prisen i 2002, Oswaldo Payá.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.

4.   Erklæring fra formanden

Formanden afgav en erklæring om de vedvarende krænkelser af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet i Hviderusland og opfordrede præsident Alexandre Loukachenko til omgående at løslade alle politiske fanger og sikre, at de forestående valg kom til at forløbe på retfærdig vis og i overensstemmelse med internationale standarder.

Formanden meddelte, at han havde sendt en skrivelse til præsidenten for Republikken Gambia som reaktion på, at landet havde eksekveret dødsstraffen på 9 personer. Han anmodede indtrængende regeringen om at stoppe nye henrettelser og genindføre et moratorium for dødsstraf.

Formanden lykønskede Stavros Lambrinidis, tidligere medlem og næstformand i Parlamentet, med hans udnævnelse til EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder.

5.   Parlamentets sammensætning

De kompetente cypriotiske myndigheder havde meddelt, at Sophocles Sophocleous var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Kyriakos Mavronikolas med virkning fra den 1. september 2012.

Sophocles Sophocleous deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe hans mandat endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt han forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at han ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.

6.   Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet følgende medlemmers mandater for gyldige: Erik Bánki med virkning fra den 1. juni 2012 og Martina Anderson med virkning fra den 12. juni 2012.

7.   Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet

De kompetente polske myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Małgorzata Handzlik.

De kompetente østrigske myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af den parlamentariske immunitet for Ewald Stadler.

Disse anmodniner ville i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 6, stk. 2, blive henvist til det kompetente udvalg, JURI.

8.   Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Gabriele Albertini havde sendt formanden en anmodning om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet.

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.

9.   Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra de politiske grupper og løsgængernes sekretariat modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

 

Udenrigsudvalget: Laurence J.A.J. Stassen i stedet for Barry Madlener

 

Transport- og turismeudvalget: Barry Madlener i stedet for Laurence J.A.J. Stassen, Erik Bànki i stedet for Ádám Kósa

 

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling: Krisztina Morvai, Norica Nicolai i stedet for Angelika Werthmann

 

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Tyrkiet: Laurence J.A.J. Stassen i stedet for Barry Madlener

 

Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Lucas Hartong i stedet for Laurence J.A.J. Stassen

 

Delegationen for Forbindelserne med Den Koreanske Halvø: Barry Madlener i stedet for Lucas Hartong

 

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Chile: Reimer Böge i stedet for Axel Voss

 

Delegationen for Forbindelserne med Australien og New Zealand: Axel Voss i stedet for Reimer Böge

 

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter: Krisztina Morvai havde meddelt, at hun ønskede at udtræde af udvalget.

 

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.

10.   De politiske gruppers sammensætning

Angelika Werthmann havde tilsluttet sig ALDE-Gruppen med virkning fra den 4. juli 2012.

11.   Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)

Det kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

 

Berigtigelse (P7_TA-PROV(2012)0241(COR1)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 13. juni 2012 med henblik på vedtagelse af forordningen om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 732/2008 (P7_TA-PROV(2012)0241 - COM(2011)0241 - C7-0116/2011 - 2011/0117(COD) - INTA).

 

I henhold til forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

 

Berigtigelsen findes på websiden ”Séance en direct”.

12.   Delegerede retsakter og gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, og artikel 88, stk. 4, litra d)

Formanden for Udvalgsformandskonferencen havde i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 87a, stk. 6, orienteret Parlamentets formand om, at der ikke var gjort indsigelse mod følgende retsakter:

1)

en henstilling fra TRAN-Udvalget om ikke at gøre indsigelse mod et udkast til gennemførelsesforanstaltninger, der henhører under forskriftsproceduren med kontrol: «Henstilling med henblik på afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens udkast til afgørelse om tilladelse til Den Franske Republik til at fravige Kommissionens forordning (EU) nr. 1332/2011 for så vidt angår anvendelsen af en ny softwareversion i det luftbårne antikollisionssystem (ACAS II) i visse nye luftfartøjer (B7-0423/2012)»

2)

en henstilling fra AGRI-Udvalget om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: «Henstilling med henblik på afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 28. juni 2012 om supplering af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 hvad angår tværnationalt samarbejde og producentorganisationernes kontraktforhandlnger i mælke- og mejerisektoren (B7-0424/2012)».

Såfremt ingen politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer inden for en frist på 24 timer gør indsigelse mod disse henstillinger, anses de for vedtaget. De vil i modsat fald blive sat under afstemning.

De to henstillinger kan findes på websiden ”Séance en direct”.

13.   Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure

Formanden meddelte, at han sammen med Rådets formand efter juli-mødeperiodens afslutning havde undertegnet følgende retsakter, der var vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokollen vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol og bilag I hertil (00028/2012/LEX - C7-0199/2012 - 2011/0901A(COD))

Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår anvendelsen af direkte betalinger til landbrugere for 2013 (00033/2012/LEX - C7-0177/2012 - 2011/0286(COD))

Europa-Parlamentet og Rådets forordning om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet (00027/2012/LEX - C7-0176/2012 - 2011/0301(COD)).

Formanden gjorde endvidere opmærksom på, at han sammen med Rådets formand under den igangværende mødeperiode ville undertegne følgende retsakt, der var vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/138/EF (Solvens II) for så vidt angår datoen for dets gennemførelse, datoen for dets anvendelse og datoen for ophævelse af visse direktiver (00034/2012/LEX - C7-0284/2012 - 2012/0110(COD)).

