EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2400

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2022/2400 af 23. november 2022 om ændring af bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (EØS-relevant tekst)

PE/39/2022/REV/1

OJ L 317, 9.12.2022, p. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2400/oj

9.12.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/24


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2022/2400

af 23. november 2022

om ændring af bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 192, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter høring af Regionsudvalget,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 (3) om persistente organiske miljøgifte gennemfører på EU-plan de forpligtelser, der følger af Stockholmkonventionen om persistente miljøgifte (»konventionen«), som blev godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 2006/507/EF (4), og protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte, som blev godkendt på Fællesskabets vegne ved Rådets afgørelse 2004/259/EF (5).

(2)

På den syvende partskonference under konventionen, som blev afholdt fra den 4. til den 15. maj 2015, blev det besluttet at optage pentachlorphenol og salte og estere heraf (»pentachlorphenol«) i bilag A til konventionen. På den niende partskonference under konventionen, som blev afholdt fra den 29. april til den 10. maj 2019, blev det besluttet at optage dicofol samt perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser i bilag A til konventionen. På den tiende partskonference under konventionen, som blev afholdt fra den 6. til den 17. juni 2022, blev det besluttet at optage perfluorhexansulfonsyre (PFHxS), salte heraf og PFHxS-beslægtede forbindelser i bilag A til konventionen. På baggrund af disse ændringer til konventionen og for at sikre, at affald, som indeholder disse stoffer, håndteres i overensstemmelse med konventionens bestemmelser, er det også nødvendigt at ændre bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 ved at optage pentachlorphenol, dicofol og PFOA, salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser samt PFHxS, salte heraf og PFHxS-beslægtede forbindelser i bilagene og angive de tilhørende koncentrationsgrænser.

(3)

Pentachlorphenol var tidligere, ved Kommissionens forordning (EU) 2019/636 (6), opført i bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 (7) med en værdi i bilag IV på 100 mg/kg og en værdi i bilag V på 1 000 mg/kg. Forordning (EU) 2019/1021, som ophævede forordning (EF) nr. 850/2004, udelod utilsigtet pentachlorphenol. Det er derfor nødvendigt at ændre bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021, således at de også omfatter pentachlorphenol.

(4)

Bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 indeholder allerede koncentrationsgrænser for følgende stoffer eller stofgrupper: a) summen af koncentrationerne af tetrabromdiphenylether, pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether, heptabromdiphenylether og decabromdiphenylether (med undtagelse af sidstnævnte, som ikke er opført i bilag V til nævnte forordning), b) hexabromcyclododecan, c) alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP), og d) polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF). I henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) 2019/1021 er det hensigtsmæssigt at ændre koncentrationsgrænserne i bilag IV for disse stoffer for at tilpasse deres grænseværdier til den videnskabelige og tekniske udvikling. For at være i overensstemmelse med listen over polybromerede diphenylethere (PBDE) anført i bilag IV til forordning (EU) 2019/1021 bør stoffet decabromdiphenylether medtages blandt de PBDE, der er opført i tredje kolonne i bilag V til nævnte forordning.

(5)

For at gøre det muligt for medlemsstaterne at indsamle data om den faktiske mængde af PCDD/PCDF og dioxinlignende polychlorerede biphenyler (DL-PCB) i aske og sod fra private husholdninger samt i flyveaske fra biomasseenheder til varme- og elproduktion og for at give medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at træffe de foranstaltninger, der er nødvendige for at gennemføre forordning (EU) 2019/1021, bør den ændrede koncentrationsgrænse for summen af PCDD/PCDF og DL-PCB, for så vidt angår aske og sod fra private husholdninger og for flyveaske fra biomasseenheder, finde anvendelse på et senere tidspunkt efter denne forordnings ikrafttræden. For at muliggøre udformningen af passende politikker for indsamling og behandling af denne aske og sod og for at støtte den i bilag IV omhandlede revision og overvågningen af gennemførelsen i henhold til artikel 13 i forordning (EU) 2019/1021 bør medlemsstaterne indsamle oplysninger om forekomsten af PCDD/PCDF og DL-PCB i aske og sod fra private husholdninger og flyveaske fra biomasseenheder til varme- og elproduktion. Disse oplysninger bør stilles til rådighed senest den 1. juli 2026.

