EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/097E/01

PROTOKOL
Mandag, den 9. februar 2004

OJ C 97E , 22.4.2004, p. 1–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

22.4.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

CE 97/1


PROTOKOL

(2004/C 97 E/01)

AFVIKLING AF MØDET

FORSÆDE: Pat COX

formand

1.   Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.

2.   Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Claude Turmes havde meddelt, at han havde været til stede under mødet den 29. januar 2004, men at hans navn ikke fremgik af tilstedeværelseslisten.

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

3.   Parlamentets sammensætning

De kompetente portugisiske myndigheder havde meddelt, at Sérgio Ribeiro var blevet medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Joaquim Miranda med virkning fra den 3. februar 2004.

Formanden henviste til bestemmelserne i forretningsordenens artikel 7, stk. 5.

De kompetente cypriotiske myndigheder havde meddelt, at Georgios Tasou var udpeget til observatør i stedet for Christodoulos Taramountas med virkning fra den 1. februar 2004.

4.   Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1)

fra Rådet og Kommissionen:

Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af tungebestandene i den vestlige del af Den Engelske Kanal og i Biscayabugten (KOM(2003) 819 — C5-0047/2004 — 2003/0327(CNS))

henvist til:

korr.udv.

PECH

 

rådg.udv.

ENVI

retsgrundlag:

Artikel 37 i EF-traktaten

Forslag til Rådets afgørelse om makrofinansiel bistand til Albanien og om ophævelse af afgørelse 1999/282/EF (KOM(2003) 834 — C5-0048/2004 — 2003/0330(CNS))

henvist til:

korr.udv.

ITRE

 

rådg.udv.

AFET, BUDG

retsgrundlag:

Artikel 308 i EF-traktaten

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89, (EF) nr. 555/2000, (EF) nr. 2500/2001, (EF) nr. 1268/1999 og (EF) nr. 1267/1999, således at de lande, der er omfattet af stabiliserings- og associeringsprocessen, kan deltage i udbud, som iværksættes som led i EF-programmerne for førtiltrædelsesstøtte (KOM(2003) 793 — C5-0049/2004 — 2003/0306(CNS))

henvist til:

korr.udv.

ITRE

 

rådg.udv.

AFET, BUDG

retsgrundlag:

Artikel 181 A, stk. 2, i EF-traktaten

Forslag til Rådets afgørelse om tildeling af kompetence til Domstolen til at afgøre tvister om EF-patenter (KOM(2003) 827 — C5-0050/2004 — 2003/0326(CNS))

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv.

ITRE

retsgrundlag:

Artikel 229 A i EF-traktaten

Forslag til Rådets afgørelse om oprettelse af EF-Patentretten og om appel til Retten i Første Instans (KOM(2003) 828 — C5-0051/2004 — 2003/0324(CNS))

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv.

BUDG, ITRE

retsgrundlag:

Artikel 225 A og 245 i EF-traktaten

Forslag til Rådets forordning om foranstaltninger for biavl (KOM(2004) 030 — C5-0052/2004 — 2004/0003(CNS))

henvist til:

korr.udv.

AGRI

 

rådg.udv.

BUDG

retsgrundlag:

Artikel 36 og 37 i EF-traktaten

Forslag til Rådets forordning om omregningskurserne mellem euroen og valutaerne i de medlemsstater, der indfører euroen (Kodificeret udgave) (KOM(2004) 032 — C5-0053/2004 — 2004/0009(CNS))

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv.

ECON

retsgrundlag:

Artikel 123, stk. 4, i EF-traktaten

Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/49/EF om en fælles ordning for beskatning af renter og royalties, der betales mellem associerede selskaber i forskellige medlemsstater (KOM(2003) 841 — C5-0054/2004 — 2003/0331(CNS))

henvist til:

korr.udv.

ECON

 

rådg.udv.

JURI

retsgrundlag:

Artikel 94 i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for visse former for vejgodstransport (Kodificeret udgave) (KOM(2004) 47 — C5-0055/2004 — 2004/0017(COD))

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv.

RETT

retsgrundlag:

Artikel 71, stk. 1, i EF-traktaten

Rådet for Den Europæiske Union: Initiativ fra Kongeriget Nederlandene med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om bekæmpelse af grænseoverskridende køretøjskriminalitet (5450/2004 — C5-0056/2004 — 2004/0803(CNS))

henvist til:

korr.udv.

LIBE

 

rådg.udv.

RETT

retsgrundlag:

Artikel 30, stk. 1, og artikel 34, stk. 2, i EU-traktaten

Rådet for De Europæiske Fællesskaber: Initiativ fra Irland med henblik på vedtagelse af Rådets retsakt om ændring af vedtægten for Europols personale (5435/2004 — C5-0057/2004 — 2004/0804(CNS))

henvist til:

korr.udv.

LIBE

 

rådg.udv.

BUDG

retsgrundlag:

Artikel 30, stk. 3, i Europol-konventionen

Rådet for Den Europæiske Union: Initiativ fra Irland med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg (5436/2004 — C5-0058/2004 — 2004/0805(CNS))

henvist til:

korr.udv.

LIBE

 

rådg.udv.

BUDG

retsgrundlag:

Artikel 39 i EU-traktaten

Rådet for Den Europæiske Union: Initiativ fra Irland med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om tilpasning af Europol-ansattes vederlag og tillæg (5438/2004 — C5-0059/2004 — 2004/0806(CNS))

henvist til:

korr.udv.

LIBE

 

rådg.udv.

BUDG

retsgrundlag:

Artikel 39 i EU-traktaten

Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et vedrørende det europæiske overvågningscenter for narkotika og narkotikamisbrug (omarbejdning) (KOM(2003) 808 — C5-0060/2004 — 2003/0311(CNS))

henvist til:

korr.udv.

LIBE

 

rådg.udv.