14.   Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger under mødeperioderne mars I og II 2012 forelå på websiden ”Séance en direct”.

15.   Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Thailand i henhold til artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændring af indrømmelserne for forarbejdet fjerkrækød, som forefindes i EU-listen knyttet som bilag til GATT 1994

aftale i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Brasilien i henhold til artikel xxviii i Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel (GATT) 1994 med hensyn til ændring af indrømmelserne for forarbejdet fjerkrækød, som forefindes i EU-listen knyttet som bilag til GATT 1994

partnerskabs- og samarbejdsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Irak på den anden side

protokol om ændring af Euro-Middelhavsaftalen om luftfart mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Kongeriget Marokko på den anden side for at tage hensyn til Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union

aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om beskyttelse af geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer

aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Moldova om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Moldova om lettelse af udstedelsen af visa

aftale om et fælles luftfartsområde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Moldova

rammeaftale om partnerskab og samarbejde mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Filippinerne på den anden side

rammeaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Den Socialistiske Republik Vietnam på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde

aftale mellem Den Europæiske Union og Ukraine om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om lettelse af udstedelsen af visa.

16.   Forespørgsler til mundtlig besvarelse og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1)

følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 115)

(O-000114/2012) af James Nicholson og Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, til Kommissionen: Den nuværende forvaltning af sukkersektoren (B7-0353/2012)

(O-000116/2012) af George Lyon, Britta Reimers, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells og Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Den aktuelle styring af sukkersektoren (B7-0354/2012)

(O-000124/2012) af Alexander Alvaro, Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Louis Michel, Jens Rohde og Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, til Kommissionen: Revision af den nuværende ramme for lagring af data (B7-0355/2012)

(O-000125/2012) af Judith Sargentini, Carl Schlyter, Jan Philipp Albrecht, Eva Lichtenberger, Amelia Andersdotter og Christian Engström for Verts/ALE-Gruppen, til Kommissionen: Revision af den nuværende ramme for lagring af data (B7-0356/2012)

(O-000126/2012) af Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes og Dimitrios Droutsas for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Revision af de nuværende regler om lagring af data (B7-0357/2012)

(O-000128/2012) af Cornelia Ernst for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen: Revision af de nuværende regler for datalagring (B7-0358/2012)

(O-000143/2012) af Luis Manuel Capoulas Santos for S&D-Gruppen, til Kommissionen: Den nuværende forvaltning af sukkersektoren (B7-0359/2012).

2)

følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 123)

Dieter-Lebrecht Koch, Seán Kelly og Brian Simpson om Den Europæiske Unions tiltrædelse af UNESCO-konventionen til beskyttelse af den immaterielle kulturarv (0025/2012)

Jarosław Leszek Wałęsa, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg og Edvard Kožušník om støtte til Global Zero-initiativets handlingsplan for gradvis og dokumenteret afskaffelse af alle verdens kernevåben (0026/2012)

Heinz K. Becker, Jan Philipp Albrecht, Karima Delli, Andrew Duff og Eider Gardiazábal Rubial om nedsættelse af valgretsalderen til 16 år (0027/2012)

Georgios Koumoutsakos, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Maria Badia i Cutchet og Keith Taylor om indførelse af en europæisk dag mod mobning og vold i skoler (0028/2012)

Lívia Járóka, Mikael Gustafsson, Juan Fernando López Aguilar og Cecilia Wikström om indførelsen af en europæisk mindedag for ofrene for Porajmos (romaernes holocaust) (0029/2012)

Erminia Mazzoni, Carlo Casini og Jarosław Leszek Wałęsa om religionsfrihed (0030/2012).

17.   Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 11/2012 (N7-0071/2012 - C7-0135/2012 - 2012/2113(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 14/2012 (N7-0073/2012 - C7-0152/2012 - 2012/2122(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 18/2012 (N7-0080/2012 - C7-0172/2012 - 2012/2139(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 19/2012 (N7-0078/2012 - C7-0159/2012 - 2012/2125(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 21/2012 (N7-0079/2012 - C7-0160/2012 - 2012/2126(GBD)).

*

* *

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs forslag til bevillingsoverførsel INF 01/2012.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Domstolens forslag til bevillingsoverførsel 01/2012.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Domstolens forslag til bevillingsoverførsel 02/2012.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Regionsudvalgets forslag til bevillingsoverførsel 01/2012.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Regionsudvalgets forslag til bevillingsoverførsel 02/2012.

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i finansforordningen besluttet ikke at gøre indsigelse mod Regionsudvalgets forslag til bevillingsoverførsel 03/2012.

Revisionsretten havde i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om forslag til bevillingsoverførsel V/AB-01/A/12, V/AB-02/C/12 og V/AB-03/A/12.

Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse havde i overensstemmelse med artikel 22, stk. 2, i finansforordningen underrettet budgetmyndigheden om forslag til bevillingsoverførsel 1/2012 – Sektion IX – Regnskabsåret 2012.