(6)

For så vidt angår PBDE, der er opført i forordning (EU) 2019/1021, bør koncentrationsgrænsen for summen af disse stoffer i affald fastsættes til 500 mg/kg. Under behørig hensyntagen til de faldende koncentrationer af PBDE i visse former for affald som følge af eksisterende begrænsninger på markedsføringen og anvendelsen af PBDE og i lyset af den mulige udvikling af relevante sorterings- og analysemetoder bør grænseværdien sænkes til 350 mg/kg tre år efter denne forordnings ikrafttræden og til 200 mg/kg fem år efter dens ikrafttræden.

(7)

Eftersom en undergruppe bestående af 12 PCB-kongenere, nemlig PCB-77, PCB-81, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB-169 og PCB 189, kendt som DL-PCB, har toksikologiske egenskaber, der ligger tæt op ad egenskaberne hos PCDD/PCDF, og for at tage hensyn til den samlede virkning af alle dioxinlignende forbindelser, der er opført i forordning (EU) 2019/1021, er det hensigtsmæssigt at medtage DL-PCB i den eksisterende gruppe for PCDD/PCDF i bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021. Listen over toksicitetsækvivalensfaktorværdier i del 2 i bilag V til nævnte forordning bør også ændres for at indføre de tilsvarende værdier for de enkelte DL-PCB-kongenere.

(8)

De foreslåede koncentrationsgrænser i bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021 er fastsat ved anvendelse af den samme metode, der blev anvendt til at fastsætte koncentrationsgrænserne i tidligere ændringer af bilag IV og V til forordning (EF) nr. 850/2004. De foreslåede koncentrationsgrænser bør hvile på forsigtighedsprincippet som fastlagt i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og bør så vidt muligt sigte mod at eliminere udslip af persistente organiske miljøgifte i miljøet for at opfylde målet om en høj grad af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet i forbindelse med destruktion eller irreversibel omdannelse af de pågældende stoffer. Disse grænser bør også tage hensyn til det bredere politiske mål om at nå en målsætning om nulforurening for et giftfrit miljø, øge genanvendelsen, mindske emissionerne af drivhusgasser, udvikle ikkegiftige materialekredsløb og en giftfri cirkulær økonomi, som er fastsat i Kommissionens meddelelse af 11. december 2019 med titlen »Den europæiske grønne pagt«.

(9)

Koncentrationsgrænserne, som er angivet i bilag IV og V til forordning (EU) 2019/1021, bør stemme overens og bidrage til gennemførelsen af Kommissionens meddelelse af 14. oktober 2020 med titlen »En kemikaliestrategi med bæredygtighed for øje: På vej mod et giftfrit miljø«.

(10)

For at sikre bedre sporbarhed og effektiv behandling af affald, der indeholder persistente organiske miljøgifte, og for at undgå uoverensstemmelser i EU-retten er det nødvendigt at sikre overensstemmelse mellem de bestemmelser vedrørende affald, der indeholder persistente organiske miljøgifte, som oprindeligt var fastsat i forordning (EF) nr. 850/2004, nu ophævet ved forordning (EU) 2019/1021, og dem, som er fastsat senere. Kommissionen bør derfor vurdere, om det er hensigtsmæssigt, at affald, der indeholder persistente organiske miljøgifte, som overskrider koncentrationsgrænserne i bilag IV til forordning (EU) 2019/1021, skal klassificeres som farligt, og, hvis det er hensigtsmæssigt, i overensstemmelse hermed forelægge et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (8) eller et forslag om ændring af Kommissionens beslutning 2000/532/EF (9) eller begge, i overensstemmelse hermed.