ENVI

retsgrundlag:

Artikel 308 i EF-traktaten

Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1177/2002 om en midlertidig defensiv ordning for skibsbygningsindustrien (KOM(2004) 26 — C5-0061/2004 — 2004/0008(CNS))

henvist til:

korr.udv.

ECON

 

rådg.udv.

ITRE

retsgrundlag:

Artikel 87, stk. 3, artikel 89 og artikel 133 i EF-traktaten

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om retningslinjer for de transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning 96/391/EF og 1229/2003/EF (KOM(2003) 742 — C5-0064/2004 — 2003/0297(COD))

henvist til:

korr.udv.

ITRE

 

rådg.udv.

BUDG, ECON, JURI, ENVI

retsgrundlag:

Artikel 156 i EF-traktaten

Forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Den Europæiske Organisation for Luftfartens Sikkerhed (Eurocontrol) (5747/2004 — C5-0065/2004 — 2003/0214(AVC))

henvist til:

korr.udv.

RETT

 

rådg.udv.

JURI, ITRE

retsgrundlag:

Artikel 80, stk. 2, og artikel 300, stk. 2, første afsnit, og stk. 3, andet afsnit i EF-traktaten

Udtalelse fra Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje afsnit, litra c), om Europa-Parlamentets ændringsforslag til Rådets fælles holdning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af standarder for kvaliteten og sikkerheden ved donation, udtagning, testning, behandling, opbevaring og distribution af humane væv og celler (KOM(2004) 80 — C5-0066/2004 — 2002/0128(COD))

henvist til:

korr.udv.

ENVI

 

rådg.udv.

BUDG, JURI

retsgrundlag:

Artikel 152, stk. 4, i EF-traktaten

2)

fra udvalgene:

2.1)

følgende betænkninger:

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2791/1999 om visse kontrolforanstaltninger for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (KOM(2003) 349 — C5-0284/2003 — 2003/0125(CNS)) — Fiskeriudvalget. Ordfører: Stevenson (A5-0011/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af den internationale traktat om plantegenetiske ressourcer på fødevare- og landbrugsområdet (KOM(2003) 602 — C5-0499/2003 — 2003/0231(CNS)) — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: Jackson (A5-0012/2004).

Betænkning om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2003 — 2003/2007(INI)) — Udvalget om Udvikling og Samarbejde. Ordfører: Flesch (A 5-0013/2004).

Betænkning regionerne i den yderste periferi og fiskerisektoren (2003/2112(INI)) — Fiskeriudvalget. Ordfører: Sudre (A5-0014/2004).

Betænkning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om reformen af de statsejede virksomheder i udviklingslandene med hovedvægten lagt på offentlige værker og anlæg: Det nødvendige i, at alle muligheder vurderes (KOM(2003) 326 — 2003/2158(INI)) og om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om Det Europæiske Fællesskabs samarbejde med tredjelande: Kommissionens holdning til den fremtidige støtte til udvikling af erhvervssektoren (KOM(2003) 267 — C5-0383/2003 — 2003/2158(INI)) -

Udvalget om Udvikling og Samarbejde. Ordfører: Modrow (A5-0015/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om intermodale lasteenheder (KOM(2003) 155 — C5-0167/2003 — 2003/0056(COD)) — Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. Ordfører: Stockmann (A5-0016/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF og direktiv 96/59/EF (KOM(2003) 333 — C5-0273/2003 — 2003/0119(COD)) — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: Frahm (A5-0017/2004).

Betænkning om landbrug og landbrugsforskning i forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik (2003/2052(INI)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Graefe zu Baringdorf (A5-0018/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 850/98 for så vidt angår beskyttelsen af dybhavskoralrev mod virkningen af trawling i et område nordvest for Skotland (KOM(2003) 519 — C5-0446/2003 — 2003/0201(CNS)) — Fiskeriudvalget. Ordfører: Attwooll (A5-0019/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om foranstaltninger vedrørende utilsigtede fangster af hvaler ved fiskeri og om ændring af forordning (EF) nr. 88/98 (KOM(2003) 451 — C5-0358/2003 — 2003/0163(CNS)) — Fiskeriudvalget. Ordfører: Kindermann (A5-0020/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikring (KOM(2003) 440 — C5-0393/2003 — 2003/0159(COD)) — Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme. Ordfører: Mastorakis (A5-0021/2004).

Betænkning om indkomstudviklingen inden for landbruget i Den Europæiske Union (2002/2258(INI)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Garot (A5-0022/2004).

Betænkning om Kommissionens meddelelse om forbedring af den videnskabelige og tekniske rådgivning til brug for EU's fiskeriforvaltning (K(2003) 625 — C5-0241/2003 — 2003/2099(INI)) — Fiskeriudvalget. Ordfører: Lage (A5-0023/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om foranstaltninger til genopretning af den nordlige kulmulebestand (KOM(2003) 374 — C5-0314/2003 — 2003/0137(CNS)) — Fiskeriudvalget. Ordfører: Souchet (A5-0024/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (KOM(2003) 418 — C5-0320/2003 — 2003/0153(COD)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gargani (A5-0025/2004).

Betænkning om tilrettelæggelse af arbejdstiden (revision af direktiv 93/104/EF) (2003/2165(INI)) — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Cercas (A5-0026/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 163/2001/EF af 19. januar 2001 om iværksættelse af et uddannelsesprogram for branchefolk inden for den europæiske audiovisuelle programindustri (Media-uddannelse) (2001-2005) (KOM(2003) 188 — C5-0176/2003 — 2003/0064(COD)) — Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier og Sport. Ordfører: Vattimo (A5-0027/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om ændring af Rådets afgørelse 2000/821/EF af 20. december 2000 om iværksættelse af et program til fremme af udvikling, distribution og markedsføring af europæiske audiovisuelle produktioner (Media Plus — Udvikling, distribution og markedsføring) (KOM(2003) 191 — C5-0177/2003 — 2003/0067(COD)) — Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse og Medier og Sport. Ordfører: Veltroni (A5-0028/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1673/2000 om den fælles markedsordning for hør og hamp bestemt til fiberproduktion (KOM(2003) 701 — C5-0596/2003 — 2003/0275(CNS)) — Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter. Ordfører: Daul (A5-0029/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej (Kodificeret udgave) (KOM(2003) 559 — C5-0448/2003 — 2003/0221(COD)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gargani (A5-0030/2004) (Forenklet udgave — forretningsordenens artikel 158, stk. 1).