18.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

følgende betænkninger fra udvalgene:

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union (COM(2011)0890 - C7-0507/2011 - 2011/0455(COD)) - JURI udvalg - Ordfører: Dagmar Roth-Behrendt (A7-0156/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning (COM(2012)0051 - C7-0034/2012 - 2012/0023(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Linda McAvan (A7-0164/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning (COM(2012)0052 - C7-0033/2012 - 2012/0025(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Linda McAvan (A7-0165/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1217/2009 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Fællesskab (COM(2011)0855 - C7-0468/2011 - 2011/0416(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Giancarlo Scottà (A7-0179/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Bas Eickhout (A7-0191/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske venturekapitalfonde (COM(2011)0860 - C7-0490/2011 - 2011/0417(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Philippe Lamberts (A7-0193/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske sociale iværksætterfonde (COM(2011)0862 - C7-0489/2011 - 2011/0418(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Sophie Auconie (A7-0194/2012)

***I Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og om at lade bestemmelserne om den frivillige mærkningsordning for oksekød udgå (COM(2012)0162 - C7-0114/2012 - 2011/0229(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, for så vidt angår enkeltbetalingsordningen og støtte til vinavlere (COM(2011)0631 - C7-0338/2011 - 2011/0285(COD)) - AGRI udvalg - Ordfører: Herbert Dorfmann (A7-0203/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1528/2007 for så vidt angår udelukkelse af en række lande fra listen over regioner eller stater, der har afsluttet forhandlinger (COM(2011)0598 - C7-0305/2011 - 2011/0260(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: David Martin (A7-0207/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Den Kirgisiske Republik (COM(2011)0925 - C7-0521/2011 - 2011/0458(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Vital Moreira (A7-0208/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2008/97, (EF) nr. 779/98 og (EF) nr. 1506/98 vedrørende indførsel af olivenolie og andre landbrugsprodukter fra Tyrkiet for så vidt angår de delegerede beføjelser og gennemførelsesbeføjelser, der skal tillægges Kommissionen (COM(2011)0918 - C7-0005/2012 - 2011/0453(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Vital Moreira (A7-0209/2012)

*** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og New Zealand om ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering mellem Det Europæiske Fællesskab og New Zealand (12126/2010 - C7-0058/2012 - 2010/0139(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Vital Moreira (A7-0210/2012)

*** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Australien om ændring af aftalen om gensidig anerkendelse af overensstemmelsesvurdering, -certifikater og -mærkninger mellem Det Europæiske Fællesskab og Australien (12124/2010 - C7-0057/2012 - 2010/0146(NLE)) - INTA udvalg - Ordfører: Vital Moreira (A7-0211/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter (COM(2011)0906 - C7-0524/2011 - 2011/0445(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Vital Moreira (A7-0212/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fritidsfartøjer og personlige fartøjer (COM(2011)0456 - C7-0212/2011 - 2011/0197(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Malcolm Harbour (A7-0213/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et forbrugerprogram 2014-2020 (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD)) - IMCO udvalg - Ordfører: Robert Rochefort (A7-0214/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter (COM(2011)0416 - C7-0197/2011 - 2011/0194(COD)) - PECH udvalg - Ordfører: Struan Stevenson (A7-0217/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske statistiske program 2013-2017 (COM(2011)0928 - C7-0001/2012 - 2011/0459(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Edward Scicluna (A7-0218/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde, for så vidt angår overdreven afhængighed af kreditvurderinger (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Leonardo Domenici (A7-0220/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD)) - ECON udvalg - Ordfører: Leonardo Domenici (A7-0221/2012)

Betænkning om EU’s samhørighedspolitiske strategi for Atlanterhavsområdet (2011/2310(INI)) - REGI udvalg - Ordfører: Alain Cadec (A7-0222/2012)

Betænkning om frivillig og vederlagsfri vævs- og celledonation (2011/2193(INI)) - ENVI udvalg - Ordfører: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Sundhed for Vækst-programmet, det tredje flerårige EU-handlingsprogram for sundhed for perioden 2014-2020 (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD)) - ENVI udvalg - Ordfører: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

Betænkning om rapporteringsforpligtelserne i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (2011/2291(INI)) - PECH udvalg - Ordfører: Carl Haglund (A7-0225/2012)

* Betænkning om forslag til Rådets direktiv om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater (omarbejdning) (COM(2011)0714 - C7-0516/2011 - 2011/0314(CNS)) - ECON udvalg - Ordfører: Ildikó Gáll-Pelcz (A7-0227/2012)

Betænkning om særberetning nr. 12/2011 (decharge for 2011): "Har EU's foranstaltninger bidraget til at tilpasse fiskerflådernes kapacitet til de disponible fiskerimuligheder?" (N7-0003/2012 - C7-0018/2012 - 2012/2009(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Marta Andreasen (A7-0228/2012)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Birgit Collin-Langens immunitet (2012/2128(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Francesco Enrico Speroni (A7-0229/2012)

Betænkning om anmodning om ophævelse af Jarosław Leszek Wałęsas immunitet (2012/2112(IMM)) - JURI udvalg - Ordfører: Cecilia Wikström (A7-0230/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (COM(2011)0704 - C7-0395/2011 - 2011/0310(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Christofer Fjellner (A7-0231/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/008 DK/Odense Staalskibsværft, Danmark) (COM(2012)0272 - C7-0131/2012 - 2012/2110(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Bendt Bendtsen (A7-0232/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/017 ES/ Aragón Construction, Spanien) (COM(2012)0290 - C7-0150/2012 - 2012/2121(BUD)) - BUDG udvalg - Ordfører: Juan Andrés Naranjo Escobar (A7-0233/2012)