(11)

I henhold til målene i tekstilstrategien, der er fastsat i Kommissionens meddelelse af 30. marts 2022 med titlen »EU-strategien for bæredygtige og cirkulære tekstiler«, bør tekstilprodukter, der markedsføres i Unionen, i vid udstrækning være fremstillet af genanvendte fibre, der er fri for farlige stoffer. For at sikre, at genanvendte tekstiler er fri for farlige kemikalier, såsom PFOA, fra starten, er det nødvendigt at styrke grænseværdierne for PFOA, salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser i affald, da deres tilstedeværelse kan påvirke indsamlingen og behandlingen af tekstilaffald. Kommissionen bør derfor revidere koncentrationsgrænsen med henblik på at sænke værdien, hvis en sådan sænkning er praktisk mulig alt i overensstemmelse med de videnskabelige og tekniske fremskridt.

(12)

Forordning (EU) 2019/1021 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Virksomheder og kompetente myndigheder bør gives tilstrækkelig tid til at tilpasse sig til de nye krav.

(14)

Målet for denne forordning, nemlig at beskytte miljøet og menneskers sundhed mod persistente organiske miljøgifte, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på grund af disse miljøgiftes grænseoverskridende virkninger, men kan bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EU) 2019/1021 foretages følgende ændringer:

1)

Følgende artikel indsættes:

»Artikel 21a

Overgangsbestemmelse

1.   En værdi på 10 μg/kg finder anvendelse for flyveaske fra biomasseenheder til varme- og elproduktion, som indeholder eller er forurenet med polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF) og dioxinlignende polychlorerede biphenyler (DL-PCB), jf. bilag IV, indtil den 30. december 2023. Den værdi på 5 μg/kg, der er fastsat i bilag IV, finder anvendelse på flyveaske fra biomasseenheder til varme- og elproduktion fra den 31. december 2023.

2.   En værdi på 15 μg/kg finder fortsat anvendelse for aske og sod fra private husholdninger, som indeholder eller er forurenet med polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF), jf. bilag IV, indtil den 31. december 2024. For så vidt angår aske og sod fra private husholdninger, som indeholder eller er forurenet med polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF) og dioxinlignende polychlorerede biphenyler (DL-PCB), finder den værdi på 5 μg/kg, der er fastsat i bilag IV, anvendelse fra den 1. januar 2025.«

2)

Bilag IV og V ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Kommissionen vurderer, om det vil være hensigtsmæssigt at ændre direktiv 2008/98/EF eller afgørelse 2000/532/EF eller begge for at anerkende, at affald, der indeholder persistente organiske miljøgifte, som overskrider de koncentrationsgrænser, der er angivet i bilag IV til forordning (EU) 2019/1021, skal klassificeres som farligt, og fremsætter, hvis det er relevant, på grundlag af denne vurdering og senest 36 måneder efter nærværende forordnings ikrafttræden et lovgivningsmæssigt forslag om ændring af direktiv 2008/98/EF eller et forslag om ændring af afgørelse 2000/532/EF eller begge, i overensstemmelse hermed.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning finder anvendelse fra den 10. juni 2023.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 23. november 2022.

På Europa-Parlamentets vegne

R. METSOLA

Formand

På Rådets vegne

M. BEK

Formand


(1)  EUT C 152 af 6.4.2022, s. 197.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 4.10.2022 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 24.10.2022 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45).

(4)  Rådets afgørelse 2006/507/EF af 14. oktober 2004 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (EUT L 209 af 31.7.2006, s. 1).

(5)  Rådets afgørelse 2004/259/EF af 19. februar 2004 om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (EUT L 81 af 19.3.2004, s. 35).

(6)  Kommissionens forordning (EU) 2019/636 af 23. april 2019 om ændring af bilag IV og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (EUT L 109 af 24.4.2019, s. 6).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 af 29. april 2004 om persistente organiske miljøgifte og om ændring af direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 af 30.4.2004, s. 7).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

(9)  Kommissionens beslutning 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (EFT L 226 af 6.9.2000, s. 3).