* Betænkning om forslag til Rådets forordning om den fælles markedsordning for svinekød (Kodificeret udgave) (KOM(2003) 297 — C5-0308/2003 — 2003/0104(CNS)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gargani (A5-0031/2004) (Forenklet procedure — forretningsordenens artikel 158, stk. 1).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om regulering af operationen af flyvemaskiner, der henhører under bind 1, de II, kapitel 3 i bilag 16 til konventionen angående international civil luftfart, anden udgave (1988) — (Kodificeret udgave) (KOM(2003) 524 — C5-0425/2003 — 2003/0207(COD)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gargani (A5-0032/2004) (Forenklet procedure — forretningsordenens artikel 158, stk. 1).

* Betænkning om forslaget till Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for penge-, kreditmarkeds- og betalingsbalancestatistik (Kodificeret udgave) (KOM(2003) 298 — C5-0259/2003 — 2003/0103(CNS)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gargani (A5-0033/2004) (Forenklet procedure forretningsordenens artikel 158, stk. 1).

Betænkning om fremskridtene i gennemførelsen af Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (KOM(2003) 354 — C5-0410/2003 — 2003/2125(INI)) — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: Flemming (A5-0034/2004).

Betænkning om Afghanistan: udfordringer og fremtidsperspektiver (2003/2121(INI)) — Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Den Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik. Ordfører: Brie (A5-0035/2004).

*** Henstilling om forslag til Rådets beslutning om bemyndigelse af de medlemsstater, der er kontraherende parter i Paris-konventionen af 29. juli 1960 om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område, til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at ratificere eller tiltræde protokollen om ændring af nævnte konvention (14305/2003 — C5-0611/2003 — 2003/0150(AVC)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: MacCormick (A5-0036/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om nedsættelse af et udvalg for social beskyttelse (KOM(2003) 305 — C5-0317/2003 — 2003/0133(CNS)) — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Pronk (A5-0037/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et europæisk center for forebyggelse af og kontrol med sygdomme (KOM(2003) 441 — C5-0400/2003 — 2003/0174(COD)) — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: Bowis (A5-0038/2004).

Betænkning om kreditvurderingsinstitutters roller og metoder (2003/2081(INI)) — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Ordfører: Katiforis (A5-0040/2004).

Betænkning om mulighederne for indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes civile retsplejeregler (KOM(2002) 746 — C5-0201/2003 — 2003/2087(INI)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gargani (A5-0041/2004).

*** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at undertegne, ratificere eller tiltræde protokollen af 2003 til den internationale konvention om oprettelse af en international fond for erstatning af skader ved olieforurening 1992 og om bemyndigelse af Luxembourg og Østrig til i Det Europæiske Fællesskabs interesse at tiltræde de underliggende instrumenter (14389/2003 — C5-0002/2004 — 2003/0209(AVC)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0042/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af konventionen om international garantistillelse for mobilt udstyr og protokollen til nævnte konvention om specifikke forhold for flymateriel, vedtaget samlet i Cape Town den 16. november 2001 (SEK(2002) 1308 — C5-0086/2003 — 2002/0312(CNS)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Wuermeling (A5-0043/2004).

Betænkning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om de offentlige finanser i ØMU — 2003 (KOM(2003) 283 — C5-0377/2003 — 2003/2151(INI)) — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Ordfører: Bigliardo (A5-0044/2004).

Betænkning om den økonomiske situation i EU og om de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker (2003/2135(INI)) — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Ordfører: Randzio-Plath (A5-0045/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets beslutning om ændring af artikel 51 og 54 i Domstolens statut med henblik på yderligere overførsel af kompetence fra Domstolen til Retten i Første Instans ved direkte søgsmål (6283/2003 — C5-0057/2003 — 2003/0805(CNS)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Gil-Robles Gil-Delgado (A5-0046/2004).

***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om arsen, cadmium, kviksølv, nikkel og polycykliske aromatiske kulbrinter i luften (KOM(2003) 423 — C5-0331/2003 — 2003/0164(COD)) — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: Kronberger (A5-0047/2004).

Betænkning om Kommissionens beretning »Bedre lovgivning 2002« i overensstemmelse med artikel 9 i protokollen til EF-traktaten om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (10. rapport) (KOM(2002) 715 — C5-0007/2003 — 2003/2009(INI)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Wallis (A5-0048/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af protokollen vedrørende statutten for De Europæiske Fællesskabers Domstol (12464/2003 — C5-0450/2003 — 2003/0820(CNS)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Rothley (A5-0049/2004).

* Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af protokollen til Barcelona-konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening om samarbejde om forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af forurening af Middelhavet i tilfælde af kritiske situationer (KOM(2003) 588 — C5-0497/2003 — 2003/0228(CNS)) — Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Ordfører: Jackson (A5-0050/2004).

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Marco Pannellas parlamentariske immunitet i en retssag ved retten i Rom (2003/2183(IMM)) — Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Ordfører: Zimeray (A5-0051/2004).

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's politik over for Sydkaukasus — (2003/2225(INI)) — Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Den Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik. Ordfører: Gahrton (A5-0052/2004).

Betænkning med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om forbindelserne mellem EU og Rusland (2003/2230(INI)) — Udvalget om Udenrigsanliggender, Menneskerettigheder, Den Fælles Sikkerhed og Forsvarspolitik. Ordfører: Belder (A5-0053/2004).

*** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks indtræden i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og fire hertil knyttede aftaler (11902/2003 — C5-0626/2003 — 2003/0160(AVC)) — Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi. Ordfører: Berenguer Fuster (A5-0054/2004) (Forenklet procedure — forretningsordenens artikel 158, stk. 1).