Betænkning om en dagsorden for forandring: fremtiden for EU's udviklingspolitik (2012/2002(INI)) - DEVE udvalg - Ordfører: Charles Goerens (A7-0234/2012)

Betænkning om kvinders rolle i den grønne økonomi (2012/2035(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i aftalen om oprettelse af en associering mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Mellemamerika på den anden side (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Jörg Leichtfried (A7-0237/2012)

Betænkning med bemærkninger i forbindelse med decharge til Kommissionen for 2011 om Revisionsrettens særberetning nr. 14/2011 (decharge 2011) - "Har EU’s bistand forbedret Kroatiens kapacitet til at forvalte eftertiltrædelsesstøtte?" (N7-0039/2012 - C7-0029/2012 - 2012/2015(DEC)) - CONT udvalg - Ordfører: Tamás Deutsch (A7-0238/2012)

Betænkning om årsberetning om aktiviteterne i Udvalget for Andragenders i 2011 (2011/2317(INI)) - PETI udvalg - Ordfører: Giles Chichester (A7-0240/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-program for social udvikling og innovation (COM(2011)0609 - C7-0318/2011 - 2011/0270(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Jutta Steinruck (A7-0241/2012)

Betænkning om ændring af artikel 123 og 42 i Europa-Parlamentets forretningsorden: skriftlige erklæringer og lovgivningsmæssige initiativer (2011/2058(REG)) - AFCO udvalg - Ordfører: Rafał Trzaskowski (A7-0242/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse (COM(2011)0275 - C7-0127/2011 - 2011/0129(COD)) - LIBE udvalg - FEMM udvalg - Ordfører: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - Ordfører: Antonyia Parvanova (A7-0244/2012)

Betænkning om indgåelse af en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet om fremsendelse til Europa-Parlamentet og dettes behandling af Rådets klassificerede informationer på andre områder end dem, der er omfattet af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2012/2069(ACI)) - AFCO udvalg - Ordfører: Gerald Häfner (A7-0245/2012)

Betænkning om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (2012/2046(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

Betænkning om almen uddannelse, erhvervsuddannelse og Europa 2020 (2012/2045(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Mary Honeyball (A7-0247/2012)

Betænkning om styrket solidaritet i EU på asylområdet (2012/2032(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i handelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Colombia og Peru (COM(2011)0600 - C7-0307/2011 - 2011/0262(COD)) - INTA udvalg - Ordfører: Bernd Lange (A7-0249/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Socialfond og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1081/2006 (COM(2011)0607 - C7-0327/2011 - 2011/0268(COD)) - EMPL udvalg - Ordfører: Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

Betænkning om den 18. rapport om bedre lovgivning – anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (2010) (2011/2276(INI)) - JURI udvalg - Ordfører: Sajjad Karim (A7-0251/2012)

Betænkning om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (2012/2050(INI)) - AFET udvalg - Ordfører: Elmar Brok (A7-0252/2012)

Betænkning om reformen af den fælles fiskeripolitik – Overordnet meddelelse (2011/2290(INI)) - PECH udvalg - Ordfører: Nikolaos Salavrakos (A7-0253/2012)

Betænkning om gennemførelse af lovgivningen om det fælles europæiske luftrum (2012/2005(INI)) - TRAN udvalg - Ordfører: Jacqueline Foster (A7-0254/2012)

Betænkning om onlinedistribution af audiovisuelle værker i EU (2011/2313(INI)) - CULT udvalg - Ordfører: Jean-Marie Cavada (A7-0262/2012)

Betænkning om en social investeringspagt - som svar på krisen (2012/2003(INI)) - EMPL udvalg - Ordfører: Danuta Jazłowiecka (A7-0263/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige aftaler mellem medlemsstater og tredjelande på energiområdet (COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Krišjānis Kariņš (A7-0264/2012)

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet og om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD)) - ITRE udvalg - Ordfører: Claude Turmes (A7-0265/2012)

Betænkning om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger: opfølgning på TDIP-udvalgets betænkning (2012/2033(INI)) - LIBE udvalg - Ordfører: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

*** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet om videnskabeligt og teknologisk samarbejde (08283/2012 - C7-0122/2012 - 2011/0175(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Amalia Sartori (A7-0267/2012)

*** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien (10475/2012 - C7-0181/2012 - 2012/0059(NLE)) - ITRE udvalg - Ordfører: Amalia Sartori (A7-0268/2012)

2)

følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120) fra medlemmerne:

Jörg Leichtfried, Cristiana Muscardini, Niccolò Rinaldi og Oreste Rossi. Forslag til beslutning om SMV'er og afprøvning af kosmetiske midler på dyr (B7-0413/2012)

henvist til

:

kor.udv.: ENVI

rådg.udv.: INTA

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om fremme af samkørsel (carpooling) (B7-0414/2012)

henvist til

:

kor.udv.: TRAN

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om den korrekte anvendelse af de nye ikt-kommunikationsmidler (B7-0415/2012)

henvist til

:

kor.udv.: ITRE

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om bekæmpelse af vandforurening (B7-0416/2012)

henvist til

:

kor.udv.: ENVI

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om ikke-industrielt kystfiskeri (B7-0417/2012)

henvist til

:

kor.udv.: PECH

Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om affolkning af regioner og byer i medlemsstaterne (B7-0418/2012)

henvist til

:

kor.udv.: REGI

Nuno Melo. Forslag til beslutning om de handelsmæssige forbindelser med tredjelande (B7-0419/2012)

henvist til

:

kor.udv.: INTA

Nuno Melo. Forslag til beslutning om det portugisiske sprogs betydning for Den Europæiske Union (B7-0420/2012)

henvist til

:

kor.udv.: CULT

rådg.udv.: DEVE

Cristiana Muscardini. Forslag til beslutning om sikring af opsparing (B7-0421/2012)

henvist til

:

kor.udv.: IMCO

rådg.udv.: ECON

Sebastian Valentin Bodu. Forslag til beslutning om udarbejdelsen af en strategi for samarbejdet mellem EU-medlemsstaterne om bekæmpelse af skovbrande (B7-0422/2012)

henvist til

:

kor.udv.: ENVI

rådg.udv.: REGI

19.   Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

 

Den 17. juli 2012

Hannelore Thomas (Köln Komplett Travel Agency) (nr. 0839/2012); Anli Heuser-He (2 underskrifter) (nr. 0840/2012); Erich Kalkus (nr. 0841/2012); Adolf Schmidt (Heimatortsgemeinschaft Donnersmarkt e.V.) (nr. 0842/2012); Alevtina Braunsberg (nr. 0843/2012); Dietmar Wedel (nr. 0844/2012); (navn fortroligt) (nr. 0845/2012); Sonja Bergfeld (nr. 0846/2012); Christian Reimann (nr. 0847/2012); (navn fortroligt) (nr. 0848/2012); (navn fortroligt) (nr. 0849/2012); Todorov Angelov Todorov (nr. 0850/2012); W.C.H. Bost (nr. 0851/2012); P.W. Kooiker (nr. 0852/2012); (navn fortroligt) (nr. 0853/2012); Panagiotis Paximadis (nr. 0854/2012); Theodoros Soutis (nr. 0855/2012); Božan Žabjek (nr. 0856/2012); Simon Puhlmann (nr. 0857/2012); Markus Havemann (nr. 0858/2012); Oskar Bradler (nr. 0859/2012); Gabriele Steinbach (nr. 0860/2012); Ewgeni Dimke (nr. 0861/2012); Otto Rover (nr. 0862/2012); Heidrun Schroter (nr. 0863/2012); Stephanus Kare (nr. 0864/2012); Nadya Borisova (nr. 0865/2012); Bernd Morsbach (nr. 0866/2012); Andre Wirths (nr. 0867/2012); Bernd Borzek (nr. 0868/2012); Marcel Rupp (nr. 0869/2012); Annemarie Arderiu Gil (nr. 0870/2012); Wolfgang Gerber (nr. 0871/2012); (navn fortroligt) (nr. 0872/2012); Erwin Heiko Kaltenmeier (nr. 0873/2012); Yolanda Díaz Pérez (nr. 0874/2012); Óscar Manteca García (nr. 0875/2012); Pedro Barrionuevo Valero (nr. 0876/2012); Francisco da Conceição Norte (Commissão de Moradores do Bom Sucesso) (nr. 0877/2012); Zsák Ferenc Tibor (Tiszántúli Természetvédők Társulata (Society Conservationists of Eastern Hungary)) (nr. 0878/2012); Árva Gyuláné (nr. 0879/2012); Novák László (nr. 0880/2012); M. Livčāne (Biedrība "Lauberiete", Ozolmuiža, Laubere) (nr. 0881/2012); (navn fortroligt) (nr. 0882/2012); Jussi Koskinen (nr. 0883/2012); Theodoros Pitikaris (nr. 0884/2012); George Albert Farizo Niedbala (nr. 0885/2012); Nebojša Avlijaš (7 underskrifter) (nr. 0886/2012); Navratil Attila (1773 underskrifter) (nr. 0887/2012); Peter Hantz (Bolyai Initiative Committee) (nr. 0888/2012); Antonio Vidal López (Comptoir Paysan) (nr. 0889/2012); Belkezize Tachfine (nr. 0890/2012); Jean d'Abbot-Doyle (nr. 0891/2012); Marcello Marafante (nr. 0892/2012); Erasmo Amato (nr. 0893/2012); Juan Antonio Álvarez Chorén (Plataforma de ciudadanos europeos "No es ideología es ciudadanía") (nr. 0894/2012); Rosemary Rechter (nr. 0895/2012); Reine Dulac (nr. 0896/2012); (navn fortroligt) (nr. 0897/2012); Fabricio Sebastian Gianni (nr. 0898/2012); (navn fortroligt) (nr. 0899/2012); Kyriacos Kyriakides (Change.org "Save Cyprus") (255 underskrifter) (nr. 0900/2012); Giulio Cossu (nr. 0901/2012); Steven Sylvester (nr. 0902/2012); Graham Wheeler (nr. 0903/2012); Guiso Gavino (nr. 0904/2012); Daniel Seco (nr. 0905/2012); Ivana Petrović (nr. 0906/2012); Alain Roth (Association SLB RD422) (70 underskrifter) (nr. 0907/2012); Fernando Cosimo Scaramozza (nr. 0908/2012); (navn fortroligt) (nr. 0909/2012); (navn fortroligt) (nr. 0910/2012); Giuseppa Paolina Casillo (nr. 0911/2012); Ernesto Arvelo Díaz (nr. 0912/2012); Liliana Elizabeth Franco (nr. 0913/2012); Eva Villaverde Pedreira (nr. 0914/2012); Guillermo Valle Tárrega (nr. 0915/2012); Elena Macías Otón (nr. 0916/2012); Javier Hernández Delgado (nr. 0917/2012); Miguel Morais (nr. 0918/2012); Miguel Ângelo Correia (nr. 0919/2012); Vasile Cifor (nr. 0920/2012); Sorin Stelian Torop (nr. 0921/2012); (navn fortroligt) (3 underskrifter) (nr. 0922/2012); Victor Ruse (nr. 0923/2012).

