EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2468

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/2468 af 15. december 2022 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 for så vidt angår godkendelsen af kontrolorganet »IMOCERT Latinoamérica Ltda« med henblik på import af økologiske produkter til Unionen

C/2022/9244

OJ L 322, 16.12.2022, p. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2468/oj

16.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 322/89


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2022/2468

af 15. december 2022

om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 for så vidt angår godkendelsen af kontrolorganet »IMOCERT Latinoamérica Ltda« med henblik på import af økologiske produkter til Unionen

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 (1), særlig artikel 57, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 (2) indeholder en liste over kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er godkendt med henblik på ækvivalens og har kompetence til at foretage kontrol og udstede attester i tredjelande.

(2)

I bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 var »IMOCERT Latinoamérica Ltda« fejlagtigt opført som et godkendt organ for Costa Rica. Det relevante punkt skal berigtiges.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 bør derfor berigtiges.

(4)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Økologisk Produktion —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325

I bilag II til forordning (EU) 2021/2325, i punkt 3 under oplysningerne vedrørende »IMOCERT Latinoamérica Ltda.«, udgår rækken vedrørende Costa Rica.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 150 af 14.6.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 af 16. december 2021 om opstilling i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af listen over tredjelande og listen over kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er godkendt i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 med henblik på import af økologiske produkter til Unionen (EUT L 465 af 29.12.2021, s. 8).


Top