2.2)

følgende indstillinger ved andenbehandling:

***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets fælles holdning fastlagt med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om finansielle kvartalsregnskaber for den offentlige forvaltning og service (KOM(2003) 242 — C5-0020/2004 — 2003/0095(COD)) — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Ordfører: Lulling (A5-0039/2004).

3)

fra medlemmerne:

3.1)

følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 42):

Jan Marinus Wiersma, for PSE-Gruppen, Jillian Evans, Nelly Maes, Patricia McKenna, Elisabeth Schroedter, Caroline Lucas, Jean Lambert, Marie Anne Isler Béguin, for Verts/ALE-Gruppen, Johan Van Hecke, for ELDR-Gruppen, Pernille Frahm, Luisa Morgantini, Pedro Marset Campos, Salvador Jové Peres, Emmanouil Bakopoulos, Erik Meijer, Lucio Manisco, Hans Modrow, Luigi Vinci, Gérard Caudron, María Luisa Bergaz Conesa, Freddy Blak, for GUE/NGL-Gruppen, og Ulla Margrethe Sandbæk, til Rådet, om atomnedrustning: konference om revision af ikke-spredningstraktaten i 2005 — EU's forberedelse til det tredje forberedelsesmøde (New York, den 26. april — 7. maj 2004) (B5-0008/2004);

Philip Bushill-Matthews og Bartho Pronk,for PPE-DE-Gruppen, til Kommissionen, om den demografiske udvikling i EU (B5-0009/2004);

Roy Perry, for PPE-DE-Gruppen, til Kommissionen, om gennemførelsen af direktiv 73/239/EØF i Det Forenede Kongerige mellem 1978 og 2001 (B5-0010/2004);

Paolo Costa, for RETT, til Rådet, om manglende høring af Parlamentet i forbindelse med TEN-quick-start-planerne (B5-0011/2004);

Philippe A.R. Herzog, for GUE/NGL-Gruppen, til Kommissionen om Kommissionens strategi for forsyningspligtydelser (B5-0012/2004);

Jan Marinus Wiersma, for PSE-Gruppen, Jillian Evans, Nelly Maes, Patricia McKenna, Elisabeth Schroedter, Caroline Lucas, Jean Lambert, Marie Anne Isler Béguin, for Verts/ALE-Gruppen, Johan Van Hecke, for ELDR-Gruppen, Pernille Frahm, Luisa Morgantini, Pedro Marset Campos, Salvador Jové Peres, Emmanouil Bakopoulos, Erik Meijer, Lucio Manisco, Hans Modrow, Luigi Vinci, Gérard Caudron, María Luisa Bergaz Conesa, Freddy Blak, for GUE/NGL-Gruppen, og Ulla Margrethe Sandbæk, til Kommissionen, om atomnedrustning: konference om revision af ikke-spredningstraktaten i 2005 — EU's forberedelse til det tredje forberedelsesmøde (New York, den 26. april — 7. maj 2004) (B5-0013/2004);

Michel Rocard, for CULT, om olympisk våbenhvile (B5-0063/2004).

3.2)

spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 43) (B5-0007/2004):

Salafranca Sánchez-Neyra José Ignacio, Collins Gerard, Moraes Claude, Newton Dunn Bill, Alavanos Alexandros, Ferrández Lezaun Juan Manuel, Vallvé Joan, Kinnock Glenys, Hatzidakis Konstantinos, Patakis Ioannis, Papayannakis Mihail, Staes Bart, Paasilinna Reino, Cederschiöld Charlotte, Hedkvist Petersen Ewa, Harbour Malcolm, Van Lancker Anne E.M., Gahler Michael, Posselt Bernd, Frassoni Monica, Howitt Richard, Dupuis Olivier, Izquierdo Rojo María, Crowley Brian, Fitzsimons James (Jim), Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Davies Chris, Ortuondo Larrea Josu, Sacrédeus Lennart, Schmidt Olle, Vachetta Roseline, McKenna Patricia, Seppänen Esko Olavi, Poos Jacques F., Sandbæk Ulla Margrethe, Andrews Niall, Jackson Caroline F., Perry Roy, Xarchakos Stavros, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Flemming Marialiese, Aaltonen Uma, Evans Robert J.E., McCartin John Joseph, Bowis John, Martínez Martínez Miguel Angel, De Rossa Proinsias, Souladakis Ioannis, Miguélez Ramos Rosa, Martin Hans-Peter- Izquierdo Rojo María, Banotti Mary Elizabeth, Sacrédeus Lennart, Collins Gerard, Andrews Niall, Crowley Brian, Fitzsimons James (Jim), Hyland Liam, Ó Neachtain Seán, Alavanos Alexandros, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Ortuondo Larrea Josu, Posselt Bernd, Martínez Martínez Miguel Angel, Marset Campos Pedro, Figueiredo Ilda, Korakas Efstratios, Vachetta Roseline, McKenna Patricia, Kastler Martin, Jensen Anne Elisabet, Newton Dunn Bill, Evans Robert J.E., Frassoni Monica, Manisco Lucio, Howitt Richard, Casaca Paulo, De Rossa Proinsias, Harbour Malcolm, Zorba Myrsini, Souladakis Ioannis, Miguélez Ramos Rosa, Martin Hans-Peter, Karin Riis-Jørgensen

3.3)

følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 48):

Adriana Poli Bortone om reform af den fælles markedsordning for tobak (B5-0051/2004).

henvist til:

korr.udv.

AGRI

Franz Turchi om oprettelsen af et europæisk fysioterapeutregister (B5-0052/2004).

henvist til:

korr.udv.

JURI

 

rådg.udv

ENVI

Franz Turchi om oprettelse af en opsparingsfond (B5-0058/2004).

henvist til:

korr.udv.

