EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0126

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2023/126 af 21. oktober 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 til præcisering af variablernes antal og titler for området forbrug (EØS-relevant tekst)

C/2022/7400

EUT L 17 af 19.1.2023, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/126/oj

19.1.2023   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 17/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2023/126

af 21. oktober 2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 til præcisering af variablernes antal og titler for området forbrug

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 af 10. oktober 2019 om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husstande baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 og (EF) nr. 1338/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at imødekomme de behov, der er konstateret under de relevante detaljerede emner, bør Kommissionen præcisere variablernes antal og titler for datasættet på området forbrug (husholdningsbudgetundersøgelsen, HBS).

(2)

HBS er et vigtigt instrument til sammenstilling af vægte for vigtige makroøkonomiske indikatorer, såsom forbrugerprisindeks og harmoniserede forbrugerprisindekser til inflationsmåling samt til brug for nationalregnskaberne. Desuden indeholder HBS detaljerede beskrivelser af private husholdningers samlede forbrugsudgifter opdelt efter husstandenes karakteristika såsom indkomst, bolig og mange demografiske og socioøkonomiske karakteristika, hvilket giver oplysninger om husholdningers og enkeltpersoners økonomiske og sociale levevilkår i medlemsstaterne.

(3)

For området forbrug bør antallet af variabler, der skal indsamles, ikke overstige det antal variabler, der er fastsat i den første delegerede retsakt, der er vedtaget for dette område, med mere end 5 %. Dette er den første delegerede retsakt for området forbrug —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Variablernes antal og titler for datasættet på området forbrug er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. oktober 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 261 I af 14.10.2019, s. 1.


BILAG

Variablernes nummer og titel for området forbrug

Emne

Detaljeret emne

Variabelidentifikator

Variablens navn

Tekniske oplysninger

Oplysninger om dataindsamling

5 tekniske variabler

HA02

Undersøgelsesår

HC04C

Dato for husstandens første interview

MB03C

Dato for husstandsmedlemmets første interview

HA06

Stratum

HA07

Primær stikprøveenhed

Identifikation

4 tekniske variabler

HA04

Husstandens identifikationsnummer (HH-fil)

MA04

Husstandens identifikationsnummer (HH-medlemsfil)

MA05

Husstandsmedlemmets identifikationsnummer (HH-medlemsfil)

HA13

Identifikationsnummer for det medlem af husstanden, der besvarede husstandsspørgeskemaet

Vægtning

1 teknisk variabel

HA10

Endelig vægt

Interviewkarakteristika

3 tekniske variabler

HA11

Anvendt interviewform (husstandsinterview)

MA11

Anvendt interviewform (individuelt interview)

HA12

Anvendt interviewform (dagligt)

Lokalisering

3 tekniske variabler

MB012

Bopælsland

HA08

Bopælsregion

HA09

Urbaniseringsgrad

Person- og husstandskarakteristika

Demografi

4 indsamlede variabler

1 afledt variabel

MB02

Husstandsmedlemmets køn

MB03

Husstandsmedlemmets alder (i afsluttede år)

MB03A

Fødselsår

MB03B

Fødselsdag har fundet sted på datoen for første interview

MB04

Husstandsmedlemmets civilstand

Statsborgerskab og migrantbaggrund

4 indsamlede variabler

MB01

Fødeland

MB011

Primært statsborgerskabsland

MB01F

Faderens fødeland

MB01M

Moderens fødeland

Husstandens sammensætning

1 indsamlet variabel

1 afledt variabel

MBGRIDXX

Relationer mellem husstandsmedlemmerne

MB042

Partnere, der bor i samme husstand

Sundhed: status og handicap, adgang til og tilgængelighed og brug af sundhedspleje og sundhedsdeterminanter

Handicap og andre elementer i Minimum European Health Module

3 indsamlede variabler

MH01

Selvoplevet generel helbredstilstand

MH02

Langvarige helbredsproblemer

MH03

Aktivitetsbegrænsning på grund af helbredsproblemer

Arbejdsmarkedsdeltagelse

Hovedbeskæftigelsesstatus (selvdefineret)

1 indsamlet variabel

ME01A

Hovedbeskæftigelsesstatus (selvdefineret)

Grundlæggende jobkarakteristika

5 indsamlede variabler

ME0908

Stilling/fag i hovedbeskæftigelse

ME04

Den lokale enheds økonomiske aktivitet (hovedbeskæftigelse)

ME02

Hovedbeskæftigelse: Fuldtid eller deltid (selvdefineret)

ME12

Ansættelsesstatus i hovedbeskæftigelsen

ME13

Husstandsmedlems erhvervssektor

Uddannelsesniveau og uddannelsesmæssig baggrund

Uddannelsesniveau

1 indsamlet variabel

MC01

Højeste fuldførte uddannelse

Person- og husstandskarakteristika

Husstandens sammensætning — yderligere specifikke oplysninger

2 afledte variabler

HB05

Husstandsstørrelse

HB075

Husholdningstype

Levevilkår, herunder materielle afsavn, bolig, nærmiljø og adgang til tjenesteydelser