 

Den 20. juli 2012

Dario Mengo (nr. 0924/2012); Helena Iwaniuk (nr. 0925/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0926/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0927/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0928/2012); Francisco Pérez Martínez (Los Verdes de la Comunidad de Madrid) (nr. 0929/2012); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0930/2012); Thomas Dammert (nr. 0931/2012); Linda Maria Koldau (nr. 0932/2012); Małgorzata Landsmann (nr. 0933/2012); (navn fortroligt) (nr. 0934/2012); (navn fortroligt) (nr. 0935/2012); Paweł Swoboda (Krajowe stowarzyszenie na rzecz poszkodowanych przez zakłady górnicze) (8 underskrifter) (nr. 0936/2012); Oisin Jones-Dillon (nr. 0937/2012); Matilde Font Ten (nr. 0938/2012); Nicolas Caton (nr. 0939/2012); (navn fortroligt) (nr. 0940/2012); Marinos Grigoriou (nr. 0941/2012); Luigi Landolfo (nr. 0942/2012); Jelena Antonova (nr. 0943/2012); (navn fortroligt) (12 underskrifter) (nr. 0944/2012); Tomasz Adamowski (Transgum service opon) (nr. 0945/2012); Alberto Peñalver Castellón (nr. 0946/2012); Alejandro Álvarez Del Amo (nr. 0947/2012); Carlo Piccolo (345 underskrifter) (nr. 0948/2012); Juan Campuzano Casas (6 underskrifter) (nr. 0949/2012); Vicente Pérez Crespo (Cofradías de Pescadores) (nr. 0950/2012); Josef Müellejans (nr. 0951/2012); Lolita Cicha (244 underskrifter) (nr. 0952/2012); Barbara Chodun (2 underskrifter) (nr. 0953/2012); Vincenzo Antonuccio (nr. 0954/2012).

 

Den 26. juli 2012

Joan Lladó i Binimelis (40 underskrifter) (nr. 0955/2012); Raina Mihailova (nr. 0956/2012); Szigeti Enikö (Civic engagement movement) (nr. 0957/2012); Pierre Lacroix (Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu aquatique) (221 underskrifter) (nr. 0958/2012); Paula Romero Ganuza (nr. 0959/2012); Jürgen Micksch (PRO ASYL e.V.) (nr. 0960/2012); Gheorghe Popilean (Uniunea pentru accesarea integrală a fondurilor comunitare europene alocate țării noastre pentru perioada 2007 2013) (nr. 0961/2012); Santo Grammatico (Legambiente Liguria) (nr. 0962/2012); Marie Kathleen (Kitty) Denise Arce-Aspelin (nr. 0963/2012); Fabrizio Infante (nr. 0964/2012); Aleksandra Kwaśnicka (nr. 0965/2012); Kent Cooper (nr. 0966/2012); Jacqueline Claire Cotterill (nr. 0967/2012); Francesco Cavagnoli (Sc. Maglieria & co Prod srl) (nr. 0968/2012); Stefano Meconi (nr. 0969/2012); S Dimotsantos (Medicon Hellas SA) (nr. 0970/2012); Adolfo Sansolini (8Hours EU) (nr. 0971/2012); Montserrat Capdevila (La Associació APIGF) (nr. 0972/2012); Robert Delis (nr. 0973/2012); (navn fortroligt) (nr. 0974/2012); (navn fortroligt) (nr. 0975/2012); Bibiana García Fernández (nr. 0976/2012); Renato Tognini (nr. 0977/2012); Fulvio Fiorentini (nr. 0978/2012); Luc Gigou (nr. 0979/2012); (navn fortroligt) (nr. 0980/2012); Nicolae Munteanu (nr. 0981/2012); Henryk Szczepański (nr. 0982/2012); Vinicije Lupis (Peljesac Bridge Steering Committee) (nr. 0983/2012); dit Dieudonné Gregory Thuan (Hincker et associés - Société d'avocats) (nr. 0984/2012); Gudrun Behling (nr. 0985/2012); (navn fortroligt) (nr. 0986/2012).