ECON

Antonio Mussa om beskyttelse af børn mod alvorlige sygdomme, der kan helbredes (B5-0059/2004).

henvist til:

korr.udv.

ENVI

Cristiana Muscardini om søfolks arbejdstider (B5-0060/2004).

henvist til:

korr.udv.

EMPL

 

rådg.udv.

RETT

Cristiana Muscardini om lettelser for handicappede rejsende i Europa (B5-0061/2004).

henvist til:

korr.udv.

EMPL

 

rådg.udv.

RETT

3.4)

følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 51):

Claude Moraes, Stephen Hughes, Imelda Mary Read, Marie-Hélène Gillig og Alejandro Cercas om outsourcing af europæiske arbejdspladser til Asien, Afrika og Sydamerika (nr. 5/2004)

Piia-Noora Kauppi, Sarah Ludford, Johannes (Hannes) Swoboda og Nelly Maes om romaers fulde og lige deltagelse i det »ekspanderende Europa« (nr. 6/2004)

Ward Beysen om udsættelse af EU's udvidelse (nr. 7/2004)

Philip Claeys, Koenraad Dillen, Bruno Gollnisch og Mario Borghezio om tilrettelæggelse af en europæisk multidisciplinær konference om demografi, befolkningens aldring og den europæiske identitet (nr. 8/2004)

Marie Anne Isler Béguin og Jean Lambert status i EU som miljøflygtning (nr. 9/2004).

5.   Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

Protokol udarbejdet på grundlag af artikel 43, stk. 1, i konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) om ændring af denne konvention

Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Schweiziske Forbund på den anden side

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Estland om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter vedrørende informationssamfundets tjenester

Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Malta om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter vedrørende informationssamfundets tjenester

Aftale i form af brevveksling vedrørende den foreløbige anvendelse af handelsmæssige og handelsrelaterede bestemmelser i Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side

Aftale om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien

E.J. Aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko om gensidige liberaliseringsforanstaltninger og erstatning af landbrugsprotokollerne til associeringsaftalen EF-Marokko.

6.   Skriftlige erklæringer (forretningsordenens artikel 51)

De skriftlige erklæringer nr. 21/2003, 22/2003, 23/2003, 24/2003 og 25/2003 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og de bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 51, stk. 5.

7.   Andragender

Formanden havde, jf. forretningsordenens artikel 174, stk. 5, henvist følgende andragender, som var optaget i registret på nedenstående datoer, til det kompetente udvalg:

Den 13. januar 2004

Viktoria Stavropoulou (nr. 17/2004);

Miguel Angel Gómez Carramiñana (Plataforma Ciudadana Soria ¡Ya!) (nr. 18/2004);

Antonio Tortosa López (nr. 19/2004);

Alberto J. Revuelta Lucerga (Red de Apoyo al Derecho de Asilo) (nr. 20/2004);

José Antón Sempere (nr. 21/2004);

Alexis Sierra (ADRIEN, Citoyens d'Europe) (nr. 22/2004);

Hagenet Ilse (nr. 23/2004);

Jacky Chane-Alune (nr. 24/2004);

Sandrine Bonneau (nr. 25/2004);

Louise Preto (nr. 26/2004);

Yasmin Aprile von Hohenstaufen (Ucle Cee) (nr. 27/2004);

Roberto Marcoccio (nr. 28/2004);

Sira Bencini (nr. 29/2004);

Mario Giannetta (Associazione Civitas) (nr. 30/2004);

Nelson Rodrigues Almeida Mendonça (nr. 31/2004);

Den 19. januar 2004

Jürgen Haertel (Ostseeimmobilien) (nr. 32/2004);

Dirk Gieseke (5 medunderskrivere) (nr. 33/2004);

Christian Brüggemann (nr. 34/2004);

Stefania Bernini (7 medunderskrivere) (nr. 35/2004);

Patricia Smyth (nr. 36/2004);

Lucien Peters (nr. 37/2004);

Family Solidarity (445 medunderskrivere) (nr. 38/2004);

Josep Gené Casals (nr. 39/2004);

Javier Andreu Almarcha (nr. 40/2004);

Amador Muñoz Garrido (Plataforma Vecinal de El Bercial) (nr. 41/2004);

Isabelle Sahagun (nr. 42/2004);

Les Enfants du SESSD APF (nr. 43/2004);

Pierre Julien Yves Le Moine (nr. 44/2004);

Francisco Da Conceição Norte (Comissão de Moradores do Bom Sucesso e Protecção da Lagoa de Obidos) (nr. 45/2004);

Guyot (CIIP, Maison des Associations) (nr. 46/2004);

Vitorino Allen Brandão (nr. 47/2004);

Volker Bergfeld (nr. 48/2004);

Den 29. januar 2004

Emanouil Liapis (nr. 49/2004);

Vasilios Dimitriadis (nr. 50/2004);

Georgios Gkoutsidis (nr. 51/2004);

Dimitris Karlobassitis (nr. 52/2004);

Ioannis Hatzistaurou (nr. 53/2004);

Christos Rinis (nr. 54/2004);

Michail Isaakidis (nr. 55/2004);

Eleftherios Folidis (nr. 56/2004);

Michalis Angelopoulos (nr. 57/2004);

Ana García Duro (nr. 58/2004);

Abel de Miguel Sáenz (nr. 59/2004);

Rafael Vengut Aranda (nr. 60/2004);

Ana Isabel Criado Lancho (nr. 61/2004);

Álvaro Llamas Fernández (nr. 62/2004);

Maria Antonia Busto Artiz (nr. 63/2004);

Elena de León Criado (Comité Reivindicativo y Cultural de Lesbianas (CRECUL)) (nr. 64/2004);

Jaume Bosch Bosch (nr. 65/2004);

Jorge Richer Vasquez (nr. 66/2004);

Louis Trémolières (ARDOCC) (nr. 67/2004);

Bounama Sylla (Le Monde des Idées et des Actions) (nr. 68/2004);