BILAG

I bilag IV og V foretages følgende ændringer:

1)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

Følgende rækker tilføjes i tabellen:

»Pentachlorphenol og salte og estere heraf

87-86-5 og andre

201-778-6 og andre

100 mg/kg

Dicofol

115-32-2

204-082-0

50 mg/kg

Perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser som fastsat i bilag I

335-67-1 og andre

206-397-9 og andre

1 mg/kg

(PFOA og salte heraf),

40 mg/kg

(summen af PFOA-beslægtede forbindelser)

Kommissionen reviderer denne koncentrationsgrænse og vedtager, hvis det er relevant, et lovgivningsmæssigt forslag med henblik på at sænke denne værdi, hvis en sådan sænkning er praktisk mulig i overensstemmelse med de videnskabelige og tekniske fremskridt, senest den 30. december 2027.

Perfluorhexansulfonsyre (PFHxS), salte heraf og PFHxS-beslægtede forbindelser

355-46-4 og andre

355-46-4 og andre

1 mg/kg

(PFHxS og salte heraf), 40 mg/kg

(summen af PFHxS-beslægtede forbindelser)

Kommissionen reviderer denne koncentrationsgrænse og vedtager, hvis det er relevant, et lovgivningsmæssigt forslag med henblik på at sænke denne værdi, hvis en sådan sænkning er praktisk mulig i overensstemmelse med de videnskabelige og tekniske fremskridt, senest den 30. december 2027.«

b)

Rækken for stoffet alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP) affattes således:

»Alkaner C10-C13, chlor (korte chlorparaffiner) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1 500 mg/kg

Kommissionen reviderer denne koncentrationsgrænse og vedtager, hvis det er relevant, et lovgivningsmæssigt forslag med henblik på at nedsætte denne værdi senest den 30. december 2027.«

c)

Rækkerne for stofferne tetrabromdiphenylether C12H6Br4O, pentabromdiphenylether C12H5Br5O, hexabromdiphenylether C12H4Br6O, heptabromdiphenylether C12H3Br7O og decabromdiphenylether C12Br10O affattes således:

»Tetrabromdiphenylether C12H6Br4O

40088-47-9

og andre

254-787-2

og andre

Summen af koncentrationerne af tetrabromdiphenylether C12H6Br4O, pentabromdiphenylether C12H5Br5O, hexabromdiphenylether C12H4Br6O, heptabromdiphenylether C12H3Br7O og decabromdiphenylether C12Br10O:

a)

indtil den 29. december 2027, 500 mg/kg

b)

fra den 30. december 2025 til den 28. december 2027, 350 mg/kg eller, hvis den er højere, summen af koncentrationerne af disse stoffer, når de findes i blandinger eller artikler som anført i bilag I, fjerde kolonne, punkt 2, for stofferne tetrabromdiphenylether, pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether, heptabromdiphenylether og decabromdiphenylether.

c)

fra den 30. december 2027, 200 mg/kg eller, hvis den er højere, summen af koncentrationerne af disse stoffer, når de findes i blandinger eller artikler som anført i bilag I, fjerde kolonne, punkt 2, for stofferne tetrabromdiphenylether, pentabromdiphenylether, hexabromdiphenylether, heptabromdiphenylether og decabromdiphenylether.«

Pentabromdiphenylether C12H5Br5O

32534-81-9

og andre

251-084-2

og andre

Hexabromdiphenylether C12H4Br6O

36483-60-0

og andre

253-058-6

og andre

Heptabromdiphenylether C12H3Br7O

68928-80-3

og andre

273-031-2

og andre

Bis(pentabromphenyl)ether (decabromdiphenylether, decaBDE) C12Br10O

1163-19-5

og andre

214-604-9

og andre

d)

Rækken for stofferne polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF) affattes således:

»Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF) og dioxinlignende polychlorerede biphenyler (DL-PCB)

 

 

5 μg/kg  (1)

Kommissionen reviderer denne koncentrationsgrænse og vedtager, hvis det er relevant, et lovgivningsmæssigt forslag med henblik på at sænke denne værdi, hvis en sådan sænkning er praktisk mulig i overensstemmelse med de videnskabelige og tekniske fremskridt, senest den 30. december 2027.

e)

Rækken for stoffet hexabromcyclododecan affattes således:

»Hexabromcyclododecan  (2)

25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8

247-148-4 221-695-9

500 mg/kg

Kommissionen reviderer denne koncentrationsgrænse og vedtager, hvis det er relevant, et lovgivningsmæssigt forslag med henblik på at sænke denne værdi til højst 200 mg/kg senest den 30. december 2027.

