EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2447

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2447 af 30. september 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår præcisering af antallet af og titlerne på de otteårige variabler på området arbejdsstyrke om »unge på arbejdsmarkedet«, »uddannelsesniveau — nærmere oplysninger, herunder uddannelse, der er afbrudt eller opgivet« og »forening af arbejde og familieliv« (EØS-relevant tekst)

C/2022/6854

EUT L 320 af 14.12.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2447/oj

14.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 320/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/2447

af 30. september 2022

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår præcisering af antallet af og titlerne på de otteårige variabler på området arbejdsstyrke om »unge på arbejdsmarkedet«, »uddannelsesniveau — nærmere oplysninger, herunder uddannelse, der er afbrudt eller opgivet« og »forening af arbejde og familieliv«

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 af 10. oktober 2019 om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husstande baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 og (EF) nr. 1338/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at dække de behov, der er konstateret under de relevante detaljerede emner på området arbejdsstyrke, bør Kommissionen præcisere antallet af og titlerne på de otteårige variabler, der skal indsamles for første gang i 2024 og 2025.

(2)

Kommissionen bør præcisere antallet af og titlerne på de otteårige variabler for de detaljerede emner på området arbejdsstyrke om »unge på arbejdsmarkedet«, »uddannelsesniveau — nærmere oplysninger, herunder uddannelse, der er afbrudt eller opgivet« og »forening af arbejde og familieliv« —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Antallet af og titlerne på de otteårige variabler for de detaljerede emner på området arbejdsstyrke om »unge på arbejdsmarkedet«, »uddannelsesniveau — nærmere oplysninger, herunder uddannelse, der er afbrudt eller opgivet« og »forening af arbejde og familieliv« er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. september 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 261 I af 14.10.2019, s. 1.


BILAG

Antallet af og titlerne på de otteårige variabler for de detaljerede emner på området arbejdsstyrke, som skal indsamles om »unge på arbejdsmarkedet«, »uddannelsesniveau — nærmere oplysninger, herunder uddannelse, der er afbrudt eller opgivet« (første gennemførelse i 2024) og »forening af arbejdsliv og familieliv« (første gennemførelse i 2025)

Emne

Detaljeret emne

Variabelidentifikator

Variablens navn

03e Erhvervsdeltagelse — 3 indsamlede variabler (3 hvert ottende år)

Unge på arbejdsmarkedet

LEVMATCH

Overensstemmelse mellem uddannelsesniveau og nuværende eller seneste hovedbeskæftigelse

FIELDMATCH

Overensstemmelse mellem fagområdet for højeste fuldførte uddannelse og nuværende eller seneste hovedbeskæftigelse

SKILLMATCH

Overensstemmelse mellem færdigheder og nuværende eller seneste hovedbeskæftigelse

04b Uddannelsesniveau og uddannelsesmæssig baggrund — 4 indsamlede variabler (4 hvert ottende år)

Uddannelsesniveau — nærmere oplysninger, herunder uddannelse, der er afbrudt eller opgivet

DROPEDUC

Opgivet påbegyndt formel uddannelse

DROPEDUCLEVEL

Niveau for den formelle uddannelse, som blev opgivet

DROPEDUCREAS

Hovedårsag til ikke at afslutte det formelle uddannelsesprogram, der er omhandlet i DROPEDUCLEVEL

MEDLEVQUAL

Mellemhøjt uddannelsesniveau

03f Erhvervsdeltagelse — 11 indsamlede variabler (11 hvert ottende år)

Forening af arbejdsliv og familieliv

CHCARRES

Ansvar for regelmæssig pasning af børn på op til 14 år

CHCARAGE

Alder på det yngste barn eller barnebarn, som passes

CHCARUSE

Brug af børnepasningsordninger

CHCAROBS

Hovedårsag til ikke at gøre brug af børnepasningsordninger

ELCARRES

Ansvar for regelmæssig pleje af pårørende på 15 år og derover, som er syge, svagelige eller handicappede

ELCARINT

Omfang af pleje af pårørende, som er syge, svagelige eller handicappede

CAREFFEM

Effekt af pasnings-/plejeansvar på beskæftigelsen

WORKOBS

Den største hindring på arbejdspladsen for at kunne forene arbejdsliv og familieliv

CHNUMBER

Antal egne børn

PARLEAV

Brug af familieorlov

PARLENG

Varighed af den tagne familieorlov


Top