EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2402

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/2402 af 16. august 2022 om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) 2017/1018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger investeringsselskaber, markedsoperatører og kreditinstitutter skal fremsende (EØS-relevant tekst)

C/2022/5809

OJ L 317, 9.12.2022, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2402/oj

9.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/39


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2022/2402

af 16. august 2022

om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) 2017/1018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger investeringsselskaber, markedsoperatører og kreditinstitutter skal fremsende

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (1), særlig artikel 35, stk. 11, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den bulgarske, den danske, den estiske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den svenske, den tjekkiske og den tyske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1018 (2) indeholder en fejl i artikel 6, stk. 2, litra g), nr. iii), for så vidt angår de særlige oplysninger, som operatører skal meddele i henhold til den pågældende bestemmelse.

(2)

Den bulgarske, den danske, den estiske, den græske, den italienske, den kroatiske, den lettiske, den litauiske, den nederlandske, den polske, den portugisiske, den rumænske, den slovakiske, den slovenske, den svenske, den tjekkiske og den tyske udgave af delegeret forordning (EU) 2017/1018 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 6, stk. 2, litra g), nr. iii), i delegeret forordning (EU) 2017/1018 affattes således:

»iii)

interne ordninger for kontrol med personale, herunder kontrol med personlige transaktioner«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. august 2022.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1018 af 29. juni 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere, hvilke oplysninger investeringsselskaber, markedsoperatører og kreditinstitutter skal fremsende (EUT L 155 af 17.6.2017, s. 1).


Top