2)

I bilag V, del 2, foretages følgende ændringer:

a)

I andet afsnit ændres tabellens første kolonne med overskriften »Affald i henhold til beslutning 2000/532/EF« således:

i)

Følgende tekst indsættes efter »10.01 Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)«:

»10 01 03: Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ«.

ii)

Følgende tekst indsættes efter »17 05 03* Jord og sten indeholdende farlige stoffer«:

»17 05 04: Jord og sten, bortset fra jord og sten henhørende under 17 05 03«.

iii)

Følgende tekst indsættes efter »19 04 03* Ikke-forglasset fast fase«:

»20 KOMMUNALT AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD), HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER

20 01: Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01)

20 01 41: Affald fra skorstensfejning«.

b)

I andet afsnit ændres tabellens anden kolonne med overskriften »Maksimale koncentrationsgrænser for stoffer opført i bilag IV« således:

i)

Teksten »Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner: 5 mg/kg« ændres til:

»Polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner og dioxinlignende polychlorerede biphenyler (DL-PCB): 5 mg/kg«.

ii)

Teksten »Summen af koncentrationerne af tetrabromdiphenylether (C12H6Br4O), pentabromdiphenylether (C12H5Br5O), hexabromdiphenylether (C12H4Br6O) og heptabromdiphenylether (C12H3Br7O): 10 000 mg/kg« ændres til:

»Summen af koncentrationerne af tetrabromdiphenylether (C12H6Br4O), pentabromdiphenylether (C12H5Br5O), hexabromdiphenylether (C12H4Br6O), heptabromdiphenylether (C12H3Br7O) og decabromdiphenylether (C12Br10O): 10 000 mg/kg«.

iii)

Følgende tekst tilføjes efter »Toxaphen: 5 000 mg/kg«:

»Pentachlorphenol og salte og estere heraf: 1 000 mg/kg

Dicofol: 5 000 mg/kg

Perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser: 50 mg/kg (PFOA og salte heraf), 2 000 mg/kg (PFOA-beslægtede forbindelser)

Perfluorhexansulfonsyre (PFHxS), salte heraf og PFHxS-beslægtede forbindelser:

50 mg/kg (PFHxS og salte heraf), 2 000 mg/kg (PFHxS-beslægtede forbindelser).«

c)

Tredje afsnit affattes således:

»Den maksimale koncentrationsgrænse for polychlorerede dibenzo-p-dioxiner og dibenzofuraner (PCDD og PCDF) og dioxinlignende polychlorerede biphenyler (DL-PCB) beregnes ud fra nedenstående toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF):

Toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF) for PCDD, PCDF og DL-PCB

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

PCDF

TEF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

DL-PCB

TEF

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0003

PCB 105

0,00003

PCB 114

0,00003

PCB 118

0,00003

PCB 123

0,00003

PCB 126

0,1

PCB 169

0,03

PCB 156

0,00003

PCB 157

0,00003

PCB 167

0,00003

PCB 189

0,00003 «


(1)  Grænseværdierne er beregnet som summen af PCDD, PCDF og DL-PCB ifølge de toksicitetsækvivalensfaktorer (TEF), der er anført i tabellen i bilag V, del 2, tredje afsnit.«

(2)  »Hexabromcyclododecan« omfatter hexabromcyclododecan, 1,2,5,6,9,10-hexabromcyclododecan og de vigtigste diastereoisomerer heraf: alpha-hexabromcyclododecan, beta-hexabromcyclododecan og gamma-hexabromcyclododecan.«


Top