Monique Marie Lucienne Saby (nr. 69/2004);

Pierre Manceaux (nr. 70/2004);

Hélène Cottaz-Palancon (nr. 71/2004);

Michel Dakar (nr. 72/2004);

Giuseppe Raduano (Associazione PU.RI. onlus) (nr. 73/2004);

Fabrizio Boldrini (Centro Studi e Formazione Villa Montesca) (nr. 74/2004);

Claudio Oliviero (nr. 75/2004);

Michele Azara (nr. 76/2004);

Alfredo Giotti (nr. 77/2004);

Miguel Martins (nr. 78/2004);

Heinrich Mai (nr. 79/2004);

Heinrich Brechtmann (nr. 80/2004);

Peter Schmitz (nr. 81/2004);

Marcel Aladenise (nr. 82/2004);

Bernd Golder (nr. 83/2004);

Renate Appelt (nr. 84/2004);

Alexander Rabitsch (nr. 85/2004);

Giorgio Bortini (nr. 86/2004);

Egon Bürger (nr. 87/2004);

Herbert Kiegeland (nr. 88/2004);

Marie Luise Bertram (nr. 89/2004);

Brigitte Diesterhöft (Bürgerinitiative Mobilfunk/Elektrosmog Duisburg) (nr. 90/2004);

Alexandra Dennhardt (Kanzlei Dennhardt, Debo & Kollegen) (nr. 91/2004);

Jochen Bredlau (nr. 92/2004);

Silvia Bromann Werner (nr. 93/2004);

Martin Reuschenbach (nr. 94/2004);

Dittmar Dittrich (nr. 95/2004);

Aron Araya (Eritrean Community in Belgium) (22.000 medunderskrivere) (nr. 96/2004);

Norman Alan Phillips (nr. 97/2004);

Barbara Dick (nr. 98/2004);

Jason O'Flynn (nr. 99/2004);

Rod Whitby (nr. 100/2004);

Rory Fitzgerald (nr. 101/2004);

Terry Kemp (nr. 102/2004);

Doretta Cocks (nr. 103/2004);

Arendje Smits-van Poelje (nr. 104/2004);

Pascal Ter Laak (nr. 105/2004);

Zeehondenfonds — De Groene Horizon (3.000 medunderskrivere) (nr. 106/2004);

Klaus Schuckall (nr. 107/2004);

Den 6. februar 2004

Friedrich Maichle (nr. 108/2004);

Edgard Krebs (nr. 109/2004);

Norbert Wiggershaus (Senioren-Union der CDU Breisgau Hochschwarzwald) (nr. 110/2004);

Andreas Kainzmaier-Böck (nr. 111/2004);

Isabell Schulte-Wissermann (Re Schulte-Wissermann & Schulte-Wissermann) (nr. 112/2004);

Irene Klappstein-Rassifi (nr. 113/2004);

Reinhard Fischer (nr. 114/2004);

Knuth Paulick (nr. 115/2004);

Jacky Corvers (nr. 116/2004);

Karin Bannasch (nr. 117/2004);

Erich Ollnow (nr. 118/2004);

Christoph Wagner (nr. 119/2004);

Keith White (nr. 120/2004);

Stephen Curry (nr. 121/2004);

Jimmy Leon (nr. 122/2004);

Stephen Lambert (nr. 123/2004);

Schade van Westrum (nr. 124/2004);

Svante Thunberg (Energy Return Sweden AB) (nr. 125/2004);

Christos Pinis (nr. 126/2004);

Ignacio Garcia Rodriguez (Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía) (nr. 127/2004);

Lucien Orsane (nr. 128/2004);

Antonio Schettino (nr. 129/2004);

Mariano Marino (nr. 130/2004);

Vincenzo Alongi (nr. 131/2004);

Raffaele Di Bartolomeo (nr. 132/2004);

Pio Ermacora (nr. 133/2004);

Fabio Cavalca (nr. 134/2004);

Mauro Friscioni (nr. 135/2004).

8.   Henvisning til fornyet udvalgsbehandling

ECON anmodede vedrørende Kommissionens forslag til direktiv om merværdiafgift på ydelser præsteret i postsektoren (betænkning Olle Schmidt A5-0467/2003), som Parlamentet havde forkastet og henvist til fornyet udvalgsbehandling i henhold til forretningsordenens artikel 68, stk. 3 (punkt 25 i protokollen af 16. december 2003), om, at forslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, denne gang i henhold til forretningsordenens artikel 144, stk. 1, således at udvalget kunne udarbejde en anden betænkning om dette spørgsmål.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

9.   Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne februar I 2004 og februar II 2004 (PE 340.723/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 111):

Møderne den 9.-12. februar 2004

Mandag

ingen ændringer.

Tirsdag

Alejandro Cercas anmodede om, at hans betænkning A5-0026/2004 (punkt 6 i PDOJ), som var medtaget under afstemningstiden tirsdag, blev sat under afstemning onsdag, således at de politiske grupper kunne opnå enighed.

Bartho Pronk for PPE-DE-Gruppen tog ordet om denne anmodning.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Onsdag

Verts/ALE-Gruppen anmodede om, at de mundtlige forespørgsler om atomnedrustning (punkt 81 i PDOJ) blev afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag, som skulle sættes under afstemning i den følgende mødeperiode.

Monica Frassoni for Verts/ALE-Gruppen tog ordet for at begrunde anmodningen.

Talere: Martin Schulz for PSE-Gruppen, og Ilkka Suominen for PPE-DE-Gruppen.

Parlamentet godkendte dette forslag ved VE (118 for, 78 imod, 8 hverken/eller).

Fristerne blev fastsat som følger:

forslag til beslutning: torsdag den 12. februar kl. 10

ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: torsdag den 19. februar kl. 12.

Afstemning: torsdag den 26. februar.

Torsdag

ingen ændringer.

Møderne den 25.-26. februar 2004

ingen ændringer

*

* *

Arbejdsplanen fastsattes således.