 

Den 10. august 2012

(navn fortroligt) (nr. 0987/2012); Naděžda Siváková (nr. 0988/2012); Giorgio Gurrieri (nr. 0989/2012); Francesco Di Pasquale (nr. 0990/2012); Richard Frederick Parsons (nr. 0991/2012); Jason O'Sullivan (nr. 0992/2012); Filomeno Greco (nr. 0993/2012); Marco Bava (nr. 0994/2012); (navn fortroligt) (nr. 0995/2012); Francesco Di Pasquale (nr. 0996/2012); (navn fortroligt) (nr. 0997/2012); Maurizio Sturvi (nr. 0998/2012); Kestutis Vilkauskas (nr. 0999/2012); Petkov Georgi Plamenov (nr. 1000/2012); Sebastian Hofmann (nr. 1001/2012); (navn fortroligt) (nr. 1002/2012); Alain Guyot (nr. 1003/2012); (navn fortroligt) (nr. 1004/2012); (navn fortroligt) (nr. 1005/2012); Marco Bava (nr. 1006/2012); Vanna Pizzi (nr. 1007/2012); Cecilia Sanna (nr. 1008/2012); Paolo Sommariva (nr. 1009/2012); Peter Rein Leesment (nr. 1010/2012); Constantina Dumitrescu (nr. 1011/2012); Jean François Bray (nr. 1012/2012); Eduardo Raya Reatmero (nr. 1013/2012); Volodia Vassilev (Association of the general medical practitioners in Sofia – Bi Sofia) (nr. 1014/2012); Sonja Schenk (nr. 1015/2012); Günter Hegeler (nr. 1016/2012); Nicolae Busuioc (nr. 1017/2012); Aivars Melnis (nr. 1018/2012); Werner Feldmann (nr. 1019/2012).

 

Den 29. august 2012

Volker Detampel (nr. 1020/2012); Barbara Ritterbusch Nauwerck (nr. 1021/2012); Sean Lawless (nr. 1022/2012); Yvon Lefort (Comité de Défense des Frontaliers Belgo-Français CDF ASBL) (nr. 1023/2012); Holger Klekar (nr. 1024/2012); Saida Hauer (nr. 1025/2012); Christopher Gilchrist (nr. 1026/2012); (navn fortroligt) (nr. 1027/2012); (navn fortroligt) (nr. 1028/2012); Christopher Butler (nr. 1029/2012); Roger Tilleul (nr. 1030/2012); Krystian Popławski (nr. 1031/2012); Andreas Steck (nr. 1032/2012); Georgi Slavew Angelov (72 underskrifter) (nr. 1033/2012); Marinela Barza (nr. 1034/2012); Luigi Perrone (nr. 1035/2012); Lorenzo Croce (Ass. Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA) (nr. 1036/2012); (navn fortroligt) (nr. 1037/2012); Luciano Iannuccelli (nr. 1038/2012); (navn fortroligt) (nr. 1039/2012); Nigel Knowles (nr. 1040/2012); Sabrina D'Amanti (nr. 1041/2012); Rose Marie Delannoy (Fédération Internationale des Clubs de Motorhomes) (nr. 1042/2012).

20.   Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne september og 2012 (PDOJ 493.542) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

 

Mandag

Ingen ændringer.

 

Tirsdag

Ingen forslag til ændringer.

 

Onsdag

Ingen forslag til ændringer.

 

Torsdag

Anmodning fra ALDE-Gruppen om at udsætte afstemningen om betænkning af Sharon Bowles om ”Det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union” (A7-0076/2012), der var opført på dagsordenen under afstemningenstiden torsdag (punkt 63 i PDOJ).

Sharon Bowles begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

*

* *

Arbejdsplanen fastsattes således.

21.   Europæisk standardisering ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk standardisering og om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/105/EF og 2009/23/EF [COM(2011)0315 - C7-0150/2011- 2011/0150(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Lara Comi (A7-0069/2012)

Lara Comi forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI

næstformand

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Adam Gierek (ordfører for udtalelse fra ITRE), Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Christel Schaldemose for S&D-Gruppen, Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen, Edvard Kožušník for ECR-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Regina Bastos, Evelyne Gebhardt, Ildikó Gáll-Pelcz og Barbara Weiler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zofija Mazej Kukovič, Silvia-Adriana Țicău, Sergio Gaetano Cofferati og Malcolm Harbour.

Talere: Toine Manders for ALDE-Gruppen, Viviane Reding og Lara Comi.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.8 i protokollen af 11.9.2012.

22.   Elektronisk identifikation af kvæg ***I (forhandling)

Betænkning om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår elektronisk identifikation af kvæg og om at lade bestemmelserne om den frivillige mærkningsordning for oksekød udgå [COM(2012)0162 - C7-0114/2012- 2011/0229(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Sophie Auconie (A7-0199/2012)

Sophie Auconie forelagde sin betænkning.

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Julie Girling, Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Dagmar Roth-Behrendt for S&D-Gruppen, Riikka Manner for ALDE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Nick Griffin, løsgænger, Horst Schnellhardt, Kriton Arsenis, Britta Reimers, John Bufton, José Manuel Fernandes, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Mara Bizzotto, Peter Liese, Mario Pirillo, Daciana Octavia Sârbu, James Nicholson (ordfører for udtalelse fra AGRI) og Diane Dodds.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rareș-Lucian Niculescu, Peter Jahr, Giancarlo Scottà og Andreas Mölzer.

Talere: Viviane Reding og Sophie Auconie.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.9 i protokollen af 11.9.2012.