Boligens vigtigste karakteristika

3 indsamlede variabler

HD01

Husstandens ejerforhold

HD03

Boligtype

HD06

Antal værelser til rådighed for husstanden

Deltagelse i uddannelse og erhvervsuddannelse

Deltagelse i formelle uddannelsesaktiviteter (aktuelt)

2 indsamlede variabler

MC02A

Deltagelse i formel teoretisk uddannelse og erhvervsuddannelse

MC02B

Niveau af nuværende eller seneste formelle uddannelses- eller erhvervsuddannelsesaktivitet

Arbejdsmarkedsdeltagelse

Kontraktens varighed

1 indsamlet variabel

ME03A

Fast/ikke fast arbejde i hovedbeskæftigelsen

Indkomst, forbrug og formueforhold, herunder gæld

Samlet årsindkomst på person- og husstandsniveau

1 indsamlet variabel

1 afledt variabel

MF099

Husstandsmedlemmets samlede årlige nettoindkomst fra alle kilder, herunder ikke-monetære komponenter

HH099

Samlet årlig nettoindkomst fra alle kilder, herunder ikke-monetære komponenter

Vigtigste indkomstkomponenter

3 indsamlede variabler

HH011

Nuværende månedlig nettohusstandsindkomst

HH095

Monetær årlig nettoindtægt fra alle kilder

HH012

Indkomst i naturalier fra beskæftigelse

Indkomst i naturalier fra ulønnede aktiviteter

1 indsamlet variabel

HH023

Indkomst i naturalier fra ulønnede aktiviteter

Beregnet lejeværdi

1 indsamlet variabel

HH032

Beregnet lejeværdi

Primær indkomstkilde

1 indsamlet variabel

HI11

Primær indkomstkilde

Formueforhold, herunder ejerskab til bolig

2 indsamlede variabler

HW10

Værdi af primær bolig

HW20

Opsparing (i en typisk måned)

Skatter og afgifter

1 indsamlet variabel

HW30

Indkomstskat og bidrag til sociale sikringsordninger

Gæld

2 indsamlede variabler

HW40

Samlet beløb, der mangler at blive tilbagebetalt på realkreditlån vedrørende primær bolig

HW50

Månedlig hovedstol og renteafdrag på realkreditlånet

Restancer

1 indsamlet variabel

HW60

Restancer

 

Forbrug efter klassifikation af individuelt forbrug efter formål (COICOP)  (1)

507 indsamlede variabler

HE01A

Fødevarer og ikkealkoholiske drikkevarer

HE02A

Alkoholiske drikkevarer, tobak og euforiserende stoffer

HE03A

Beklædning og fodtøj

HE04A

Bolig, vand, elektricitet, gas og andet brændsel

HE05A

Boligudstyr, husholdningsudstyr og rutinemæssig vedligeholdelse af bolig

HE06A

Helbred

HE07A

Transport

HE08A

Information og kommunikation

HE09A

Fritid, sport og kultur

HE10A

Undervisningstjenester

HE11A

Restauranter og indkvarteringstjenester

HE12A

Forsikring og finansielle tjenester

HE13A

Personlig pleje, social beskyttelse og diverse varer og tjenester

Eget forbrug

13 indsamlede variabler

HE01B

Fødevarer og ikkealkoholiske drikkevarer

HE02B

Alkoholiske drikkevarer, tobak og euforiserende stoffer

HE03B

Beklædning og fodtøj

HE04B

Bolig, vand, elektricitet, gas og andet brændsel

HE05B

Boligudstyr, husholdningsudstyr og rutinemæssig vedligeholdelse af bolig

HE06B

Helbred

HE07B

Transport

HE08B

Information og kommunikation

HE09B

Fritid, sport og kultur

HE10B

Undervisningstjenester

HE11B

Restauranter og indkvarteringstjenester

HE12B

Forsikring og finansielle tjenester

HE13B

Personlig pleje, social beskyttelse og diverse varer og tjenester

Grænseoverskridende forbrugsudgifter efter COICOP

13 indsamlede variabler

HJ01

Fødevarer og ikkealkoholiske drikkevarer

HJ02

Alkoholiske drikkevarer, tobak og euforiserende stoffer

HJ03

Beklædning og fodtøj

HJ04

Bolig, vand, elektricitet, gas og andet brændsel

HJ05

Boligudstyr, husholdningsudstyr og rutinemæssig vedligeholdelse af bolig

HJ06

Helbred

HJ07

Transport

HJ08

Information og kommunikation

HJ09

Fritid, sport og kultur

HJ10

Undervisningstjenester

HJ11

Restauranter og indkvarteringstjenester

HJ12

Forsikring og finansielle tjenester

HJ13

Personlig pleje, social beskyttelse og diverse varer og tjenester

Mængder  (2) (valgfrit)

82 indsamlede variabler

HQ01

Fødevarer og ikkealkoholiske drikkevarer

HQ02

Alkoholiske drikkevarer, tobak og euforiserende stoffer


(1)  Pengemæssigt forbrug efter klassifikation af individuelt forbrug efter formål indberettes på 5-cifret COICOP-niveau

(2)  Mængder indberettes for grupperne »Fødevarer og ikkealkoholiske drikkevarer« og »alkoholiske drikkevarer, tobak og euforiserende stoffer« på 5-cifret COICOP-niveau.


Top