10.   Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 121a:

Philip Charles Bradbourn, Proinsias De Rossa, Charles Tannock, Giorgio Napolitano, Mariotto Segni, Hans-Peter Martin, Ilda Figueiredo, Hans-Peter Martin, Ian Stewart Hudghton, Pernille Frahm, Patricia McKenna, Ioannis Patakis, Maria Johanna (Marieke) Sanders-ten Holte, Bruno Gollnisch, Efstratios Korakas, Robert J.E. Evans, Richard Corbett, Sarah Ludford, Gerard Collins og Koenraad Dillen.

11.   Kreditvurderingsinstitutter (forhandling)

Betænkning: Kreditvurderingsinstitutternes rolle og metoder [2003/2081(INI)] — Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. Ordfører: Giorgos Katiforis (A5-0040/2004).

Giorgos Katiforis forelagde sin betænkning.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Alonso José PUERTA

næstformand

Talere: Alexander Radwan for PPE-DE-Gruppen, Pervenche Berès for PSE-Gruppen, Theresa Villiers, Harald Ettl, Othmar Karas, Manuel António dos Santos og Stavros Dimas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Protokollen af 10.2.2004, punkt 9.1

12.   Tilrettelæggelse af arbejdstiden (forhandling)

Betænkning: Tilrettelæggelse af arbejdstiden (revision af direktiv 93/104/EØF) [2003/2165(INI)] — Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Alejandro Cercas (A5-0026/2004).

Alejandro Cercas forelagde sin betænkning.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Philip Bushill-Matthews for PPE-DE-Gruppen, Stephen Hughes for PSE-Gruppen, Elizabeth Lynne for ELDR-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Theodorus J.J. Bouwman for Verts/ALE-Gruppen, Jeffrey William Titford for EDD-Gruppen, og Bartho Pronk.

FORSÆDE: James L.C. PROVAN

næstformand

Talere: Barbara Weiler, Herman Schmid, Jean Lambert, Bent Hindrup Andersen, Manuel Pérez Álvarez, Claude Moraes, Ioannis Patakis, Marie-Thérèse Hermange, Helle Thorning-Schmidt, Astrid Lulling, Jan Andersson og Stavros Dimas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Protokollen af 11.2.2004, punkt 5.6

13.   Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU (2003) (forhandling)

Betænkning: Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2003 [2003/2007(INI)] — Udvalget om Udvikling og Samarbejde. Ordfører: Colette Flesch (A5-0013/2004).

Colette Flesch forelagde sin betænkning.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Eija-Riitta Anneli Korhola for PPE-DE-Gruppen, Glenys Kinnock for PSE-Gruppen, og Nelly Maes for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: David W. MARTIN

næstformand

Talere: Dominique F.C. Souchet, løsgænger, og Maj Britt Theorin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Protokollen af 10.2.2004, punkt 7.22

14.   Udviklingen for de statsejede virksomheder i udviklingslandene (forhandling)

Betænkning: Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet:

om reformen af de statsejede virksomheder i udviklingslandene med hovedvægten lagt på offentlige værker og anlæg: Det nødvendige i, at alle muligheder vurderes [KOM(2003) 326 — 2003/2158(INI)] og

om Det Europæiske Fællesskabs samarbejde med tredjelande: Kommissionens holdning til den fremtidige støtte til udvikling af erhvervssektoren [KOM(2003) 267 — 2003/2158(INI)] — Udvalget om Udvikling og Samarbejde. Ordfører: Hans Modrow (A5-0015/2004).

Hans Modrow forelagde sin betænkning.

Stavros Dimas (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Seán Ó Neachtain (ordfører for udtalelse fra ITRE), Nirj Deva for PPE-DE-Gruppen, Linda McAvan for PSE-Gruppen, Yasmine Boudjenah for GUE/NGL-Gruppen, Nelly Maes for Verts/ALE-Gruppen, Bastiaan Belder for EDD-Gruppen, Philip Claeys løsgænger, Per-Arne Arvidsson, Olga Zrihen, Benedetto Della Vedova og Eija-Riitta Anneli Korhola.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: Protokollen af 10.2.2004, punkt 9.2

15.   Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat (»Dagsorden« PE 340.723/OJMA).

16.   Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 20.50.