23.   CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger (forhandling)

Betænkning om CIA's påståede brug af europæiske lande ved transport og ulovlig tilbageholdelse af fanger: opfølgning på TDIP-udvalgets betænkning [2012/2033(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Hélène Flautre (A7-0266/2012)

Hélène Flautre forelagde sin betænkning.

FORSÆDE: Georgios PAPASTAMKOS

næstformand

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Sarah Ludford (ordfører for udtalelse fra AFET), Michèle Striffler for PPE-Gruppen, Tanja Fajon for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Frieda Brepoels for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Carlos Coelho, Sylvie Guillaume, Konrad Szymański, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld og Sarah Ludford, Inês Cristina Zuber, Elena Băsescu, Ioan Enciu og Sajjad Karim.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Monika Flašíková Beňová, Paul Murphy, Jaroslav Paška og Andrew Henry William Brons.

Talere: Viviane Reding og Hélène Flautre.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.6 i protokollen af 11.9.2012.

24.   Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Maria do Céu Patrão Neves, Sylvana Rapti, Raül Romeva i Rueda, Marina Yannakoudakis, Oreste Rossi, Martina Anderson, Andrew Henry William Brons, Iuliu Winkler, Rareș-Lucian Niculescu, Csaba Sándor Tabajdi, Eva Joly, Jan Zahradil, Tadeusz Cymański, Alda Sousa, Corneliu Vadim Tudor, Nuno Teixeira, László Tőkés, Luis Yáñez-Barnuevo García, Antolín Sánchez Presedo, Hélène Flautre, Erik Bánki, Janusz Wojciechowski og Rui Tavares.

FORSÆDE: Oldřich VLASÁK

næstformand

Zbigniew Ziobro, Inês Cristina Zuber, Kinga Gál, María Irigoyen Pérez, Karim Zéribi og Paul Murphy.

25.   Frivillig og vederlagsfri vævs- og celledonation (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om frivillig og vederlagsfri vævs- og celledonation [2011/2193(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Marina Yannakoudakis (A7-0223/2012)

Marina Yannakoudakis foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Frédérique Ries, Anna Záborská, Margrete Auken, Oreste Rossi, Zuzana Roithová, Franz Obermayr, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Monika Flašíková Beňová og Erik Bánki.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.17 i protokollen af 11.9.2012.

26.   Kvinders rolle i den grønne økonomi (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om kvinders rolle i den grønne økonomi [2012/2035(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Mikael Gustafsson (A7-0235/2012)

Mikael Gustafsson foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Záborská, Emer Costello, Monika Flašíková Beňová, Raül Romeva i Rueda, Silvia-Adriana Țicău og Andrea Češková.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.18 i protokollen af 11.9.2012.

27.   Kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om kvinders arbejdsvilkår i servicesektoren [2012/2046(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Iratxe García Pérez (A7-0246/2012)

Iratxe García Pérez foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Angelika Werthmann, Monika Flašíková Beňová, Franz Obermayr, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai og Andrea Češková, Elena Băsescu, Anna Záborská og Andrea Češková.

FORSÆDE: Isabelle DURANT

næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ana Miranda og Silvia-Adriana Țicău.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.19 i protokollen af 11.9.2012.

28.   Styrket solidaritet i EU på asylområdet (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om styrket solidaritet i EU på asylområdet [2012/2032(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0248/2012)

Kyriacos Triantaphyllides foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Papanikolaou, Raül Romeva i Rueda, Elena Băsescu, Monika Flašíková Beňová, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jaroslav Paška og Miroslav Mikolášik.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.7 i protokollen af 11.9.2012.

29.   Ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I - Ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2001/83/EF for så vidt angår lægemiddelovervågning [COM(2012)0052 - C7-0033/2012- 2012/0025(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Linda McAvan (A7-0165/2012)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 726/2004 for så vidt angår lægemiddelovervågning [COM(2012)0051 - C7-0034/2012- 2012/0023(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Linda McAvan (A7-0164/2012)

Linda McAvan forelagde sine betænkninger.

John Dalli (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Karin Kadenbach for S&D-Gruppen, Antonyia Parvanova for ALDE-Gruppen, Marina Yannakoudakis for ECR-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Peter Liese, Monika Flašíková Beňová, Frédérique Ries, Tadeusz Cymański, Marisa Matias, Françoise Grossetête, Anja Weisgerber, Erik Bánki og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Elena Băsescu og Zuzana Roithová.

Talere: John Dalli og Linda McAvan.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 i protokollen af 11.9.2012 og punkt 10.11 i protokollen af 11.9.2012.

30.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" OJMA 493.542).

31.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.45.

Klaus Welle

generalsekretær

Gianni Pittella

næstformand


Mandag den 10. september 2012
TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bicep, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borsellino, Boștinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bușoi, Busuttil, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, António Fernando Correia de Campos, Silvia Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Crețu, Creutzmann, Crowley, Cuschieri, Cutaș, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, Delli, Delvaux, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Nedelcheva, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Kohlíček, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Malinov, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Naranjo Escobar, Neuser, Newton Dunn, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Quisthoudt-Rowohl, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Keith Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Țicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zeribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Observatører

Antičević Marinović, Borzan, Božinović, Grubišić, Jerković, Matušić, Plenković, Radoš, Vrbat, Vuljanić


Top