Julian Priestley

generalsekretær

Alejo Vidal-Quadras Roca

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Aaltonen, Adam, Nuala Ahern, Ainardi, Almeida Garrett, Andersen, Andersson, Andreasen, André-Léonard, Andrews, Andria, Angelilli, Aparicio Sánchez, Arvidsson, Atkins, Attwooll, Auroi, Averoff, Avilés Perea, Ayuso González, Bakopoulos, Balfe, Baltas, Banotti, Barón Crespo, Bastos, Bayona de Perogordo, Beazley, Bébéar, Belder, Berend, Berenguer Fuster, Berès, van den Berg, Bergaz Conesa, Berger, Berlato, Bernié, Berthu, Bertinotti, Beysen, Bigliardo, Blak, Blokland, Bodrato, Böge, Bösch, von Boetticher, Bonde, Bonino, Boogerd-Quaak, Bordes, van den Bos, Boudjenah, Bourlanges, Bouwman, Bowis, Bradbourn, Breyer, Brie, Buitenweg, Bullmann, Bushill-Matthews, Busk, Butel, Callanan, Calò, Camisón Asensio, Campos, Camre, Cardoso, Carnero González, Casaca, Caudron, Cauquil, Celli, Cercas, Cerdeira Morterero, Chichester, Claeys, Coelho, Cohn-Bendit, Collins, Colom i Naval, Corbett, Corbey, Raffaele Costa, Cox, Cushnahan, van Dam, Darras, Dary, Daul, Davies, De Clercq, Dell'Alba, Della Vedova, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deva, De Veyrac, Dhaene, Díez González, Di Lello Finuoli, Dillen, Dimitrakopoulos, Doorn, Dover, Dührkop Dührkop, Duhamel, Duin, Dupuis, Elles, Eriksson, Ettl, Jonathan Evans, Robert J.E. Evans, Färm, Fava, Ferber, Fernández Martín, Ferreira, Fiebiger, Figueiredo, Fiori, Flemming, Flesch, Florenz, Ford, Foster, Fourtou, Frahm, Frassoni, Friedrich, Fruteau, Gahler, Gahrton, Galeote Quecedo, García-Margallo y Marfil, Garot, Garriga Polledo, Gasòliba i Böhm, de Gaulle, Gebhardt, Gill, Gillig, Gil-Robles Gil-Delgado, Glante, Glase, Gobbo, Goebbels, Goepel, Görlach, Gollnisch, Gomolka, Goodwill, Gorostiaga Atxalandabaso, Gouveia, Graefe zu Baringdorf, Graça Moura, Gröner, Grosch, Grossetête, Guy-Quint, Hager, Hansenne, Harbour, Hatzidakis, Haug, Hazan, Hedkvist Petersen, Helmer, Hermange, Hernández Mollar, Herzog, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, van Hulten, Hyland, Iivari, Ilgenfritz, Isler Béguin, Izquierdo Collado, Izquierdo Rojo, Jackson, Jeggle, Jensen, Jöns, Jonckheer, Jové Peres, Karas, Karlsson, Kastler, Katiforis, Kaufmann, Keppelhoff-Wiechert, Kindermann, Glenys Kinnock, Kirkhope, Klaß, Knolle, Koch, Konrad, Korakas, Korhola, Koukiadis, Koulourianos, Krarup, Krehl, Kreissl-Dörfler, Krivine, Kuntz, Lage, Lagendijk, Lalumière, Lamassoure, Lambert, Lang, Lange, Langen, Langenhagen, de La Perriere, Lehne, Leinen, Lipietz, Lisi, Ludford, Lulling, Lynne, Maat, McAvan, McCarthy, McCartin, MacCormick, McKenna, McMillan-Scott, Maes, Malliori, Malmström, Manders, Manisco, Thomas Mann, Mantovani, Marchiani, Marinho, Marinos, Martens, David W. Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Mastorakis, Mathieu, Hans-Peter Mayer, Xaver Mayer, Mayol i Raynal, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Mendiluce Pereiro, Menéndez del Valle, Menrad, Miguélez Ramos, Miller, Miranda, Miranda de Lage, Modrow, Monsonís Domingo, Moraes, Morgan, Morillon, Müller, Mulder, Murphy, Mussa, Myller, Naïr, Napoletano, Napolitano, Naranjo Escobar, Nassauer, Newton Dunn, Niebler, Nisticò, Nogueira Román, Nordmann, Obiols i Germà, Ojeda Sanz, Olsson, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Oostlander, Oreja Arburúa, Paciotti, Pack, Pannella, Parish, Pastorelli, Patakis, Patrie, Paulsen, Pérez Álvarez, Pérez Royo, Perry, Pesälä, Pex, Piecyk, Piétrasanta, Pirker, Piscarreta, Plooij-van Gorsel, Podestà, Poettering, Pohjamo, Poignant, Poos, Posselt, Prets, Pronk, Provan, Puerta, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Rapkay, Raschhofer, Raymond, Read, Redondo Jiménez, Ribeiro e Castro, Ries, Riis-Jørgensen, de Roo, Roth-Behrendt, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Ruffolo, Sacrédeus, Saint-Josse, Sakellariou, Salafranca Sánchez-Neyra, Sandberg-Fries, Sandbæk, Sanders-ten Holte, Santer, Santini, dos Santos, Sartori, Sauquillo Pérez del Arco, Scarbonchi, Schaffner, Schleicher, Gerhard Schmid, Herman Schmid, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schulz, Schwaiger, Segni, Seppänen, Sichrovsky, Soares, Sörensen, Souchet, Souladakis, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Stauner, Stenmarck, Stenzel, Sterckx, Stevenson, Stockton, Sturdy, Sudre, Sumberg, Suominen, Swiebel, Swoboda, Sørensen, Tannock, Terrón i Cusí, Theato, Theorin, Thomas-Mauro, Thorning-Schmidt, Thyssen, Titford, Titley, Torres Marques, Trakatellis, Trentin, Turmes, Twinn, Uca, Vachetta, Väyrynen, Vairinhos, Valdivielso de Cué, Vallvé, Van Hecke, Van Lancker, Van Orden, Varaut, Varela Suanzes-Carpegna, Vatanen, Vattimo, van Velzen, Vidal-Quadras Roca, Villiers, Vinci, Virrankoski, Voggenhuber, Volcic, Wachtmeister, Wallis, Walter, Watson, Weiler, Whitehead, Wieland, Wiersma, von Wogau, Wuori, Wurtz, Wynn, Xarchakos, Zacharakis, Zimeray, Zimmerling, Zissener, Zorba, Zrihen.

Observatører

Bagó, Bastys, Beneš, Beňová, Biela, Kazys Jaunutis Bobelis, Christodoulidis, Chronowski, Zbigniew Chrzanowski, Cilevičs, Cybulski, Demetriou, Ékes, Filipek, Gawłowski, Gruber, Grzebisz-Nowicka, Horvat, Kāposts, Kelemen, Kiršteins, Kłopotek, Kowalska, Kriščiūnas, Daniel Kroupa, Kuzmickas, Kvietkauskas, Lepper, Janusz Lewandowski, Libicki, Lisak, Litwiniec, Lydeka, Łyżwiński, Maldeikis, Őry, Pasternak, Alojz Peterle, Plokšto, Pospíšil, Janno Reiljan, Rutkowski, Savi, Sefzig, Siekierski, Smorawiński, Szájer, Szczygło, Tabajdi, Tomaka, Tomczak, Valys, Vastagh, Vella, Vėsaitė, Widuch, Winiarczyk-Kossakowska, Wiśniowska, Żenkiewicz.


Top